BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 19 september 2018

KEN DE VIJAND
Om een doel te bereiken, dient u het eerst te kennen. Hoe groter uw kennis is, hoe meer kans u heeft om het te bereiken.
Om een vijand te overwinnen, dien ik eerst zijn wapens en technieken te kennen. Dit is het begin van de strijd.

DE VLOEK VAN HET ONGELOOFEr is geen zegen noch vloek zonder oorzaak. (Spreuken 26:2)
Zoals de gezegende de vruchten van zijn gehoorzaamheid plukt, plukken ook de vervloekten de vruchten van hun ongehoorzaamheid. (Deuteronomium 28)

dinsdag 18 september 2018

GEJAMMER EN TANDENGEKNARS
De HEERE neemt de werkers der ongerechtigheid weg:
“Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.” (Lukas 13:28)

vrijdag 14 september 2018

VUURPROEF
Sinds het begin van het christendom zijn de beproevingen van het geloof voor het volk van God constant geweest.
Iedereen strijd zijn eigen strijd. Hetzij tegen het beroep van het vlees, de misverstanden, het vrijgezelle leven, de geleden onrechtvaardigheden en dit zelfs in de kerk. Kortom, er zijn overal ingewikkelde situaties. En alsof het niet genoeg is, zijn er ook de financiële problemen, liefdesproblemen en familie problemen…

donderdag 13 september 2018

FANATIEKE SUPPORTER
Hoe wordt een fanatieke supporter geboren? Hoe kunt u het risico uitleggen van het verliezen van een leven vanwege de passie?
Een passie voor de ene of andere club. Is dit verklaarbaar of onverklaarbaar?

woensdag 12 september 2018

TWEE DEUREN
Velen zeggen dat ze geen geloof hebben om te gehoorzamen, maar ze hebben geloof (moed) om ongehoorzaam te zijn. Ze hebben geen geloof (moed) om te doen wat juist is, maar ze hebben geloof (moed) om te doen wat verkeerd is.

dinsdag 11 september 2018

HET EINDE DER TIJDENIk heb altijd horen zeggen dat we in de laatste dagen leven, maar heb dit nooit gevoeld zoals vandaag de dag. Onlangs is mijn tante overleden en ik was blij voor haar, omdat ze hier ver weg is.. elke keer dat we nieuws ontvangen over wat er aan het gebeuren is, is het alsof we wonen in Sodom en Gomorra en we weten het niet eens. 

maandag 10 september 2018

ARME RIJKE vs RIJKE ARME
“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” Mattheus 5:3
Ellendig zijn de rijken van geest, want van hun is het koninkrijk der hel.

vrijdag 7 september 2018

EEN PROSTITUEE
Hallo Cris!
Ik heet Carla Tamires en wilde hier mijn blijdschap achterlaten, omdat ik weet dat er mensen zoals u bestaan, mensen die God naar de wereld heeft gebracht om ons te helpen.
Toen ik een boodschap las die u had geplaatst, sprak u over alles dat ik vroeger leefde. Ik zal een beetje van mijn verhaal vertellen. Ik ben oorspronkelijk van São Paulo, maar woonde toen in een stad genaamd Arcoverde – Pernambuco. Ik was een prostituee en leefde een vernietigd leven. Ik werd gezien als de ergste persoon op aarde. Ik gebruikte drugs om het leven dat ik had te vergeten.

woensdag 5 september 2018

WAAROM WERD DANIËL IN DE LEEUWENKUIL ...
Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil geworpen?

Eén van de mooiste voorbeelden van de macht van het geloof in de Bijbel geeft ons een voorproefje van wat kan gebeuren wanneer de meerderheid van het kwade iets opzet tegen degenen die van het goede zijn. Dit verhaal staat geschreven in het zesde hoofdstuk van het boek van Daniël, in de Bijbel. De situatie van Daniël was alsvolgt:

MIJN GROOTSTE GEBEDSVRAAG
Ongeveer anderhalf jaar geleden keerde ik terug naar de kerk. Ik zat in een zware geestelijke strijd en kon me niet echt vestigen, totdat ik heel ziek raakte en de diensten meer en meer ging bezoeken. Mijn strijd was echt intens, vooral op dinsdag en vrijdag.

vrijdag 31 augustus 2018

DE DISCIPLINE VAN HET KONINKRIJK VAN GOD
Het Koninkrijk van God is gemaakt uit perfecte discipline. De kerk, die net zoals het Lichaam van de Here Jezus Christus is, waarvan Hij het hoofd is, wordt gemaakt uit degenen die uit de Geest van God geboren zijn. Dit Lichaam is in harmonie, omdat het op een perfecte wijze functioneert. In het Lichaam is er een discipline, die gedefinieerd wordt door elk lid. Een ieder is op zijn eigen plek, waardoor het in harmonie functioneert met het Hoofd. En het Koninkrijk van God.

