BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 31 maart 2015

WELKE WIJN IS BETER?


Ik begrijp niet zoveel over wijn.
In ieder geval, weet ik, dat veel mensen zeggen dat de oude wijn beter is dan de nieuwe.
Anderen houden meer van nieuwe wijn.
Nee, deze boodschap gaat niet over wijn…
Het gaat over één van de grootste vijanden van het pure geloof.

maandag 30 maart 2015

VERANDER UW VISIE

Het is indrukwekkend hoe de verandering van visie onmiddellijk de staat van een persoon kan transformeren, zij dat ten goede of ten slechte! Het is zoals het geval van de twee mannen in het onderstaande verhaal. Zij waren niet BLIND, omdat zij bedelaars waren, zij waren bedelaars, omdat zij BLIND waren.
“En toen zij uit Jericho gingen, volgde Hem een grote schare. En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David! En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David! En Jezus stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem” (Matteüs 20:29-34).

vrijdag 27 maart 2015

DE NATIE DIE UIT U VOORTKOMT

“Ik zal u tot een groot volk maken…” (Genesis 12:2).
Dit was de profetie die door God aan Abraham gemaakt werd, met als einddoel om het plan van de Behoudenis voor de mensheid uit te kunnen voeren. Vanuit die ene man kwam er een speciale natie voort die afgescheiden was voor de geboorte van de Redder, de Here Jezus. En Abraham werkt mee, zodat dit tot stand kon komen. Zelfs vandaag de dag, na het offer van Zijn Zoon, rekent God op de medewerking van mannen en vrouwen die bereid zijn om te helpen aan dit plan. En zoals de natie die voortkwam uit Abraham ervoor zorgde dat hij succesvol werd, zal de natie die uit ons voort zal komen daar ook aan bijdragen.

IK WIL GOD ZO DIENEN! (DEEL 3)

Jezus zei: “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat…” (Joh 3:8)
Wanneer de wind blaast, kan niemand bepalen waar hij vandaan komt noch waar hij naartoe gaat.
“…zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.” (Joh 3:8)

dinsdag 24 maart 2015

HET GELOOF DAT ABRAHAM BEWOOG

Abraham geloofde gedurende een lange tijd, ook al leek er geen enkele hoop te zijn dat zijn droom gerealiseerd zou worden, zodat hij uiteindelijk de vader van het geloof kon worden en de vriend van God genoemd kon worden. Hij kreeg niet alleen maar één zoon, maar miljoenen kinderen, zoals het geschreven staat:
“En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen” (Romeinen 4:18-21).

LEVEN IN DE GEEST…


Is leven door het geloof. Oftewel, het is leven door afhankelijk te zijn van de Gedachten van de Almachtige. Men kan Ze niet zien, noch kan men Ze voelen of Ze aanraken. Desondanks, zal Hij nooit toelaten dat Zijn woord of Zijn Gedachte tot Hem terugkeert zonder Zijn doel te vervullen.
“Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” (Jesaja 55:10-11).

maandag 23 maart 2015

DE JAKOBS EN DE ESAU’S


Vandaag spraken wij over het Woord van Maleachi 1 waarop God een antwoord gaf op de vraag van hoe Hij Zijn liefde aan ons heeft getoond.
Hij antwoordde “Ik heb Jakob liefgehad en Esau heb Ik gehaat”, dat is, ogenschijnlijk, een vreemd antwoord. Als je naar de vraag en het antwoord kijkt, dan lijkt het één niets te maken te hebben met het ander.
Er is een reden waarom er in de Bijbel geschreven staat 
“...de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6). 

donderdag 19 maart 2015

IK WIL GOD ZO DIENEN! (DEEL 2)


Het werk van God is, natuurlijk, van God.
Ja, het behoort aan God.
En, als het van God is, dan is Hij de enige die kan bepalen hoe het gedaan moet worden.
Hij is ook degene die de dienaren kiest, die Hij zal gebruiken.

