BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 29 december 2014

DE GLORIE VAN GOD EN DE MENS

Toen God de engelen en de mensen schiep, schiep Hij hun met één enkel doel: Om verheerlijkt te worden.
In de hemel, begon Lucifer, die het voorrecht had om een bepaalde positie te hebben onder de engelen, op een gegeven moment de glorie van de Allerhoogste te benijden. Dat was het begin van zijn ondergang.
Toen hij ter Aarde werd geworpen, begon hij de mens aan te sporen om te kijken naar zijn eigen ego en de Schepper niet te geven wat uitsluitend Hem toekwam. Vanaf dien werd de zonde geboren. Hoogmoed en ijdelheid werden geïnstalleerd in het menselijk hart.

HATEN IS DODEN

“Gij zult niet doodslaan.” (Ex 20:13)
Het is duidelijk dat het fout is om te doden.

Wij kunnen niet vergeten dat de Israëlieten gedurende 430 jaar slaven waren geweest en ze hadden ongetwijfeld gezien hoe hun broeders voor niets gedood werden.  Nu zij vrij waren, moesten ze weten dat dat de manier niet was waarop ze met elkaar dienden te handelen.

woensdag 24 december 2014

PROFETISCHE VISIE


Peinzend over de grootheid van de schepping, kwam er een gedachte, een bijzondere vraag in mij op die mij intrigeerde: Waarom schiep de Eeuwige Almachtige, miljarden of biljoenen sterren, waarvan het in de praktijk, geen verschil zal maken op Aarde, als ze zouden ontbreken?

dinsdag 23 december 2014

ERVARING TIJDENS HET HEILIG…

Ervaring tijdens het Heilig Avondmaal in de Tuin
Bisschop,
Gebruikt door de Heilige Geest, hield u het Heilig Avondmaal, in de Graftuin, die de behoefte van een ieder verzadigde:- -Emotionele mensen
- Mensen die overtuigd zijn van zichzelf
- Mensen die uit het vlees zijn geboren
- Bezetenen
- Bekeerden
- Mensen die uit God zijn geboren
- Mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest
- Geredde en verloren mensen
- Helpers, pastors en bisschoppen

maandag 22 december 2014

VISIE VAN ABRAHAM

Een kort overzicht van Abrahams relatie met God en we hebben de nodige elementen 
van het succes van zijn geloof.
Het leven van Abraham bestond niet alleen uit veroveringen zoals velen hebben gedacht. Hij werd door God gekozen om de meest belangrijke positie van een mens op zich te nemen: de zegen zelf te zijn. Ten opzicht hiervan zijn, zijn andere veroveringen, zoals een hoge leeftijd van 175 jaar kunnen bereiken, irrelevant.
Hij was de zegen zelf, wat niet wil zeggen dat hij vrij was van problemen. De problemen waren en zijn steeds de School voor de ontwikkeling van het geloof. Het gebrek aan deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het geloof van de meerderheid van de christenen schipbreuk heeft geleden.

vrijdag 19 december 2014

WAT DOEN WIJ OP HET ALTAAR?


Ik hoorde een tijdje terug twee uitspraken, die mij tot de dag van vandaag hebben gemarkeerd en nu denk ik er weer aan terug. Ik wilde ze heel graag met jullie delen:
“We besloten om het Werk van God te verlaten en voor ons leven te zorgen, want als wij in staat zijn om te zorgen voor een staat, waarom zouden wij dan assisteren in een kerk?”
“Niemand heeft ooit erkend wat ik doe, dus ik ga naar een plaats waar mijn werk wel erkend wordt.” (Deze persoon ziet het als een onrechtvaardigheid om in een bepaalde kerk te zijn)

woensdag 17 december 2014

WAAROM KAN DE DUIVEL ONS...

Waarom kan de duivel ons niet aanraken?
Het is eenvoudig om te begrijpen waarom de duivel degenen niet kan raken wiens leven permanent op het Altaar is. Alles wat onzuiver is komt van hem en de hel, terwijl God de essentie is van zuiverheid.
Wanneer het leven als een levend offer op het Altaar wordt gelegd, dan wordt het gewassen door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Onthoud dat Hij al Zijn Bloed vergoot op het Altaar (de berg Golgotha). Geestelijk gesproken, blijft dit Bloed een ieder van ons, die het offer op het Altaar presenteren, zuiveren.

maandag 15 december 2014

HOELANG NOG?

