BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 12 december 2018

KWAADAARDIGHEID, DE GEESTELIJKE WORM


Heeft u al eens iemand met wormen gezien? Die persoon kan essentiële en gezonde voeding eten, maar zelfs zo blijft diegene zwak. Dit gebeurt doordat de worm de vitamines en alles wat goed is aan de voeding, opeet. Geestelijk gesproken is dat hetzelfde geval.

TWEE SOORTEN GELOOF
Wanneer we het geloof kennen, leren we het te gebruiken voor de veroveringen en transformaties! Het is geweldig om van zijn macht te ervaren, hoe meer resultaten u bereikt, des te aangenamer is het oefenen van het Geloof. Daar is geen zonde in, integendeel!

donderdag 6 december 2018

WANNEER GOD ROEPT
Het was niet Abraham die tot God riep, maar het was God die Abraham riep.
Het was niet Mozes die tot God riep, maar het was God die Mozes riep.
Het was niet Gideon die God koos, maar het was God die Gideon koos.
David was achter de kudde en werd geroepen.

DE OVERSTE VAN DE GODEN
In de Semitische talen, zoals het Hebreeuws, betekent het woord “Baäl” overste, eigenaar, heer, meester, hoofd en in het moderne Hebreeuws betekent ook echtgenoot.
Zo kunnen we begrijpen dat Elia’s uitdaging niet slechts aan een valse god was, een afgod onder de anderen, want Baäl was de overste van de goden, het hoofd, de dominante alfa aan wie de grootste offers werden gebracht. Baäl werd beschouwd als de grootste onder alle afgoden van die tijd.

ELIA, DE RUSTVERSTOORDER VAN ISRAËLELIA, DE RUSTVERSTOORDER VAN ISRAËL

“En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?” (1 Koningen 18:17)
Wie dit offerend GELOOF met zich meedraagt, wordt door de wereld als een rustverstoorder gezien. Want, in feite, is er niets dat de duivel meer stoort dan het offer.

vrijdag 30 november 2018

TEN EERSTE HET VUUR EN DAN DE REGEN
De verandering heeft een volgorde:
Ten eerste: het VUUR (het herstel van de Aanwezigheid van God).
En dan, de REGEN (de oplossing van het menselijke probleem, materieel).

donderdag 29 november 2018

Leven voor LEVEN!
Het ware offer moet beide ogen en beide benen hebben, en kan niet ziek zijn. Het heeft geen zin voor een persoon om alleen met het fysieke offer naar het altaar te gaan en niet het geestelijke met zich mee te nemen. Evenmin baat het de persoon alleen met het geestelijke naar het altaar te gaan zonder het fysieke. Als dit gebeurt, zal het offer kreupel, ziek of blind zijn, dat wil zeggen, het zal niet perfect zijn.

WAT VOOR SOORT DIENAAR BENT U GEWEEST?Wie was Elisa?
Elisa was de hulp van de profeet Elia. Hij werd door God uitverkoren om hem te helpen terwijl de Heer tot Elia op de berg Horeb sprak. (1 Koningen 19:16)

WEGEN DES DOODS“Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. “ (Spreuken 14:12)

DE BEZITTER
Als we de bijbel in het Hebreeuws lezen, in het boek van 1 Koningen 18:18-מלכיםא א -18, zien we meerdere malen het woord Baäl-על .
Baäl betekent eerste meester. In de periode van deze bijbelse passage betekende het “bezitter”.

maandag 26 november 2018

HET PERFECTE HUWELIJK
Het perfecte huwelijk
God is op zoek naar mensen van Geloof om zich met Hem te verenigen en hun krachten samen te voegen met Zijn Kracht, om door hen, Zijn Koninkrijk te installeren in de harten van de verlorenen.

HET IS NODIG DAT DE BRON OPDROOGT! ZONDER...Het is nodig dat de bron opdroogt! Zonder reserves.

