BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 29 december 2014

DE GLORIE VAN GOD EN DE MENS

Toen God de engelen en de mensen schiep, schiep Hij hun met één enkel doel: Om verheerlijkt te worden.
In de hemel, begon Lucifer, die het voorrecht had om een bepaalde positie te hebben onder de engelen, op een gegeven moment de glorie van de Allerhoogste te benijden. Dat was het begin van zijn ondergang.
Toen hij ter Aarde werd geworpen, begon hij de mens aan te sporen om te kijken naar zijn eigen ego en de Schepper niet te geven wat uitsluitend Hem toekwam. Vanaf dien werd de zonde geboren. Hoogmoed en ijdelheid werden geïnstalleerd in het menselijk hart.

HATEN IS DODEN

“Gij zult niet doodslaan.” (Ex 20:13)
Het is duidelijk dat het fout is om te doden.

Wij kunnen niet vergeten dat de Israëlieten gedurende 430 jaar slaven waren geweest en ze hadden ongetwijfeld gezien hoe hun broeders voor niets gedood werden.  Nu zij vrij waren, moesten ze weten dat dat de manier niet was waarop ze met elkaar dienden te handelen.

woensdag 24 december 2014

PROFETISCHE VISIE


Peinzend over de grootheid van de schepping, kwam er een gedachte, een bijzondere vraag in mij op die mij intrigeerde: Waarom schiep de Eeuwige Almachtige, miljarden of biljoenen sterren, waarvan het in de praktijk, geen verschil zal maken op Aarde, als ze zouden ontbreken?

dinsdag 23 december 2014

ERVARING TIJDENS HET HEILIG…

Ervaring tijdens het Heilig Avondmaal in de Tuin
Bisschop,
Gebruikt door de Heilige Geest, hield u het Heilig Avondmaal, in de Graftuin, die de behoefte van een ieder verzadigde:- -Emotionele mensen
- Mensen die overtuigd zijn van zichzelf
- Mensen die uit het vlees zijn geboren
- Bezetenen
- Bekeerden
- Mensen die uit God zijn geboren
- Mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest
- Geredde en verloren mensen
- Helpers, pastors en bisschoppen

maandag 22 december 2014

VISIE VAN ABRAHAM

Een kort overzicht van Abrahams relatie met God en we hebben de nodige elementen 
van het succes van zijn geloof.
Het leven van Abraham bestond niet alleen uit veroveringen zoals velen hebben gedacht. Hij werd door God gekozen om de meest belangrijke positie van een mens op zich te nemen: de zegen zelf te zijn. Ten opzicht hiervan zijn, zijn andere veroveringen, zoals een hoge leeftijd van 175 jaar kunnen bereiken, irrelevant.
Hij was de zegen zelf, wat niet wil zeggen dat hij vrij was van problemen. De problemen waren en zijn steeds de School voor de ontwikkeling van het geloof. Het gebrek aan deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het geloof van de meerderheid van de christenen schipbreuk heeft geleden.

vrijdag 19 december 2014

WAT DOEN WIJ OP HET ALTAAR?


Ik hoorde een tijdje terug twee uitspraken, die mij tot de dag van vandaag hebben gemarkeerd en nu denk ik er weer aan terug. Ik wilde ze heel graag met jullie delen:
“We besloten om het Werk van God te verlaten en voor ons leven te zorgen, want als wij in staat zijn om te zorgen voor een staat, waarom zouden wij dan assisteren in een kerk?”
“Niemand heeft ooit erkend wat ik doe, dus ik ga naar een plaats waar mijn werk wel erkend wordt.” (Deze persoon ziet het als een onrechtvaardigheid om in een bepaalde kerk te zijn)

woensdag 17 december 2014

WAAROM KAN DE DUIVEL ONS...

Waarom kan de duivel ons niet aanraken?
Het is eenvoudig om te begrijpen waarom de duivel degenen niet kan raken wiens leven permanent op het Altaar is. Alles wat onzuiver is komt van hem en de hel, terwijl God de essentie is van zuiverheid.
Wanneer het leven als een levend offer op het Altaar wordt gelegd, dan wordt het gewassen door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Onthoud dat Hij al Zijn Bloed vergoot op het Altaar (de berg Golgotha). Geestelijk gesproken, blijft dit Bloed een ieder van ons, die het offer op het Altaar presenteren, zuiveren.

maandag 15 december 2014

HOELANG NOG?