“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, 
want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” 
(1 Korinthiërs 2:14).
Helaas begrijpen veel mensen het Woord van God niet, in het bijzonder met betrekking tot het offer. Iedereen wil een comfortabel leven, welvarend en succesvol zijn, maar niet allen zijn bereid om de prijs te betalen om dat te veroveren. Velen willen geen moeite doen, geen offers brengen, terwijl er zonder offer niets veroverd wordt in dit leven.
De zegens van God vallen niet uit de lucht, zij worden veroverd en alleen degenen die moeite maken, strijden, dingen verloochenen en handelen door het geloof in Gods Woord, zijn in staat om ze te veroveren.

vrijdag 12 december 2014

VISIE VAN HET INTELLIGENTE GELOOF


De visie van het intelligente geloof komt voort uit God. Het zijn geestelijke ogen. Ogen die kunnen zien dat onze dagelijkse oorlog niet tegen mensen is noch tegen de corrupte persoonlijke aard, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad van de onzichtbare wereld.
De persoon die door de Geest van God geleid wordt is geestelijk, heeft een geestelijk onderscheidingsvermogen en maakt gebruik van geestelijke wapens om de geestelijke machten van het kwaad te overwinnen.

donderdag 11 december 2014

REDENEN VOOR MENSEN OM DE…

Redenen voor mensen om de kerk te verlaten
Het aantal mensen dat teleurgesteld is in evangelische kerken is wereldwijd toegenomen. Ze kozen ervoor om niet meer de kerkgenootschappen te bezoeken. Hun reden daarvoor is de teleurstelling in de instellingen en mensen. Sommigen, na meerdere gemeentes te hebben bezocht, hebben de conclusie getrokken dat de kerken hebben gefaald en dat het niet nodig is om aan een kerk gebonden te zijn en de regels te volgen.
In Brazilië werd deze gedachte versterkt door de beweging van de “ontkerkden”, die nu in totaal miljoenen voormalige leden van een groot aantal segmenten heeft. Zij beschouwen zichzelf niet als afgeweken, omdat zij hun leven nu zo leiden. In de meeste gevallen, werd de onthechting van de kerken gemotiveerd door problemen met mensen. We vinden mensen die gekwetst raakten door leugens, geestelijke mishandeling, oordelen, misbruik en schandalen enz.

woensdag 10 december 2014

WAT DE STRIJD VÓÓR HET ALTAAR BETREFT

Tijdens deze Campagne van Israël vindt er een gebeurtenis plaats die uitgelegd dient te worden.
U bent in het geloof, met al uw kracht en zekerheid, uw offer aan het opbouwen, met uw doel in gedachte. De dag om naar het Altaar te gaan komt langzaam nader en vreemde dingen beginnen te gebeuren. Het lijkt alsof de problemen toenemen, er vinden situaties plaats om uw aandacht af te leiden, alles begint verkeerd te gaan en zelfs hetgeen dat u door middel van de Campagne wilde oplossen wordt erger.
In uw binnenste vindt er een strijd plaats. Het gevoel dat niets goed gaat en dat u eigenlijk dient op te geven wordt alleen maar erger. Angst, twijfels, afvragingen, onzekerheden… u kijkt om u heen en ziet alleen maar moeilijkheden. Hetgeen wat eerst zo duidelijk leek, lijkt nu opeens op onzin. De gehele hel plaatst negatieve gedachten in uw hoofd en creëert rare situaties om u heen, want de enige manier waarop het Altaar uw leven niet zal veranderen, is als het kwaad u kan weerhouden om er naartoe te gaan. Het probeert u te overtuigen dat u niet zoveel geloof hebt als dat u dacht.

WIE WIL LANG LEVEN?


Als wij de tien geboden met aandacht lezen, merken wij op dat de eerste vier geboden met een persoonlijke relatie met God te maken hebben en de laatste zes met de manier waarop wij onze naaste dienen te behandelen.
Ik, persoonlijk, geloof dat niemand in staat is om de laatste zes geboden volledig te vervullen zonder de eerste vier te praktiseren. Vanwege het feit dat de relatie tussen de mensen ook gekoppeld is aan de relatie met God.

WIE IS UW GOD?


God heeft niet alleen een Zoon geofferd, maar een God. Hij gaf alles van Zichzelf op het Altaar, en daarom vereist Hij dat men op het Altaar de “god” plaats die, over het algemeen, de heerschappij heeft over een ieder wiens leven niet op het Altaar is.
Er zijn mensen die de baäl opgaven, maar in zichzelf nog steeds een altaar hebben voor de god van het geld, verleden, kind, echtgenoot en bepaalde gevoelens. Ze zijn niet bereid om die op te geven en daarom lijden ze. Als we namen aan bestaande goden geven die in veel mensen bestaan, dan zijn er te veel namen! En als er een altaar voor hen bestaat, dan bestaat er ook een offer. Maar er is vast en zeker geen antwoord. Nu begrijpen we waarom Jezus tot de rijke jongeling kwam en Zijn verzoek deed:

dinsdag 9 december 2014

TOEN HET VUUR NEERDAALDE…

Toen het vuur neerdaalde op Karmel
In de Bijbel in de Hebreeuwse taal heeft iets in de passage van Elia op de berg Karmel mijn aandacht getrokken. Het werkwoord dat in het Hebreeuws werd gebruikt om het vuur, dat vanuit de hemel kwam nadat Elia klaar was met bidden, te beschrijven, laat zien dat het vuur zachtjes en rustig neerdaalde en zelfs rustte op het offer.
Stel u zich het volgende voor: als het vuur naar beneden kwam met geweld, lawaai en donder, zouden de mensen het vuur vrezen, en niet de God die het vuur deed neerdalen. Maar toen het op kalme wijze neerdaalde, toonde het de aanwezigheid van God, het was rustig, en de controle erover was in Zijn handen.

