BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 31 mei 2013

DEGENEN DIE MIJ EREN...

Wat voor werknemer eist een salaris zonder er eerst gewerkt voor te hebben? Wat voor boer eist een goede oogst zonder eerst zijn zaden gezaaid te hebben? Wat voor professional eist om kennis op te doen van een bepaald onderwerp zonder er eerst voor gestudeerd te hebben? Alles in het leven is onderworpen aan de wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, geven en ontvangen…De wet van oorzaak en gevolg is eerlijk;

woensdag 29 mei 2013

TOEN IK VOOR HET EERST NAAR DE KERK KWAM...

Toen ik voor het eerst naar de Universele Kerk kwam, trokken veel dingen mijn aandacht. Één van die dingen was het feit dat u zei, “niet iedereen is een kind van God”. Toentertijd shockeerde dat mij.
Vandaag de dag, 26 jaar later, realiseer ik me dat velen nog steeds denken dat allen kinderen van God zijn. In mijn geval was ik, voordat ik naar de kerk kwam, een bankier. Ik was letterlijk de eerste die op het werk was en de laatste die vertrok. Ik maakte nooit smoesjes, was altijd bereid om mijn best te doen en iedereen te helpen, of ze nu belangrijke of normale mensen waren.

dinsdag 28 mei 2013

IK HEB U NOOIT GEKEND!

Als u niet geleid wordt door de Rechtvaardigheid, dan bent u gedoemd om te falen. Het maakt niet of u het Evangelie wel of niet predikt, of u de zieken wel of niet geneest. Wat baat het om aan liefdadigheid te doen, de armen te helpen, te bidden, vasten, de Bijbel te lezen en de Kerk te bezoeken als u zich nog steeds bezig houdt met een verdorven gedrag, overspel, diefstal, leugens, enz.? Wat baat het om anderen te redden en uw eigen ziel te verliezen? Wat baat het om in tongen te spreken en op hetzelfde moment leugens te vertellen? Jezus waarschuwde:

maandag 27 mei 2013

DE VEILIGSTE PLEK

“Daarop zond hij tot hem een overste over vijftig met zijn vijftigtal. En deze klom tot hem op – want zie, hij zat op een bergtop – en sprak tot hem: Man Gods, de koning beveelt: daal af! Toen antwoordde Elia en sprak tot de overste over vijftig: Indien ik dan een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal” (2 Koniningen 1:9-10) NBG ’51.

vrijdag 24 mei 2013

VRAGEN OVER SEKS EN GELOOF

1 – Bisschop, gebaseerd op uw ervaring als een getrouwde man van God, wat zou een man moeten doen als zijn vrouw weigert om intiem met hem te zijn? Vooral wanneer de man bekeerd is, maar zijn partner niet.

donderdag 23 mei 2013

DE HEILIGE GEEST

“Toen antwoordde een van de knechten: Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaï gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte; en de HERE is met hem” (1 Samuël 16:18) NBG ’51.

woensdag 22 mei 2013

HONINGZEEM

“Een verzadigd mens vertreedt honigzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet” (Spreuken 27:7) NBG ’51.

SEKS EN GELOOF

“Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn. Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u” (Genesis 17:3-11) NBG ’51.

dinsdag 21 mei 2013

DE VLOEK WERD VERVULD

Bisschop, Ik was gedurende 5 dagen in Israël en drie dingen trokken mijn aandacht. Ik wil ze graag met u delen. Deze drie dingen zijn gekoppeld aan de WAARHEID van het Woord van God. Het is ongelofelijk hoe waar het is en dat het vervuld wordt, ongeacht wat er gebeurt!

SLECHTE GEDACHTES OVERWINNEN

Behouden zijn is niet makkelijk. Om dat te blijven, dienen wij ons er bewust van te zijn dat wij behouden werden, behouden zijn en behouden zullen blijven – als wij trouw blijven tot het einde. Om trouw te blijven, dienen wij de slechte gedachtes te overwinnen. Toen de Here Jezus over de enge poort sprak en de nauwe weg sprak, hadden we geen idee van hoe moeilijk de behoudenis werkelijk is (zie Matteus 7:14) Wij zullen de zwaarte van Zijn Woord alleen kunnen inzien, wanneer we door verleidingen, woestijnen en uitdagingen heengaan.

maandag 20 mei 2013

HET GEHEIM VAN HET LEVEN

Elke offerande die aan God aangeboden wordt, openbaart wat er in het hart van de offerandegever zit en wat diens relatie met Hem is. Door de offerande aan God toont de persoon liefde, genegenheid, toewijding en consideratie. Alleen degenen die een ware ontmoeting met de Here Jezus Christus hebben gehad kunnen de grootheid, de glorie en het belang van tienden en offeranden beoordelen. Echter, niet allen hebben dit privilege, om een tiende- en offerandegever te zijn, gehad. Weinigen kennen de ware betekenis van het geven aan en het ontvangen van God. Dit komt vooral omdat het, het grootste en meeste belangrijke gevoel dat het menselijke hart kan vervullen vereist, namelijk: geloof.

vrijdag 17 mei 2013

DE GROTE VISIE

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt” (Hebreeën 12:1-6) NBG ’51.

donderdag 16 mei 2013

DIENAAR OF ZOON ?

