BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 26 februari 2015

20 DINGEN DIE IK BETWIJFEL


Jezus is het Woord van God-de-Vader dat naar de wereld werd gezonden;
Als de Adem van God-de-Vader die vanuit de Almachtige Troon werd geblazen
door de Persoon van God-de-Heilige Geest.
Jezus kwam in het Vlees, Materialiseerde Zich en Vernederde Zich door dezelfde menselijke vorm,
die Hij had geschapen, aan te nemen.

UW WIL GESCHIEDE!Veel mensen twijfelen aan wat de wil van God voor hun leven is.
Wetende dat God een vader is, concluderen wij dat Hij het beste voor ons wenst.
Dat wij gezond zijn, gelukkig, succesvol in de liefde en financiën, etc.
Dat is zeker de wil van God!
Maar niet alleen dat…

DOOR DE GEEST WANDELEN


“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.”
(Gal 5:16)
Door de Geest wandelen is niets meer dan door het geloof leven.
Om door het geloof te leven, moet de persoon zich op het Woord van God baseren.

maandag 23 februari 2015

DIT IS ERGER DAN BLIND…DE SLAAP DES DOODS

Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, 
die het goud geheiligd heeft?” 
(Matteüs 23:17).
Deze glorieuze openbaring is mij nooit opgevallen. Ik dacht bij mijzelf, de Heer bestrafte die hypocriete priesters, omdat zij helemaal niet bezorgd waren om het belang van het Altaar. Hoewel hun geestelijke ogen geblokkeerd waren, waren hun fysieke ogen wel wijd open en gericht naar hetgeen dat er op het Altaar geplaatst werd. Dit is het grootste motief geweest van de meerderheid van de evangelische christenen, in het bijzonder, bij pastors die weggezonken zijn in hun eigen zonden en wat nog erger is, is dat zij een oogje dichtknijpen voor de zonden van de kerkleden voor wie zij zorgen.

KIJK MIJN VERJAARDAGSCADEAU


Bisschop,
Dat God u telkens meer zegene en dat wij de blijdschap mogen ervaren om meer van uw verjaardagen te zien door het grote voorrecht dat u God mag dienen.
Ik kan me voorstellen dat u duizenden boodschappen en geschenken hebt ontvangen, maar ik wil graag praten over het geschenk dat ik op deze wonderbaarlijke dag heb mogen ontvangen. Ik ben er ook zeker van dat het ook het beste geschenk is dat u heeft mogen ontvangen.

WILT U EEN NIEUW BLAD?

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” 
(2 Korintiërs 5:17).


Op een dag was ik een natuurkunde toets aan het maken. Ik begon berekeningen en nog eens berekeningen te maken, toen ik op mijn blad keek zag ik dat ik het blad al helemaal had onder gekrabbeld en alsnog had ik niets zinnigs gedaan.

TWEE DINGEN


Twee dingen weet ik zeker:
1. God verwacht dat wij met anderen delen wat Hij aan ons heeft gegeven. Hij verwacht dat wij de kans om behouden te worden ook aan andere mensen bieden.

vrijdag 20 februari 2015

NEE, HET IS NIET TE ACCEPTEREN!


Soms worden wij door bepaalde omstandigheden geconfronteerd, die wij niet begrijpen.
Wanneer dat gebeurt, vragen wij ons normaal gesproken af: Waarom gebeurt dit?

NOG EEN VERLIES VOOR DE HEL


Bisschop,
Een 30 jarige meneer kwam vandaag voor de eerste keer naar de UKGR. 2 wekenlang was hij onze radio- en TV-programma’s aan het volgen en bovendien nam hij ook deel aan de Vasten van Daniël!
Wat opmerkelijk is, is dat hij een ware hekel had aan het UKGR Centrum en dagenlang streed hij om niet te komen. Uiteindelijk bad hij tot God en vroeg Hem om hem te tonen of bisschop Macedo nou echt een slechte man was of dat hij echt de mensen wilde helpen.

woensdag 18 februari 2015

De UKGR wordt welkom geheten door de Masai stam, in Afrika, waar “de blanke man” niet mag komen

De Masai stam staat bekend om zijn krijgers en zijn bijzondere cultuur. Om te kunnen overleven hoeden De Maasai vee en jagen zij. Daarnaast wordt het geleid in hun samenleving door een stamhoofd en zijn assistenen.