vrijdag 5 december 2014

HOE WORDT U DOOR GOD GEACCEPTEERD?

“De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk” 
(Psalmen 145:3).
We kunnen geen relatie met God hebben, zonder het gepaste respect en eer te bieden die aan Zijn Heilige Naam behoort. Iemand die Zijn rechtvaardigheid, grootheid en majesteit erkent, vreest en beeft voor Zijn glorieuze aanwezigheid. De heilige mannen uit het verleden vereerden Hem, omdat ze Zijn Woord vreesden. Hoe kunnen wij, die zo klein zijn, geaccepteerd worden door zo een grote God?
Het antwoord zit in deze vers:
“Welnu, tracht maar God te vermurwen, dat Hij ons genadig zij! Uwerzijds is zo gehandeld; zal Hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? zegt de Here der heerscharen” (Maleachi 1:9).

HET ALTAAR VAN GOD IS VOOR IEDEREEN


Toen de mens, in het verleden, een antwoord van God wilde of gezuiverd wilde worden van zijn zonden, ging hij naar het Altaar en presenteerde zijn offer, het dier vertegenwoordigde het leven van die persoon. Nadat het dier werd gedood, werd ook zijn de zonde van de offeraar gedood, daarvoor werd het Altaar opgebouwd.
Zou Jezus niet het Altaar van God in deze wereld zijn, zodat allen die tot Hem komen gered en opgebouwd konden worden, en werd Hij later ook niet het Offer van God?

woensdag 3 december 2014

DE BEDIENING OP HET ALTAAR


Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap en verbondenheid met God. Maar het is ook de Plaats van het offer.
Het is een voorrecht voor de mensen die daarop leven en daar hun leven zaaien voor de Geest van God, zodat zij uit Dezelfde Geest het eeuwige leven kunnen oogsten. De keuze om op het Altaar te dienen is glorieus. Het is niet makkelijk. Anders zouden er niet zo weinig dienaren zijn.

dinsdag 2 december 2014

HET VUUR VAN HET ALTAAR

“…Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed?” 
(Jesaja 33:14)
Het is een vraag die de Heilige Geest stelt door de profeet Jesaja, en het antwoord is simpel:
Degene die Vurig is, kan bij het Vuur komen!
Degene die op het Altaar is, is degene die Vurig is.
Dit Vuur verteert alles, behalve de offeraar. En wanneer het Altaar in puin ligt, is er geen vuur.

maandag 1 december 2014

DE HYPOCRISIE VAN DE “BROEDERS”

“Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Here en zeide: 
Here, mijn God! Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Here hoorde naar de stem van Elia, 
en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd” 
(1 Koningen 17:21-22).
Elia riep God aan en de ziel van de jongen, die al bij God was, keerde tot hem terug. Hoeveel antwoorden worden er verkregen door een aanroeping, vasten of een gebedsketting? Er zijn echter andere antwoorden die meer van ons geloof vereisen.

UIT DE HEL NAAR DE HEMEL


Bisschop Macedo,
Ik kom vanuit de Baptisten Kerk en van mijn vijfde tot mijn elfde jaar werd ik misbruikt door mijn vader, die de pastor van de kerk was. Op de dag dat hij predikte, wilde ik overgeven. Er was altijd een “profeet” die opstond en zei dat hij voor God net als David was. En ik vroeg mezelf af: “Hoe is dat mogelijk? Deze God is onrechtvaardig!”
Op deze manier groeide ik op.
Hierdoor geloofde ik niet meer in GOD.

DAG VAN ZEGEN OF DAG VAN RAMP?

“Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God…” (Exo 20:8)
Om dit gebod goed te kunnen begrijpen, dienen wij eerst de context waarin de Israëlieten toen leefden, te begrijpen.  De Israëlieten waren ongeveer 400 jaar slaven geweest in Egypte. Als slaven, moesten ze iedere dag werken. Zonder vrije dagen, vakantie of iets dergelijks. Ze wisten niet was het betekende om te rusten of tijd aan iets anders toe te wijden, dan aan het werk. Hun generatie werd al als slaven geboren.