BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 26 november 2014

HOE GOD MET DE ZONDE OMGAAT


In de Sin woestijn had het volk van Israël dorst en er was geen water beschikbaar om hun dorst te lessen. Mensen begonnen bij Mozes te klagen, die tot God bad voor een oplossing, de Heer beval hem om tot de rots te spreken, zodat er daaruit water zou komen die de dorst van iedereen zou lessen (zie Numeri 20).
Stelt u zich een leider voor, die gedurende 39 jaar, ongeveer drie miljoen mensen door de woestijn heen leidde, dat volk, op hun beurt, gaf hem de gehele tijd de schuld van elke moeilijke situatie en frustratie! Naast deze grote verantwoordelijkheid, was Mozes ook nog eens in stilte aan het lijden vanwege de dood van zijn zus, Mirjam.

DE SCHOOT VAN GOD


Er is geen ander woord dat meer geschikt is om de grootheid van de Ontmoetingsplaats met de Almachtige God van Abraham uit te drukken, dan het woord ALTAAR. God heeft het Altaar niet gecreëerd om te dienen als een podium voor concerten en gospel- of koormuziek; Het Altaar werd niet gecreëerd om te dienen als een politieke praatstoel; Het Altaar werd niet gecreëerd om de mensen te verhogen die het gebruiken tijdens de prediking; Ook werd het Altaar niet gecreëerd om gevoelens of een emotioneel geloof over te brengen.
Nee, duizend maal nee!

vrijdag 21 november 2014

ZOEK HEM NIET BUITEN…

Zoek hem niet buiten, misschien zit hij in uw binnenste!
Hij was opgesloten in zijn eigen huis, daarom verloor hij zijn visie. Zijn aard was verraderlijk en daarom nodigde hij Nehemia uit om naar de Tempel te gaan, maar niet om te offeren…
Om zich te verschuilen, ja, om te schuilen. Semaja was een man, een zogenaamde priester, maar hij hoeft in feite niet per sé een mens te zijn. Wie zou dan deze geestelijke Semaja kunne zijn? Het is onze eigen “ik”. En wat doet onze “ik”? Hij probeert zich voortdurend te verbergen, want hij toont onze zwakheden, tegenzin, angst om te falen, berispt te worden, te mislukken, om niet voldoende kracht te hebben, om vergeleken te worden met anderen, enz. Daarom heeft onze “ik” de neiging om zich te verschuilen, te vluchten en het gevaar niet te confronteren. Daarom zei Nehemia:

woensdag 19 november 2014

HIJ CONFRONTEERDE MANNEN…

Hij confronteerde mannen maar vluchtte voor een vrouw
De profeet Elia deed vuur uit de hemel neerdalen. Hij daagde honderden profeten, die de duivel dienden, uit en zette daarmee zijn eigen leven op het spel. Hij wist dat als het vuur niet zou neerdalen hij vernietigd zou worden, maar wat gaf hem zo’n zekerheid dat God zou antwoorden en vuur vanuit de hemel zou sturen? Simpel. Elia dacht niet aan zichzelf.
De reden dat hij besloot om deze uitdaging aan te gaan, was omdat hij zag dat HET VOLK verdeeld was. Het volk ging verloren. Die zielen werden bedrogen en iemand moest iets doen om hen te helpen.

RESPECT!

“Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.” (Ex 20:7)
De naam van God ijdel gebruiken, gaat gepaard met een gebrek aan vrees voor God. In deze context betekent vrees geen angst maar wel een diep respect voor God.