JEZUS GAF DE GEEST


Bisschop, Vandaag kreeg ik een inspiratie die ik met u wil delen:
Wij weten dat de doop met de Heilige Geest pas beschikbaar werd voor de mensheid nadat de Here Jezus Zijn missie op aarde had volbracht.
“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, 
kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden” (Johannes 16:7)

VASTEN VAN DANIËL – DAG 21
dinsdag 17 februari 2015

ERVARINGEN IN DE TEMPEL VAN SALOMO


Beste bisschop,
Middels deze email wil ik graag wat ervaringen die ik in de Tempel heb gehad met u delen. De afgelopen maanden hebben mensen van verschillende landen, culturen en talen een interesse getoond om de Enige God, de God van Israël, te leren kennen.
Onlangs hebben wij een koppel van Israël ontvangen. Voordat zij op het tempelplein kwamen, merkte ik op dat de vrouw van de meneer die op ons wachtte rookte, heel nerveus was en een angstige blik op haar gezicht had. Tijdens de rondleiding stelden beiden veel vragen aan ons over ons geloof in Yeshua, het was een lawine van twijfels!

DE OPENBARING VAN DE VASTEN…

De openbaring van de Vasten van Daniël

Recente gebeurtenissen tonen ons dat de voorspellingen die in de Bijbel beschreven staan zich naderen en onvermijdelijk zullen zijn. Miljoenen mensen ontdekken elke dag wat zij de “Verschrikkelijke Realiteit” noemen: de dood is niet het einde. Sceptici, atheïsten, christenen, moslims, joden, spiritisten en religieuze mensen. Niemand zal opgespaard blijven. Dit is geen optie.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 20

ZO STERK ALS SUPERMAN?
In de tocht van het geloof zullen er altijd situaties plaatsvinden om u proberen te ontmoedigen.
Ik wil niet negatief zijn, maar u wel waarschuwen.
Wanneer wij nieuw zijn in het geloof, hebben wij de neiging om te denken dat alles snel goedkomt en wij zo sterk zijn als superman…Maar, in feite, is het niet echt zo.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 19
HET BAAT NIET OM SAMEN TE LEVEN…


Het baat niet om samen te leven, men moet geboren worden

Hoe meer tijd voorbij gaat, hoe meer wij de Geschriften onderzoeken, hoe meer wij de gebeurtenissen in de tijd van Jezus kunnen vergelijken met huidige gebeurtenissen. Wij zien hoe vergelijkbaar ze zijn en hoe onze Heer, toentertijd al, de discipelen waarschuwde met betrekking tot situaties waarvan wij God, hedendaags, ons onvermoeibaar horen waarschuwen door middel van bisschop Macedo.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 18
WAT VOORHEEN ONUITVOERBAAR WASVoorts, broeders,
AL wat waar,
AL wat waardig,
AL wat rechtvaardig is,
AL wat rein,
AL wat beminnelijk,
AL wat welluidend is,
AL wat deugd heet en lof verdient,
bedenkt DAT”
 (Filippenzen 4:8).