In de passage uit 1 Koningen 17: 6-7, vertelt de Bijbel ons dat de Heer de behoeften van Elia, de man van God, ondersteunde met brood en vlees, dat de kraaien met getrouwheid brachten en met water uit de beek. Na een paar dagen droogde de beek op.

donderdag 22 november 2018

GEWETEN IN VREDE
“…en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:7)

dinsdag 20 november 2018

DE LAATSTE DEUR
Tienden, geloften, offerandes, offers … Ik had vaak slechte ogen jegens deze daden binnen de kerk. Zelfs met een verslagen en mislukt leven, verteerd door de geest van verslaving, dacht ik nog steeds dat ik gesloten zou worden. Wat dom van me. Ik verloor mijn jeugd en bijna mijn leven!!!

DROGE BRONNEN
Helaas zijn er veel mensen die aandringen op hun fouten, hoewel de Weg van de verandering van het leven al aan hen getoond werd.
“En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!” (1Koningen 17:1)

maandag 19 november 2018

HET VERSCHIL
“Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.” (Maleachi 3:18)

donderdag 15 november 2018

MEER DAN EEN VRIENDSCHAP
Toen ik nog een kind was hoorde ik men praten over Jezus, dat Hij altijd aanwezig zou zijn, zelfs al was er niemand om mij heen. Hij werd geïntroduceerd als een ware vriend die mij nooit zou teleurstellen. Voor een lange tijd zag ik Hem zo, als mijn vriend.

woensdag 14 november 2018

JEZUS IS HET AMEN!Waarom vindt het verschil van leven, dat door God beloofd werd, niet plaats in het leven van veel christenen?
Er zijn veel redenen. Echter, één van de opmerkelijkste is te wijten aan het feit dat degenen die geloven blijven wachten dat de beloftes uit de hemel vallen. Dat is in feite de hoofdreden van het gebrek aan dit verschil!

OP MIJN EIGEN MANIER DOEN...“Ik heb voor lange tijd doof en blind in de kerk geleefd. Gedurende 18 jaar was ik de dingen op mijn eigen manier aan het doen, maar toen ik naar het Altaar besloot te kijken als een onuitputtelijke bron van Heilig leven, opende God mijn ogen en oren en begon ik werkelijk te leven door het geloof. Nu kan ik wel bevestigen, dat ik zeker een volgeling van de Here Jezus Christus ben.”

maandag 12 november 2018

WEES WAAKZAAM OM NIET DEZELFDE FOUT TE MAKEN
Een jonge vrouw pleegde een misdrijf en werd voor de rechtbank gedaagd. De straf voor de misdaad was levenslange gevangenisstraf. Ze huilde om hulp, maar er was niemand om haar te helpen. Toen de zaak voor de rechter werd gebracht, huilde ze nog meer.

vrijdag 9 november 2018

IN HEM BLIJFT ALLES BESTAAN
Wanneer iemand zonder schijn in Jezus gelooft, stort hij zich met hoofd, ziel en geest in het praktiseren van het Woord.
En eenmaal ondergedompeld in dit soort geloof, blijven alle dingen in diens leven staan.

donderdag 8 november 2018

ER MOET EEN VERSCHIL ZIJN OF NIET?
“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.” (Maleachi 3:18)
De HERE heeft altijd het verschil duidelijk gemaakt tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, zoals Hij in het verleden tussen de Hebreeën en de Egyptenaren deed.

dinsdag 6 november 2018

DE KROON“Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen” (Spreuken 12:4).

maandag 5 november 2018

HET VERACHTE MANNA
“Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!” (Numeri 11:6)
God had het beste gegeven voor Zijn volk, het brood van de hemelen, van de engelen, dat was als een honingtaart, het voedsel dat gereserveerd was voor de overwinnaars. Dit geschenk werd echter “veracht”, als niets beschouwd.