“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid” (Matteüs 17:1) NBG ’51.

DE GROOTSTE STRIJD

Wat is de grootste strijd die een christen dient te strijden? Het is de strijd om het geloof te beschermen! Het kwaad maakt zich niet druk om degenen die al aan hem behoren, met name, de mensen die in de zonde leven en doen wat zij willen, ze denken dat ze vrij zijn, maar in feite zijn zij de slaven van de zonde. Wanneer een persoon zich aan de Here Jezus overgeeft en beslist om Hem te dienen, dan komt deze slavernij tot een einde.

dinsdag 14 mei 2013

EMOTIES,EMOTIES

Veel vrouwen worden bedrogen door emoties en door wat ze voelen. Het is veel makkelijker voor ons als vrouwen om door emoties geleid te worden, omdat we gevoeliger zijn. Hierdoor gaan veel vrouwen het verkeerde pad op.

maandag 13 mei 2013

VERLIEZEN VAN DE VISIE

Mensen die blindgeboren zijn, hebben geen idee van de schoonheid van de natuur. Ze zijn gewend aan het gebrek aan licht. Maar wanneer iemand fysieke visie verliest, dan is het wreder om gewend te raken aan de duisternis. Wat nog erger is, is als men de geestelijke visie verliest.

vrijdag 10 mei 2013

WAT HEBT GIJ MET MIJ TE MAKEN

“Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt” (Lucas 8:28) NBG ’51.

donderdag 9 mei 2013

DE DRIE METSELAARS

Volgens een verhaal waren er in de Middeleeuwen drie metselaars hard aan het werken op een bouwplaats onder de hete zon toen een bezoeker langsliep en vroeg wat ze aan het doen waren.

woensdag 8 mei 2013

HET EINDE VAN DE DAGEN

De verschrikkelijke hongersnood waarover we in de Bijbel lezen, lijkt op iets dat vandaag de dag overwonnen is. Het veroorzaakt niet meer zo’n grote shock als in het verleden. Maar wanneer de Bijbelse tijden vandaag de dag herhaald worden, is het angstaanjagend en herinnert het ons aan de profetieën van het einde van de dagen.

dinsdag 7 mei 2013

DE TOORN VAN GOD


De overtreder van de wet van de mensen draagt een gevoel van straf in zichzelf. Maar als hij ermee wegkomt, dan acht hij zichzelf slim en plant hij iets nog gedurfder.
Maar de overtreder van de Wet van God heeft dat niet. In plaats daarvan gaat hij door in zijn zonde en vertrouwt hij op Gods Hemelse Liefde en vergeving.

maandag 6 mei 2013

WERKEN ZAL NIEMAND RIJK MAKEN

DE ARME MENSEN ZULLEN ALLEEN STOPPEN OM ARM TE BLIJVEN WANNEER ZE ZICH REALISEREN DAT DENKEN GRATIS IS.

U heeft geen geld nodig om uw hoofd te doen werken. Het maakt niet uit of u ongeschoold bent of niet van een goede opvoeding hebt genoten. Misschien heeft u wel een gelegenheid gehad, maar was u nooit een fan van naar school te gaan. Denken heeft niets te maken met opleiding of opvoeding. Iedereen kan het doen. Echter, alleen een aantal mensen doet het. Hier komt de volgende zin van pas:
U KUNT ALLEEN RIJK WORDEN DOOR NA TE DENKEN.

vrijdag 3 mei 2013

UITSTERVEN VAN DE MENSHEID

Een internationaal team van wetenschappers, wiskundigen en filosofen van het Instituut van de Toekomst van de Mensheid, van de Universiteit van Oxford, onderzoekt wat de grootste gevaren zijn voor de mensheid. Zij beweren in een onlangs uitgebrachte academische uitgave, Existential Risk as Global Priority (Existentiële Risico van de Wereldwijde Prioriteit), dat internationale beleidsmakers serieuze aandacht dienen te schenken aan de realiteit van risico’s die hele soorten kunnen vernietigen.

donderdag 2 mei 2013

DE GELEGENHEID


Velen die dit zullen lezen, zullen deze gelegenheid verliezen
Een gelegenheid is niet iets permanents. Het komt en gaat. Misschien zult u nog één krijgen, misschien niet. Het is net als de wind die een zeilboot voortstuwt. Als hij komt, dan moeten de matrozen snel het anker ophalen en de zeilen zakken. Als er ook maar één moment van aarzeling is, dan kan dat leiden tot dagen van vertraging en zelfs tot het opgeven van de reis.