BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 30 december 2016

PARFUM VAN DE UKGR vs DOORN VAN DE UKGR
Het lied Perfume Universal (Universele Parfum – een bekend Portugees lied van het UKGR Centrum) heeft onze levens heel sterk gemarkeerd. Het vertroostte ons te midden van zoveel verdrukkingen die wij leden toen wij Christus vonden. De kerk groeide en werd dag na dag versterkt. Wij zagen sterke en toewijdde helpers. Pastors hadden een sterke zalving van de Heilige Geest. Het probleem van de een was het probleem van de ander. Het was een tijd van geloof, onschuld, blijdschap en bemoediging.

woensdag 28 december 2016

WAAROM HEEFT HET KWAAD OVERWONNEN?
Waarom heeft het kwaad overwonnen in het leven van vele mensen die een geloof in God belijden? Waarom leven veel oprechte gelovigen een hel, ondanks dat ze naar de kerk gaan en, soms, zelfs een betrouwbare functie hebben in de kerkgemeenschap?

dinsdag 27 december 2016

DE BOOM DIE GEPLANT IS DOOR DE VADER
Wanneer het vuur door het woud heentrekt, rennen allen weg. Alle dieren proberen te ontsnappen. De vogels vliegen naar hoge plaatsen. Zelfs de leeuw, de sterkste van alle dieren, heerser en degene die gevreesd wordt door allen, rent ook weg. De enige die niet vlucht is de boom.

GOD DIENEN ZONDER GOD
Er is niets ergers dan de geest van misleiding, hij heeft al duizenden jaren gewerkt, en soms doet hij zich voor als een een engel van licht. Hij is in staat om zich op onopvallende wijze te infiltreren, en alleen degenen die de Heilige Geest hebben, beschikken over het onderscheid om zijn listen op te merken.

vrijdag 23 december 2016

LEVEN VS BEHOUDENIS“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.”
Openbaring 6:9

donderdag 22 december 2016

THEOCRATIE, MONARCHIE, DICTATUUR , DEMOCRATIE OF WAT?
Wat zou het beste regeringsstelsel zijn voor een natie?
Een burger heeft niet het recht om te kiezen wat het beste regeringszetels zou zijn voor zijn land, maar hij kan dat wel doen voor zijn eigen leven. Godzijdank heeft elke persoon het recht en de privilege om zijn eigen keuzes te maken, onafhankelijk van de andere burgers. Dat is precies hetgeen dat de Here Jezus voorlegde aan Zijn discipelen toen Hij zei:
“En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).

VAAL PAARD
“En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”
Openbaring 6:7-8

woensdag 21 december 2016

ZWART PAARD
“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”
Openbaring 6:5-6

dinsdag 20 december 2016

ROSSIG PAARD
“En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”
Openbaring 6:3-4

maandag 19 december 2016

DINGEN DIE JIJ AAN GOD VRAAGT, DIE HIJ ANDERS BEANTWOORD
Je vraagt om geduld en verwacht dat Hij je geduldiger zal maken. In werkelijkheid plaatst Hij je in situaties waar je geduldig in dient te zijn.
Je zegt dat je gehoorzamer wil zijn en verwacht dat Hij jouw hart verandert en ervoor zorgt dat je wil gehoorzamen. In werkelijkheid geeft Hij je gelegenheden om gehoorzaam te zijn.

WIT PAARD
“En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!”
Openbaring 6:1

BOOM DES DOODS
Zolang zij God gehoorzaamden, leefden Adam en Eva in perfecte harmonie en vrede in de hof van Eden. De dood bestond niet; de dieren waren niet afhankelijk van vlees om te overleven, omdat hun voeding, en die van de mens, enkel kwam van vruchten van de grond. Om deze conditie te behouden was het alleen nodig om gehoorzaam te blijven.

OVERWONNEN
“En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.”
Openbaring 5:5

STEM AAN DE DEUR
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”
Openbaring 3:20

vrijdag 16 december 2016

STUDIE VAN DE OPENBARING

Al jarenlang horen en lezen we zinnen zoals deze: “Jezus komt terug”, “Het einde van de wereld nadert”, en andere soortgelijke woorden. Maar, voor velen mensen, is het nog steeds een grote mysterie wat er zal gebeuren voor en na de opname van de kerk van de Here Jezus.
Oorlogen, aardbevingen, hongersnood, verkoeling van de liefde en het geloof zijn, onder andere, tekenen van het einde van de wereld, deze dingen zijn al te zien in onze samenleving. Maar wat moet er nog gebeuren zodat het einde er eindelijk is?

