BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 29 juni 2017

GELOOF, GEDULD EN TIJD

                        

Iedereen heeft geduld om te zaaien en wachten op de tijd van oogst; geduld om tot het einde van de maand te wachten op het salaris; geduld om te wachten totdat het kind geboren wordt; geduld om de studie af te maken; kortom, geduld voor alles wat geduld vereist. Maar wanneer het gaat om de Beloftes van God, zijn er mensen die bezorgd leven.

woensdag 28 juni 2017

DNA VAN DE HEL
De zonde is de dodelijkste plaag op Aarde geweest. Het heeft niet alleen het menselijke ras en de dieren besmet, maar de gehele Aarde. Er was en is alleen één manier om de vloek van de zonde te elimineren: de dood van de zonde. Maar hoe wordt de zonde gedood zonder dat de zonde wordt opgeofferd? Alleen door een vervanger van de zonde die perfect of zonder zonde is.

dinsdag 27 juni 2017

HET VERLOREN SCHAAP ZOEKEN

“Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken?” (Matteüs 18:12)

WAAROM OFFEREN ALS JEZUS...
Waarom offeren als Jezus al heeft geofferd?
Dit is de vraag van velen die het verschil tussen het offer voor de zonde en het offer als bewijs niet begrijpen.
Toen de Here Jezus naar het kruis ging en Zichzelf voor ons opofferde, was Zijn offer voor onze zondes. Hij was het Lam dat door de Vader werd geofferd als onze Vervanger. Sindsdien is het niet meer nodig om te offeren voor de zondes. Het is alleen genoeg om te geloven, het Offer van de Vader te accepteren en leven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, om de vergiffenis te ontvangen en als gevolg daarvan de Behoudenis.

WIE IS HET OFFER?
Mijn leven was een leven vóór de dag van 06/09/1984 en het werd een ander na deze dag, toen ik besloot mijn leven aan het Offer over te geven. Hij heeft mij getransformeerd. Ik was ziek en Hij heeft me genezen; ik was bezeten en Hij heeft mij bevrijd; ik was leeg en Hij heeft mij vervuld met Zijn Geest. Hij heeft mij geleerd om een man te zijn, om een huis op te bouwen. Hij heeft mij geleerd om het verschil te maken als het hoofd van de familie. Hij heeft mij geleerd om God te dienen met vrees en beven. Hij zette de liefde voor de verloren zielen in mij en heeft van mij een overwinnaar gemaakt. Geprezen zij de naam van het Offer.

KAN ZELFMOORD DE ELLENDE BEËINDIGEN?
De geestelijke beleving brengt ervaring voort. De ervaren persoon kan inzien wat buitenstaanders niet zien. Met de ervaringen van een leven dat gebaseerd is op het gehoorzamen van het Woord van God, heeft het koppel Gilmar en Gloriza, die beide helpers zijn, een machtig alarm opgemerkt in het diepste en totale stilte.

vrijdag 23 juni 2017

DE OLIE ZOEKEN
“Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet.” (Matteüs 25:1)

donderdag 22 juni 2017

NIET TERUGKEREN OM TE ZOEKEN
“en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.” 
(Mattheüs 24:18)

HET GELOOF EN HET VERTROUWEN
Twee woorden met vergelijkbare betekenissen, maar met een groot verschil. Bijvoorbeeld, het is een ding om geloof te hebben om te trouwen. Moeilijk is verder gaan met haar om het huwelijk behouden. Dit is waar het vertrouwen komt. Het vertrouwen is de continuïteit van het geloof. Hoe meer het geloof wordt uitgeoefend, hoe groter het vertrouwen zal zijn.

dinsdag 20 juni 2017

ZOEKEN OM TE ZAAIEN


“Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland; dewijl het tijd is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regenen.”
Hosea 10:12

DE MACHT VAN GOD IN ZWAKHEID
Johannes 19:38-42: “En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgene uit vrees voor de Joden… Zie dat Jozef van Arimathea een discipel van Jezus was, maar verborgen. De angst stond boven Jezus. Hij hield van Jezus, maar kwam niet op voor wat hij geloofde. En waarom? Hij wilde de joden die een positie hadden, meer behagen dan wat hij eigenlijk geloofde.