woensdag 18 maart 2015

AAN DE DIENAREN VAN DE ALMACHTIGE


Wanneer wij naar de Heilige Geschriften kijken dan zien wij veel belangrijke elementen. Eén element echter werd als essentieel gemarkeerd: het Altaar. Het is de Plaats die door God gekozen werd om daar Zijn Naam te plaatsen en op te leven (zie Deuteronomium 12:5). We kunnen het als Gods schoot beschouwen die niet alleen maar de offerandes en offers van een persoon ontvangen, maar ook diens eigen leven.
Omdat het zo belangrijk is, heeft het de macht om te consecreren wat erop geplaatst wordt. De religieuze mensen die in de tijd van de Here Jezus leefden, waren zo verloren dat zij de offerandes meer waardeerden dan het Altaar, zij waardeerden het goud meer dan het Altaar dat het goud heiligt. Hun geestelijke ogen waren geblinddoekt en daarom was hun oogpunt verkeerd, tot het punt dat zij God Zelf niet waardeerden.

ALLEEN VOOR DEGENEN DIE GELOVEN!

“…de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven” 
(1 Korintiërs 14:22)
WANNEER MEN GELOOFT, dan plaatst men alle kracht op het Altaar.
WANNEER MEN GELOOFT, dan geeft de persoon zich met lichaam, ziel en geest over.
WANNEER MEN GELOOFT, dan is het alles of niets, leven of dood, of God is waar of Hij is niet waar.
Er is geen tussenweg, het is 100% zekerheid en overtuiging, OMDAT MEN GELOOFT!

3 SOORTEN CHRISTENEN


Wij weten heel goed dat het boek van Hooglied de relatie tussen Salomo en zijn geliefde toont.
Het representeert ook de relatie tussen onze God en Zijn kerk.
“Zestig koninginnen zijn er, tachtig bijvrouwen, en jonkvrouwen zonder tal” 
(Hooglied 6:8)

IK WIL GOD ZO DIENEN! (DEEL1)

Een dienaar is iemand die dient.
De dienaar doet niet wat hij wil doen, maar wat zijn heer of meester van hem verwacht.
In onze dagen is het moeilijk geworden om te begrijpen wat God dienen echt inhoudt. Omdat alle mensen vandaag de dag dezelfde rechten hebben (ten minste theoretisch gesproken), wordt het moeilijker om zich aan iemand anders te onderwerpen. Zelfs als God die iemand anders is…

maandag 16 maart 2015

SLECHTE OGEN

Wij dienen heel voorzichtig te zijn met onze ogen, omdat zij één van de hoofdramen zijn van het hart.
Er zijn veel christenen die zich verloren voelen in deze wereld. Geestelijk gesproken zijn zij dood, omdat zij hun geestelijke leiders (de pastor, bisschop enz.) met slechte ogen begonnen te bekijken, hierdoor werd hun binnenste duister.
maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn” (Matteüs 6:23).

vrijdag 13 maart 2015

VROUW VAN GELOOFGoedendag bisschop,
Onlangs sprak u in één van uw diensten over vastberadenheid en geloof en dat deed mij denken aan wat ik mee heb gemaakt toen ik mijn appartement kocht door alleen maar gebruik te maken van het Woord van God.
Mijn man en ik hadden geen financiële conditie om een huis te kopen, maar wij accepteerden het ook niet om een huis te moeten huren. Dus ik vroeg aan de Heilige Geest om begeleiding en Hij begeleide mij in alles door het geloof. Ik stelde vast dat ik dicht bij de Tempel van Salomo (die toentertijd nog gebouwd werd) zou wonen en ik zocht naar een appartement dat mij behaagde. Ik ging op zoek alsof ik over geld beschikte, maar ik had geen rode cent. Alles ging door het geloof in het Woord en door de zekerheid dat God zou handelen als wij de eerste stap zouden zetten, per slot van rekening waren en zijn wij trouw aan Hem, dus zou Hij ook trouw aan ons zijn.