DE BLINDEN EN DEGENEN MET VISIE

“Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:19)
Wanneer een persoon zijn offerande als belangrijker beschouwt dan het Altaar, naast het feit dat hij God veracht, beschouwt hij het Altaar als minderwaardig ten opzichte van wat hij te bieden heeft. En dat is de reden waarom hij niet naar het Altaar gaat. Het is net of de persoon denkt dat het leven dat hij leidt belangrijker is dan God.
Met andere woorden: God is klein, en ik ben degene die over grote dingen beschikt.
Deze minachting voor het Altaar breekt Altaar af, en het leven van de persoon wordt ook volledig afgebroken. Daarom noemt Jezus degenen die zo denken blinden!

maandag 17 november 2014

HET ALTAAR IS VOOR IEDEREEN


Bijna iedereen kent het verhaal van Jakob, de grote benauwdheid die hij meemaakte toen hij zijn huis moest verlaten, omdat hij bedreigd en vervolgd werd door zijn broer, die zich verontwaardigd voelde en hem wilde doden. Hij vertrok met zijn kleren op zijn rug, in alle haast en had slechts een beetje olie bij zich.
Op weg naar Bethel nam hij een steen en gebruikte hem als een kussen. Hij kreeg een droom en bij het ontwaken bouwde hij een Altaar voor God en goot de olie op de steen, waarbij hij een belofte deed: Als God hem zou zegenen, hem in vrede naar huis zou laten gaan en hem niets zou laten ontbreken, dan zou hij van alles de tiende geven.

RECHTVAARDIGE WOEDE


Een tijdje geleden plaatste ik het volgende op mijn Facebookpagina: “U kunt in een dag van rechtvaardige woede, meer bereiken dan in een jaar van passiviteit.” Velen vroegen daarop, “Wat is rechtvaardige woede?” Waarschijnlijk is het niet zo duidelijk als ik dacht.
U weet wat de woorden ‘rechtvaardig’ en ‘woede’ betekenen. Misschien heeft u ze nooit samen gezien, maar denk nu na over wat het betekent. Woede en rechtvaardigheid hangen nauw met elkaar samen. Het is gewoonlijk ons gevoel voor rechtvaardigheid dat onze woede opwekt.

donderdag 13 november 2014

UITVERKOREN GESLACHT

“…en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” (Matteüs 16:18).
Waarom hebben de poorten van de hel de overhand in de levens van een aantal helpers, evenals in de levens van mensen die in de kerk werken, of haar leden? Omdat het voor velen moeilijk is om de duivel, de zonde en hun problemen te overwinnen.

dinsdag 11 november 2014

ER IS GEEN AANBIDDING...

Er is geen aanbidding ver van het Altaar
“Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding” (Hebreeën 5:8-9).
Om het Woord van God te gehoorzamen, moest de Here Jezus ook offeren. Er was, is en zal nooit gehoorzaamheid bestaan zonder offer.

GOD LUCHT ZIJN HART


Het is heel gebruikelijk voor mensen om te huilen, te treuren en hun hart bij God te luchten, vanwege een leven van leed. In sommige gevallen geven ze Hem zelfs de schuld voor al dit leed, vernietiging en slavernij. Daarbij komen ze ook nog eens met vragen zoals: “Waar was God tijdens de 430 jaar van Israëlische slavernij in Egypte?” Nou, vandaag zal HIJ Zijn hart luchten! Per slot van rekening heeft onze Heer ook dat recht. Hij begint als volgt:
“Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg: aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers” (Hosea 11:2).

maandag 10 november 2014

GOD IS GEEST

“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6)
Al lijkt het tweede gebod op het eerste gebod, toch is het anders. Door dit gebod leert God ons dat de aanbidding van beelden of afgoden verboden is.

vrijdag 7 november 2014

HET VOORBEELD VAN DE DIENAAR

“En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, 
waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?”(Matteüs 25:26).
Deze vers deed mij denken en overpeinzen: Waarom heeft deze dienaar zijn talent niet vermenigvuldigd? Waarom konden de anderen het wel en hij niet? Toen besefte ik dat Jezus zei: “Slechte dienaar”. Hij was niet alleen nalatig, nee, hij was ook nog eens SLECHT.”

OP VAKANTIE?


