BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 30 juni 2016

ALLEEN DEGENEN DIE HEBBEN , KUNNEN OOK GEVEN

MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO: “We kunnen enkel bieden wat we in ons binnenste hebben. Hoe kan ik liefde, hoop, medeleven voor mijzelf en de andere zielen bieden, enz… als dit niet in mij bestaat?”

DE BEPROEVING VAN HET GELOOF
De duivel, die de waarde van de beproeving kent (de beproeving is de oplossing voor welk probleem dan ook, wanneer het op het Altaar van God wordt gepresenteerd), probeert de ware bedoeling hiervan te bezoedelen.

woensdag 29 juni 2016

GROTE OVERWINNINGEN!! ZIJN VOOR IEDEREEN??
In 2 Samuël, hoofdstuk 22, vers 51 staat er geschreven: “Hij schenkt Zijn koning grote uitreddingen, en betoont trouw aan zijn gezalfde” dat wil zeggen, Hij geeft grote overwinningen. Aan wie openbaart God Zijn grote redding?

dinsdag 28 juni 2016

DE PROEF IS VOOR IEDEREEN
Er zijn mensen die denken dat alleen Abraham op de proef werd gesteld, zoals geschreven staat in Genesis 22.
In de wereld waarin we leven dient ALLES wat men wilt HEBBEN, eerst GETEST te worden.
Niemand koopt een auto zonder hem eerst te testen…
Niemand koopt een paar schoenen of een kledingstuk zonder die eerst te passen…

vrijdag 24 juni 2016

VRAAG JE NIETS AF, MAAR GEHOORZAAM!
God heeft een plan voor elke persoon. Maar een van de dingen die de verwezenlijking van dit plan verstoren zijn de afvragingen. Twijfel niet over wat God in uw leven kan doen.
Zie hoe glorieus en magnifiek het project van God voor Abraham was!

donderdag 23 juni 2016

JOB vs ABRAHAM
Job maakte de moeite om een bepaald beeld te tonen. Dit was niet helemaal fout, maar, ondanks zijn rechtvaardigheid, was zijn imago verre van de perfectie die hij dacht dat hij toonde. In werkelijkheid, werd dit beeld beschadigd door een grote mislukking in zijn hart. God zag dit duidelijk en stelde vast dat Hij hem zou helpen bij het herstellen hiervan.

WAAR KWAM U VANDAAN?In Timoteüs 1:6 staat geschreven: “Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is…”
Zowel u als ik, hebben een gave van God gekregen, de gave van het Geloof. De Heilige Geest heeft in u en in mij de gave van berouw gezet. Wanneer we een fout begaan komt daarna gelijk berouw, voortgebracht door de Heilige Geest. De keuze is aan ons voordeel uit deze gave van het Geloof te halen, de gave van berouw, evenals het geschenk van de Heilige Geest. Degenen die Hem al kennen, degenen die al Gedoopt zijn moeten het waarderen, aanbidden, en ernaar streven om zich te onderwerpen aan Zijn Begeleiding, welke het beste voor ons leven is.

dinsdag 21 juni 2016

DE KINDEREN VAN ABRAHAM
Alles wat wij op het Altaar planten vermenigvuldigt zich. Neem als voorbeeld Abraham, die zijn zoon op het Altaar legde en zijn nageslacht werd (wordt) door God vermenigvuldigd.
“Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen” (Genesis 22:16-17).

"IN DE" WERELD OVERWINNEN OF "DE" WERELD OVERWINNEN?
“Abraham, verlaat uw land, uw vaders huis en uw verwanten…” en Abraham zei, “Amen!!”

Hij vroeg niet waar naartoe, wanneer, hoe het zou zijn en waar het zou zijn… maar hij bereidde alles voor en vertrok. Een moedig Geloof, een onverschrokken Geloof!! “Abraham, neem uw zoon, uw enige zoon Isaak…”, want hij had nog een zoon, genaamd Ismael, “…. En ga naar de plaats die ik u zal laten zien en daar zult gij een offer brengen, een brandoffer” Abraham zei, “Amen!!”

donderdag 16 juni 2016

HET BELANG VAN GODS GEEST IN U deel 2
Het enige dat onze behoudenis kan beschermen is niet onze tijd in de kerk, onze ervaring, Bijbelse kennis, of titel van een Bisschop, Pastor, Leviet, helper, evangelist…
De enige die in staat is om onze behoudenis te beschermen is de Heilige Geest, die de erfenis van God is – Hij is de BELOFTE. Hoeveel duizend beloftes zijn er in de Bijbel, van Genesis tot aan Openbaring? Hoeveel zijn er? Meer dan 23 duizend beloftes. Maar wat is de belofte die boven alle andere staat? Al zouden we meer dan 23 duizend beloftes benoemen, dan zouden die alsnog niet uitstijgen boven deze Belofte. Welke belofte is dit? Jezus gaf het antwoord: de Heilige Geest.

woensdag 15 juni 2016

DWAZEN!

Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! (Matteüs 25:5-6)

Is dit geroep niet het geroep van degenen die, wanneer Jezus terugkomt, achterblijven en de pijn voelen vanwege het afwijzen van het geloof in Hem? U kunt zich de vliegtuigen zonder piloten, de treinen zonder machinisten, auto’s zonder bestuurders enz. voorstellen, een ware chaos. Daarbij de moeders zonder hun kinderen, vrouwen zonder hun echtgenoot en andersom, en families die ontdekken dat een deel van hun familie is verdwenen. Dit alles veroorzaakt vast en zeker een geroep.

dinsdag 14 juni 2016

BEN JE BEREID OM DE STEM VAN GOD TE HOREN?

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel tijd jij, met gebogen hoofd, starend naar jouw smartphone besteed aan “social media” (zij dat op WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram…)? En hoe zit het met het zappen naar televisiezenders? Op het internet worden vaak tientallen sites tegelijkertijd geopend zonder dat je de tijd ervoor hebt om ze te lezen of bekijken. Kranten, tijdschriften, folders radio… Alles strijdt om jouw aandacht, van het moment dat je je ogen opent en wakker wordt , tot het moment dat je wilt gaan slapen. Het is een waar bombardement aan constante audiovisuele informatie.

WAAROM ONTVING IK DE HEILIGE GEEST NIET
“En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven…” (Hebreeën 10:38).
Vanaf het moment dat wij accepteren om de Here Jezus te volgen is alles – ECHT ALLES – wat wij veroveren, en dient alles, door het GELOOF te zijn. Ik heb het over het Abrahamisch geloof, dat elke soort emotie verwerpt en handelt het verstand of de intelligentie.

DE VREUGDE MAAKT DEEL UIT VAN UW AARD
DE VASTEN EN U…
Gedurende deze 3 weken zal ik wat persoonlijke ervaringen posten die de lezers van onze blog hebben gehad tijdens de Vasten van Daniël waar zij aan deelnemen! Volg deze reis met ons, want het kan zo zijn dat hetzelfde ook met u gebeurt…

maandag 13 juni 2016

21 DAGEN - VASTEN VAN DANIËL

Voor iedere twijfel, vraag of aarzeling bestaat er een antwoord, maar er zijn antwoorden die effectiever zijn dan andere en die het probleem oplossen…

“In die dagen bracht ik, Daniël, drie volle weken door met rouw bedrijven; smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren”(Daniël 10:2-3)

DE 4 JONGENS
En aan deze vier knapen (jongens) gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid… (Daniel 1:17)
Gods kennis en verstand hebben is meer dan een goede student of een goede werknemer zijn. Gods kennis en verstand is een geestelijke kracht (De heilige Geest).

WANDEL IN MIJN AANGEZICHT EN WEES PERFECT
” …Wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk” (Genesis 17:1).
Onberispelijk zijn houdt hier in om perfect te zijn.
Het Hemelse concept van perfectie is echter anders dan het menselijke concept.

vrijdag 10 juni 2016

U DOET DE STEM VAN DE TWIJFEL ZWIJGEN
Gedurende deze 3 weken zal ik wat persoonlijke ervaringen posten die de lezers van onze blog hebben gehad tijdens de Vasten van Daniël waar zij aan deelnemen! Volg deze reis met ons, want het kan zo zijn dat hetzelfde ook met u gebeurt…

woensdag 8 juni 2016

HET BELANG VAN GODS GEEST IN U - deel 1
In het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 49… Zult u zien wat het belang is van Gods Geest in u.
Misschien vraagt iemand zich af, “Bisschop, zou Gods Geest in mij wil wonen? Zou Gods Geest in mij willen wonen, ondanks alle fouten die ik gemaakt heb en alle onvolmaaktheden die ik heb?” Ja. 