DE KERK VERLATEN IS GOD… (DEEL 2)

De kerk verlaten is God verlaten (deel 2)


Hoeveel mensen kent u, die God hebben leren kennen zonder dat ze naar de kerk kwamen?
Veel?
Weinig?
Niemand?

maandag 16 februari 2015

VASTEN VAN DANIËL – DAG 17

DE KERK VERLATEN IS GOD VERLATEN…

De kerk verlaten is God verlaten (Deel 1)
Ik weet dat de titel van deze boodschap heel controversieel kan zijn.
Maar dat is precies mijn bedoeling.
Ik wil de mensen doen nadenken en niet alleen volgen wat anderen zeggen.
U bent intelligent en, daarom, hoeft niemand voor u te denken.

donderdag 12 februari 2015

DAT IS GEVAARLIJK! (DEEL 4)


In de vorige boodschap heb ik beloofd dat ik zou uitleggen, waarom er mensen zijn die afgevallen zijn van het geloof en zich nooit meer konden (weder) bekeren.
God praat.
En hoe praat Hij?
Door Zijn Geest.

ONVERKLAARBARE VREDE


Bisschop, tijdens het lezen van deze getuigenis herinnerde ik me het moment dat ik naar de Universele Kerk van Gods Rijk in Guarulhos (Brazilië) kwam, 11 jaar geleden.
Ik was ook, net als deze vriendin, zeer kritisch wat de Universele Kerk betrof, en als katholiek persoon accepteerde ik het niet eens om iets te horen over bisschop Macedo. Ik was erg ziek, ik leed aan een paniekstoornis, depressie, had een ontstoken hernia en een ontstoken heupzenuw. Ik kreeg antidepressiva voorgeschreven, maar dit hielp niet. Mijn man nodigde me uit om naar de kerk te gaan, maar ik wilde niet; hij drong aan en uiteindelijk ging ik. Toen ik daar aankwam weet ik niet wat er aan de hand was, maar de pastor was heel kritisch op de katholieke kerk. Ik werd erg boos op de pastor en ging niet meer naar de Universele Kerk, maar veel van de ziekten werden wel erger.

BEZORGDHEID

Kijk wat de Here Jezus tegen Zijn discipelen zei: “Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, 
wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden” (Matteüs 6:25).
Eten is belangrijk voor het leven, maar de Heilige Geest is van essentieel belang voor het leven. Kleren zijn belangrijk voor het lichaam, maar de Heilige Geest is van essentieel belang voor het lichaam. Eén ding is om levend te zijn en een ander ding is om leven te hebben. De Heilige Geest brengt leven aan degenen die levend zijn. Kleding beschermt het lichaam tegen kou, hitte, wind, maar kan u niet beschermen tegen het kwaad. Dus wat baat het om een mooi lichaam te hebben en goed gekleed te zijn, zonder de bescherming van de Geest van God, de Allerhoogste, als Bewoner van dit lichaam?

VASTEN VAN DANIËL – DAG 15


woensdag 11 februari 2015

HIJ GEEFT NIET OP…


Hallo bisschop!
Ik ben door een situatie heen gegaan waarvan ik nooit had gedacht dat ik die zou meemaken. Ik stopte om naar mijn Heer te kijken en richtte mijn blik naar de kleurrijke misleiding van de wereld. Gedurende 5 jaar was ik een helpster. Ik was toegewijd, nuttig, maar met de tijd stopte dat. Ik begon nachtdiensten te draaien en waakten niet voor mijn geloof. Ik koelde af en kreeg het gevoel dat ik vast zat, ik zag dingen buiten de kerk en wilde ze doen.
Tot ik op een dag besloot om een lift van een collega te accepteren. Dat was de ergste dag van mijn leven, omdat ik op die dag besloot om alles op te geven. Ik begon een leugen te leven. Ik wilde niets meer weten van de God die zoveel van mij hield. Daarna begon ik met die collega te spreken via WhatsApp, we wisselden telefoonnummers uit, hadden afspraakjes… Ik ging wel naar de dienst, naar de kerk, maar het leek alsof ik ver was. Alleen mijn lichaam was er nog.

