BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 30 april 2013

PROFEET IN DE UKGR

Een paar jaar geleden, toen ik pas een lid van de UKGR was, kwam een vrouw, die ook een lid was, naar mij toe en zei dat God haar had getoond dat ik geen kinderen zou kunnen hebben, omdat ik onvruchtbaar was. Omdat ik toentertijd nog een kind in het geloof was en niet wilde twijfelen dat deze profetie van God kwam, bleef ik stil. Ik dacht dat als dit gebeurde, dan zou het vast komen door de fouten die ik in het verleden maakte.

maandag 29 april 2013

HET PROBLEEM AANVALLEN

Een wijze man en een bewaker deelden de verantwoordelijkheid voor het beheer van een tempel. Op een dag stierf de bewaker en het was nodig dat hij vervangen werd. De wijze man verenigde al zijn discipelen om te kiezen wie zij aan zij met hem zou werken. – Ik zal jullie een probleem voorleggen, zei de wijze. – Degene die hem als eerst kan oplossen zal de nieuwe bewaker van de tempel worden.

vrijdag 26 april 2013

DE GLORIE VAN DE MENS

Niemand gaat naar de dokter als hij niet ziek is; Niemand zoekt het licht als hij niet in het duister is;
Hoe fel het licht ook kan zijn, het lost het probleem van de blinde niet op. Hoe hard het geluid ook kan zijn, de dove heeft daar niets aan… Niemand kan gered worden als hij zichzelf niet als verloren beschouwt. Niemand kent de HERE God per toeval. Er moet een reden zijn waarom het schepsel Hem zoekt en vindt.

woensdag 24 april 2013

EIGENGERECHTIGHEID


Het ontbrak hem niet aan rechtvaardigheid. Een integer karakter al helemaal niet. Zijn geloof was bewonderenswaardig, aangezien hij God vreesde en week van het kwaad. Wat was dan zijn probleem? Eigengerechtigheid. Vanwege zijn vrome, oprechte, godvrezende gedrag en het feit dat hij van het kwaad week, leek Job, ogenschijnlijk, perfect.

dinsdag 23 april 2013

GEHEIM VAN HET ONTBREKEN VAN ANGST


Iedereen weet dat angstig worden iets menselijks is. De rijke is bang om arm te worden en de arme is bang om geen conditie te hebben om voor zijn familie te zorgen; De verdrukten zijn bang voor het donker, hoge plekken, de lift, om bepaalde doelen op school niet te behalen enz.; Degenen die gezond zijn, zijn bang om ziek te worden en degenen die ziek zijn, zijn bang om te sterven; Degenen die onder behandeling zijn, zijn bang om niet genezen te worden; De vrijgezellen zijn bang om alleen te blijven; De religieuzen zijn bang om naar de hel te gaan; Degenen met schulden zijn bang om hun verplichtingen niet na te kunnen komen; De verraders zijn bang om ontdekt te worden; Boosdoeners zijn bang om gevangen gezet te worden; Politici zijn bang om de verkiezingen te verliezen.

maandag 22 april 2013

NIEMAND ERFT HET EEUWIGE LEVEN!


De reden waarom we zoveel christenen hebben gezien met een slecht leven, ligt precies aan het feit dat zij het eeuwige leven WENSEN TE ERVEN. Dit zijn twee grote fouten die nooit gemaakt mogen worden door degenen die de zegel van de Heilige Geest en het eeuwige leven willen ontvangen:

vrijdag 19 april 2013

DE BERG HERMON HOUDT STAND

“Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken?” (Matteüs 13:12) NBG ’51.

woensdag 17 april 2013

DE GEEST VAN EEN VROUW VAN GOD

 
Lieve vader,
Ik heb veel dingen om te zeggen over afgelopen zondag, hoe ik gezegend, vernieuwd, opgewekt en gewaardeerd werd door God. Maar ik wil u vandaag zeggen hoe trots ik op u was toen ik u naast mama en Vivi zag op Berg Hermon. Weet u, mijn ogen waren vol van tranen op dat moment, omdat het leek alsof het God was die, voor Zijn gehele Kerk, de vrouw waardeerde. U wilde hun meningen weten, horen wat ze te zeggen hadden en voor mij was het alsof alle vrouwen daar op die Heilige Berg waren en wij ook gehoord werden.

dinsdag 16 april 2013

WEDUWE VAN SAREFAT


“Daarop zeide zij: Zo waar de HERE, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven” (1 Koningen 17:12) NBG ’51.