“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, 
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” 
(1 Korinthiërs 2:14).
Helaas begrijpen veel mensen het Woord van God niet, in het bijzonder met betrekking tot het offer. Iedereen wil een comfortabel leven, welvarend en succesvol zijn, maar niet allen zijn bereid om de prijs te betalen om dat te veroveren. Velen willen geen moeite doen, geen offers brengen, terwijl er zonder offer niets veroverd wordt in dit leven.
De zegens van God vallen niet uit de lucht, zij worden veroverd en alleen degenen die moeite maken, strijden, dingen verloochenen en handelen door het geloof in Gods Woord, zijn in staat om ze te veroveren.

vrijdag 12 december 2014

VISIE VAN HET INTELLIGENTE GELOOF


De visie van het intelligente geloof komt voort uit God. Het zijn geestelijke ogen. Ogen die kunnen zien dat onze dagelijkse oorlog niet tegen mensen is noch tegen de corrupte persoonlijke aard, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad van de onzichtbare wereld.
De persoon die door de Geest van God geleid wordt is geestelijk, heeft een geestelijk onderscheidingsvermogen en maakt gebruik van geestelijke wapens om de geestelijke machten van het kwaad te overwinnen.

donderdag 11 december 2014

REDENEN VOOR MENSEN OM DE…

Redenen voor mensen om de kerk te verlaten
Het aantal mensen dat teleurgesteld is in evangelische kerken is wereldwijd toegenomen. Ze kozen ervoor om niet meer de kerkgenootschappen te bezoeken. Hun reden daarvoor is de teleurstelling in de instellingen en mensen. Sommigen, na meerdere gemeentes te hebben bezocht, hebben de conclusie getrokken dat de kerken hebben gefaald en dat het niet nodig is om aan een kerk gebonden te zijn en de regels te volgen.
In Brazilië werd deze gedachte versterkt door de beweging van de “ontkerkden”, die nu in totaal miljoenen voormalige leden van een groot aantal segmenten heeft. Zij beschouwen zichzelf niet als afgeweken, omdat zij hun leven nu zo leiden. In de meeste gevallen, werd de onthechting van de kerken gemotiveerd door problemen met mensen. We vinden mensen die gekwetst raakten door leugens, geestelijke mishandeling, oordelen, misbruik en schandalen enz.

woensdag 10 december 2014

WAT DE STRIJD VÓÓR HET ALTAAR BETREFT

Tijdens deze Campagne van Israël vindt er een gebeurtenis plaats die uitgelegd dient te worden.
U bent in het geloof, met al uw kracht en zekerheid, uw offer aan het opbouwen, met uw doel in gedachte. De dag om naar het Altaar te gaan komt langzaam nader en vreemde dingen beginnen te gebeuren. Het lijkt alsof de problemen toenemen, er vinden situaties plaats om uw aandacht af te leiden, alles begint verkeerd te gaan en zelfs hetgeen dat u door middel van de Campagne wilde oplossen wordt erger.
In uw binnenste vindt er een strijd plaats. Het gevoel dat niets goed gaat en dat u eigenlijk dient op te geven wordt alleen maar erger. Angst, twijfels, afvragingen, onzekerheden… u kijkt om u heen en ziet alleen maar moeilijkheden. Hetgeen wat eerst zo duidelijk leek, lijkt nu opeens op onzin. De gehele hel plaatst negatieve gedachten in uw hoofd en creëert rare situaties om u heen, want de enige manier waarop het Altaar uw leven niet zal veranderen, is als het kwaad u kan weerhouden om er naartoe te gaan. Het probeert u te overtuigen dat u niet zoveel geloof hebt als dat u dacht.

WIE WIL LANG LEVEN?


Als wij de tien geboden met aandacht lezen, merken wij op dat de eerste vier geboden met een persoonlijke relatie met God te maken hebben en de laatste zes met de manier waarop wij onze naaste dienen te behandelen.
Ik, persoonlijk, geloof dat niemand in staat is om de laatste zes geboden volledig te vervullen zonder de eerste vier te praktiseren. Vanwege het feit dat de relatie tussen de mensen ook gekoppeld is aan de relatie met God.