HEEL BLIJ EN TEGELIJK HEEL…


Heel blij en tegelijk heel teleurgesteld
Terwijl ik bezig was om een andere boodschap voor te bereiden (deel 4 van Dat is gevaarlijk!), ontving ik de onderstaande email.
Omdat het onderwerp dat daar te lezen is mij deed nadenken, heb ik de beslissing genomen om het vandaag liever met u te delen. Morgen plaats ik de volgende boodschap hier.

DE REDDING VAN KAPITEIN CORREA


Op 6 februari had ik een van de grootste ervaringen in mijn bediening. Na zoveel reddingen te hebben gerealiseerd, vond de redding van “kapitein Correa”, mijn broer. Er werd voor hem, die een bevelhebber van het leger was, tot de laatste minuten van zijn leven om zijn ziel gevochten. 45 jaar lang was hij een spiritist en werd getroffen door een kanker die tot zijn dood leidde. Tijdes deze ervaring die ik heb gehad kon ik opnieuw de vervulling zien van wat onze Heer zei:
“maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt…”(Handelingen 1:8).

VASTEN VAN DANIËL – DAG 14

DAT IS GEVAARLIJK! (DEEL 3)

“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het Goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering brengen…” (Hb 6:4-6)
Hier wordt er niet gesproken over mensen die een paar keer naar de kerk zijn gekomen en op een bepaald moment zijn gestopt. Ook niet, over mensen die in God geloven op hun eigen manier. Noch over iemand die zich nooit echt bekeerde.

dinsdag 10 februari 2015

VASTEN VAN DANIËL – DAG 13HET MEEST BEKENDE MEDIUM VAN…


Het meest bekende medium van Brazilië
Mijn naam is Fabiano Jacob en de laatste 15 jaar was ik het meest beroemde medium van Brazilië (bekend als MillenniuM). Ik heb twee boeken over occultisme geschreven, gepubliceerd door Madrasta Editora en een DVD gemaakt, dat geregistreerd staat in Ancine.
Ik heb duizenden workshops, lezingen en cursussen gehouden; duizenden mensen geadviseerd, (nu zie ik in dat het zeer slechte adviezen waren) en toentertijd was ik ervan overtuigd dat ik in naam van het Goede handelde, omdat ik mensen “bevrijdde” van demonen, hekserij enz. Maar nu begrijp ik dat dat nog een misleiding van de duivel was.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 12


OPENBARING


“Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard?”
(Js 53:1)
God zoekt naar mensen die geloven.
Toen Hij vroeg “wie gelooft”, was het niets anders dan om de mensen de kans te geven om te reageren op Zijn roeping.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 11maandag 9 februari 2015

HET DRAMA VAN EEN MODEL

Mijn naam is Juliana Sampaio Almarcha, ik ben Braziliaanse en verhuisde naar Spanje toen ik drie jaar oud was. Van jongs af aan ben ik altijd heel dun geweest, en zoals veel meisjes had ik de droom om een model te zijn. Sport is altijd al een van mijn sterkste punten geweest: naast ballet deed ik aan atletiek, basketbal en zwemmen.
Ik groeide op als een normale tiener. Toen ik 18 was begon ik uit te gaan en zocht ik naar een relatie. Ik had mijn eerste grote teleurstelling en daardoor probeerde ik zelfmoord te plegen door veel medicatie in te nemen.

DE GOEDE BEGELEIDING

Deze boodschap is heel sterk en erg belangrijk. Bisschop Macedo, sinds ik me op mijn 14e bekeerde luisterde ik altijd naar uw radioboodschappen. En op jonge leeftijd al leerde ik de juiste manier van dingen bereiken: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”. Precies. En dat is ook gebeurd. Ik zocht eerst naar een ontmoeting met God en gebruikte al mijn kracht hiervoor.