HET BLOED VAN HET BRANDEND GELOOF
Wat valt er nog meer over Abraham te leren dat al niet geleerd is?
Maar er is iets dat weinigen hebben geleerd met de vele voorbeelden van het leven in geloof van deze held: hij werd de referentie van de Levende God op de aarde.

donderdag 30 augustus 2018

DE KINDEREN VAN HET VLEES
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:8-9)

maandag 27 augustus 2018

20e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Wie gelooft? Wie heeft dorst?

Hoor wat de Geest zegt

…” stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien“.  (Johannes 7.37-38)

zaterdag 25 augustus 2018

19e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

De Gedachten van Christus

Hoe het transformerende effect van het karakter te ontkennen, wanneer u de Geest van Christus heeft?
Het is geen kwestie van religieus zijn of om tot een bepaalde kerkgenootschap te behoren of niet, maar het is een nieuwe geest, een nieuw leven, een nieuw schepsel, een nieuwe mens.

18e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Lege vaten

Vandaag wil ik praten met degenen die de Heilige Geest hebben, maar in de Vasten van Daniël zich af vragen: “ Ik ben een persoon die al verzegeld is, waarom is het dan nodig om deel te nemen aan deze vasten?’

17e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Dorstig

Luister naar wat de Geest tegen jullie zegt:
“…Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. (Openbaring 21:6)

16e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Heiligheid aan de Heer

Alle diensten zijn heilig, hoe eenvoudig of bescheiden ze ook mogen zijn, het vereist eerbied, respect en vooral Vrees.
Als er geen Vrees is, is er geen heiliging noch de voordelen van de dienst aan de Heer.

donderdag 23 augustus 2018

15e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Accepteren of overgeven

Hoe vaak heeft u Jezus al geaccepteerd als uw Heer en Redder en heeft er geen enkele verandering in uw leven plaatsgevonden?

14e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Eenheid van God

Als twee in één goed zijn in een huwelijk, stelt u zich dan voor dat er drie in één zijn? Het potentieel voor succes is veel groter. Dit is wat er gebeurd wanneer we God hebben.

13e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De kroon van de zalfolie van God in de kerk

“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen”. “Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed”. (Psalmen 133:1-2)

vrijdag 17 augustus 2018

12e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Vrees en Eerbied

Waarom hebben degenen die God beter kennen, meer redenen om met vrees en eerbied dichterbij Hem te komen?

donderdag 16 augustus 2018

11e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Waarheid en Leugen

We leven in een wereld waar de leugens door de kinderen van ongehoorzaamheid heersen. Het kwaad heerst al heel lang als de vader van de kinderen van ongehoorzaamheid en de leugen. God verafschuwt de leugen en verdraagt daarom de aanwezigheid van de leugenaars niet. De vijand van God wordt in de Bijbel beschreven als de vader van de leugens.

woensdag 15 augustus 2018

10e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Waarom koos God de Berg Hermon?
Het was zeker geen toeval dat de Here Jezus Christus, begeleidt door de Heilige Geest, de berg Hermon uitkoos om getransfigureerd te worden.

dinsdag 14 augustus 2018

HET ALTAAR EN HET WOORD
“Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op. Hij stond ’s morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël.” (Exodus 24:4)

9e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLDe eerlijke wens van een kind die aan het leren is om het allerbelangrijkste op de eerste plaats te zetten…
Mijn God, ik werd nog niet gedoopt met de Heilige Geest omdat ik vind dat ik nog een kind ben, maar vanaf vandaag kunt U zelfs aan mij vragen waar ik het meest van houdt, en dat is duidelijk mijn mobiele telefoon. Vanaf nu doe ik mee met de Vasten van Daniël.

8e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Wanneer dit gebeurt…

De neerdaling van de Heilige Geest veroorzaakt onmiddellijk een hevige verandering in het leven van iemand die door Hem ‘in bezit’ genomen is.

7e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Mijn geliefde Zoon…
Alleen de Geest van God heeft autoriteit om te getuigen wie Zijn kinderen zijn.
Geen enkele andere religie of mens is in staat om dit te doen.

