BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 27 juni 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-18


In het leven streven wij naar het vinden van de oplossingen voor onze problemen. In feite weten wij niet waarnaar wij op zoek zijn, wanneer wij zeggen dat wij op zoek zijn naar onszelf. Alleen wanneer wij een ontmoeting met de Here Jezus hebben gehad, erkennen wij dat hetgeen wij altijd zochten DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN was.

EEN HUIS VAN GEBED VOOR ALLE NATIES


“Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken” (Jesaja 56:7)
Tijdens de inauguratie van de Tempel, zei Salomon een van de langste en mooiste gebeden die in de Heilige Geschriften staan geschreven. Hij prees God voor Zijn trouwheid in het behouden van Zijn verbond en de genade voor hen die eerlijk zijn tegen Hem en Zijn wetten en geboden bewaren. Hij erkende dat niet eens het universum, in al haar grootheid en volheid, genoeg zou zijn om de glorie van de Heer te bevatten, des te minder de Tempel die hij bouwde.

donderdag 26 juni 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-17


Deze lering liet de Here Jezus na voor de gehele mensheid. En wat is er nodig om te kunnen vragen? Simpelweg geloven! Oftewel, zich bewust zijn dat u zult ontvangen, omdat Degene aan Wie u het vroeg alle Macht heeft om uw verzoek te vervullen. Dus waar wacht u nog op? Verlies geen tijd meer, vraag! Maar vraag en geloof!

VASTEN VAN JEZUS DAG-16


Niet alle mensen hebben goede bedoelingen, maar de meest gevaarlijke en kwaadwillende mensen zijn degenen die u benaderen met als doel het Woord van God zo te misbruiken, dat zij u bedriegen en er tegelijkertijd zelf van profiteren. De Here Jezus waarschuwde ons voor dit soort mensen en zei: “Wacht u…”

LEVENDE STENEN DIE ONDERSTEUND…

Levende stenen die ondersteund worden door de Hoeksteen
Lees, overpeins en absorbeer de Geest van dit Woord:
“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn” (1 Petrus 2:4-8).

woensdag 25 juni 2014

BESTAAN ER ZEGENS MET…

Bestaan er Zegens met Ontevredenheid?
“De zegen van de HERE maakt rijk en laat geen plaats voor ontevredenheid”
(spreuken 10:22).
Op het eerste gezicht lijkt deze vers voor zichzelf te spreken. De zegen van de HERE op zichzelf maakt rijk en daarom brengt het geen ontevredenheid voort. Maar niet iedereen begrijpt de omvang van dit woord. Zij denken dat de zegens (de beloftes) vanzelf komen, net als regen. Zij geloven dat de makkelijke verovering een teken van de goedkeuring van de HEER is.

dinsdag 24 juni 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-15


Soms zeggen wij zowel wat wij willen zeggen, als wat wij niet willen zeggen… om onszelf te corrigeren hebben wij altijd de gelegenheid om vergeving te vragen en onszelf te verbeteren. Maar er zijn mensen die constant beledigende en onbeleefde dingen zeggen met als doel om iemand te kwetsen. Simpelweg omdat het ze “niets kan schelen…”

VASTEN VAN JEZUS DAG-14


De grootste vertroosting die wij kunnen ontvangen is niet degene die met woorden gedaan wordt, maar die in de menselijke geest plaatsvindt. Weten dat wij niet alleen zijn, dat wij geen “wezen” zijn en dat ons leven een groot doel heeft, geleid door de Waarheid op deze Aarde. Dit is het “geschenk” voor de mensheid genaamd “De Heilige Geest”.

VASTEN VAN JEZUS DAG-13Als christen zijnde is het heel belangrijk dat u deelneemt aan het Heilig Avondmaal om een intiemere gemeenschap met God te hebben. Wie dat niet doet, heeft geen deel aan Hem! Maar het heeft niet alleen te maken met het eten van het brood en drinken van “het bloed”, maar om dit geestelijke praktijk ook in uw binnenste te praktiseren, door Zijn leringen in uw dagelijks leven uit te oefenen.

maandag 23 juni 2014

GODZIJDANK VOOR DE JODEN!

