BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 30 augustus 2016

BENT U VOORBEREID?
“Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen” (Matteüs 24:44).
De Here Jezus sprak vaak over de noodzaak om voorbereid te zijn, Hij sprak vooral over dit onderwerp wanneer Hij met zijn discipelen sprak. Zijn naaste volgelingen. Hij vertelde hun dat zij moesten waken om altijd voorbereid te zijn (zie Matteüs 24:44 en Lucas 21:34-36).

maandag 29 augustus 2016

DE TRAGEDIE VAN DE DIENAAR
Iedereen denkt dat de dienaar van God problemen heeft wanneer hij, terecht of onterecht, berispt wordt; wanneer hij zijn positie en verantwoordelijkheid (die hij draagt) verliest; of zelfs, en voornamelijk, wanneer het lijkt alsof hij vergeten wordt door de leiding van de kerk, ondanks de goede werken die hij heeft verricht en het feit dat zijn kerk aan het ontwikkelen is.

vrijdag 26 augustus 2016

ZIELEN WINNEN
Het doel van al het werk dat wij verrichten is ‘zielen’. En voor wie de passie heeft om zielen te winnen, is er geen betere manier om dit werk te doen, dan als een helper.
Elke helper dient het bewustzijn te hebben dat al zijn werk, al zijn inzet in het Werk van God, gericht dient te zijn op het winnen van zielen. Want, als hij niet toegewijd is aan dit doel, zal hij geen enkel nut hebben voor het Koninkrijk van God, hij werd nu eenmaal gered om te redden.

donderdag 25 augustus 2016

VECHT TOT DE LAATSTE DRUPPEL BLOED
In het leven hebben we in principe twee keuzes als het gaat om uitdagingen, tegenslagen, slecht nieuws of tragedies : opgeven of vechten met alles wat u in u hebt om te overwinnen.

woensdag 24 augustus 2016

NALATIGEN
Daarom zeide Jozua tot de Israëlieten: Hoelang zult gij traag blijven, om het land in bezit te nemen, dat de Here, de God uwer vaderen, u gegeven heeft? (Jozua 18:3)
De Beloften van God werden niet geschreven om nu een project te zijn dat aan de koelkast hangt; het hoeft niet langs een commissie om goedgekeurd te worden; ze werden al gemaakt en staan tot onze beschikking.

dinsdag 23 augustus 2016

DE BETEKENIS VAN HET KRUIS
“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”(Mattheüs 16:24).
Verloochen uzelf:
God is soeverein en Zijn soevereiniteit kan alleen blijven als Zijn schepselen zich compleet, en niet gedeeltelijk, aan Hem overgegeven.

maandag 22 augustus 2016

DE MUUR
“Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand”(Nehemia 1:3).

vrijdag 19 augustus 2016

WAT ARTSEN IN DE VS...
Wat Artsen in de VS ontdekten over hun patiënten
Een Amerikaanse studie toonde aan dat 90% van de chronisch zieken vandaag één symptoom gemeen hebben.
Hun problemen begonnen niet met hoesten, pijn op de borst of op het hoofd. Bij 9 van de 10 patiënten was angst het eerste symptoom.

woensdag 17 augustus 2016

HEER VAN UZELF
Wie denkt dat het mogelijk is om een christen te zijn zonder te offeren houdt zichzelf voor de gek. Het offer is het fundament van het christelijk leven en van de wandel met God, vanaf Genesis tot aan de Openbaring. Maar veel religieuzen die het hart in het goud hebben en niet op het Altaar, halen de Bijbelse teksten uit de context, om te kunnen zeggen dat zij niet hoeven te offeren. Maar elk van deze teksten, in de verschillende contexten, bekrachtigen de noodzaak om te offeren. Bijvoorbeeld:

dinsdag 16 augustus 2016

DRIE MANIEREN WAARMEE...
Drie manieren waarmee de duivel de wereld misleidt
Iedereen heeft geloof. De grootte ervan is niet relevant. U dient alleen maar te leren hoe u het op de juiste manier kunt gebruiken, zodat u kunt profiteren van alles wat het te bieden heeft. Als u het eenmaal gebruikt volgens de Geschriften, dan zal het niet leeg terugkeren naar God.

maandag 15 augustus 2016

GOUDEN MEDAILLE
Goedemorgen bisschop!
Ik was de overhandiging van de medailles van het Olympische Spelen aan het kijken. Wanneer de persoon een gouden medaille ontvangt en het volkslied wordt afgespeeld, beginnen sommige atleten uit emotie te huilen. Ik denk dat de medaillewinnaar op dat moment alle strijden, barrières, moeilijkheden, trainingen, inspanning en offers herinnert waar hij doorheen ging om tot dit punt te komen waar hij geëerd wordt met een medaille.