maandag 19 juni 2017

HET IS NIET GOED DAT DE MENS ALLEEN IS...
Ik geloof dat toen de Here dit zei, Hij aan het denken was aan wat het zou betekenen om een ander schepsel te maken dat de eerste zal completeren. Ondanks het feit dat beiden geschapen werden met perfectie, waren ze zonder een partner niet compleet.
Het huwelijk kenmerkt het verbond van de Schepper met het schepsel. De man vertegenwoordigt de HEER en de vrouw Zijn Kerk.

ZOEKEN IN OPSTAND
“En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as.” Daniël 9:3

ZOEKEN MET HET GEHELE HART“En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.” Jeremia 29:13

TOEVLUCHT ZOEKEN
“Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.” (Psalmen 118:8)

vrijdag 16 juni 2017

DE GEEST VAN ZONDE“De ziel die zondigt, die zal sterven”(Ezechiël 18:20).

De zonde is een geest. Zoals er de geest van ziekte, van verslaving, geest van moord, geest van pedofilie, geest van leugen, geest van prostitutie, bedrieglijke geest, geest van corruptie, van diefstal enz., bestaat. Elke zonde draagt een kwade geest met zich mee.

ZOEKEN TIJDENS VERDRUKKING

“Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde.”
Psalmen 119:71

donderdag 15 juni 2017

STERVEN OM GEBOREN TE WORDENIedereen wordt geboren, groeit op, wordt volwassen, wordt oud en sterft. Wanneer we geboren worden, beginnen we aan een levenswandel richting het einde van het leven op de wereld.
Aan het einde van deze wandel, bereiken we het einde van een fysieke weg.

Het fysieke lichaam verrot en verdwijnt, maar waar gaat uw ziel naartoe?

maandag 12 juni 2017

DE MACHT VAN HET WOORD VAN GOD
Wat is het WOORD? Wat kan het WOORD doen?
Laten we op het WOORD mediteren om het beter te begrijpen…

vrijdag 9 juni 2017

IK WEET WAT U VOELT...
U heeft de grote LIEFDE van uw ziel al gevonden en Hij heeft uw leegte al vervuld. U werd op de dag van uw nieuwe geboorte speciaal en die angst en verdriet bestaan niet meer. U heeft geleerd van uzelf te houden en u weet dat God niet het ergste voor Zijn kind wilt. U heeft Hem al zoveel jaren gediend, zo lang, en er is bij elk voorstel en campagne hoop dat de belofte vervuld zal worden.

woensdag 7 juni 2017

DE SCHAT VAN HET GELOOF
Ondanks het feit dat het abstract is, is het Geloof een aanvals- en verdedigingswapen. Alles op deze wereld hangt van dit gereedschap af.
Om gematerialiseerd te worden in voordelen, is het Geloof afhankelijk van de handeling of moed om te offeren voor wat u gelooft.

dinsdag 6 juni 2017

IK HOUD VAN JOU! (ECHT?)

Wij leven in een samenleving die “vereist” dat er “Ik houd van jou” wordt gezegd.
Als de vrouw haar man niet op z’n minst één keer in de week hoort zeggen: “Ik houd van jou”, begint zij zich af te vragen of zij echt door hem geliefd wordt.

DE GEESTELIJKE EUTHANASIE

Wanneer we het hebben over voeding voor het lichaam, bestaat er een enorm menu met vele variëteiten.
“Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge” (Johannes 4:43). 

vrijdag 2 juni 2017

ZE BOGEN ZICH NIET
“Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat (het geopenbaarde intelligente geloof) in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons” (2 Korinthiërs 4:6-8).

donderdag 1 juni 2017

HEERSEN
Na de Hemel, de Aarde en alle irrationele dieren te hebben geschapen, schiep de HERE God de mens naar Zijn beeld en volgens Zijn gelijkenis. Vervolgens leende Hij Zijn autoriteit zeggende: heers over alle vissen, over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde beweegt. Oftewel, HEERS OVER DE AARDE, ZEE EN LUCHT.