Ten eerste, omdat de Behoudenis, volgens Jezus, vanuit de Joden komt (zie Johannes 4:22).
Ten tweede, omdat wij van Abraham tot Jezus toe veel kunnen leren uit hun geschiedenis.
Wij leren hoe wij het geloof met intelligentie moeten gebruiken;
Wij leren om het geloof te koppelen met ons voorstellingsvermogen;
Wij leren over het geheim van het geloof, het offer;
Wij leren dat de voordelen van het geloof voortkomen uit de moeilijkheden. Kortom, wij leren van Abraham hoe wij een relatie met God dienen te hebben.

VASTEN VAN JEZUS DAG-12Vergeving vragen is niet makkelijk en vergeven evenmin! Maar dit is de weg die naar het Koninkrijk van de Hemelen leidt, een weg die begaan wort door ware bekering en het vervolgens opgeven van de zonden. Dit is een feit: er is geen verenigbaarheid tussen de zonde en de Behoudenis… En de keuze is 100% van u!

vrijdag 20 juni 2014

HOOR NU DE STEM VAN DE GEEST


Zolang de Here Jezus Zijn Verlossende Werk niet volbracht, kon de Heilige Geest niet naar de wereld komen. De missie om het Werk van Zijn Zoon voort te zetten kon alleen gebeuren na de hemelvaart van Jezus. Pas daarna konden de hoorders en beoefenaars van het Woord van Jezus opnieuw geboren worden en de zegel van de Heilige Geest ontvangen.
Toen Gods Zoon, zeven dagen na Zijn hemelvaart, aan de rechterhand van de Vader zat, kwam Hij Zijn belofte na en zond Hij Zijn Geest over de discipelen. Pinksteren was het begin. De neerdaling van de Heilige Geest vond niet plaats bij de duizenden volgelingen van de Here Jezus in die dagen, zoals het ook niet bij miljarden “christenen”van vandaag plaatsvindt. Van de duizenden, bleven slechts 120 standvastig de Belofte verwachten:

VASTEN VAN JEZUS DAG-11


Het is niet genoeg om het dagelijks leven zo te leiden dat u probeert te doen wat correct is. Het is noodzakelijk dat u een leven in gemeenschap met God leidt, door Zijn leringen te praktiseren, zodat de Bijbelse beloftes vervuld worden in uw leven. Bekering, Berouw, Doop in het water en met de Heilige Geest, zijn geboden die vervuld moeten worden zodat u toegang kunt hebben tot Gods Koninkrijk.

donderdag 19 juni 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-10Pas wanneer het leven het einde nadert beginnen wij over de dood na te denken en waar wij heen zullen gaan wanneer hij komt. Met dit dilemma leven is verschrikkelijk en het wordt alleen maar weggenomen wanneer wij geheel vertrouwen op de Here Jezus Christus, die ons het EEUWIGE LEVEN garandeert!

DE SCHAT DIE U OP DE PLANK HEEFT


Ik wil graag een aantal passages met jullie delen die echt de manier van uw denken en leven kunnen doen veranderen. Ik was aan het denken met welk boek van de Bijbel ik moest beginnen toen ik een commentaar ontving over een tekst dat ik vorig jaar had geschreven over Nehemia. Men vroeg mij om nieuwe teksten te maken over de boeken van de Bijbel. Nehemia is een zeer sterk boek en erover overpeinzen heeft mijn begrip over God, mijzelf en het Werk van God verbreed.
Helaas zijn er weinig christenen die de boeken van het Oude Testament lezen. Dat is de schuld van veel kerken die prediken dat Jezus alles annuleerde dat vóór Hem kwam. Zij kunnen zich niet meer vergissen. Toen Paulus tegen Timoteüs zei:

woensdag 18 juni 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-9


Wie liefheeft is verbonden en luistert naar wat de ander zegt. Zijn adviezen zijn belangrijk en worden toegepast op concrete situaties in het dagelijkse leven. Gods geboden zijn niet achterhaald, integendeel, ze zijn volkomen toepasbaar in uw dagelijks leven. Hiervoor hoeft u alleen met Hem verbonden te zijn en alert te zijn voor Zijn stem, door middel van de liefde die u met Hem verbindt.