WIE IS UW GOD?


God heeft niet alleen een Zoon geofferd, maar een God. Hij gaf alles van Zichzelf op het Altaar, en daarom vereist Hij dat men op het Altaar de “god” plaats die, over het algemeen, de heerschappij heeft over een ieder wiens leven niet op het Altaar is.
Er zijn mensen die de baäl opgaven, maar in zichzelf nog steeds een altaar hebben voor de god van het geld, verleden, kind, echtgenoot en bepaalde gevoelens. Ze zijn niet bereid om die op te geven en daarom lijden ze. Als we namen aan bestaande goden geven die in veel mensen bestaan, dan zijn er te veel namen! En als er een altaar voor hen bestaat, dan bestaat er ook een offer. Maar er is vast en zeker geen antwoord. Nu begrijpen we waarom Jezus tot de rijke jongeling kwam en Zijn verzoek deed:

dinsdag 9 december 2014

TOEN HET VUUR NEERDAALDE…

Toen het vuur neerdaalde op Karmel
In de Bijbel in de Hebreeuwse taal heeft iets in de passage van Elia op de berg Karmel mijn aandacht getrokken. Het werkwoord dat in het Hebreeuws werd gebruikt om het vuur, dat vanuit de hemel kwam nadat Elia klaar was met bidden, te beschrijven, laat zien dat het vuur zachtjes en rustig neerdaalde en zelfs rustte op het offer.
Stel u zich het volgende voor: als het vuur naar beneden kwam met geweld, lawaai en donder, zouden de mensen het vuur vrezen, en niet de God die het vuur deed neerdalen. Maar toen het op kalme wijze neerdaalde, toonde het de aanwezigheid van God, het was rustig, en de controle erover was in Zijn handen.

vrijdag 5 december 2014

HOE WORDT U DOOR GOD GEACCEPTEERD?

“De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk” 
(Psalmen 145:3).
We kunnen geen relatie met God hebben, zonder het gepaste respect en eer te bieden die aan Zijn Heilige Naam behoort. Iemand die Zijn rechtvaardigheid, grootheid en majesteit erkent, vreest en beeft voor Zijn glorieuze aanwezigheid. De heilige mannen uit het verleden vereerden Hem, omdat ze Zijn Woord vreesden. Hoe kunnen wij, die zo klein zijn, geaccepteerd worden door zo een grote God?
Het antwoord zit in deze vers:
“Welnu, tracht maar God te vermurwen, dat Hij ons genadig zij! Uwerzijds is zo gehandeld; zal Hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? zegt de Here der heerscharen” (Maleachi 1:9).

HET ALTAAR VAN GOD IS VOOR IEDEREEN


Toen de mens, in het verleden, een antwoord van God wilde of gezuiverd wilde worden van zijn zonden, ging hij naar het Altaar en presenteerde zijn offer, het dier vertegenwoordigde het leven van die persoon. Nadat het dier werd gedood, werd ook zijn de zonde van de offeraar gedood, daarvoor werd het Altaar opgebouwd.
Zou Jezus niet het Altaar van God in deze wereld zijn, zodat allen die tot Hem komen gered en opgebouwd konden worden, en werd Hij later ook niet het Offer van God?

woensdag 3 december 2014

DE BEDIENING OP HET ALTAAR


Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap en verbondenheid met God. Maar het is ook de Plaats van het offer.
Het is een voorrecht voor de mensen die daarop leven en daar hun leven zaaien voor de Geest van God, zodat zij uit Dezelfde Geest het eeuwige leven kunnen oogsten. De keuze om op het Altaar te dienen is glorieus. Het is niet makkelijk. Anders zouden er niet zo weinig dienaren zijn.

dinsdag 2 december 2014

HET VUUR VAN HET ALTAAR

“…Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed?” 
(Jesaja 33:14)
Het is een vraag die de Heilige Geest stelt door de profeet Jesaja, en het antwoord is simpel:
Degene die Vurig is, kan bij het Vuur komen!
Degene die op het Altaar is, is degene die Vurig is.
Dit Vuur verteert alles, behalve de offeraar. En wanneer het Altaar in puin ligt, is er geen vuur.

maandag 1 december 2014

DE HYPOCRISIE VAN DE “BROEDERS”

“Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Here en zeide: 
Here, mijn God! Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Here hoorde naar de stem van Elia, 
en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd” 
(1 Koningen 17:21-22).
Elia riep God aan en de ziel van de jongen, die al bij God was, keerde tot hem terug. Hoeveel antwoorden worden er verkregen door een aanroeping, vasten of een gebedsketting? Er zijn echter andere antwoorden die meer van ons geloof vereisen.