ZOALS DE HEBREEËN IN DE WOESTIJN
De Hebreeën leefden meer dan 400 jaar als slaven in Egypte. Vernederd en ver van God smeekten zij om hulp, omdat zij het niet meer verdroegen om te lijden.
God stuurde zodoende Zijn dienaar om de bevrijding van de Hebreeën te verkondigen en hun naar het Beloofde Land te leiden.

dinsdag 7 juni 2016

WIE WAS DANIËL?
Wie was Daniël en waarom noemen wij dit voorstel de Vasten van Daniël?
Daniël is een persoon in de Bijbel. Zijn verhaal vertelt ons dat hij in een land woonde dat niet het zijne was, namelijk: Babylonië. Hij was een man van geloof, een man die in God geloofde, maar die omgeven was door mensen die niet in God geloofden. Zij waren heidense mensen.

maandag 6 juni 2016

NEERSTRIJKEN
“En toen de Pinksterdag AANBRAK, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:1-4).

VASTEN VAN DANIEL
Op 5 juni is de Vasten van Daniël begonnen. Het zullen 3 opeenvolgende weken zijn waarin wij ons zullen richten op hetgeen God ons te bieden heeft. Onze gedachten zullen gericht zijn op het doen van Gods wil. Dit zal alleen maar mogelijk zijn als wij de wil van God kennen en ernaar zoeken.
Jezus leerde ons in Zijn gebed: “…Uw wil geschiede (Matteüs 6:9). Deze wil kan alleen geschieden wanneer men het kent en alleen de Geest van God kan dat aan ons openbaren.

DE OLIE EN DE TALENTEN
Toen hij het voorbeeld van de maagden beëindigde, ging de Here Jezus door met praten over het Koninkrijk der Hemelen en vergeleek het vervolgens met talenten.
“Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde” (Matteüs 25:14).

WAT TE WETEN OVER DE 21 DAGEN
Als je meer wilt weten over de Vasten van Daniël, dan ben je bij de juiste plaats aangekomen. We zullen jou uitleggen:

vrijdag 3 juni 2016

DE " BEDELAAR VAN HET GELOOF"
Ze hebben families, een huwelijk, geld… maar zijn in feite ware bedelaars, omdat de grootste rijkdom aller tijden buiten hun bereik is.
Door het geloof te gebruiken kunnen zij genezen worden, een goed liefdesleven hebben, voorspoedig en gerespecteerd worden, eenheid in hun familie hebben… oftewel, ze kunnen bijna alles, maar dat wil niet zeggen dat zij, dit alles hebbende, geen “bedelaars van het geloof” meer zullen zijn.

DE VERLOREN SCHELLINGEN WERDEN GEVONDEN


Kijkt u normaal gesproken naar de mensen die naar de kerk komen? Merkt u de vrouw op die naast u zit, de vurige jongeman voor, de toegewijde helper die aan het dienen is of de pastor die onverschrokken predikt? Goed, veel van deze mensen die wij afgelopen maand of jaar hebben gezien bevinden zich niet meer onder ons. Misschien bent u, die deze tekst nu leest, zelf ook aan het verkoelen in uw geloof en zijn uw bezoeken aan het Huis van God aan het verminderen.

donderdag 2 juni 2016

GUN UW OGEN GEEN RUSTAllen die hun leven oprecht aan de Here Jezus overgeven hebben niet alleen het recht, maar ook de noodzaak om de Heilige Geest te ontvangen.
David had een grote bezorgdheid, wat een droom werd: een woonplaats vinden voor de aanwezigheid van God.

DE GROOTSTE VAN ALLE BELOFTES

Jezus zei: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” (Lucas 24:49).

woensdag 1 juni 2016

UITLEG VASTEN VAN DANIEL
Als je meer wilt weten over de Vasten van Daniël, dan ben je bij de juiste plaats aangekomen. We zullen jou uitleggen:
• Wat de Vasten van Daniël is,
• Hoe het werkt,

• Waarom het belangrijk is,

HOEVEEL DINGEN KUN JIJ TEGELIJK DOEN?
Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel tijd jij, met gebogen hoofd, starend naar jouw smartphone besteedt aan “social media” (zij dat op WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram…)? En hoe zit het met het zappen naar televisiezenders? Op het internet worden vaak tientallen sites tegelijkertijd geopend zonder dat je de tijd ervoor hebt om ze te lezen of bekijken. Kranten, tijdschriften, folders, radio… Alles strijdt om jouw aandacht, van het moment dat je je ogen opent en wakker wordt, tot het moment dat je wilt gaan slapen. Het is een waar bombardement van constante audiovisuele informatie.