VASTEN VAN JEZUS DAG-8


Om zich gevangen te voelen is het niet nodig om geboeid of vastgeketend te zijn. In feite, is de ergste gevangenschap die er bestaat die van de ziel of de geest. Één van de ergste beulen van de mensheid is de zonde. De zonde maakt ons tot slaven en wij worden er alleen van bevrijd door middel van ons berouw en de vergeving van de Here Jezus Christus.

dinsdag 17 juni 2014

VASTEN VAN JEZUS DAG-7


Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. En meer dan wij elkaar nodig hebben om te leven, hebben wij God, Zijn begeleiding en onderwijs nodig. Hij is de Vader die wij altijd nodig hebben, zodat ons leven vruchtbaar wordt en de gewenste richting opgaat. De Here Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken. Kan de één leven zonder de ander?

VASTEN VAN JEZUS DAG-6


Dit is een onbekende realiteit voor de meerderheid van de mensen. U kunt de mooiste, rijkste of best geklede persoon ter wereld zijn en zich alsnog verdrietig, leeg en eenzaam voelen. De Vreugde die door Christus aangeboden wordt, heeft niets te maken met de vrede die door de wereld aangeboden wordt. Zijn vrede is eeuwig en niemand kanhem van u stelen, niet eens de problemen of onrechtvaardigheden.
ACTIE:De Heilige Geest wordt door het Geloof ontvangen. Geef u zich over, zoek en ontvang Hem vandaag nog!

Elke dag speciaal gebed om 06.00uur & 12.00uur.
Adres: Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

VASTEN VAN JEZUS DAG-5


Er zijn drie componenten in ons leven die, onder sommige omstandigheden, met elkaar in conflict raken. Lichaam, ziel en geest. Het lichaam heeft fysiek voedsel nodig en zonder voedsel zal het sterven; de ziel heeft gevoelens en emoties nodig en de geest heeft het Woord nodig. Van de drieën is de geest het sterkst. Voed hem door middel van gebeden, vasten en het Woord van God…

maandag 16 juni 2014

HEILIGHEID AAN DE HEER

Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig” (Leviticus 19:2).
Na de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte, dat beschreven wordt in het boek Exodus, openbaart de Allerhoogste in het boek van Leviticus de details van hoe een mens Hem kon benaderen en gemeenschap met Hem kon onderhouden.
Vanaf hier begint de meest fascinerende tocht van de Joden: Een Heilige God die te midden van een volk woonde, dat ook heilig diende te zijn, die begeleiding gaf door een Heilige Woord, met de hulp van priesters en een heilige bediening, zodat zodoende men het Heilige Land zou kunnen veroveren en behouden. Maar hiervoor was het noodzakelijk dat er sprake van heiligheid was.

vrijdag 13 juni 2014

VISUALISEREN


Het is moeilijker om te geloven dat wij onze doelen gaan bereiken, dan die doelen in feite te bereiken. Wat ik bedoel is het volgende: vaak zijn onze dromen wél bereikbaar, maar wij kunnen ze niet realiseren omdat wij ze nooit konden visualiseren.
Velen worden beperkt door wat ze zien, horen en voelen en zij vergeten dat er veel meer bestaat dan wat ze hebben gezien. Ondanks het feit dat de arme gewend is aan armoede, bestaat de rijkdom wel.

VASTEN VAN JEZUS DAG-4


Onze ogen zijn getraind om alleen maat te zien wat er voor hun staat. Daarom bestaat er de neiging om te kijken naar de fouten, mankementen of gebreken van ANDEREN! Het is heel moeilijk of bijna onmogelijk om niet te oordelen, want ook al uiten wij het niet, ons verstand of onderbewuste oordeelt, beschuldigt en veroordeelt uit zichzelf! Of niet?