Ik had de Heilige Geest nodig om mij te begeleiden in mijn jonge jaren, om eerst gelukkig te zijn, voordat ik iemand anders gelukkig kon maken. Ik gaf mezelf 100% over en ontving 100% van Hem. Klaar. De andere dingen werden mij bovendien geschonken. De wijsheid om de juiste beslissingen te maken, het karakter van God in mijn binnenste, balans, innerlijke vrede, volwassenheid… Ook al was ik pas 15 jaar, ik beschikte over een wijsheid die men nergens ter wereld of in een universiteit kan vinden.

DAT IS GEVAARLIJK! (DEEL 2)


Ik dien Jezus al 24 jaar. En één van de dingen die ik heb geleerd, is dat het grootste gevaar van mensen komt, die God op een dag hebben “gediend”, maar de kerk daarna verlieten.

GEESTELIJKE VLEUGELS


Waarom is het voor velen zo moeilijk om een christen te zijn, de regels van het christelijke leven op te volgen en te praktiseren wat de Here Jezus onderwees?
Het zou hetzelfde zijn voor een rups om te willen vliegen.
Het is moeilijk voor een rups om te vliegen. Het is praktisch onmogelijk voor hem.
Iemand zou die rups in de lucht kunnen gooien, maar hij zou zeer zeker vallen.
Maar wanneer zijn cocon ingaat, daar een tijdje blijft en getransformeerd wordt, dan hoeft niemand hem meer in de lucht te gooien. Degene die zich voorheen voortkroop kan nu uit zichzelf vliegen.

DAT IS GEVAARLIJK! (DEEL 1)


Één van de dingen die wij duidelijk in de Bijbel leren, is dat het wijs is om voor mensen en omstandigheden te vluchten, die ons geloof zullen kunnen stelen.
Dit betekent niet dat wij bang voor hun zullen zijn. Maar wel dat wij God moeten vrezen. God vrezen betekent niet om bang voor God te zijn. Het heeft te maken met zeer voorzichtig te zijn om Hem altijd te behagen. Dus, als ik die vrees in mij heb, dan vermijd ik alles wat mij in de zonde kan doen vallen.

RESULTAAT VAN HET VERLATEN…


Resultaat van het verlaten van het geloof
Ik heb ook een dergelijke ervaring gehad met het verlaten van het geloof. Ik was van een andere kerk, maar ik was trouw aan GOD en won zielen voor Hem. Ik was met één van deze zielen getrouwd, hij werd mijn echtgenoot. Maar na verloop van tijd, koelden we af in het geloof en we verlieten JEZUS. Eerst hij, daarna ik, want op dat moment was hij mijn god en niet JEZUS.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 10
vrijdag 6 februari 2015

ZEGENS EN VLOEKEN


Deze laatste twee weken hebben wij over Deuteronomium 28 gesproken.
De beloftes die daar staan, zijn geweldig.
In die beloftes wordt er gesproken over allerlei soorten zegens.
Is er iemand die zulke zegens niet wil ontvangen? Zeker niet.

VISIE-BORD

Toen ik in 1999 in de UKGR kwam was ik al bekeerd en kort daarna werd ik een helpster. In de stad waar ik woonde was er slechts één wekelijks dienst, maar desondanks luisterde ik naar wat er tijdens de LiefdesTherapie werd gezegd. Ik herinner me dat ik elke zaterdag naar de LiefdesTherapie op de radio luisterde, en in mijn gezin, was ik de enige die bekeerd was en niemand begreep er iets van.
Maar enige tijd later verhuisde ik naar de hoofdstad en daar bleef ik hetzelfde doen, maar nu woonde ik de diensten van de LiefdesTherapie persoonlijk bij in de kathedraal. Daarnaast werkte ik als helpster tijdens de dienst van 15u en nam ik om 19u deel aan de dienst. Dit deed ik gedurende vele jaren, maar ik stopte nooit met geloven dat God mij zou antwoorden.

OVERGAVE


“Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.” (Joh 4:7)
Jezus vroeg aan de Samaritaanse vrouw om een beetje water.
Het is niet moeilijk om dit te begrijpen.

VASTEN VAN DANIËL – DAG 9