BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 30 januari 2015

VASTEN VAN DANIËL – DAG 2

WIE WINT VERLIEST, WIE VERLIEST WINT


Bisschop,
Mijn naam is André en ik ben me bewust van het belang van de Heilige Geest. Ik kwam naar de kerk zoals de meerderheid van de mensen, met een vernietigd leven. Mijn gezin was vernietigd, ikzelf was depressief, ziek en afhankelijk van andere mensen. Maar door middel van de geloftes en trouwheid in de tiende begon ik mijn problemen op te lossen. Ik werd voorspoedig en startte mijn eigen bedrijf met twee winkels, werd genezen en mijn gezin werd hersteld. Alles door het geloof.

VREDE MET GOD


De vrede van God is het eerste teken van de doop met de Heilige Geest.
Vrede die voortkomt uit het feit dat de zondaar vergeven werd en, als gevolg, ook gerechtvaardigd door zijn geloof.
Hieruit constateren wij dat de doop met de Heilige Geest alleen plaatsvindt nadat de persoon zijn oude leven verlaat.

IK WIL DE HEILIGE GEEST!


Goedemiddag bisschop,
Ik wil graag een speciale ervaring met u delen die ik afgelopen zondag heb gehad. Ik was een jongedame aan het adviseren en iets trok mijn aandacht. Het betreft een jongedame van 19 jaar. Haar naam is Alexandra. Toen zij het Altaar opkwam, vroeg ik haar waarmee ik haar van dienst kon zijn, en haar antwoord was:
“IK WIL DE HEILIGE GEEST!”

DE KRACHT VAN VASTEN

“Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten”(Matteüs 17:19-21).
Een paar minuten hiervoor, vroeg een vader aan de Here Jezus om zijn zoon te genezen, omdat hij symptomen van bipolaire aanvallen had en de hele tijd in vuur of water viel en de discipelen konden hem niet genezen!

VASTEN VAN DANIËL (DEEL 3)

De vasten is al gaande en ik wil er toch aan deelnemen, kan dat nog?
Ja. Als u onlangs het UKGR Centrum bezoekt en pas over de Vasten hebt gehoord en eraan wilt deelnemen, dan kunt u dat doen vanaf NU. Als u twijfelde, maar de beslissing hebt genomen om toch deel te nemen, dan kunt u dat doen vanaf NU.
Is dit voor mij?

donderdag 29 januari 2015

DE GROTE GELEGENHEID


Nadat Hij uit de dood opstond en vóórdat hij opsteeg naar de Hemel, zei de Here Jezus het volgende tegen Zijn discipelen:
“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).
Met andere woorden, Hij bedoelde dat degene die de Geest van God heeft, alles heeft. Er zijn geen grenzen, alles kan.

VASTEN VAN DANIËL (DEEL 2)

Wat dient u te doen tijdens deze vasten?
Gezien het feit dat u geen TV zult kijken, muziek zult beluisteren of sites zult bezoeken die NIETS met God te maken hebben, kunt u uw tijd gebruiken om vaker de Bijbel te lezen (misschien zijn er boeken in de Bijbel die u nog niet hebt gelezen), meer thuis te bidden (werken aan uw intieme relatie met de Here Jezus) en naar opbouwende liedjes en boodschappen luisteren op radiopositief.nl.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 1ZOUTPILAAR


Lot, zijn vrouw en twee dochters werden gewaarschuwd en aangedrongen om snel uit Sodom te vluchten.
De engel van God waarschuwde hen om niet om te kijken.
Lot en zijn dochters gehoorzaamden, maar de vrouw van Lot niet.
Bewogen door nieuwsgierigheid en gebrek aan vrees voor het Woord van de Engel van God, keek zij om.

woensdag 28 januari 2015

DE ERFENIS VAN DE KINDEREN


Dit heeft niets te maken met religie, kerk, noch een evangelische doctrine.
De Heilige Geest is de erfenis van Jezus aan degenen die echt in Hem geloven.
Alleen degenen die Zijn Woord gehoorzamen geloven.

dinsdag 27 januari 2015

VASTEN VAN DANIËL (DEEL 1)


Wat is de Vasten van Daniël? De Vasten van Daniël is een geestelijk voorstel van geloof voor mensen die een vurig verlangen hebben om de Heilige Geest te ontvangen of vernieuwd te worden in hun relatie met God, zoals beloofd staat in het Woord van God (Joël 2:28, Jeremia 29:11-13). Deze vasten is exclusief bestemd voor het geestelijk leven, zodat men de levenstransformerende ervaring kan ervaren om Gods Geest te ontvangen en door Hem vervuld te worden.