DE SCHREEUW

De schreeuw waar niemand naar wilt luisteren

Terwijl ik peinsde over de volgende spreuk, vond ik iets heel interessants:
“De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?” (Spreuken 1:20-22) NBG ’51.

maandag 15 april 2013

EEN WAARSCHUWING

“Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij hebben een sterke stad;
Hij stelt heil tot muren en voorwal” (Jesaja 26:1) NBG ’51.

WAT DE DUIVEL WIL EN WAT HIJ NIET WIL

Het enige wat de duivel wil is om degene die berg Hermon beklimt te doen vallen. Wat hij niet wil, is dat degene die nog niet aan het klimmen was, begint met klimmen, omdat hij heel goed weet wat het betekent om aan de top van de berg te staan: per slot van rekening woonde hij op de heilige berg van God.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 21

Bijbelvers van de dag: “De eerste mens, Adam, werd een levende ziel;
de laatste Adam een levendmakende geest”
(1 Korintiers 15:45)

Taak van de dag: De Heilige Geest is geen gevoel. Vandaag is de dag om te stoppen met leven gebaseerd op de gevoelens en te beginnen het Intelligente geloof te gebruiken.


Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. :+ 597 88 37 764

GOD KEURT DE ANGST GOED !

Er zijn bepaalde dingen in de Heilige Geschriften die ons vreemd lijken; andere dingen begrijpen we zelfs helemaal niet: maar alle dingen leiden ons ertoe om serieus na te denken over ons geestelijk leven. Een voorbeeld hiervan is de ‘Thema Angst”.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 20

Bijbelvers van de dag: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees
en wat uit de Geest geboren is, is Geest”
(Johannes 3:6)

Taak van de dag: Besteedt deze dag om te overpeinzen. Zuiver uw binnenste. Wordt niet enthousiast, maak geen ruzie en wees in geest van gebed.


Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

HANNA

“Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd in de HERE.
Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God”
(1 Samuel 2:1-2) NBG ’51.

Hanna’s droom werd alleen maar werkelijkheid, toen ze eindelijk erkende dat haar droom gelijk moest zijn aan de droom van God. Op het moment dat ze besloot om haar eigen droom aan God te offeren, behaagde zij Hem. Als gevolg hiervan werd haar droom niet alleen maar één keer verwezenlijkt, maar meerdere keren. Ze had bovendien ook het privilege om de moeder te zijn van één van de profeten die, in die tijd, het meest door God werd gebruikt.


Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 19

Bijbelvers van de dag: “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij
het Koninkrijk Gods niet binnengaan”
Johannes 3:5

Taak van de dag: Bent u al gedoopt in het water? Zo niet, zoek dan uw pastor op en maak een afspraak voor een doop zodat de nieuwe geboorte kan plaatsvinden!


Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

donderdag 11 april 2013

DEBORA

“De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël; zij was gewoon zitting te houden onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak” (Richteren 4:4-5) NBG ’51.

Zij was een hele drukke huisvrouw, met de verantwoordelijken van een echtgenote en een moeder en daarnaast diende ze ook God. Maar vanwege haar geestelijkheid, kon ze God dienen en thuis alles onder controle houden. Dit is één van de tekenen van de ware geestelijkheid: discipline. Alleen op deze manier kan een vrouw zich door God laten gebruiken, zowel in het huis als daarbuiten. Bovendien zal iedereen zodoende aan uw zijde willen zijn!


Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

DEZELFDE PLAATS, HETZELFDE GELOOF

Dezelfde plaats, dezelfde geest, hetzelfde geloof

Wat zorgde ervoor dat de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren plaatsvond? Allen waren onder hetzelfde dak, alsof ze aan het wachten waren om “bediend” te worden. Zonder bezorgd te zijn, waren allen aan het wachten. Geduldig, beleefd, hoffelijkheid karakteriseerde die sfeer van geloof.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 18

Bijbelvers van de dag: “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden
zijn zonen Gods
Romeinen 8:14

Taak van de dag: God kent uw hart… Vandaag is het de dag om uw gedrag en handelingen te analyseren en een grote intimiteit met God te zoeken. Probeer met Hem te praten alsof Hij uw beste vriend was.


Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

woensdag 10 april 2013

ELEMENTEN VAN OVERWINNING

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen“
 (Openbaring 12:10) NBG ’51.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 17

Bijbelvers van de dag: "Maar indien ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomenMattheus 12:28

Taak van de dag: Hoe is uw innerlijke kracht deze dagen geweest? Vul uw geest met de oplossing in plaats van het probleem. Neem een positieve houding aan.


Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

dinsdag 9 april 2013

AAN DE KINDEREN EN BASTAARDEN


“Gij nu, mensenkind, zeg tot uw volksgenoten: Zijn gerechtigheid zal de rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt; en door zijn goddeloosheid zal de goddeloze niet ten val komen, wanneer hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 16


Bijbelvers van de dag: “Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, Zijn zegel gedrukt ” Johannes 6:27
Taak van de dag: Heeft u nog niet de Heilige Geest ontvangen en bent u bezorgd aan het worden? Als we vurig in ons doel geloven, dan annuleren we de bezorgdheid.


Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur(ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo- Centrum
Tel. : +597 88 37 764


maandag 8 april 2013

EVA

“De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spreuken 14:1) NBG ’51

Het geweldige leven dat Eva in de Hof van Eden had, was niet genoeg om haar nieuwsgierigheid te controleren en, door middel van haar vrouwelijk maniertjes, liet ze haar man zondigen. De invloed van een vrouw is werkelijk beangstigend, want met een woord of actie veroorzaakt ze de ondergang van haar man en kinderen. Als alle vrouwen maar bewust van deze macht waren en meer investeerden in wijs zijn dan in het praten en handelen..
 
 
Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur(ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo- Centrum
Tel. : +597 88 37 764

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 15

 
Bijbelvers van de dag: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, De Geest van kennis en vreze des HEREN ”Jesaja 11:2

Taak van de dag: Zijn uw woorden,woorden van bemoediging geweest of van geklaag? Van blijdschap of leed? Laat uw woorden altijd positief zijn. Vervang het klagen voor opstand tegen de situatie en vertrouwen.


Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel.: +597 88 37 764

RACHAB

“Zo heeft Jozua de hoer Rachab en haar familie en allen die haar toebehoorden, in leven gelaten, en zij heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de boden verborgen had gehouden, die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen” (Jozua 6:25 NBG’51).

Het leukste aan het verhaal van deze vrouw is, dat zij geloofde dat God met andere ogen naar haar zou kijken, anders dan manier waarop de mensen om haar heen naar haar keken. Zelfs al was ze, tot op dat moment, een prostituee, kon Hij haar manier van leven veranderen als ze maar simpelweg geloofde.

En dat deed ze! En omdat zij geloofde, deed ze hetgeen ze deed voor de boodschappers van Jozua. En weet u wat? Ze trouwde met een man van God en van haar nageslacht stamt Koning David en de Here Jezus af – wat een eer! God kijkt niet naar wie u tot vandaag bent geweest, Hij kijkt naar wie u vanaf vandaag wilt zijn.


Elke zondag om 9.30uur &12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 14

Bijbelvers van de dag: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, De Geest van kennis en vreze des HEREN Jesaja 11:2

Taak van de dag: Zijn uw woorden,woorden van bemoediging geweest of van geklaag? Van blijdschap of leed? Laat uw woorden altijd positief zijn. Vervang het klagen voor opstand tegen de situatie en vertrouwen.
 
 
Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : + 597 88 37 764

DE HEILIGE GEEST EN HET OFFER


Waarom kwam de Heilige Geest pas na Jezus? De Heilige Geest komt pas nadat het offer is gemaakt. Met andere woorden, nadat er een opoffering van 100% is gemaakt.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 13

Bijbelvers van de dag:“Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader,
het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.” 1 Johannes 5:7
Taak van de dag: Vindt u uzelf een pessimistische persoon? Gebruik vandaag de kracht van woorden en stel uw innerlijke verandering vast.
 
 
Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

vrijdag 5 april 2013

DE GLORIE VAN DE KINDEREN


Kinderen worden geboren uit de seksuele gemeenschap tussen hun ouders. Ze zijn natuurlijk, ze volgen de Wet van de Natuur. Maar de kinderen van God worden niet geboren door de Wet van de Natuur. In plaats daarvan, worden ze geboren door het geloof in de Here Jezus Christus, in samenwerking met de Heilige Geest.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 12

Bijbelvers van de dag:“…omdat de liefdes Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest…”Romeinen5:5

Taak van de dag: Bent u trouw aan God geweest in uw gedachten, beloftes en handelingen? Overpeins hierop en wordt vanaf vandaag trouw, want uw trouwheid aan God toont uw vertrouwen op Hem.

Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764
 

donderdag 4 april 2013

WAAROM BERG HERMON BEKLIMMEN


De Bijbel toont ons feiten van het verleden, dingen die gebeurd zijn en niet meer zullen gebeuren. Het bevat ook beloftes over dingen die nog niet hebben plaatsgevonden, maar in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Echter, het Woord van God geeft ons ook zekerheden over het heden, bijvoorbeeld: “…Ik, de HERE, ben uw Heelmeester” (Exodus 15:26) NBG ’51.

