BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 30 november 2017

DAGEN DIE MEN NOOIT HEEFT GEZIEN
“Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.”
Marcus 13:19

woensdag 29 november 2017

HET EINDE WAS GEKOMEN
“Zij belaagden ons bij elke schrede, zodat wij over onze pleinen niet gaan konden; ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld, ja, ons einde was gekomen!”

Klaagliederen 4:18

dinsdag 28 november 2017

ANGST VOOR DE VERDRUKKING

“Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?”
Psalmen 49:6 Herziene Statenvertaling

maandag 27 november 2017

UW ZIEL IS EEUWIG
“Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.”
Prediker 3:11

vrijdag 24 november 2017

woensdag 22 november 2017

HET TEKEN VAN GOD
“Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt” (Johannes 6:27).

VROUWEN IN DE VERDRUKKING
“Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!”
Marcus 13:17

dinsdag 21 november 2017

DE MACHT VAN HET GELOOF
Wie beoordelingsvermogen heeft, twijfelt niet aan de Macht van het Geloof. Het werkt onafhankelijk van de omstandigheden.
Het is duidelijk dat wanneer u het geloof probeert te combineren met iets anders dat onrechtvaardig of een zonde is, het Geloof van God niet functioneert.

maandag 20 november 2017

WELKE IS UW KERK?
Het Koninkrijk van God is gemaakt uit orde en discipline. Zoals het lichaam van de Heer wordt de Kerk (Het Koninkrijk van God op Aarde), gevormd door degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn. Ze zitten overvol in verschillende evangelische denominaties.

HET GELOOF EN DE GERECHTIGHEID
Leven in Geloof is leven in gerechtigheid. U kunt geen geloof in de Waarheid hebben en wandelen in de Leugen. U kunt niet in het Woord van God geloven en doen wat de duivel leuk vindt. Tenzij dit geloof religieus, emotioneel en melodramatisch is.

donderdag 16 november 2017

HET STEVIG FUNDAMENT VAN ...
Het stevig fundament van de dingen die men hoopt

Als het gaat om dingen die door de menselijke ogen onzichtbare en onmogelijke zijn, zoals een ziekte die genezen wordt, een geliefde die bevrijdt wordt of welke persoonlijke droom of realisatie die de persoon wilt zien, is het geloof in de Belofte van God de enige uitweg. Er is geen andere optie.

HET GELOOF HUILT NIET
Dit is het! Het ware geloof, het intelligente geloof huilt niet, klaagt niet en wordt niet emotioneel. Het is hard en stevig als staal, maar net zo juist als gerechtigheid. Alleen dit behaagt de Allerhoogste God. De persoon laat zich niet misleiden door de oproepen van een emotioneel hart. Om wonderen gerealiseerd te zien worden, zijn degenen die geloven verplicht om te handelen, acties van moed te ondernemen die in de ogen van de wereld dwaasheid zijn.

ONTSNAPPEN AAN HET EINDE
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matteüs 24:14).

maandag 13 november 2017

EINDE DER TIJDEN, HAAT
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Marcus 13:13 

GA!
Voordat we onze werkplaats verlaten om naar huis te gaan, of andersom, laten we altijd belangrijke begeleiding en orders achter.
Voor Zijn hemelvaart (opneming), beval de Here Jezus:

vrijdag 10 november 2017

UW GELOOF HEEFT U BEHOUDEN...
Er is niets meer of minder.
Wat de verlorene redt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat het leven herstelt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat een vernietigd leven transformeert, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat een persoon rechtvaardig en waardig voor God maakt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat geneest, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus.

woensdag 8 november 2017

HET IS ALLEEN EEN KWESTIE VAN GELOOF...
Tienden, offerandes en offers zijn een kwestie van geloof en rechtvaardigheid. Hier valt niet over te discussiëren of te twijfelen. Het is een kwestie van pure onderwerping aan het Woord van de HEER DER HEERSCHAREN.
“Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was…” (Hebreeën 11:4).

EEN GLIMLACH OP DE LIPPEN EN VERGIF IN HET HART
Elke zonde is een zonde.
Groot, middelmatig of klein, dat maakt niet uit, het is onderworpen aan de eeuwige verdoemenis.
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23).

ONDERSCHEID VAN HET EINDE
“Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?”
Daniël 12:8

dinsdag 7 november 2017

WAARDEN VAN HET GELOOF
Vanwege hun vleselijke en materialistische aard hebben de religieuzen Tienden en Offeranden als materiële waarden ingesteld, zodoende dwongen zij boosaardigheid af onder de christenen.
Maar de realiteit is compleet anders.

GELOUTERD TOT HET EIND
“Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.”
Daniël 11:35

maandag 6 november 2017

MEER VOOR HET ALTAAR, MINDER VOOR MIJ
Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen (Lucas 21:1-4).

vrijdag 3 november 2017

BARMHARTIGHEID HEEFT GEEN EINDE
“Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben.”
Klaagliederen 3:22

WAT IS LEVEN DOOR HET GELOOF?
De mensen die aan de wereld behoren zullen nooit de betekenis van leven door het geloof begrijpen.
Behalve wanneer de god van de wereld, die zijn verstand heeft verblind, wordt uitgeworpen.
De taal van het geloof is dwaasheid voor de wereld, omdat het de taal van God is.

NOODZAAK OM TE VERKONDIGEN
“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.”
Markus 13:10

donderdag 2 november 2017

DWAASHEID VAN HET GELOOF
“Want het woord des kruises – geloof dat geassocieerd wordt aan het offer – is wel
voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid” (1 Korinthiërs 1:18). 
Wie, in deze verloren wereld, is in staat om het leven te offeren aan Iemand die onzichtbaar is? Of voor een nieuw leven dat volgt na het offeren van het oude leven?