BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 18 juni 2018

ZONDER ZOUT, ZONDER SMAAK
“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.” (Mattheüs 5:13)

zondag 17 juni 2018

MEELOPERS
Drie keer achter elkaar beval God Jozua om sterk en moedig te zijn. Zie Jozua 1.
God sluit geen partnerschap met zwakken en lafaards.

HET ALTAAR IS GROTER
Het Altaar is de plaats van:
– Overgave
– Offer
– Verbond
– Waarheid
– Eerlijkheid

woensdag 13 juni 2018

HET ALTAAR RIEP MIJ
Wat zou er van Abraham zijn geworden zonder het Altaar?
Hij werd de grootste referentie van het geloof, want toen het Altaar hem riep, antwoordde hij: HIER BEN IK!

maandag 11 juni 2018

HET CONFLICT TUSSEN HET VERSTAND EN DE GEVOELENS
Als er geen conflict is, is er geen offer!
Het conflict openbaart het offer dat God ons aan het vragen is om op het Altaar te zetten. De duivel wordt wanhopig, omdat hij weet wat de Heilige Geest zal doen in het leven van een persoon die het offer gehoorzaamt. Maar, hij doet van alles om ons tegen te houden om te offeren.

DE KALENDER VAN GOD
De mens maakt plannen volgens de natuurlijke kalender, waarbij er één dag per keer voorbij gaat. Bijvoorbeeld, wanneer iemand een afspraak maakt voor na een maand, dient zij te wachten totdat die 30 dagen voorbij zijn om naar de geplande afspraak te gaan. Of wanneer ze ergens naartoe belt om geholpen te worden en te horen krijgt dat ze pas over 3 maanden  kan komen. Opnieuw dient ze de gestelde tijd voorbij te laten gaan. Dit is de menselijke en natuurlijke kalender.

vrijdag 8 juni 2018

DE VERBORGENEN VAN HET GELOOF
In een verborgen en geheime kerk in de Sovjet-Unie, in 1978, was men een lied aan het zingen voor Jezus, toen opeens soldaten binnenvielen met geweren in hun handen.

woensdag 6 juni 2018

HET GELOOF EN DE TIJD


  

Het intelligent, bovennatuurlijk en eerlijk geloof maakt zich nooit zorgen met de tijd en zijn omstandigheden. De vurige persoon gelooft in het bovennatuurlijke (onzichtbare), omdat hij weet (heeft geloof) dat God Zijn Woord zal eren. Echter, hij veracht zowel de twijfels met betrekking tot de vervulling van de Beloftes, zowel de tijdsduur om ze te vervullen.

DE GEKHEID VAN HET OFFEREND GELOOF
Hoe kunnen we geloven dat, door zwakke mensen te roepen om naar de strijd te gaan, zij kunnen overwinnen? (Zie Joel 3:10)

maandag 4 juni 2018

EN ALS HET ALTAAR GING STAKEN?
De vrachtwagenchauffeurs in Brazilië stopten en Brazilië stopte vanwege hun. Door deze staking had de gehele bevolking geen toegang tot de belangrijke items, zoals alimentatie en vervoer. Maar ik vraag me af: en als hetzelfde gebeurt met God en met Zijn Altaar? En als onze Heer beslist om, voor één dag niet te werken, Zichzelf af te zonderen en geen gebed te beantwoorden?

PINKSTERDAG
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Handelingen 2:1


De heilige schrift is heel precies wanneer het over Pinksteren praat: iedereen die geloofde kwam op hetzelfde moment en op dezelfde plaats samen, wachtende op dezelfde belofte. Oftewel, er was één geloof, één doel en Één Geest. De discipelen waren niet bezorgd om te weten hoe de vervulling van de Belofte zou zijn. Ze bleven alleen wachten.