GEOPENDE OGEN EN LUISTERENDE OREN

“Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. Thans heb Ik dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid; mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn al de dagen” (2 Kronieken 7:15-16).
Als Gods ogen niet sluiten, waarom zegt Hij dan: “Thans zullen mijn ogen geopend zijn”?
Als Gods oren niet dicht zijn, waarom zegt Hij dan: “en zullen mijn oren luisteren”?

donderdag 12 juni 2014

GELOOF EN VOORSTELLING...

Geloof en Voorstellingsvermogen in de praktijk

Niemand kan over het  OFFER praten zonder over GROTE dingen te praten, omdat alles dat GROOT is niet goedkoop is. Maar voor degenen die geloven is het te behalen. God toonde de sterren aan Abraham, omdat de natuur, toentertijd, een grote referentie was van Gods macht en grootheid. Niet alleen de sterren, maar ook het zand aan de oever van de zee. 

VASTEN VAN JEZUS DAG-3


Wij leven in een wereld van stress en bezorgdheid. In feite zijn er nog nooit zoveel ziektes geweest die daaruit voortkomen. In onze wereld is het een moeilijke uitdaging om geloof te hebben en ons volledig over te geven aan de zorg van God. Het praktiseren van deze lering wordt moeilijker wanneer wij geconfronteerd worden met situaties die wij  niet kunnen controleren.

woensdag 11 juni 2014

GELOOF & VOORSTELLINGSVERMOGEN


Toen Abraham tegen God klaagde en zei: “Eeuwige en Almachtige, voor wie zullen Uw geschenken zijn als ik geen kinderen heb?”, liet God hem onmiddellijk uit zijn tent komen en beval hem om de sterren in de hemel te tellen (zie Genesis 15). De reactie van Abraham was onmiddellijk. Hij had geloof in God en bewees dit door middel van 25 jaar gehoorzaam te zijn. Hij geloofde in Zijn onmetelijke macht.
Hij had echter moeite om het onzichtbare te zien en in het onmogelijke te geloven. Maar, na deze visie “viel het kwartje” en zag hij de Grootheid in van de Almachtige. Dit wil zeggen dat Abraham in God geloofde, maar zich Zijn Scheppingsmacht en Grootheid niet kon voorstellen…

VASTEN VAN JEZUS DAG-2Iets waarderen dat niet tastbaar is, is een ideaal dat moeilijk is om na te streven, omdat wij er van nature van houden om te ”zien om te geloven”. Wij houden ervan om te ”hebben” en te ”bezitten”, daar gebruiken wij al onze energie voor. Hierdoor laten wij het na om schatten te verzamelen die kostbaar zijn in Gods ogen, en verzamelen wij de vluchtige schatten van de wereld.

dinsdag 10 juni 2014

DE GLORIE VAN HET TWEEDE HUIS

“Welaan, doe al wat in uw hart is, want de HERE is met u” (2 Samuël 7:3).
Dit waren de woorden die tegen David gezegd werden toen hij de Tempel voor God wilde bouwen. God is degene die zowel het willen als het realiseren veroorzaakt, volgens Zijn goede voornemen. Hij plaatste dit verlangen in het hart van David en hij plaatste hem ook in het hart van bisschop Macedo.

VASTEN VAN JEZUS DAG-1Normaal gesproken zijn wij heel erg bezig met het hier-en-nu, met de dagelijkse bezigheden die wij hebben. Is er nog brood? En het dagelijkse voedsel? Toen de Here Jesus verleid werd aan het einde van Zijn 40 dagen Vasten, antwoordde Hij de verzoeker dat wat de geest voedt, hetgeen uit Gods mond uitgaat, belangrijker is dan fysiek voedsel.