UIT DE HEL NAAR DE HEMEL


Bisschop Macedo,
Ik kom vanuit de Baptisten Kerk en van mijn vijfde tot mijn elfde jaar werd ik misbruikt door mijn vader, die de pastor van de kerk was. Op de dag dat hij predikte, wilde ik overgeven. Er was altijd een “profeet” die opstond en zei dat hij voor God net als David was. En ik vroeg mezelf af: “Hoe is dat mogelijk? Deze God is onrechtvaardig!”
Op deze manier groeide ik op.
Hierdoor geloofde ik niet meer in GOD.

DAG VAN ZEGEN OF DAG VAN RAMP?

“Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God…” (Exo 20:8)
Om dit gebod goed te kunnen begrijpen, dienen wij eerst de context waarin de Israëlieten toen leefden, te begrijpen.  De Israëlieten waren ongeveer 400 jaar slaven geweest in Egypte. Als slaven, moesten ze iedere dag werken. Zonder vrije dagen, vakantie of iets dergelijks. Ze wisten niet was het betekende om te rusten of tijd aan iets anders toe te wijden, dan aan het werk. Hun generatie werd al als slaven geboren.

woensdag 26 november 2014

HOE GOD MET DE ZONDE OMGAAT


In de Sin woestijn had het volk van Israël dorst en er was geen water beschikbaar om hun dorst te lessen. Mensen begonnen bij Mozes te klagen, die tot God bad voor een oplossing, de Heer beval hem om tot de rots te spreken, zodat er daaruit water zou komen die de dorst van iedereen zou lessen (zie Numeri 20).
Stelt u zich een leider voor, die gedurende 39 jaar, ongeveer drie miljoen mensen door de woestijn heen leidde, dat volk, op hun beurt, gaf hem de gehele tijd de schuld van elke moeilijke situatie en frustratie! Naast deze grote verantwoordelijkheid, was Mozes ook nog eens in stilte aan het lijden vanwege de dood van zijn zus, Mirjam.

DE SCHOOT VAN GOD


Er is geen ander woord dat meer geschikt is om de grootheid van de Ontmoetingsplaats met de Almachtige God van Abraham uit te drukken, dan het woord ALTAAR. God heeft het Altaar niet gecreëerd om te dienen als een podium voor concerten en gospel- of koormuziek; Het Altaar werd niet gecreëerd om te dienen als een politieke praatstoel; Het Altaar werd niet gecreëerd om de mensen te verhogen die het gebruiken tijdens de prediking; Ook werd het Altaar niet gecreëerd om gevoelens of een emotioneel geloof over te brengen.
Nee, duizend maal nee!

vrijdag 21 november 2014

ZOEK HEM NIET BUITEN…

Zoek hem niet buiten, misschien zit hij in uw binnenste!
Hij was opgesloten in zijn eigen huis, daarom verloor hij zijn visie. Zijn aard was verraderlijk en daarom nodigde hij Nehemia uit om naar de Tempel te gaan, maar niet om te offeren…
Om zich te verschuilen, ja, om te schuilen. Semaja was een man, een zogenaamde priester, maar hij hoeft in feite niet per sé een mens te zijn. Wie zou dan deze geestelijke Semaja kunne zijn? Het is onze eigen “ik”. En wat doet onze “ik”? Hij probeert zich voortdurend te verbergen, want hij toont onze zwakheden, tegenzin, angst om te falen, berispt te worden, te mislukken, om niet voldoende kracht te hebben, om vergeleken te worden met anderen, enz. Daarom heeft onze “ik” de neiging om zich te verschuilen, te vluchten en het gevaar niet te confronteren. Daarom zei Nehemia:

woensdag 19 november 2014

HIJ CONFRONTEERDE MANNEN…

Hij confronteerde mannen maar vluchtte voor een vrouw
De profeet Elia deed vuur uit de hemel neerdalen. Hij daagde honderden profeten, die de duivel dienden, uit en zette daarmee zijn eigen leven op het spel. Hij wist dat als het vuur niet zou neerdalen hij vernietigd zou worden, maar wat gaf hem zo’n zekerheid dat God zou antwoorden en vuur vanuit de hemel zou sturen? Simpel. Elia dacht niet aan zichzelf.
De reden dat hij besloot om deze uitdaging aan te gaan, was omdat hij zag dat HET VOLK verdeeld was. Het volk ging verloren. Die zielen werden bedrogen en iemand moest iets doen om hen te helpen.