DE VALLEI VAN BESLISSING
VALLEI VAN OORDEEL

Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat (waar de Heer oordeelt), en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.” Joel 3:1-3

dinsdag 29 mei 2018

DE STERKENa Pinksteren genazen Petrus en Johannes een man die sinds zijn geboorte verlamd was en bij de deur van de tempel aalmoezen aan het vragen was. En precies daar begonnen de discipelen te prediken.

maandag 28 mei 2018

VOET OP DE NEK
“…Treedt nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek. Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en weest niet verslagen, weest sterk en moedig, want aldus zal de Here doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt.(Jozua 10:24-25)

GEKOZENEN VAN HET ALTAAR
Velen zijn geroepen om tot het Altaar te gaan, maar weinig zijn uitgekozen om erop te gaan.
De karakteristieken van een uitgekozene zijn het geloof, de overtuiging en de zekerheid…

vrijdag 25 mei 2018

DE GEEST VAN DE BELOFTEDoor een Goddelijke bevel gaf Mozes aan Jozua de verantwoordelijkheid om de kinderen van Israël naar het Beloofde Land te leiden.
Echter, de dood van Mozes had Jozua ontmoedigd. De Heer moest dus ingrijpen en hem bemoedigen voor de missie.

donderdag 24 mei 2018

DE OPSTANDIGE ZIET GEEN RISICO'S
God zoekt tussen de christenen mannen en vrouwen die, zoals Jozua en Kaleb in opstand zijn:
“… wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. […] Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de HEERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen!” (Numeri 13:30 en 14:8-9)

woensdag 23 mei 2018

IS HET MOGELIJK...
Een omelet te maken zonder de eieren te breken?
Het Beloofde Land te bereiken zonder door de woestijn te gaan?

VRAGEN, ZOEKEN, KLOPPEN...
Waarom dien ik te vragen, als God weet wat ik nodig heb?
Waarom dien ik te zoeken, als God weet wat ik moet vinden?

zaterdag 19 mei 2018

ALLES voor alles !
Tot wanneer zullen de religieuzen wachten om te ontdekken dat het onmogelijk is om een leven van kwaliteit te bereiken zonder het offer?
Hoelang zal het duren totdat ze begrijpen dat als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.” Johannes 12:24

donderdag 17 mei 2018

ONWETENDHEID OF COMPLETE DWAASHEID?
“God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels

woensdag 16 mei 2018

GRATIS PROEFSTUK VAN DE EEUWIGHEID
De grootste bezorgdheid van de mens heeft te maken met zijn eigen toekomst. De onrust over het onderwerp heeft ze ertoe geleid om manieren te zoeken om te ontdekken wat er zal gebeuren. Vanuit daar ontstond de weersvoorspelling, astrologie, schattingsstudies… Maar in feite kunnen wij allemaal een duidelijk idee hebben van hoe onze leven er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien, maar ook de eeuwigheid die we zullen leven.

dinsdag 15 mei 2018

DE LIJST VAN DE UITVERKORENEN
Ik herinner me toen ik het toelatingsexamen deed. Ik had me gedurende een jaar voor die examen voorbereid. Ik was zenuwachtig. Mijn nagels waren eraf geknaagd vanwege de angst dat ik tijd en geld verloren was. De week daarop bracht de krant het resultaat. Ik had het toelatingsexamen betaald, maar wist niet of ik was goedgekeurd. De verwachting die ik had dat mijn naam onder de goedgekeurden was, was iets onverklaarbaars. Mijn toekomst stond op die kleine lijst met namen.

maandag 14 mei 2018

UITERLIJKE CORRUPTIE
God kent de innerlijke conflicten van de mensen heel goed. Hij heeft ze ook meegemaakt toen Hij hier in de wereld was.
Zijn gebed: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”(Mattheus 26:39, denk hier goed over na.

vrijdag 11 mei 2018

VRIJ VAN VEROORDELING
“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1).

