BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 30 mei 2014

GELOOF: TEKEN VAN GOD


Er is geen twijfel dat het Bijbelse geloof bovennatuurlijk, intelligent, dapper en, boven alles, onverschrokken is. Het is één van de dingen van de Geest van God. Het is een teken van God in het leven van degenen die geloven. Voor degenen die niet geloven is het dwaasheid. Dwaasheid omdat degenen die niet geloven zich steunen op de wijsheid van deze wereld. Het geloof is ook een openbaring van de Geest.
“Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Lucas 10:21).

donderdag 29 mei 2014

WAT VOELT DE GELOVIGE WANNEER DIE LEEFT DOOR HET GELOOF?

 


De gelovige voelt niets dan alleen de absolute zekerheid dat God hem geroepen heeft. Het geloof is een zekerheid, een overtuiging van dingen die wij niet zien. Bijvoorbeeld de Heer Jezus: ‘wie kan garanderen dat Hij leeft en dat Hij gezeten is aan de rechterzijde van de Vader God Almachtig, tot diegene die Hem toebehoort? (zie Romeinen 8:34). Wie garandeert het bestaan  van de Heilige Geest? (zie Romeinen 8:26-27).  Wie garandeert het bestaan van God?’ Alleen God zelf, door de Heilige Geest is in staat om die overtuiging in onze geest te bevestigen (zie Romeinen 8:16).

WAT IS HET GELOOF?

 “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die menhoopt, en het bewijs der dingen, 
die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1)
Welke twee soorten geloof bestaan er?
Het natuurlijke en het bovennatuurlijke geloof.
Wat is het natuurlijke geloof?
Het natuurlijke geloof is een zekerheid die deel uitmaakt van de mensheid en onafhankelijk is van het geloof in God. Netzoals de vijf zintuigen: smaak, tast, reuk, zicht en gehoor deel uitmaken van de mensheid, maakt het natuurlijke geloof deel uit van de menselijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld: niemand hoeft in God te geloven om de zekerheid te hebben datals men het goede zaait, men ook het goede zal oogsten, als men het slechte zaait, men het slechte zal oogsten en als men bonen zaait, men ook bonen zal oogsten.

maandag 26 mei 2014

DE ONFEILBAARHEID VAN DE TEMPEL


“Nu dan, mijn God, laten uw ogen geopend en uw oren opmerkzaam zijn 
op het gebed te dezer plaatse” (2 Kronieken 6:40).
Wij vinden in deze vers een verscheidenheid aan situaties die een mens kan meemaken en waarin de oplossing te vinden is in het opzeggen van gebeden in de Tempel of met het lichaam gericht naar de Tempel, waar men zich ook mag bevinden. Het gebed van Salomo was een bepaling van de onfeilbaarheid van de Tempel.

vrijdag 23 mei 2014

HET BRUTALE GELOOF


Wanneer het brutale geloof gebruikt wordt, is er geen plaats voor verlegenheid of wat voor soort lafhartigheid dan ook. In plaats daarvan is er sprake van lef en zelfs onbeschaamdheid, zo groot is de overtuiging. Sterker nog, het geloof valt de hel aan, vernietigt de twijfels en legt zijn macht op. Er is geen manier om weerstand te bieden aan het levende geloof in de Levende God. De volheid van het leven wordt op uniek wijze tot stand gebracht.

woensdag 21 mei 2014

DE RELIGIEUZE EN DE ZONDAAR


De volgende vraag wordt constant gesteld: Waarom zijn er mensen die al zo bekend zijn met het Evangelie, maar toch nergens naartoe gaan in het leven? Zowel qua relatie met God (de Behoudenis) als ook met het veroveren van een waardig aards leven.
In plaats daarvan zijn er mensen die pas naar de kerk komen, vol zitten met dingen die veranderd en getransformeerd moeten worden, wiens levens vooruit gaan op zoveel gebieden. Zij veroveren, overwinnen en verheerlijken God daardoor.

maandag 19 mei 2014

MELAATSE MINISTER VAN DEFENSIE

“Naäman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de HERE een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats” 
(2 Koningen 5:1).
Onder de kleren van Naäman, onder zijn uniform van de hoogste bevelhebber van hetgrootste legermacht van dat tijdperk, zat er een melaats lichaam. Ik geloof echter dat weinig mensen op de hoogte waren van dit feit.

vrijdag 16 mei 2014

VOORRECHT VAN DE AANWEZIGHEID...