OVERLEVEREN

God riep niet zomaar een man om Israël uit Egypte te bevrijden, Hij riep Mozes. Een man die beschikte over kennis van de Egyptische cultuur had, militaire kennis verkreeg in Egypte en alle wijsheid en kennis had dat de rijkdom en macht van Egypte hem kon bieden.
Al deze capaciteit had en heeft relevante waarde voor de wereld, maar niet voor God en Zijn doelen.

ONGEDEFINIEERD

“Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Openbaring 3:16

donderdag 15 december 2016

ANTWOORD AAN DEGENEN DIE HET OFFER BEKRITISEREN

Een van de dingen die het meest worden bekritiseerd aan onze kerk, is de leer over het offer – vooral in de periode van de Campagne van Israël, wat twee keer per jaar plaatsvindt. Dit zijn de zinnen die ik het meest heb gehoord:

dinsdag 13 december 2016

HEILIGHEID IN DE OFFERANDE
“Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft?”(Matteüs 23:17)
Is God, wanneer de offerandegever naar de Tempel of de Kerk gaat, bezorgd om het goud van degene die geeft of om wat het vertegenwoordigt?

maandag 12 december 2016

DE BEHOUDENIS VERLIEZEN
“Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Openbaring 3:11

EEN WIJZE VAN DEZE WERELD
“Na zo vaak programma’s te hebben gezien besloot ik gisteren om “een eind te maken aan” mijn nieuwsgierigheid. Ik was in de dienst en ontdekte dat ik een wijze van deze wereld ben.
Ik ben een administrateur en runde een bedrijf in Zwitserland, maar vanwege verschillende problemen ben ik teruggekeerd naar Brazilië, gescheiden, werkloos en ik woonde opnieuw bij mijn ouders. Een oneindig grote schaamte en een grote stap terug in mijn leven.

WOONPLAATS EN NIEUWE NAAM
“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.”

– Openbaring 2:17

LAUW
“Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” 

Openbaring 3:16

vrijdag 9 december 2016

PLANT VAN DE VADER
“…Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden” (Matteüs 15:13).
Tegenover deze bevestiging van de Here Jezus staat de volgende vraag: wie is de plant die door de Vader werd geplant? Het is de uitverkorene, het is het…
“…uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom…” (1 Petrus 2:9)

woensdag 7 december 2016

CORESHBET

In het Hebreeuws, de taal waarin de Bijbel geschreven werd, betekent het woord Coreshbet “dichterbij komen” of “de aandacht trekken”. Coreshbet is de wortel van het woord dat gebruikt wordt voor offers, Corbanot, in het enkelvoud is het Corban (קָרְבָּן), en in de Bijbel verwijst dat naar allerlei soorten dierlijke offers die aan God geboden werden voor verschillende redenen. Het konden offers zijn van stieren, schapen, bokken of duiven.

maandag 5 december 2016

KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN !
Er zijn altijd mensen die tot God bidden om te klagen over hun rechten als dienaren, bijvoorbeeld: “Heer, ik dien U en daarom accepteer ik deze ellende niet, mijn vernietigd gezin, mijn verslaafd kind, ik geef alles wat ik heb uit aan medicijnen, ik werk als een slaaf en krijg geen erkenning enz.”.

vrijdag 2 december 2016

DE EXCUSES VAN MOZES
De weg naar het succes in elk gebied van het leven is: een doel stellen, met alle kracht strijden en niet kijken naar de moeilijkheden. Dit vereist offer. Velen worden echter nalatig en raken gewend aan de situatie van hun levens, ook al is dit vol van nederlagen en mislukkingen. En waar het niet aan ontbreekt zijn de “excuses” om zichzelf te rechtvaardigen tegenover anderen en de constante negatieve resultaten.
Dit gebeurde met Mozes.

woensdag 30 november 2016

HET TEKEN VAN DE DUIVELHET TEKEN VAN DE DUIVEL


Als de kinderen van God aan de ene kant de zegel hebben die hun identificeert als Zijn eigendom, dan wil de duivel aan de andere kant altijd zijn teken van schaamte achterlaten op de mensheid, zodat zijn kwaadaardigheid gezien kan worden. Degene die zich onderwerpen aan de condities die de duivel hun oplegt zullen herkend worden door het TEKEN van de duivel.