LICHT OF DUISTERNIS?
“Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede” (Romeinen 8:6).

woensdag 9 mei 2018

KINDEREN VAN HET VLEES vs KINDEREN VAN GOD
“Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9).

dinsdag 8 mei 2018

DE STERKEN STERVEN NIET!
“En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zie: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u” (Lukas 17:20-21).

maandag 7 mei 2018

BEWIJS VAN LIEFDE
Het begrip van Gods liefde voor het volk staat heel uitgebreid in de gehele Bijbel. Het bekendste staat in Johannes 3:16 en het verzekert “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Waar bestaat deze soort liefde precies uit?

KRACHT VAN HET KWAAD vs ZWAKHEID VAN GOD
De duivel is alleen sterk wanneer de mens zwak is.

De mens is zwak wanneer hij zijn gevoelens, in plaats van zijn redenering gebruikt.

vrijdag 4 mei 2018

PINKSTEREN
“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:1-4).

woensdag 2 mei 2018

EERLIJK GELOOF
“Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg. Wanneer zult U tot mij komen? Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart” (Psalmen 101:2).

ZWAKHEDEN EN MISLUKKINGEN
Waarom hebben veel mensen de stempel van mislukking?
Als eerst, omdat de Geest van God, de Geest van Geloof, de Macht van God ontbreekt.

maandag 30 april 2018

VERENIGD IN DE NAAM VAN MEDELEIDEN“Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mattheus 18: 19-20)

donderdag 26 april 2018

ONTDEK HOE CHRISTENEN IN EEN NOORD-KOREAANSE GEVANGENIS LEVEN
Nadat zij in meer dan 10 gevangenissen in Noord-Korea is geweest, is Hea Woo (fictieve naam) één van de weinig christenen die het land heeft kunnen ontvluchten, na het overleven van een opgelegde gevangenisstraf.

woensdag 25 april 2018

BEKENTENISSEN VAN EEN ZWAKKELING
Het is nutteloos voor de zwakkeling om als een papegaai het Woord: “Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held” te herhalen (zie Joël 3:10), terwijl hij nog niet opnieuw geboren is.
De persoon die zwak is, zal alleen sterk zijn wanneer hij uit de Sterke, Almachtige geboren wordt.

dinsdag 24 april 2018

DE STERKEN EN DE ZWAKKEN
De emotionele persoon is zwak, ongedefinieerd in de beslissingen en in het geloof. De persoon is een slaaf van de mening van anderen. Dit maakte de persoon ongelukkig, zelfs als hij in God gelooft.
“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Korinthiërs 4:18).

vrijdag 20 april 2018

HET GELOOF EN HET OFFER - Deel 26e – Het Geloof motiveert het offer
Ja, het is de stem van het geloof die aandringt op het offer van de gehoorzaamheid aan het Woord van God . Dit was precies wat er met de blinde man was gebeurd. In principe kende hij Jezus niet en wist hij zelfs niet dat Hij daar naar hem aan het kijken was. De evangelist Johannes heeft geen enkel beeld van geloof van de blinde vastgelegd. Dit wil zeggen: het geloof van de blinde man werd geboren, toen hij bewogen werd door zijn behoefte, ontwaakte door de viesheid van de modder op zijn ogen en gehoor gaf aan het bevel van de Here Jezus om zichzelf te gaan wassen in het badwater van Siloam.

donderdag 19 april 2018

HET GELOOF EN HET OFFER - Deel 1
Het geloof komt door het horen. (Zie Romeinen 10:17)
Het horen van wat? Het Woord van God. (Zie Romeinen 10:17)
Wanneer het geloof wordt geboren, wordt ook de moed geboren om de gedachten, inspiratie, intuïtie, kortom, de stem van de Geest van Geloof in praktijk te zetten.

woensdag 18 april 2018

GELOOF EN MOED
Moed om als EERST het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid (Heilige Geest) te ZOEKEN.
“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Korinthiërs 4:18).