MEVROUW ELZA


In Caxias, een stad in Brazilië, leerde ik een donkere vrouw kennen met grijs haar, een lieve stem en altijd een woord van opwekking. Maar dat niet alleen, deze vrouw had veel meer te bieden, zoveel zelfs dat ik vandaag een beetje van haar verhaal wil vertellen en hoe belangrijk zij voor mijn leven was.
Mevrouw Elza was de oudste helpster van de kerk. Zij vastte elke dag, zonder één dag te missen. Haar toewijding was ongelooflijk! Zij was de eerste bij de kerk. Wanneer ik de kerk ging openen, stond zij al bij de deur te wachten om het Huis van God in te gaan. Soms was de zon niet eens op, maar daar was mevrouw Elza voor de deur, aan het wachten, simpelweg om binnen te mogen gaan…

vrijdag 6 juni 2014

DE WIJSHEID IS EEUWIG


De Wereldcup is van de wereld. De Vasten is van Jezus.
In de Wereldcup winnen de spelers. In de Vasten wint U.
Om de Wereldcup te mogen bijwonen moet u betalen.
De Vasten is GRATIS.

woensdag 4 juni 2014

WAT WAS HET MEEST BELANGRIJKE IN HET GELOOF VAN ABRAHAM?


Het meest belangrijke in het geloof van Abraham was zijn gehoorzaamheid aan het Woord van God. Hij geloofde niet alleen in het Woord van God, maar bovenal handelde hij op zijn geloof door de gehoorzaamheid (zie Hebreeën 11:8/ 1 Petrus 3:6).
We kunnen niet vertrouwen in het geloof van de ongehoorzame of van diegene die opstandig zijn tegenover het Woord van God; omdat het ware geloof in God gehoorzaamheid aan Zijn Woord vereist. Theoretisch is het Christelijk geloof, als elke heidense geloof en het zal de vervulling van Gods beloften nooit mogelijk maken. ‘Het overvloedige leven dat beloofd is door de Heer Jezus’ (zie Johannes 10:10), kan niet worden vereist door diegenen die hun geloof niet praktiseert.

HET BRUTALE GELOOF VAN ABRAHAM

“Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn” (Genesis 15:1).
De opstand van Abraham was zo groot dat hij de zoveelste belofte van God negeerde. Ondanks zijn ontelbare voorrechten, was hij nog steeds opstandig vanwege zijn vernederende situatie.
Hij was de gezegende van de Heer waar hij ook naartoe ging; Niemand durfde het aan om de strijd met hem aan te gaan, omdat de Almachtige zijn Schild was;
Wie hem zegende, werd gezegend;
Wie hem vervloekte, werd vervloekt.

HET KONIJN EN DE SCHILDPAD


Op een dag zei het konijn tegen de schildpad: “Laten wij een wedstrijd houden. Ik wed dat ik veel sneller thuis zal aankomen dan jij.” “Oké!” – Antwoordde de schildpad zonder te aarzelen.
Onmiddellijk begon het konijn te rennen. De schildpad trok simpelweg zijn hood en voeten in zijn schild en: Bingo! Weddenschap gewonnen!

dinsdag 3 juni 2014

NU IS HET UW BEURT

VASTEN VAN JEZUS
Hebt u al opgemerkt dat een groot deel van uw gedrag beïnvloed wordt door de media? TV, internet, films, seculiere tijdschriften en zelfs sommige vriendschappen kunnen ervoor zorgen dat u zich gedraagt, praat of kleedt zoals zij dat doen. Het is niet voor niets dat men zoveel reclames uitzendt via deze kanalen.
Maar wanneer wij even stoppen om na te denken over een paar dingen die wij doen of zeggen en daardoor komt het verlangen om innerlijk te veranderen komt in ons op, ondervinden wij soms moeilijkheden hiervoor, omdat onze visie gericht is op de dagelijkse moeilijkheden, seculiere evenementen, onzinnige gesprekken en zoveel informatie die wij binnen krijgen waarvan veel informatie zelfs onbelangrijk voor ons is.

maandag 2 juni 2014

GELOOF IS LEVEN


Als religie ook maar een beetje te maken had met het geloof dat van God komt, dan zou deze wereld een fantastische plaats zijn.
Het geloof dat van God komt is Bijbels.
Het is leven. Een persoonlijke openbaring van de Geest van God aan elke nederige van geest. Een levend teken van het bestaan van de Almachtige God in het binnenste van de nederige persoon. Het is de Macht van de Geest in zijn binnenste.