RIJKDOM, AAN WIE DIENT DIT TOE TE BEHOREN?
Er zijn vragen die wij onszelf dagelijks stellen in de hoop te begrijpen waarom ons leven zich in een dergelijke staat bevindt…
Nou, stel uzelf de volgende vragen en beantwoord ze daarna alstublieft:

WANNEER ALLES IN ROOK OPGAAT
Misschien zullen deze woorden u opvrolijken, alles dat is wat u nodig heeft.
(Het kan zijn dat u in de beste fase van uw leven bent en niet veel motivatie nodig heeft.
Als dit het geval is, deel deze boodschap dan met de mensen die het nodig hebben. Bedankt.)

woensdag 10 augustus 2016

SYNAGOGE DES SATANS
De Heer noemde niet voor niets de synagoge des satans spreekt onder de Kerken Smyrna en Filadelfia. Zij waren de enige onberispelijken. Zij waren opmerkelijk, vanwege de werken, de beproevingen en de financiële moeilijkheden; het geheim van geestelijke rijkdom is de gehoorzaamheid aan het Woord van de Here Jezus en het onderhoud van het geloof in Zijn Naam te midden van dodelijke vervolgingen.

TEST HET WOORD VAN GOD

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:20)
Deze macht die in de hierboven vers genoemd wordt is ons GELOOF. Om iets van God te kunnen krijgen, dienen wij het geloof te hebben dat wij het van Hem kunnen ontvangen. Hetzelfde geldt ook als wij God buitengewone, overvloedige en grote dingen in ons leven willen zien doen. Dingen die groter zijn dan wij wij ooit hadden kunnen bedenken, vragen, wensen of zelfs ons voorstellen!

GETUIGENIS
“Wie hield de oceanen in zijn hand en grensde de hemel af tussen duim en pink? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen?”
Gods werken zijn groot
Gods zegens zijn groot
En Gods plannen voor jouw leven zijn ook……GROOT.

maandag 8 augustus 2016

DE EERSTE LIEFDE, DE EERSTE WERKEN
Veel goede en oprechte mensen hebben de wens om terug te keren naar de Eerste Liefde, maar het is hen niet gelukt vanwege de barrière en vereiste van berouw, dat gepaard gaat met offers. Vaak worden zij bedrogen en misleid door de gevoelens van spijt. Berouw bestaat echter uit acties van geloof die niets te maken hebben met de gevoelens van spijt. Spijt doet de persoon huilen van de pijn, maar alsnog zijn voet niet doen afwijken van de zonde.

vrijdag 5 augustus 2016

GEWETEN, DE STEM VAN DE ZIEL
De definitie van geweten is: een gevoel of perceptie die de mensheid bezit van hetgeen moreel gezien correct of verkeerd is in individuele handelingen en motieven.
Het geweten is de stille stem van de ziel, die niet gehoord kan worden door andere mensen. Al zou een geliefde zijn oor op ons hoofd zetten, dan nog zou de persoon het geweten niet kunnen horen. Maar wanneer de stem van het geweten getuige is van een verkeerde actie die wij hebben ondernomen, dan schreeuwt het, kwelt het, laat het ons niet slapen en maakt het ons hoofd zwaar.

DE WERELD OP ZIJN KOP
“Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij” (Lucas 18:22).
Jezus was in gesprek met een jongen die zeer, zeer rijk was. Het kwam niet zo vaak voor dat een jongen zo rijk was. Men vermoedt dat hij die rijkdom dus geërfd had van zijn vader. Hij kende de waarde van een erfenis, maar de waarde van een verovering kende hij niet. Hij heeft nooit hard moeten werken om iets te veroveren. Deze jongen wilde ook het eeuwige leven erven en dit verlangen leidde hem tot Jezus.

woensdag 3 augustus 2016

RIJK ZIJN TEGENOVER GOD
Onze ziel heeft veel verlangens, deze zijn de intense gevoelens die wij in ons binnenste hebben, voor de dingen die wij aantrekkelijk vinden. Dit geldt voor alle mensen, hoewel, niet alle verlangens die wij hebben goed voor ons zijn. Wanneer God, in de Bijbel, over het hart sprak, refereert Hij ook naar de ziel, gezien het feit dat het hart en de ziel nauw met elkaar verbonden zijn.

maandag 1 augustus 2016

WAAROM KWAM ER NIEMAND OPDAGEN?
Wat is de reden dat de personen die zeggen van God te zijn, Zijn aanwezigheid, antwoord, vergiffenis en bevrijding niet verkrijgen? Wilt u daadwerkelijk het antwoord weten? Lees dan de volgende vers:
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep? Is mijn hand dan werkelijk te kort om te Verlossen, of is er in Mij geen Kracht om te Redden?” (Jesaja 50:2)