BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 30 november 2016

HET TEKEN VAN DE DUIVELHET TEKEN VAN DE DUIVEL


Als de kinderen van God aan de ene kant de zegel hebben die hun identificeert als Zijn eigendom, dan wil de duivel aan de andere kant altijd zijn teken van schaamte achterlaten op de mensheid, zodat zijn kwaadaardigheid gezien kan worden. Degene die zich onderwerpen aan de condities die de duivel hun oplegt zullen herkend worden door het TEKEN van de duivel.

BEROUW EN TERUGKEREN NAAR DE EERSTE WERKEN
Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5

dinsdag 29 november 2016

HET VUUR VAN HET ALTAAR
Iedereen die gelooft is uitverkoren.
Het kenmerk van een uitverkorene is het geloof, de overtuiging, want alles wat probeert hem te blokkeren wordt verteerd door het vuur van het geloof dat in hem brandt.

Wie doordrenkt is met de Geest van Geloof, maakt zich niet druk om de prijs die hij moet betalen voor het offer dat hij zal brengen.

donderdag 24 november 2016

DE UITVERKORENEN VOOR HET ALTAAR
Velen worden geroepen om tot het Altaar te komen, maar weinigen zijn uitverkoren om Het te beklimmen. Een eigenschap van een uitverkorene is het geloof, de overtuiging, de zekerheid… En de Bestuurder van het geloof in het binnenste van de uitverkorene is de Geest van Geloof, Dezelfde Geest van het Altaar. Sindsdien ontspruiten de dromen en projecten uit het diepste van zijn binnenste.

woensdag 23 november 2016

EERSTE LIEFDE
“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.”
Openbaring 2:4

dinsdag 22 november 2016

DE LEVENDE
“en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”
Openbaring 1:18

maandag 21 november 2016

GEVESTIGDE KONINKRIJK
“en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.”

Openbaring 1:6

WAARSCHUWING
“en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.” 

Openbaring 1:5

ZALIG
Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Openbaring 1:3

vrijdag 18 november 2016

LEVEN IN EENHEID
“Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid.”
Psalmen 133:3

DE UITVERKORENEN
De Almachtige God is de Enige HEER: Omnipresent (Alomtegenwoordig), Omnipotent (Almachtig) en Omniscient (Alwetend). In Zijn Eeuwige conditie als HEER, heeft Hij alleen de autoriteit om Zijn dienaren uit te kiezen.
Het is duidelijk dat het criterium voor Zijn keuze te maken heeft met degenen die rechtvaardig zijn of, ten minste, in rechtvaardigheid willen leven.

GESCHONKEN LEVEN
Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.”
Job 10:12

LEVEN IN GEEST
“Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”
Galaten 6:8

LEVEN IN GEBED
“Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen, behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand.”
Psalmen 64:2

HET PRAKTISCH GELOOF

25 jaar geleden werd ik op 30-jarige leeftijd met hoge bloeddruk gediagnosticeerd. Op dat moment woonde ik in de Verenigde Staten waar ik altijd een medische controle onderging voor mijn hoge bloeddruk.
Tijdens één van mijn bezoeken aan de cardioloog vertelde hij mij na een elektrocardiogram, dat ik een hypertrofische cardiomyopathie had, wat een ziekte is van het myocard (hartspier) waarin een deel van het hart vergroot is net zoals een armspier, die groeit wanneer je aankomt, groeit de hartspier als gevolg van de hoge bloeddruk of ook door genetische oorzaken.

maandag 14 november 2016

EERSTE EN LAATSTE
“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste.”
Openbaring 1:17

LEVEN EN BEVRIJDING
“Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden?”
– Psalmen 56:13

HET WARE LEVEN
“De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.”
– Spreuken 11:30

HET LEVEN IN HET LICHT
“De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?”
Psalmen 27:1

vrijdag 11 november 2016

DE OFFERANDE OF HET ALTAAR?
“Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft? En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:17-19)

PIJNLIJK LEVEN
“Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?”
Matteüs 6:25

donderdag 10 november 2016

LEVEN MET VREES
“De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht.”
– Spreuken 19:23

woensdag 9 november 2016

INTERNET
Inter-NET of het wereldwijde web, velen worden opgeslokt door dit net en werden zo een prooi voor de duivel. Heeft u al eens een vlieg zien proberen los te komen uit het web van een spin?
Zo zijn de mensen, vastgeplakt aan social media, games en websites met allerlei soorten viezigheid, en de duivel sleept online velen naar de hel.

BEWAARD LEVEN
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.”
– Spreuken 4:23

dinsdag 8 november 2016

SEREEN LEVEN
“Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen.”
– Spreuken 14:30

DE UITVERKORENEN WORDEN GEHAAT
Waarom worden de uitverkorenen gehaat? Omdat zij niet van de wereld zijn.
Zie wat de HEER zegt:
“Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld”(Johannes 15:19).

maandag 7 november 2016

AAN WIE BEHOORT DE GLORIE?Er zijn verschillende eigenschappen die deel uitmaken van het profiel van een ware dienaar van de Almachtige God. Samen met andere kwaliteiten heeft de dienaar: vrees, karakter, nederigheid, geloof en hoofdzakelijk oprechtheid! Maar, hoe kan men weten of een dienaar oprecht is of niet?

ZIJN TATOEAGES VAN GOD?
Er bestaan veel archeologische bewijzen die bevestigen dat tatoeages in Egypte werden gebruikt tussen 4000 en 2000 voor Christus, en dat deze ook door de oorspronkelijke bewoners van Polynesië, de Filipijnen, Indonesië en Nieuw-Zeeland (Maori) werden gebruikt. Zij tatoeëerden zich tijdens rituelen die te maken hadden met hun religie.

TOEKOMSTIG LEVEN
“Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.”
– 1 Korinthiërs 15:19

LEVEN OP DE WEG
“Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.”

– Psalmen 16:11

LEVEN - ZEGEN OF VLOEK
“Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.”

– Deuteronomium 30:19

HERSTELD LEVEN
“Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij .”

– Psalmen 138:7

LEVEN DOOR GELOOF
“Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.”

– Spreuken 8:35

donderdag 3 november 2016

GEESTELIJKE AUTORITEIT
Het universum en alles wat zich erin bevindt zijn vruchten van de autoriteit van God, door middel van Zijn Woord:

En God zeide: Er zij licht; en er was licht (Genesis 1:3).

woensdag 2 november 2016

DE WEG VAN HET LEVEN
“Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

– Matteüs 7:14

dinsdag 1 november 2016

DE TOP VAN DE IJSBERGDit is een foto van de top van een ijsberg. Hiernaar kijkend is het bijna onmogelijk om ons voor te stellen dat iets zo onbelangrijks, dat meer lijkt op piepschuim dat in de zee drijft, een tragedie kan veroorzaken, zoals bij de ondergang van de Titanic, dat leven van meer dan 1.500 mensen nam, toen hij de scheepsromp openhaalde, de klinknagels onder de waterlijn van 90m onder water kon loshaalde, waardoor er water in de voorzijde van het schip kon komen, en zo het begin inluidde van de schipbreuk die voor altijd de geschiedenis in zou gaan.

LEVEN EN WIJSHEID
“Want de wijsheid beschermt evenals het geld, maar het is een voordeel te weten: de wijsheid doet haar bezitters leven.”

– Prediker 7:12