RESPECT!

“Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.” (Ex 20:7)
De naam van God ijdel gebruiken, gaat gepaard met een gebrek aan vrees voor God. In deze context betekent vrees geen angst maar wel een diep respect voor God.

DE BLINDEN EN DEGENEN MET VISIE

“Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:19)
Wanneer een persoon zijn offerande als belangrijker beschouwt dan het Altaar, naast het feit dat hij God veracht, beschouwt hij het Altaar als minderwaardig ten opzichte van wat hij te bieden heeft. En dat is de reden waarom hij niet naar het Altaar gaat. Het is net of de persoon denkt dat het leven dat hij leidt belangrijker is dan God.
Met andere woorden: God is klein, en ik ben degene die over grote dingen beschikt.
Deze minachting voor het Altaar breekt Altaar af, en het leven van de persoon wordt ook volledig afgebroken. Daarom noemt Jezus degenen die zo denken blinden!

maandag 17 november 2014

HET ALTAAR IS VOOR IEDEREEN


Bijna iedereen kent het verhaal van Jakob, de grote benauwdheid die hij meemaakte toen hij zijn huis moest verlaten, omdat hij bedreigd en vervolgd werd door zijn broer, die zich verontwaardigd voelde en hem wilde doden. Hij vertrok met zijn kleren op zijn rug, in alle haast en had slechts een beetje olie bij zich.
Op weg naar Bethel nam hij een steen en gebruikte hem als een kussen. Hij kreeg een droom en bij het ontwaken bouwde hij een Altaar voor God en goot de olie op de steen, waarbij hij een belofte deed: Als God hem zou zegenen, hem in vrede naar huis zou laten gaan en hem niets zou laten ontbreken, dan zou hij van alles de tiende geven.

RECHTVAARDIGE WOEDE


Een tijdje geleden plaatste ik het volgende op mijn Facebookpagina: “U kunt in een dag van rechtvaardige woede, meer bereiken dan in een jaar van passiviteit.” Velen vroegen daarop, “Wat is rechtvaardige woede?” Waarschijnlijk is het niet zo duidelijk als ik dacht.
U weet wat de woorden ‘rechtvaardig’ en ‘woede’ betekenen. Misschien heeft u ze nooit samen gezien, maar denk nu na over wat het betekent. Woede en rechtvaardigheid hangen nauw met elkaar samen. Het is gewoonlijk ons gevoel voor rechtvaardigheid dat onze woede opwekt.

donderdag 13 november 2014

UITVERKOREN GESLACHT

“…en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” (Matteüs 16:18).
Waarom hebben de poorten van de hel de overhand in de levens van een aantal helpers, evenals in de levens van mensen die in de kerk werken, of haar leden? Omdat het voor velen moeilijk is om de duivel, de zonde en hun problemen te overwinnen.

dinsdag 11 november 2014

ER IS GEEN AANBIDDING...

Er is geen aanbidding ver van het Altaar
“Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding” (Hebreeën 5:8-9).
Om het Woord van God te gehoorzamen, moest de Here Jezus ook offeren. Er was, is en zal nooit gehoorzaamheid bestaan zonder offer.