AANGENOMEN GELOOF

“Onthoud dit: als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij Mij hoort, zal Ik, de Mensenzoon, dat ook doen bij de engelen van God. Maar als je voor de mensen doet of je Mij niet kent, zal Ik voor de engelen van God doen of Ik jou niet ken” (Lucas 12:8-9).
Weet u wat de Here Jezus hiermee wilde zeggen?
Dat het Geloof dat aangenomen wordt een Geloof is dat een verbond met God heeft!

DE RECHTVAARDIGE
Weten dat wij bepaalde rechten hebben, is niet genoeg om ze ook daadwerkelijk te verkrijgen.
De rechten hebben alleen waarde wanneer wij ze opeisen.
Hetzelfde geldt wanneer wij over geloof praten.
God is rechtvaardig en Hij verwacht dat wij ook rechtvaardig zijn.

MEER DOEN VS BETER DOENMeer doen is niet altijd een synoniem van beter doen.
In feite is het mogelijk dat wij, op een bepaald moment, minder doen, maar wel beter…
Er bestaat echter geen vaste regel die dat bepaalt.
Wij zijn degenen die het persoonlijk moeten beoordelen en onze eigen conclusie trekken.

woensdag 11 maart 2015

EVENEMENT VAN GELOOF VERENIGT…


Evenement van Geloof verenigt meer dan zesduizend mensen in Jamaica


Jamaica is een prachtig land dat beschikt over veel natuurlijke hulpbronnen, zodoende is het een heel populaire toeristische bestemming, met meer dan één miljoen toeristen per jaar die het land bezoeken. Het land gaat echter tegelijkertijd gebukt onder een hoge werkeloosheid, armoede, gewelddadige criminaliteit en drugshandel. Een situatie die veel Jamaicanen ertoe heeft gedreven om hun geliefde land te verlaten om betere gelegenheden te zoeken in andere delen van de wereld.
Maar terwijl velen dat land verlaten, is het UKGR Centrum er naartoe gegaan om het Woord van Geloof te brengen dat levens kan veranderen, ongeacht de omstandigheden, omdat er voor God geen grenzen bestaan en het geloof dat in praktijk gezet wordt kan de moeilijkste deuren doen opengaan.

HET IS NIET GENOEG OM HEM…


Het is niet genoeg om Hem uit te nodigen


Wanneer een persoon echt een Ontmoeting met God wil hebben, opnieuw geboren wil zijn en gedoopt worden met de Heilige Geest, dan neemt hij beslissende acties voor zijn leven.
“Een der Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen. En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre” (Lucas 7:36-38).

PASEN EN DE 4 BEKERS
Pasen komt naderbij en de meerderheid van de mensen heeft geen flauw idee wat dit feest in feite inhoudt. Zoals altijd wordt een geestelijke viering geassocieerd met een commerciële bedoeling, zoals het verkopen van chocolade eieren dat niets te maken heeft met de ware bedoeling van dit feest. In het Hebreeuws wordt Pasen Pesach genoemd, dat voorbijgaan betekent, zodat het volk zich herinnert aan het feit dat God de huizen van de Kinderen van Israël voorbijging in Egypte en hun zodoende van de dood redde.
“En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, dan zult gij zeggen: 
Het is een Paasoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging, 
toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde…” (Exodus 12:26-27).

IN DE AVOND ONDERWEES HIJ HUN…De eerste “School van de Profeten” waarin in de Heilige Geschriften wordt verwezen werd opgericht door Samuël (zie 1 Samuël 10:5). Daaruit kwamen andere profeten voort zoals Elia en Elisa. Er zijn meldingen van groepen van 50 tot 100 mannen in de stad van Rama, Gibea, Gilgal, Jericho en Betel die aan deze speciale school deelnamen.
Ik geloof dat het levensverhaal van Samuël hem heeft gestimuleerd om jongeren, die bereid waren om de Almachtige te dienen, dicht bij hem te brengen en ze voor te bereiden voor de Heer.

