BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 30 oktober 2015

DE BESTE IN ALLESDe Allerhoogste God is de Beste in alles. De Beste Heer, de Beste Trooster, de Beste Vader, de Beste Inspiratiebron, de Beste Vriend, de Beste Gids, de Beste Echtgenoot… En wij, als zijn vertegenwoordigers op Aarde zijnde, dienen onszelf ook te onderscheiden door de beste in alles te zijn, zodat de mensen om ons heen zien wie Hij is door wie wij zijn.

DE SPECIALIST deel1
Uw vijand, de duivel, observeert en analyseert u, hij zoekt naar uw zwakke punten en op de meest geschikte tijd valt hij u aan!

Wist u dat de duivel een specialiteit heeft?

dinsdag 27 oktober 2015

LIEFDE EN RESPECT
“Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man” (Efeziërs 5:33).
In een paar korte verzen (van 22 tot 33) openbaart Paulus het grote geheim voor een succesvol huwelijk. Die gehele uitleg is samen te vatten in twee factoren: liefde en respect.

WAT ONS OP DE BEEN HOUDTWat een onvergelijkbare dag was het toen de Heilige Geest ons de Heilige Weg toonde, de Here Jezus! Wij leerden dat als wij door Hem op die Weg lopen wij de Behoudenis zullen bereiken.

vrijdag 23 oktober 2015

ALLES HANGT HIERVAN AF
“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.

En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot”(Matteüs 7:24-27).

woensdag 21 oktober 2015

DE PIJN VAN MIJN ONGERECHTIGHEID
Goedemorgen lieve mevrouw Viviane,
Toen u gisteren de eerste vraag tijdens de dienst stelde, kwam het antwoord meteen in mijn verstand op: MIJN PIJN IS MIJN ONGERECHTIGHEID TEGENOVER GOD GEWEEST, MIJN ONDANKBAARHEID, ZONDE, KOPPIGHEID, EGOÏSME… Als ik verder zou moeten schrijven, vrees ik dat ik geen ruimte zou hebben vanwege de grootte van deze lijst.
Dit is precies wat ik de laatste tijd in mijn binnenste droeg. Ik wist het en had veel terughoudendheid hierover. In mijn binnenste schreeuwde ik erom, omdat ik wist dat ik God hiermee mishaagde.

dinsdag 20 oktober 2015

WIE VAN GOD IS ACCEPTEERT DE…
Wie van God is accepteert de discipline
Het Lichaam van de Heer is gedisciplineerd en werkt samen in harmonie, omdat er een samenwerkingsverband onder elkaar bestaat. Er is geen onderscheid, aangezien alle elementen belangrijk zijn, omdat zij deel uitmaken van dit Lichaam.
Er zijn mensen die op een wachtlijst staan om een nieuwe lever te ontvangen, omdat hun eigen lever niet naar behoren functioneert. Ik vraag u: Wilt u getransplanteerd, verruild of met kracht weggehaald worden? Wij identificeren deze beschadigde organen, zodat zij uit ons midden verwijderd kunnen worden. En dat is niet een kwestie van onrechtvaardigheid. Eerlijk gezegd is het onrechtvaardig dat zulk soort elementen het lichaam besmetten. Dat is de discipline van de kerk.

maandag 19 oktober 2015

TEKENEN…Niemand kan het bestaan van iets of iemand bewijzen zonder dat daar een bewijs of teken van bestaat. Daarom heeft God altijd bewijs achtergelaten en tekenen gebruikt, zodat Zijn bestaan onbetwistbaar zou zijn voor de mens. Per slot van rekening zijn er tegen feiten geen argumenten te bieden. De Werken van de Almachtige zijn zo opmerkzaam dat het niet mogelijk is om ze te betwijfelen of ze als vals te beschouwen. Zo dienen onze werken ook te zijn.
Toen God de hemel, de aarde, het sterrenstelsel, de natuur en de dieren schiep, benadrukte Hij de werken die geen enkel menselijke inmenging hadden, juist zodat de mens zou erkennen dat er een Hoger Wezen dan de mens bestaat. De Schepping op zich is al het meest duidelijke teken dat God bestaat en dat Hij de Almachtige is.

vrijdag 16 oktober 2015

DIT IS ONZE BLIJDSCHAP!


                                Voor                                             Na


Mijn leed begon in mijn kindertijd. Ik heb nooit mijn vader gekend of zelfs een foto van hem gezien. Mijn stiefvader sloeg mij vaak; hij sloeg mij zelfs met een schep, het leek alsof hij mij wilde vermoorden. Mijn moeder zag dit alles, maar deed nooit iets, omdat zij ook bang voor hem was. Vanwege de verwaarlozing van mijn stiefvader, begon ik op 9 jarige leeftijd marihuana te roken, omdat ik dacht dat niemand toch van mij hield.

woensdag 14 oktober 2015

WAT ONMOGELIJK LEEK, VOND PLAATS!Hoe kan men opnieuw geboren worden, als men al oud is?
Dit is de vraag die volken en naties intrigeren over de mogelijkheid om een nieuw pad in te slaan in het leven, wanneer er jaren voorbij gaan en er niets gebeurt. In tegenstelling, de neiging in deze wereld is dat het juist erger wordt vanwege oorlogen, vijandschap en verwarrende gedachten. Zodoende verliest de mens het juiste pad.

maandag 12 oktober 2015
"De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, 
hun tong verdroogd van dorst; "Ik de Here zal hen verhoren, 
Ik, de God van Israél zal hen niet verlaten" (Jesaja 41:17)

10 ESSENTIËLE ADVIEZEN
Zoek de Heilige Geest…
…vurig, praat altijd met Hem, in de goede momenten en ook in de moeilijke momenten van het leven. Hij dient uw Beste Vriend te zijn, probeer u zich niet van Hem te verbergen.