HET ONTWAKEN VAN HET GELOOF
Elk levend wezen, hoe sterk of intelligent hij ook is, is niet in staat om welke handeling dan ook te verrichten als hij aan het slapen is. Op dezelfde manier kan geen enkele machine, hoe krachtig het ook mag zijn, iets doen als het uitgeschakeld is.

maandag 16 april 2018

AUTHENTIEK GELOOF
Om een document als waar te beschouwen, dient het authentiek te zijn. Deze authenticiteit is noodzakelijk voor alle belangrijke gevallen die te maken hebben met identificatie, compromis en garantie. Alle informatie die niet als authentiek wordt beschouwt, wordt ongeldig en beschouwt als vals. Er is niemand die iets vertrouwt dat niet de vereisten heeft om als echt te worden beschouwt. Daar kan niets mee en met gedaan worden.

ACTIE OF GEBED?
Weten hoe het juiste moment tussen gebed en actie van geloof te scheiden, is essentieel voor het veroveren van de voordelen van het geloof. Vaak wordt er een beroep gedaan op het gebed terwijl u een actie dient te ondernemen. Andere ondernemen een actie terwijl ze moeten bidden. Hierdoor gaan gelegenheden verloren en worden de nederlagen meer.

WAAROM ZORGEN MAKEN?Één van de grootste en dodelijke zonden, is de enorme bezorgdheid met de mening van anderen. Degenen wiens gedachtes zo bezig zijn, verliezen kostbare tijd. Ze konden attent zijn om de ideeën en inspiraties van Boven te horen en nuttig te zijn voor de Allerhoogste.

woensdag 11 april 2018

GODDELIJKE GEREEDSCHAP
Wanneer u stopt met het uitoefenen van uw geloof, raakt het geloof in een crisis. Wanneer de spieren niet getraind worden, blijven ze slap en gaat het lichaam sneller achteruit. Zo is het geloof. Zonder het te trainen, wordt het lui en het praktiseren van dit geloof wordt religieus.

dinsdag 10 april 2018

EERST ZITTEN OM TE BEREKENEN
Er is alleen maar één manier om hetgeen te bereiken wat buiten ons bereik ligt: als we bondgenoten zijn van God. Er bestaat ook alleen een manier om bondgenoten van God te zijn: als we het bewuste Geloof in Hem en in Zijn Woord manifesteren. Het onmogelijk zal tegenover dit geloof niet meer onmogelijk zijn. Andere soorten geloof, religies en rituelen kunnen niet waarmaken wat het bewuste Geloof waarmaakt. Ze gaan niet gepaard met het offer dat ons dichterbij de Allerhoogste brengt.

GELOOF EN RELIGIE
Een aantal mensen waren geïntrigeerd toen ik openlijk mijn afkeuring voor religies verklaarde. Ze begrepen niets. Na een aantal hele duidelijk uitleggingen, begrepen ze het nog steeds niet.
Zie of u het begrijpt.

maandag 9 april 2018

ONZE DAGELIJKSE LAST...
Hoe zwaar onze dagelijkse last ook kan zijn, is het zelfs zo veel minder dan wanneer we het juk van de Here Jezus aannemen.
Als iemand klaagt over hoe zwaar het kruis is, over de last vanwege het christendom of zijn juk, kunt u er absoluut zeker van zijn dat dit niets te maken heeft met het juk van de Heer. Want het staat geschreven, vastbesloten en beloofd dat, dag na dag de Here God Almachtige, onze last draagt. Zie Psalmen 68:19.

donderdag 5 april 2018

IN GEEST EN IN WAARHEID
De Here Jezus leert dat God de Vader aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en in waarheid.
“Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden” (Johannes 4:23).

woensdag 4 april 2018

HEER VAN WIE?
De werknemer gehoorzaamt zijn baas, omdat hij niet het risico wilt lopen om zijn baan te verliezen. Als hij zijn baan verliest, zal zowel hij als zijn familie gelimiteerd zijn en te maken kunnen krijgen met ellende en honger.
Maar de vrees om het eeuwig leven te verliezen, lijkt de meerderheid die zegt in Jezus als HEER te geloven, niet te storen.