HET CRITERIUM VAN GODS ANTWOORD
Wat is het criterium dat door de Heilige Geest wordt gebruikt om de Zijne te behagen? Hij behaagt degenen die Hem behagen.
“Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt”. (Psalm 37:4)

vrijdag 2 november 2018

WAS HET MAAR...
Was het maar zo dat de mensen voor de Heilige Geest dezelfde kracht, bereidwilligheid, vermogen om te overwinnen en zin zouden manifesteren om de aardse dingen te bereiken, zoals; financiële voorspoed, verenigde familie, voldoening in uw liefdesleven, perfecte gezondheid, etc.

WAT EEN VERSCHIL HE !
Wat is het verschil tussen een christen zonder de Heilige Geest en een ongelovige? Geen enkel! Want..
“…als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” (Romeinen 8:9)

ACTIE VAN DE HEILIGE GEEST
Bisschop, alles goed met u?
Ik heb een kleine overzicht gemaakt van de verzen, om de acties van de Heilige Geest in het leven van de Here Jezus aan deze wereld te tonen. Als de Heilige Geest noodzakelijk was voor de Zoon van God, tot het punt dat Jezus niet durfde te leven zonder afhankelijk te zijn van Hem, hoeveel te meer hebben wij Hem dan nodig?

woensdag 24 oktober 2018

TWIJFELS, VERTRAAGD HET LEVEN!
Goedemiddag bisschop!
“En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof” (Genesis 3:8)

vrijdag 19 oktober 2018

WANNEER...
In de hand van God of in Zijn afhankelijkheid zijn, alles wat er in het leven gebeurt zal voor het BESTE zijn.

donderdag 18 oktober 2018

DOOR HET GELOOF KOMT DE RECHTVAARDIGE ...
Door het geloof komt de rechtvaardige in opstand…

Door Zijn geestelijke aard, was Jezus Een Opstandige. En het mocht niet andere zijn.

donderdag 11 oktober 2018

DE BRUUTHEID VAN HET GEWAAGDE GELOOF
Het geloof is gewaagd, bruut, maf en bovennatuurlijk.
Het is bruut, omdat het er niet mee eens is om te geloven in de God van Abraham en te leven als Lazarus;

HET GELOOF IS OF IS NIET
Het geloof is de absolute zekerheid;
Het is verstand;
Het is intelligentie;
Het is een overtuiging dat God zal vervullen wat Hij heeft beloofd.

dinsdag 9 oktober 2018

vrijdag 5 oktober 2018

DE AUTORITEIT VAN HET GELOOF
Naast een instrument van eeuwige redding te zijn, is het intelligent, rationeel of bovennatuurlijk geloof ook een instrument van geestelijke autoriteit. De volkeren van de wereld worden gedomineerd door de geestelijke krachten van het kwaad. De sociale- en familiaire onrechtvaardigheden, tragedies en rampen zijn gevolgen van deze krachten.

donderdag 4 oktober 2018

DE VERDRUKKINGEN VAN DE RECHTVAARDIGEN EN DE GODDELOZEN
“Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar…” (Prediker 9:2)

dinsdag 2 oktober 2018

RECHTVAARDIGHEID ZAL GESCHIEDEN!
“Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.” (Maleachi 3:18)

DE NAAM VAN GOD
In de Naam des namen is de God – Vader, God – de Zoon en God – de Heilige Geest ook inbegrepen.
Here: God – de Vader
Jezus: God – de Zoon
Christus: God – de Heilige Geest

vrijdag 28 september 2018

DE WOESTIJN DIE BLOEIT
Door God te dienen over de gehele wereld had ik de ervaring om de Atacama woestijn in Chili te leren kennen, de meest droge woestijn die op aarde is. We staken de weg over, die de Atacama kruist en zagen aan beide kanten alleen de hemel en rondom het immense droge land.

donderdag 27 september 2018

DE HAAT DIE HET GOED DOET
Wie kan zich voorstellen dat de haat zijn voordelen heeft? Ten minste bij twee gelegenheden zien we de voordelen ervan in actie. De haat tegen de ongerechtigheid en de haat die geleden wordt vanwege de Heer Jezus Christus. (Hebreeën 1: 9 en Lukas 6:22)

woensdag 26 september 2018

WAPENS VAN HET GELOOF
God heeft voorzien in alle voorwaarden, die Zijn volk nodig heeft om het Beloofde Land te veroveren. Hij heeft ons Zijn Woord, Zijn Geest en Zijn Naam gegeven. Wat hebben we nog meer nodig? Met deze gereedschappen is echt niets onmogelijk.