BEROUW EN TERUGKEREN NAAR DE EERSTE WERKEN
Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
Openbaring 2:5

dinsdag 29 november 2016

HET VUUR VAN HET ALTAAR
Iedereen die gelooft is uitverkoren.
Het kenmerk van een uitverkorene is het geloof, de overtuiging, want alles wat probeert hem te blokkeren wordt verteerd door het vuur van het geloof dat in hem brandt.

Wie doordrenkt is met de Geest van Geloof, maakt zich niet druk om de prijs die hij moet betalen voor het offer dat hij zal brengen.

donderdag 24 november 2016

DE UITVERKORENEN VOOR HET ALTAAR
Velen worden geroepen om tot het Altaar te komen, maar weinigen zijn uitverkoren om Het te beklimmen. Een eigenschap van een uitverkorene is het geloof, de overtuiging, de zekerheid… En de Bestuurder van het geloof in het binnenste van de uitverkorene is de Geest van Geloof, Dezelfde Geest van het Altaar. Sindsdien ontspruiten de dromen en projecten uit het diepste van zijn binnenste.

woensdag 23 november 2016

EERSTE LIEFDE
“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.”
Openbaring 2:4

dinsdag 22 november 2016

DE LEVENDE
“en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”
Openbaring 1:18

maandag 21 november 2016

GEVESTIGDE KONINKRIJK
“en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.”

Openbaring 1:6

WAARSCHUWING
“en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.” 

Openbaring 1:5

ZALIG
Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Openbaring 1:3

vrijdag 18 november 2016

LEVEN IN EENHEID
“Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid.”
Psalmen 133:3

DE UITVERKORENEN
De Almachtige God is de Enige HEER: Omnipresent (Alomtegenwoordig), Omnipotent (Almachtig) en Omniscient (Alwetend). In Zijn Eeuwige conditie als HEER, heeft Hij alleen de autoriteit om Zijn dienaren uit te kiezen.
Het is duidelijk dat het criterium voor Zijn keuze te maken heeft met degenen die rechtvaardig zijn of, ten minste, in rechtvaardigheid willen leven.

GESCHONKEN LEVEN
Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt.”
Job 10:12

LEVEN IN GEEST
“Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”
Galaten 6:8

LEVEN IN GEBED
“Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen, behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand.”
Psalmen 64:2

HET PRAKTISCH GELOOF

25 jaar geleden werd ik op 30-jarige leeftijd met hoge bloeddruk gediagnosticeerd. Op dat moment woonde ik in de Verenigde Staten waar ik altijd een medische controle onderging voor mijn hoge bloeddruk.
Tijdens één van mijn bezoeken aan de cardioloog vertelde hij mij na een elektrocardiogram, dat ik een hypertrofische cardiomyopathie had, wat een ziekte is van het myocard (hartspier) waarin een deel van het hart vergroot is net zoals een armspier, die groeit wanneer je aankomt, groeit de hartspier als gevolg van de hoge bloeddruk of ook door genetische oorzaken.

maandag 14 november 2016

EERSTE EN LAATSTE
“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste.”
Openbaring 1:17

LEVEN EN BEVRIJDING
“Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden?”
– Psalmen 56:13

HET WARE LEVEN
“De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.”
– Spreuken 11:30

HET LEVEN IN HET LICHT
“De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?”
Psalmen 27:1

vrijdag 11 november 2016

DE OFFERANDE OF HET ALTAAR?
“Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft? En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:17-19)

PIJNLIJK LEVEN
“Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?”
Matteüs 6:25

donderdag 10 november 2016

LEVEN MET VREES
“De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht.”
– Spreuken 19:23

woensdag 9 november 2016

INTERNET
Inter-NET of het wereldwijde web, velen worden opgeslokt door dit net en werden zo een prooi voor de duivel. Heeft u al eens een vlieg zien proberen los te komen uit het web van een spin?
Zo zijn de mensen, vastgeplakt aan social media, games en websites met allerlei soorten viezigheid, en de duivel sleept online velen naar de hel.

BEWAARD LEVEN
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.”
– Spreuken 4:23