6e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De dienaar van God
Wie zal hem bevrijden?
“Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden.” Daniël 3:17

vrijdag 10 augustus 2018

5e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Heilige Geest en de Berg Hermon

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133:1-3)

4e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Kracht van de Heilige Geest

Wat deed de Here Jezus met de Kracht die Hij ontving?
“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” (Mattheüs 28:18)

woensdag 8 augustus 2018

3e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Heilige Geest praat alleen tot degenen die oor voor Hem hebben.
Zie wat voor effect het boek O Ouro e o Altar (Het Goud en het Altaar) heeft gehad in het leven van een pastor die het heeft gelezen.

dinsdag 7 augustus 2018

2e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Vreemde tongen

Wanneer we het hebben over de doop met de Heilige Geest, komt meteen in de gedachte van de evangelische persoon om te praten in tongen.

maandag 6 augustus 2018

1e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Veracht de gevoelens om de Heilige Geest te ontvangen
Een emotionele persoon heeft een emotioneel geloof. Hij blijft een levende ziel, zoals het voorbeeld van de eerste mens.

vrijdag 3 augustus 2018

WAAR BEGON UW VAL?
Het was niet de dag dat u overspel pleegde. Ook niet toen u opmerkte dat u niet meer mediteerde op het Woord van God. Deze en andere situaties zijn symptomen van een geest die al lang zwak is geworden.
Laten we analyseren hoe de eerste val in de mensheid begon.

woensdag 1 augustus 2018

BEDRIEGLIJKE GEESTEN
Dit is wat de kerken het meest hebben en daarom zijn er zoveel schandalen en slechte getuigenissen onder de ‘christenen’.
De bedrieglijke geesten zitten achter de roddels, onenigheden, rebellie en verborgen zondes. Zij halen elke dag en overal iets uit. Wie niet geboren is uit God, wordt uiteindelijk door hun gebruikt.

maandag 30 juli 2018

DOOP MET VUUR
Kort na de doop in het water en gezegeld te zijn met de Heilige Geest, werd Jezus door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Daar werd Hij gedoopt met vuur.

MIJN GETUIGEN
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8)

vrijdag 27 juli 2018

BLIJVEN STAAN!
De grootste woede van de duivel was de Here Jezus staande aan het kruis zien en niet gevallen.
Gewond, maar staande;
Verraden, maar staande;

dinsdag 24 juli 2018

OM TE OVERPEINZEN...
“Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij hebben de aan Mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt…” (Ezechiël 22:26)

MACHT OM TE ZIJNHet is makkelijk om macht te hebben. Wat moeilijk is, is macht hebben om iets te zijn.
We hebben het voornamelijk over iemand van God zijn. Dit is heel erg moeilijk. Ik kan bijna zeggen onmogelijk.  Toen de Geest van wijsheid met Salomo was, zei hij:

maandag 23 juli 2018

EEN GESPREK MET MIJN VADER...


Toen ik op een dag met mijn vader sprak, hoorde ik God mij iets van extreem belang leren. Sindsdien ben ik het gaan praktiseren.

vrijdag 20 juli 2018

HOE DE HEILIGE GEEST TE ONTVANGEN
Eerste stap: Bewustzijn.
Zich ervan bewust zijn dat niemand gedoopt wordt met de Heilige Geest omdat hij het verdient. Als de persoon denkt dat hij het verdient, zal hij het nooit ontvangen. Deze doop dient met alle kracht en het gehele hart, door het geloof in de Here Jezus Christus gezocht te worden.

donderdag 19 juli 2018

SCHANDAAL IN DE KERK
“Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.” (Matteüs 18:7)

dinsdag 17 juli 2018

VREES VOOR GOD - DE AUTORITEITEN
“De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze God.” (2 Samuël 23:3)

maandag 16 juli 2018

DE ADELAAR EN DE SLANG
Een adelaar strijd niet op de grond met een slang.
Hij grijpt de slang en neemt het mee naar een ander strijdveld:

vrijdag 13 juli 2018

JUDAS HAD...
Judas had…
1 – De beste Pastor
2 – De beste Leider
3 – De beste Meester
4 – De beste Wijze
5 – De beste Vriend

donderdag 12 juli 2018

GELOOF IN ACTIE
Wie op een wonder wacht, alsof het een magie van God is, zal het nooit zien. Dit hangt niet alleen van de actie van de Geest van God af, maar van een partnerschap van degene die in Hem gelooft en handelt.

woensdag 11 juli 2018

EMOTIONEEL GELOOF vs RATIONEEL GELOOF
Het emotioneel geloof voelt, het rationeel geloof denkt;
Het emotioneel geloof ziet en geeft aandacht aan de omstandigheden.
Het rationeel geloof gelooft in wat er geschreven staat;