GOD LUCHT ZIJN HART


Het is heel gebruikelijk voor mensen om te huilen, te treuren en hun hart bij God te luchten, vanwege een leven van leed. In sommige gevallen geven ze Hem zelfs de schuld voor al dit leed, vernietiging en slavernij. Daarbij komen ze ook nog eens met vragen zoals: “Waar was God tijdens de 430 jaar van Israëlische slavernij in Egypte?” Nou, vandaag zal HIJ Zijn hart luchten! Per slot van rekening heeft onze Heer ook dat recht. Hij begint als volgt:
“Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg: aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers” (Hosea 11:2).

maandag 10 november 2014

GOD IS GEEST

“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6)
Al lijkt het tweede gebod op het eerste gebod, toch is het anders. Door dit gebod leert God ons dat de aanbidding van beelden of afgoden verboden is.

vrijdag 7 november 2014

HET VOORBEELD VAN DE DIENAAR

“En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, 
waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?”(Matteüs 25:26).
Deze vers deed mij denken en overpeinzen: Waarom heeft deze dienaar zijn talent niet vermenigvuldigd? Waarom konden de anderen het wel en hij niet? Toen besefte ik dat Jezus zei: “Slechte dienaar”. Hij was niet alleen nalatig, nee, hij was ook nog eens SLECHT.”

OP VAKANTIE?


Wij hebben de afgelopen dagen, in de UKGR, over de gelijkenis van de talenten gesproken (zie Matteüs 25:14-30). Na één van de diensten kwam iemand met mij praten en stelde een interessante vraag. Ik dacht erover na dat meerdere mensen misschien dezelfde vraag konden hebben. Daarom vind ik het belangrijk om die vraag goed te beantwoorden. De dienaar die één talent ontving, werd afgekeurd door zijn heer, die het talent van hem wegnam en hem in de duisternis wierp.
De vraag die mij gesteld werd, was de volgende: “Waarom werd die dienaar afgekeurd? – Als wij het verhaal lezen, kunnen wij ook concluderen dat hij, op een bepaalde manier, voor het bezit van zijn heer zorgde. Hij begroef het talent, zodat niemand het kon stelen en het, tot de terugkomst van zijn heer, intact kon blijven…”

woensdag 5 november 2014

DE WIL VAN GOD


De prioriteit van iedere dienaar is om de wil van zijn Heer te kennen en hem uit te voeren. Zo gedroeg Jezus Zich toen Hij op aarde was en zo dienen Zijn discipelen zich te gedragen.
Het grootste probleem is echter, om Zijn wil te kennen. Veel mensen kunnen dit niet begrijpen, omdat zij erop staan om Gods wil aan te passen aan hun eigen wil, en dat maakt de dingen nog moeilijker… Is de wil van God ingewikkeld? Zouden wij onze eigen draai aan God’s wil moeten geven?

dinsdag 4 november 2014

WAT VOOR SOORT DIENAAR BENT U?


Wat voor goeds heeft de Heer Zijn dienaren toevertrouwd? De behoudenis van de ziel is het GROOTSTE GOED dat aan de mensheid werd toevertrouwd. De Here Jezus vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen in de gelijkenis van de *talenten (zie Matteüs 25:14-30).
Naast een overwinning, is de Behoudenis van de ziel ook een natuurlijk talent van elke dienaar van God. In de gelijkenis van de Heer, waarschuwt Hij dat Hij bij Zijn terugkeer alle dienaren zal verzamelen om de rekeningen te vereffenen met hen (zie Matteüs 25:19).

ONVRUCHTBAAR LAND VOOR DE…

Onvruchtbaar land voor de rebellen
Tijdens één van mijn eerste bezoeken aan de Tempel van Salomo, stond er op een grote TV scherm een vers die mij nooit eerder was opgevallen.
“God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; 
doch weerspannigen wonen in een dor land” (Psalmen 68:7).
Denk goed na. Dit elimineert de religieuze theorie, dat een ellendig leven een beproeving van God is en het wijst ons erop dat een ieder van ons de verantwoordelijkheid heeft over ons eigen leven. De Bijbel is heel duidelijk over de rol van God. Er is geen twijfel over wat Hij wil doen in het leven van wie Hem dienen: de belofte is niet alleen voor het hiernamaals, maar voor vandaag, voor nu.

maandag 3 november 2014

BESPAAR ENERGIENee. Deze boodschap gaat niet over een campagne om elektriciteit te besparen. Het gaat over iets dat veel met u te maken heeft. U heeft energie in uw binnenste. Die energie is in staat om uw leven te veranderen. Daarmee kunt u al uw doelen bereiken.Maar zodat het goed werkt, dien u het op de juiste manier te gebruiken.
Ik heb gemerkt dat veel mensen, die in God geloven, hun energie aan hun problemen besteden. Dat is fout! Wanneer u uw energie aan uw problemen besteedt, wordt u bezorgd, verdrietig, gestrest. Natuurlijk gaat u ervoor zorgen dat u uw problemen oplossen. Maar, dat kunt u beter doen door uw energie aan de oplossing te besteden.