OOK AL IS ZIJ BLIND, TOCH ZIET ZIJ…


Ook al is zij blind, toch ziet zij het Altaar


Goedendag bisschop,
De vrouw op de onderstaande foto is helemaal blind, haar naam is Susana en zij is meer dan 60 jaar oud. Minstens twee keer per week komt zij naar de kerk om de stoelen schoon te maken. Mevrouw Susana vertelde mij dat zij meer voor God wil doen, voor alles wat Hij voor haar heeft gedaan.

maandag 9 maart 2015

EEN GEDACHTE

“En Naäman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Elisa zond een bode tot hem met de opdracht: Ga heen en baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn. Toen werd Naäman toornig en ging heen, terwijl hij zeide: Zie, ik dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Here, zijn God, aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen” (2 Koningen 5:9-11).
Waarom dacht en wilde Naäman dat Elisa snel naar buiten zou komen en hem zou helpen?

ONZE DAGELIJKSE STRIJD


Iedereen heeft gevoelens.
Het maakt niet uit hoe groot uw geloof is, u blijft emoties hebben.
Zo zal het altijd zijn.
Maar één ding mogen wij niet vergeten: Het geloof en de gevoelens gaan niet samen.

EEN BOODSCHAP VAN DE HEL…

Een boodschap van de hel aan de Christenen en de Joden
Hieronder is er een folder te zien die uitgedeeld werd in Durban, Zuid-Afrika. Eén van onze helpers, die onderweg was naar een gevangenis om daar te kunnen evangeliseren, ontving hem gevouwen.


dinsdag 3 maart 2015

EVANGELISATIE OP KAMELENTsjaad is een land dat gelokaliseerd is in het noorden van Centraal Afrika, het heeft geen toegang tot de zee. De beroemde Sahara woestijn loopt door het centrale regio van het land* en brengt daardoor hoge temperaturen met zich mee. Hoewel het een land is dat zich veel heeft ontwikkeld in de laatste jaren, lijdt het nog onder een gewelddadige politieke situatie en constante staatsgrepen, wat veel instabiliteit en onzekerheid in het land brengt. De meerderheid van de bevolking leeft onder de armoedegrens en heeft geen toegang tot de basis benodigdheden, zoals water en elektriciteit.
Te midden van deze armoede en behoefte, dat onbekend is voor een groot deel van de wereld, zag het UKGR Centrum de noodzaak om het Woord van God te brengen tot dit volk dat hulp nodig heeft.

maandag 2 maart 2015

DAVIDS OVERSPEL


Eén van de meest bewonderenswaardige punten van de Geschriften zijn diens transparantie met betrekking tot de menselijke fouten. Het zou mogelijk zijn geweest om in de Bijbel alleen maar handelingen van geloof te beschrijven, maar van het begin tot het einde worden de zondes blootgesteld en de gevolgen die over zowel klein als groot kwamen, zonder enig onderscheid.
David, bijvoorbeeld, had het voorrecht om in zijn levensbeschrijving bekend te staan als “een man naar Gods eigen hart”. Dit wilde echter niet zeggen dat hij gedurende zijn hele leven met een constante vrees voor God leefde. De details van zijn val werden niet verborgen voor ons, zodat wij van zijn fouten konden leren, zonder ze zelf te begaan.

DE TIJD IS NU!


Vaak wacht men te lang om een beslissing te nemen of een actie te ondernemen die de gewenste resultaten voortbrengt. Het ergste hiervan is dat de tijd, in dit geval, ons niet helpt.
Dit zeg ik, omdat de persoon die te lang wacht (om iets te doen, dat echt gedaan moet worden) zich, normaal gesproken, laat ontmoedigen. Hoe langer wij wachten, hoe moeilijker het wordt.