DAG 21 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
vrijdag 9 oktober 2015

10 ESSENTIËLE ADVIEZEN Investeer in uw gemeenschap…
…met God, uw Eeuwig Leven, want alles op deze aarde gaat voorbij, maar de ziel is eeuwig. Dit is de grootste investering die een persoon kan maken op deze aarde, het is namelijk een investering wiens voordelen voor eeuwig

VERRADERLIJK!Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot de verraderlijke mensen zegt:
“Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo zegt de Here: Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land; Israël was de Here geheiligd, de eersteling zijner opbrengst; allen die daarvan wilden eten, zouden schuld op zich laden, onheil zou over hen komen, luidt het woord des Heren. 4Hoort het woord des Heren, o huis van Jakob en alle geslachten van het huis Israëls! 5Zo zegt de Here: Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden, dat zij zich ver van Mij verwijderd hebben, en het nietige zijn achternagelopen, zodat zij teniet zijn geworden” (Jeremia 2:2-5).

STERK EN MOEDIG ZIJN


Boodschap van de Vasten van Daniël

Ons Dagelijks Brood: STERK en MOEDIG ZIJN
Hoor wat de Eeuwige zegt tot de zwakken zegt:
Jozua,
Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb…

DAG 20 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

10 ESSENTIËLE ADVIEZENWees opstandig…
…tegen het kwaad en de zonde, gewoontes en handelingen die u van God willen verwijderen. Ook al doet iedereen wat verkeerd is, doe wat goed is! Behoud deze opstand tegen hetgeen verkeerd is niet tegen mensen, hou dat inzicht!

Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

donderdag 8 oktober 2015

DAG 19 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

woensdag 7 oktober 2015

GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN…
Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot de discipelen:
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”(Handelingen 1:8).
De reden voor de uitstorting van de Heilige Geest is om de volgelingen van de Here Jezus te transformeren in levende getuigen van Zijn opwekking.

DAG 18 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

dinsdag 6 oktober 2015

10 ESSENTIËLE ADVIEZENHelp anderen…
…bij het ontwikkelen van hun intelligente geloof. Zonder emotie, maar met mate en met wijsheid. Helpen wil niet zeggen om alles te doen wat de persoon wil, maar wat de

HOEZO?Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt:
“Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? 

DAG 17 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

maandag 5 oktober 2015

10 ESSENTIËLE ADVIEZENNeem afstand van degenen…
…die uw intelligente geloof willen besmetten of vernietigen. Dit wil niet zeggen dat u een gesloten en geïsoleerd persoon zult worden, maar dat u alles zal vermijden dat uw intelligente geloof wilt besmetten of vernietigen.

ZIJ VERWAARLOOSDEN HET GEESTELIJKE
Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt:
Zoals velen niet in hun geestelijk leven willen investeren, wilden de helft van de maagden dat ook niet. Zij dachten waarschijnlijk dat een religieus leven al voldoende was. Zij verwaarloosden de Olie die het vuur (het geloof) brandend hield (Matteüs 25:1-3).
Het is in onze dagen heel gewoonlijk dat de mensen investeren in de opleiding van hun kinderen, hun aandelen, carrière, familie, relaties enz., omdat zij aan hun toekomst denken. Niets hiervan is verkeerd. Maar het geestelijke is het allerbelangrijkst. Daarom zijn wij al onze kracht aan het plaatsen in de 21 Dagen van de Vasten van Daniël.

DIT IS MIJN GELIEFDE ZOONBoodschap van de Vasten van Daniël
Wie een oor heeft die hore wat de Geest zegt:
“En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen”(Marcus 1:9-11).

DAG 16 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

DAG 15 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

DAG 14 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

WIE HEEFT DORST? WIE GELOOFT?Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt:
“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38).
Toen de Heer zei: “Indien iemand dorst…”, probeerde Hij niet meer discipelen te “vangen” onder die grote vrolijke menigte. Nee! Duizendmaal nee!

vrijdag 2 oktober 2015

ELKE GEESTBoodschap van de Vasten van Daniël
Hoor de waarschuwing van de Geest
“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.” (1 Johannes 4:1-6).

DAG 13 VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

10 ESSENTIËLE ADVIEZENBlijf niet vastzitten in het verleden…
…mensen of dingen, omdat wij niets kunnen veranderen aan ons verleden. Wij hebben echter de macht om te bepalen wat onze Eeuwigheid zal zijn.

U kunt de grootste fouten hebben begaan, maar als er sprake van berouw, erkenning, belijdenis, stoppen van de fout en een verandering in uw gedrag is, dan is dát wat het verschil zal maken in uw leven. Leef uw leven in het heden, volgens de wil van God, dan zult u uw Eeuwigheid aan Zijn zijde garanderen.

donderdag 1 oktober 2015

WIE ONGELOVIG IS, HOOR WAT DE GEEST ZEGTBoodschap van de Vasten van Daniël
Wie ongelovig is, hoor wat de Geest zegt:
“Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden” (Genesis 4:14).
Er is geen andere wijze! Op dezelfde wijze dat het zaad van de gehoorzaamheid zegens voortbrengt, brengt het zaad van de ongehoorzaamheid vloeken voort.

VASTEN VAN DANIEL DAG 12
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,