Wij hebben de afgelopen dagen, in de UKGR, over de gelijkenis van de talenten gesproken (zie Matteüs 25:14-30). Na één van de diensten kwam iemand met mij praten en stelde een interessante vraag. Ik dacht erover na dat meerdere mensen misschien dezelfde vraag konden hebben. Daarom vind ik het belangrijk om die vraag goed te beantwoorden. De dienaar die één talent ontving, werd afgekeurd door zijn heer, die het talent van hem wegnam en hem in de duisternis wierp.
De vraag die mij gesteld werd, was de volgende: “Waarom werd die dienaar afgekeurd? – Als wij het verhaal lezen, kunnen wij ook concluderen dat hij, op een bepaalde manier, voor het bezit van zijn heer zorgde. Hij begroef het talent, zodat niemand het kon stelen en het, tot de terugkomst van zijn heer, intact kon blijven…”

woensdag 5 november 2014

DE WIL VAN GOD


De prioriteit van iedere dienaar is om de wil van zijn Heer te kennen en hem uit te voeren. Zo gedroeg Jezus Zich toen Hij op aarde was en zo dienen Zijn discipelen zich te gedragen.
Het grootste probleem is echter, om Zijn wil te kennen. Veel mensen kunnen dit niet begrijpen, omdat zij erop staan om Gods wil aan te passen aan hun eigen wil, en dat maakt de dingen nog moeilijker… Is de wil van God ingewikkeld? Zouden wij onze eigen draai aan God’s wil moeten geven?

dinsdag 4 november 2014

WAT VOOR SOORT DIENAAR BENT U?


Wat voor goeds heeft de Heer Zijn dienaren toevertrouwd? De behoudenis van de ziel is het GROOTSTE GOED dat aan de mensheid werd toevertrouwd. De Here Jezus vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen in de gelijkenis van de *talenten (zie Matteüs 25:14-30).
Naast een overwinning, is de Behoudenis van de ziel ook een natuurlijk talent van elke dienaar van God. In de gelijkenis van de Heer, waarschuwt Hij dat Hij bij Zijn terugkeer alle dienaren zal verzamelen om de rekeningen te vereffenen met hen (zie Matteüs 25:19).

ONVRUCHTBAAR LAND VOOR DE…

Onvruchtbaar land voor de rebellen
Tijdens één van mijn eerste bezoeken aan de Tempel van Salomo, stond er op een grote TV scherm een vers die mij nooit eerder was opgevallen.
“God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; 
doch weerspannigen wonen in een dor land” (Psalmen 68:7).
Denk goed na. Dit elimineert de religieuze theorie, dat een ellendig leven een beproeving van God is en het wijst ons erop dat een ieder van ons de verantwoordelijkheid heeft over ons eigen leven. De Bijbel is heel duidelijk over de rol van God. Er is geen twijfel over wat Hij wil doen in het leven van wie Hem dienen: de belofte is niet alleen voor het hiernamaals, maar voor vandaag, voor nu.

maandag 3 november 2014

BESPAAR ENERGIENee. Deze boodschap gaat niet over een campagne om elektriciteit te besparen. Het gaat over iets dat veel met u te maken heeft. U heeft energie in uw binnenste. Die energie is in staat om uw leven te veranderen. Daarmee kunt u al uw doelen bereiken.Maar zodat het goed werkt, dien u het op de juiste manier te gebruiken.
Ik heb gemerkt dat veel mensen, die in God geloven, hun energie aan hun problemen besteden. Dat is fout! Wanneer u uw energie aan uw problemen besteedt, wordt u bezorgd, verdrietig, gestrest. Natuurlijk gaat u ervoor zorgen dat u uw problemen oplossen. Maar, dat kunt u beter doen door uw energie aan de oplossing te besteden.

DEGENEN MET OVERGEWICHT...

Degenen met overgewicht kunnen niet binnengaan
Is het u ooit opgevallen hoe moeilijk het voor iemand met overgewicht is, om door barrières heen te komen? En hoe zit het met het ongemak wanneer u een zitplaats deelt in het vliegtuig, trein of bus? Het is duidelijk een gênant moment voor beide partijen.
Degene die te zwaar is wurmt zichzelf er zo ver mogelijk in, om de persoon naast hem niet te hinderen- die weer op zijn plaats, niets anders kan doen dan het te verdagen, tot het eind van de reis. Het is hoe dan ook triest om anderen in problemen te zien.