Voorrecht van de aanwezigheid van de Heilige Geest 
“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus” (Hebreeën 10:19).
Vandaag de dag beschikken wij over de aanwezigheid van God, maar misschien biedt u geen aandacht aan dit hoge en sublieme voorrecht dat ons op elk gewenst moment en in elke plaats in de aanwezigheid van de Almachtige doet komen. Om u een idee te geven, denk even na: is het makkelijk om in de aanwezigheid van de minister-president te komen? Of in de aanwezigheid van president Barack Obama? Natuurlijk niet!

donderdag 15 mei 2014

WANNEER DINGEN MIS GAAN


Soms zult u in uw leven opmerken dat dingen mis gaan. Alles was goed totdat er iets op een gegeven moment helemaal verkeerd ging. Eerst dacht u dat het maar iets kleins was, niet om je druk over te maken. U dacht er niet veel aan, toen ging iets anders verkeerd en toen weer iets anders. Toen u het eindelijk doorhad was de trein al ontspoord.

woensdag 14 mei 2014

ALLES VOOR ALLES

Tot wanneer zullen de religieuze mensen wachten om te ontdekken dat het onmogelijk is om een leven van goede kwaliteit te bereiken zonder te offeren?
Hoe lang zal het nemen om te begrijpen dat
 indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort”(Johannes 12:24).

dinsdag 13 mei 2014

EEN ANTWOORD VAN GOD ONTVANGEN

Hoe een antwoord van God te ontvangen
Als wij geen antwoord van God hebben ontvangen, dan komt dat omdat wij niet weten hoe wij moeten vragen.
Tijdens deze 22 jaar van toewijding, waarbij ik mensen help hun potentie te ontdekken om hun problemen te overwinnen en hun doelen te bereiken, heb ik veel mensen leren kennen die hun doelen hebben behaald en anderen die gefrustreerd eindigden. Degenen die een gevoel van succes hebben, zijn degenen wiens gebeden en offers beantwoord werden. Degenen die gefrustreerd zijn, zijn de mensen die nog niet beantwoord werden.

maandag 12 mei 2014

OPGEVEN? WAAROM?


Wanneer wij geconfronteerd worden door moeilijkheden, komt er altijd het volgende soort ideeën in ons hoofd:
- Is het echt de moeite waard om hiervoor te strijden?
- Misschien ben ik mijn tijd hiermee aan het verspillen…
- Dit is niet voor mij. Het is beter om iets anders te doen.

vrijdag 9 mei 2014

GELIJKSTELLING DOOR HET WOORD…

Gelijkstelling door het Woord van God

“Toen zij weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin, en van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie, gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. Toen Hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond Hij een man voor hen uit:Jozef werd als slaaf verkocht; men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers tot de tijd, dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des HEREN hem in het gelijk stelde. De koning zond heen en liet hem los, de heerser der volken maakte hem vrij; hij stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorsten te binden naar zijn goeddunken, en zijn oudsten leerde hij wijsheid”
 (Psalmen 105:12-22).

donderdag 8 mei 2014

7 PROFETIEËN


Wanneer wij het eerste Evangelie in de Bijbel bestuderen, dan merken wij op dat het begin van de bediening van de Here Jezus werd voorafgegaan door de vervulling van 7 profetieën:
1e “Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons(Matteüs 1:22-23).

woensdag 7 mei 2014

PROFETIE VOOR EEN RIJKE

Meteen nadat de Here Jezus zei: “Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan” vroeg een rijke man Hem: “…Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” (Lucas 18:17-18).
Ongetwijfeld had deze man een leegte in zijn hart. Ondanks al zijn rijkdom, toch had zijn leven geen doel. Daarop kwam het Woord van de Here Jezus: “Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder”, kortom bewaar en praktiseer de geboden. De jongeman zei dat hij dat alles al deed, desondanks ontbrak er iets in zijn leven.

maandag 5 mei 2014

VOOR WIE GELOOFT IS DIT GENOEG


Vaak komen er mensen naar ons toe die geloven dat het wonder of de verandering alleen in hun leven kan plaatsvinden als zij een speciale behandeling krijgen, door middel van lange gesprekken met de “Profeet”. Zij komen naar ons toe en vragen ons of wij de tijd hebben om hun aan te horen, omdat hun probleem heel groot is! Ze staan voor een “Profeet” die de autoriteit heeft om hun leven te veranderen, maar ze zijn tevreden met een “psycholoog” die niets verandert. Terwijl in feite één woord (profetie) genoeg is voor degene die gelooft.

HET WOORD EN DE HAND


Door het boek van Ezechiël te bestuderen, kunnen wij verschillende hoofdstukken opmerken die beginnen met: “Het woord des Heren kwam tot mij”. Maar in hoofdstuk 37 staat geschreven dat de Hand des Heren tot Ezechiël kwam om hem, in het vallei van de droge botten, te doen profeteren.
Er zijn veel mensen in de kerk, maar wanneer het Woord van God tot hun komt, geven zij geen aandacht eraan. Echter, met deze begeleiding die de Heilige Geest ons gaf, is het de Hand van God die komt om hun uit de situatie van simpele luisteraars van het Woord te nemen.

EEN TEKEN


Op een bepaalde dag kwamen er mensen tot Jezus en vroegen Hem om een teken, zodat “ze in Hem konden geloven”. Eigenlijk verwachtten ze geen teken. Wat ze echt wilden was om aan te tonen dat ze gelijk hadden en dat Jezus geen Zoon van God was. Jezus liet hun weten dat ze geen teken zouden zien (Marcus 8:11,12). Aan de andere kant beloofde Jezus (toen Hij met de discipelen sprak) dat de tekenen de gelovigen zouden volgen. (Marcus 16:17)