EEN VAN DE GEHEIMEN VAN DE UKGR

“En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, 
en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, 
ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen” (Lucas 2:8-11)
In die regio waren er zeker veel herders, maar niet allen ontvingen het goede nieuws. En waarom ontvingen zij het niet?Omdat zij sliepen!

maandag 26 januari 2015

DE HEILIGE GEEST VS DE GEEST…DEEL2

De Heilige Geest vs de geest van de wereld – deel 2
Berouw
De persoon die lauw is in zijn geloof is nu lauw terwijl hij op een dag warm was en de enige manier om hem geestelijk te doen herleven is door middel van berouw. Dat is de reden waarom berouw een Gave van God is! Zolang er berouw is, dan is er Behoudenis; wanneer er geen berouw is, is er geen Behoudenis meer. Wat ik wil zeggen is dat een persoon de grootste fouten kan hebben begaan, maar als er berouw is, zal hij ze erkennen, belijden, verlaten en de zonde haten.
En zo zal het mogelijk zijn om terug te keren naar de Eerste Liefde, en als hij nooit in de Eerste Liefde is geweest, dan zal hij die bereiken, omdat hij een Verbond met God zal hebben en dit Verbond in leven zal houden.

NU IS HET UW BEURT!!!


Wat kan er belangrijker voor u zijn dan uw leven? Niets! En waarom is dat? Omdat ons leven het centrum is van ons bestaan. Maar wat kan ons werkelijk de ware betekenis van het leven bieden? Alleen de GEEST VAN GOD, DIE DE GEEST VAN HET LEVEN IS, kan de mensheid een reden geven om te leven en de zekerheid van hun eeuwigheid met God!
Alleen dan kunnen wij het WARE LEVEN hebben, zullen wij een nieuw verstand en een nieuw hart krijgen, omdat wij beginnen te denken zoals God denkt, kijken zoals God kijkt en handelen zoals God handelt als Hij in ons fysieke lichaam kon zijn!

vrijdag 23 januari 2015

DE HEILIGE GEEST VS DE GEEST…DEEL1

De Heilige Geest vs de geest van de wereld – deel 1
Het is een constante strijd die er bestaat tussen de Ene en de andere…
En wat is het doel? Om de ziel van de mens te winnen!
Blindheid

donderdag 22 januari 2015

WANNEER DE LIEFDE MISSELIJK MAAKT


Wanneer men over liefde praat, dan begint het hart meteen harder te kloppen. Alleen het woord zelf al wekt fantasieën van passie op. De gevoelens trillen en het vlees geniet ervan. Wie is in deze wereld in staat om de liefde te haten? Vermoedelijk kan hij alleen goed doen. Hij wekt illusies op. Droomt over fantasieën en voorspelt de toekomst. De wereld heeft de liefde omarmd, ongeacht de vorm waarin hij komt.
Maar wat is liefde?
Er zijn twee manieren waarop dit gevoel zich uit: de menselijke liefde en de Goddelijke liefde.

dinsdag 20 januari 2015

DE JALOEZIE


Jaloezie is één van de grootste tekenen van geestelijke armoede die er bestaat.
Waarom zeg ik dit?
Hoeveel auto’s bestaan er in de wereld? Miljoenen, toch? Waarom zou ik dan naar de auto van mijn buurman kijken en precies die auto verlangen? Hetzelfde geldt met betrekking tot zijn huis, geld, vrouw, etc.

maandag 19 januari 2015

WIE IETS WILT MOET DE PRIJS...

Wie iets wilt moet de prijs ervoor betalen!
“En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En Hij ging met hem mede…”(Marcus 5:21-24).

HET LAND DAT IK U WIJZEN ZAL


Zonder te twijfelen.
Zonder zich af te vragen.
Zonder in discussie te treden.
Maar gelovend dat Degene die sprak het beste voor hem wilde. Ook al was het op dat moment moeilijk te begrijpen, wist hij door het geloof dat hij het later zou begrijpen. Op deze manier vertrok Abraham, gehoorzamend aan de stem van het geloof (Genesis 12:1-4).

vrijdag 16 januari 2015

DE WAARHEID?


Niemand vindt het leuk om bedrogen te worden. Niet eens de criminelen…
Één van de regels van het leven is dat wat wij zaaien wij ook zullen oogsten. Met andere woorden: de manier waarop wij anderen behandelen, is de manier waarop wij ook behandeld zullen worden.
Wanneer er sprake van een leugen is, is er ook sprake van bedrog.
Liegen is altijd fout en wie God wil behagen, moet altijd de waarheid spreken.

donderdag 15 januari 2015

WIE NIET GELOOFT, JAMMER DAN!