DE VREDE VAN DE VADER DOOR GELOOF IN DE ZOON
Het is onmogelijk om de vrede van God de Vader te hebben zonder het rationele geloof in God de Zoon te praktiseren.

maandag 24 september 2018

DE WET VAN HET GELOOFGod creëerde de mens vrij. Vrij om met zijn leven te doen wat hij wilt. Inclusief liefhebben, haten, de Here accepteren of weigeren als Heer.

donderdag 20 september 2018

DE VOLHARDING VAN HET REDDEND GELOOF
Wanneer we het hebben over de volharding van het Reddend Geloof, kunnen we er niet mee spelen, geen gevoelens gebruiken, geen enkele ruimte geven, want de Behoudenis van de Ziel is het meest kostbare dat God ons heeft gegeven. Hij wilt niet dat wij Hem alleen een aantal momenten in dit leven hebben, maar Hij wilt ons voor eeuwig naast Hem hebben. Daarom heeft God een aantal serieuze waarschuwingen aan Israël gegeven over de maatregelen die genomen dienen te worden. Dit vinden wij in Deuteronomium 13 (u kunt het lezen).

woensdag 19 september 2018

KEN DE VIJAND
Om een doel te bereiken, dient u het eerst te kennen. Hoe groter uw kennis is, hoe meer kans u heeft om het te bereiken.
Om een vijand te overwinnen, dien ik eerst zijn wapens en technieken te kennen. Dit is het begin van de strijd.

DE VLOEK VAN HET ONGELOOFEr is geen zegen noch vloek zonder oorzaak. (Spreuken 26:2)
Zoals de gezegende de vruchten van zijn gehoorzaamheid plukt, plukken ook de vervloekten de vruchten van hun ongehoorzaamheid. (Deuteronomium 28)

dinsdag 18 september 2018

GEJAMMER EN TANDENGEKNARS
De HEERE neemt de werkers der ongerechtigheid weg:
“Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.” (Lukas 13:28)

vrijdag 14 september 2018

VUURPROEF
Sinds het begin van het christendom zijn de beproevingen van het geloof voor het volk van God constant geweest.
Iedereen strijd zijn eigen strijd. Hetzij tegen het beroep van het vlees, de misverstanden, het vrijgezelle leven, de geleden onrechtvaardigheden en dit zelfs in de kerk. Kortom, er zijn overal ingewikkelde situaties. En alsof het niet genoeg is, zijn er ook de financiële problemen, liefdesproblemen en familie problemen…

donderdag 13 september 2018

FANATIEKE SUPPORTER
Hoe wordt een fanatieke supporter geboren? Hoe kunt u het risico uitleggen van het verliezen van een leven vanwege de passie?
Een passie voor de ene of andere club. Is dit verklaarbaar of onverklaarbaar?

woensdag 12 september 2018

TWEE DEUREN
Velen zeggen dat ze geen geloof hebben om te gehoorzamen, maar ze hebben geloof (moed) om ongehoorzaam te zijn. Ze hebben geen geloof (moed) om te doen wat juist is, maar ze hebben geloof (moed) om te doen wat verkeerd is.

dinsdag 11 september 2018

HET EINDE DER TIJDENIk heb altijd horen zeggen dat we in de laatste dagen leven, maar heb dit nooit gevoeld zoals vandaag de dag. Onlangs is mijn tante overleden en ik was blij voor haar, omdat ze hier ver weg is.. elke keer dat we nieuws ontvangen over wat er aan het gebeuren is, is het alsof we wonen in Sodom en Gomorra en we weten het niet eens.