DEGENEN MET OVERGEWICHT...

Degenen met overgewicht kunnen niet binnengaan
Is het u ooit opgevallen hoe moeilijk het voor iemand met overgewicht is, om door barrières heen te komen? En hoe zit het met het ongemak wanneer u een zitplaats deelt in het vliegtuig, trein of bus? Het is duidelijk een gênant moment voor beide partijen.
Degene die te zwaar is wurmt zichzelf er zo ver mogelijk in, om de persoon naast hem niet te hinderen- die weer op zijn plaats, niets anders kan doen dan het te verdagen, tot het eind van de reis. Het is hoe dan ook triest om anderen in problemen te zien.

donderdag 30 oktober 2014

GERED VAN DE HEL


Beste bisschop Macedo, Mijn naam is Luana, ik ben onlangs 30 jaar geworden en als het niet aan u lag, had dat niet eens plaatsgevonden. Ik kom uit de binnenstad van Bahia. God haalde me uit een nietszeggend leven om hier in de Verenigde Staten te komen wonen. Het enige wat ik in Brazilië deed, met grote inspanning, afstuderen. Ik spreek vloeiend Engels en Spaans, zonder ervoor naar school te zijn gegaan.
Hoe dan ook, de reden voor deze brief is alleen maar om u te bedanken voor het toelaten dat God u als een instrument kon gebruiken om zielen te redden.

GEEN ANDERE GOD

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” (Exodus 20:3)
Zelfs al lijkt deze vers heel duidelijk, toch kunnen wij een verborgen boodschap daarin vinden. Om dit goed te kunnen begrijpen, dienen wij de betekenis van het woord “god” te kennen. Het woord “god” betekent: iemand of iets die aanbeden wordt. Wanneer wij zeggen dat een persoon alleen maar één god dient te hebben – de Heer – dan reageren alle mensen in de kerk op een positieve manier. De kerkgangers belijden dat alleen de Heer, God is.
In de praktijk is dat echter niet altijd waar. Velen hebben andere mensen, wezens of zelfs objecten aanbeden. Bijvoorbeeld, wanneer een persoon zich focust op iemand anders te behagen en daardoor de wil van de Heer negeert, dan wordt die persoon zijn god. Natuurlijk zullen wij van onze familie blijven houden. Maar wij mogen niet vergeten dat degene die eerst komt in onze keuzes en beslissingen onze god wordt! Zij het de Heer of iemand anders. Als de carrière, geld, positie of iets anders eerst komt dan de wil van God in mijn leven, dan wordt dat mijn god.

woensdag 29 oktober 2014

HET WONDER VAN DE VERMENIGVULDIGING


Er bestaan veel mensen die zich afvragen: “Wat moet ik doen? Wat ik ontvang is zo weinig dat ik niet eens mijn lasten kan betalen.”
Dit wordt niet alleen gezegd door mensen die weinig verdienen, maar ook door hen die, in de ogen van velen, goed verdienen. De persoon ontvangt nauwelijks genoeg voor zichzelf, laat staan voor het voldoen aan de behoeften van zijn naasten. Soms werkt het gehele gezin, en met alle salarissen bij elkaar, hebben ze alsnog niets.
Maar dit is niets nieuws, we hebben het hier over een oud probleem. Dus hoe lossen we dit probleem en deze ellende voor eens en altijd op?

dinsdag 28 oktober 2014

GEKOZEN VOOR HET ALTAAR


De dienaren van de Allerhoogste zijn degenen die gekozen werden voor het Altaar, omdat zij daarvoor al op het Altaar leefden. Als wij een leven van offer leiden en onze eigen wil verloochenen, dan tonen wij een karakter dat gelijk is aan het karakter van God. Zo behouden wij dus de originele staat van Dienaren. En dát bepaalt of wij op het Altaar blijven.
Het Altaar is onze ware woonplaats, daarom maakt het niet uit waar en in welke conditie wij ons bevinden. Het huis waar wij in leven, is slechts om onze krachten te vernieuwen en wat momenten te hebben met onze familie. Maar wij wonen op het Altaar, en daarmee kunnen wij niet spelen. God spaarde zelfs de engelen niet, die het voorrecht dat wij vandaag hebben, hebben verworpen en veracht.