21 DAGEN VASTEN VOOR BELANGRIJKSTE - DAG 11


Bijbelvers van de dag : "Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de Hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan
de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw
gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen” (Hebreeën  6:4-6)


Taak van de dag: God houdt niet van nalatigheid. Vandaag is de dag om anders te zijn: doe moeite om niet nalatig te zijn, wees toegewijd en voer  uw taken uit met inzet.

Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

woensdag 3 april 2013

GESCHEIDEN VAN GOD DEEL 1


Stel u zich nu eens de pijn van een kind voor die, vanwege de beslissing van zijn ouders om te scheiden, ver moet leven van zijn moeder of vader, van wie hij zoveel houdt. Deze pijn is echter niet te vergelijken met de pijn van iemand die ooit een gemeenschap met God had en dat niet meer heeft.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 10

Bijbelvers van de dag: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van u zelf zijt?” (1 Korintiers  6:19)


Taak van de dag: Heeft u gelogen of de waarheid verborgen? Niemand kan de Heilige Geest ontvangen terwijl hij/zij in de leugen leeft. Wees vanaf vandaag eerlijk met uzelf en anderen.

Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

dinsdag 2 april 2013

DE ZEGEN EN HET EEUWIG LEVEN

De plaats van de zegen en eeuwig leven
 
“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare… alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem” (Kolossenzen 1:15-17) NBG ’51.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 9

Bijbelvers van de dag: “Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” Romeinen8:9
Taak van de dag: Analyseer vandaag wat er deze afgelopen zeven dagen in u is veranderd. Maak een lijst van uw fouten, gebreken en veranderingen die nog moeten plaatsvinden.
 

Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel.: +59788 37 764

TOTALE OPOFFERING

Van de 12 apostelen werden alleen Petrus, Jakobus en Johannes uitgekozen om Berg Hermon met Jezus te beklimmen. Waarom alleen zij? Omdat zij speciaal waren! En warom waren zij speciaal, wat maakte hun anders dan de andere apostelen? Zij maakten zich speciaal, vanwege hun acties en beslissingen.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 8

Bijbelvers van de dag:
“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken,
maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest” Romeinen 14:17


Taak van de dag: Hebben de financiële problemen uw vrede gestolen? Vandaag stellen we voor dat u uw leven gaat waarderen. Onthoud het volgende: ” Er is geen probleem op deze wereld waar God geen oplossing voor heeft.”
 
 
Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
tel. : +597 88 37 764

WAAROM DE BERG HERMON?

Waarom koos Jezus de Berg Hermon om verheerlijkt te worden? Waarom koos hij alleen maar Petrus, Jakobus en Johannes als getuigen? Jezus zei niets onnodigs, Hij dacht niet aan onzinnigheid, schonk geen aandacht aan nutteloze of vulgaire dingen, wandelde niet zomaar rond, ging niet op uittochtjes, had geen persoonlijke interesses, was niet nieuwsgierig, kortom, Hij besteedde Zijn leven niet aan banale dingen.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 7

Bijbelvers van de dag: “…en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest” Handelingen 6:5

Taak van de dag: Heeft iemand u gekwetst? Vandaag is het de dag om dit op te lossen. Praat met die persoon en vraag om vergeving.

Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

GEHEIME BIJEENKOMST


“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid (Matteüs 17:1) NBG ’51.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 6

Bijbelvers van de dag:“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geesten begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hun gaf om uit te spreken” Handelingen 2:4

Taak van de dag: Is uw zelfvertrouwen laag geweest? Vindt u dat andere mensen meer kwaliteiten hebben dan u? Stop u zelf te vergelijken met anderen. Vandaag is de dag om uw kwaliteiten en waarde te zien.

Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764


DE WET VAN HET GELOOF


Niet iedereen die zegt dat ze van het geloof zijn, hebben geloof. Er zijn mensen die zeggen dat ze geen geloof meer hebben en, in feite, het wel hebben. Hoewel het geloof zijn mysteries en geheimen heeft, is één ding zeker: wie van het geloof is, voelt niet. Hij handelt en gehoorzaamt.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 5


Bijbelvers van de dag:
“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de
Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn
te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot
het uiterste der aarde” Handelingen 1:8Taak van de dag: Overpeins in deze vers waarin u tekortschiet, zodat dit bij u kan plaatsvinden.
Elke dag speciaal gebed voor het vasten om 06.00uur.
Adres : neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

IN GEEST...


“Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin” (Openbaring 1:10) NBG ’51.

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG4


Bijbelsevers van de dag: “Maar de Trooster, de Heilige Geest,
die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u
alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” Johannes 14:26
Taak van de dag: Was u bezorgd over uw familie en heeft dit een afstand gecreëerd tussen u en God? Geef deze bezorgdheid dan over in Zijn Handen.

Elke dag speciaal gebed van het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764