Geheiligd, geconsacreerd, heilig en afgescheiden hebben dezelfde geestelijke betekenis:
ze betekenen toegewijd aan de Almachtige God.
Het offer weerspiegelt de ziel van de offeraar op het Altaar;
Het vervangt de offeraar op het Altaar;

dinsdag 13 januari 2015

WAT IS UW KEUZE?

Niet alleen de Geest van God, maar ook de geest van satan strijdt voor elk menselijk hart.
De strijden worden op Aarde gevoerd.
De wapens die gebruikt worden zijn hun woorden.
Net als God, hebben de onreine geesten het woord gebruikt.

maandag 12 januari 2015

NAAR VOREN TREDEN

Allen die uit God geboren zijn, zijn van het geloof en 
hebben daarom dezelfde opvattingen en gedachten van God.
Kijk naar het onderstaande:
“Jezus dan, alles wetende, wat over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Hij zeide tot hen: Ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde Hij hun de vraag: Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazoreeër. Jezus antwoordde: Ik zeide u, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan” (Johannes 18:4-8).

vrijdag 9 januari 2015

KINDEREN VAN HET VLEES

“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. 
Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe”
(Romeinen 8:8-9).
Paulus wist dat onder de nieuwe Romeinse christenen, er velen waren die Jezus als Redder hadden geaccepteerd, maar niet als Heer. Dat wil zeggen dat zij het christelijk geloof hadden aanvaard, maar zichzelf niet hadden overgegeven aan het geloof.

VERSCHIL IN ZONDES


Een zonde is een overtreding, begaan door de mens tegen God, het kan een handeling of een manier van leven. Het idee van “kleine zonde” en “grote zonde”, “lichte zonde” of “zware zonde”, is volstrekt vals, omdat ze allemaal ernstig zijn en zonder sprake van berouw kunnen ze allemaal leiden tot de verdoemenis in de hel.
De manier waarop de Almachtige echter handelt met elke fout toont dat de verschillende soorten zonden en de criteria daarvoor. Als dat niet zo was dan zou de Bijbel deze fouten en hun gevolgen niet opnoemen. Laten we, om ze beter te onderscheiden, eens kijken naar de onderstaande voorbeelden:

dinsdag 6 januari 2015

EEN DIEF,IK?


Toen ik een kind was, leerde mijn moeder mij dat het fout was om te stelen. Volgens haar, bestond er alleen één uitzondering: als iemand honger had, kon hij wel stelen om te eten…Dat is wat mijn moeder ook had geleerd toen ze een kind was. Het is makkelijk om die manier van denken te begrijpen, vooral als wij de context van het onderwerp kennen. Toentertijd waren er jaren waarbij er echt weinig was om te eten in het platteland, waar zij geboren is.
Het is interessant hoe iemand die uitzondering heeft bedacht. Met andere woorden: jij mag wel stelen, zolang er maar een logische reden is…FOUT!

maandag 5 januari 2015

KIJK NAAR ABRAHAM

“Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte” (Hebreeën 11:8-11).
Welke stad in de wereld heeft een fundament waarvan de Architect en Bouwer ervan God Zelf is? Zou het Rio de Janeiro, Amsterdam, São Paulo, New York of Los Angeles zijn? Nee, duizendmaal nee! Al die steden hadden een menselijke architect, en het fundament van deze steden is zand.

IK ZAL WEL TOT HEM GAAN...


De manier waarop we op problemen reageren toont onze geestelijke conditie en het toont ook wat onze prioriteit is. Het zijn niet de vele veroveringen die ons zullen bevrijden van de kwellingen die we zullen meemaken, maar de wetenschap in Wie wij geloven.
Wanneer er sprake is van de doop met de Heilige Geest, is er niet de minste twijfel daarover. Daarom bestaat er geen probleem, hoe groot die ook mag zijn, dat onze Behoudenis in gevaar brengt.

HET GELOOF GEBRUIKEN VS...

Het geloof Gebruiken vs Het geloof Volbrengen
“Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd” (Jakobus 2:22-23).
We kunnen ons geloof op verschillende manieren gebruiken:
Bidden, vasten, diensten bijwonen, het leren en in praktijk brengen, vergeven, trouw zijn in de tienden, offerande geven, evangeliseren, enz. MAAR, SINDS WANNEER MAAKT DIT ALLES ONS AFHANKELIJK VAN GOD? Sinds nooit!!!

VERTROUWEN EN TROUWHEID


De relatie tussen de man en de vrouw symboliseert de relatie tussen God en de mens. God liet toe dat mensen in zo’n relatie zouden komen (huwelijk) zodat wij de relatie met God beter konden begrijpen. En één van de dingen die niet getolereerd worden in een huwelijk is overspel.