vrijdag 24 oktober 2014

HEMELS HUIS

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, 
opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”(Johannes 14:2-3).
Wij weten allemaal dat er zand, aarde, cement, steen en andere materialen nodig zijn om een huis te bouwen. Wanneer wij deze materialen kopen en aan de bouwer leveren, dan begint het werk langzaam vorm te krijgen tot een eenvoudig huis of een groot herenhuis.
Jezus zei: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen… want Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Terwijl ik hier over peins, denk ik dat Hij de Bouwer is van deze hemelse woningen.

LEVEN OP HET ALTAAR


Ik denk dat er een verschil is tussen gebeden, hoewel elk gebed een gebed is, en dat de persoon met God spreekt. Hierdoor zien wij verschillende resultaten. Als er dus verschillen bestaan qua gebed, dan bestaan er ook verschillen qua antwoord. Het kan groot of klein zijn, maar God wordt in beiden verheerlijkt. Hij wordt echter het meest verheerlijkt in buitengewone reacties, omdat ze Zijn Grootheid weerspiegelen, en dit heeft te maken met het GELOOF.
Al is het een klein geloof, toch is het machtiger dan elk probleem, hoe onmogelijk die ook mag zijn. De Here Jezus is de Auteur van dit geloof. Iedereen heeft er beschikking over, maar of iedereen het gebruikt, is een andere vraag op zich. Het is duidelijk dat een buitengewoon antwoord een totale overgave vereist, die de persoon ertoe beweegt om tegen alles en iedereen in te gaan, vanwege de zekerheid die zich in hem bevindt.

KARMOZIJNROOD


Er bestaat een klein insect, een soort kleine rups, die meer op een made of worm lijkt, en van oudsher verantwoordelijk was voor het geven van kleur en waarde aan de duurste stoffen. Het was toentertijd erg moeilijk om kleurstoffen te vinden om stoffen te verven en als het ontdekt werd, werd het evenveel waard als goud.
Meestal werden de sterkste en felle kleuren gebruikt voor de gewaden van de koningen en één in het bijzonder heeft een merkwaardig feit.

dinsdag 21 oktober 2014

INVESTEREN IN GERECHTIGHEID


Investeren in Gerechtigheid is investeren in het Evangelie! Waarom? Het antwoord is simpel, kijk maar:
“Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: 
De rechtvaardige zal uit geloof leven” (Romeinen 1:17).
Wanneer een persoon vrijwillig al zijn kracht op het Altaar plaatst, hetzij door middel van de tienden of ware offers, dan zal de Bovennatuurlijke Gerechtigheid hem begeleiden, ongeacht zijn verleden, want de Rechtvaardige Rechter kijkt altijd naar het heden van een persoon en nooit naar zijn verleden.

maandag 20 oktober 2014

DODE OFFERANDE VS...

Dode offerande vs Levende Offerande
Pas na de geboorte van Enos begon men met het bidden.
En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen” (Genesis 4:26).
Dit betekent dat de offerande de enige taal was die Kaïn en Abel kenden om tot God te naderen. Het offer bestond vóór het gebed. Abel werd geaccepteerd, omdat hij begreep wat God van hem verwachtte. Hij verspilde geen tijd aan dode offers, het moest goed zijn om God te behagen. Kaïn, die vanuit zijn logica van een landbouwer, dacht dat hij het beste had gegeven, begreep niet waarom hij was afgewezen. Hoeveel mensen zijn er vandaag in de kerk die niet begrijpen waarom ze verliezers zijn?

vrijdag 17 oktober 2014

DE GERECHTIGHEID VAN HET GELOOF

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!” (Psalmen 43:1-4).
David wilde gerechtigheid tegenover degenen die hem kwaad wilden doen, maar hij uitte geen lozen kreten jegens God zodat Hij hem zou helpen. Nee, niets daarvan. Hij kende de weg. Hij was zich ervan bewust dat, om gerechtigheid te kunnen geschieden, het meer dan gebeden en verzoeken zou vereisen. Het was nodig om een levend en praktisch geloof te gebruiken. Daarom zei hij dat het zijn vreugde was om naar het Altaar te gaan.