BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 31 juli 2015

BESCHOUW UW VERLEDENToen God Mozes beval om een Tabernakel te bouwen in de woestijn was Hij heel specifiek met betrekking tot de details van elk gebruiksvoorwerp zodat alles bereid zou worden volgens de Goddelijke Wil. Onder de vele belangrijke onderdelen van de Tabernakel beval God om een Koperen Watervat te maken wiens dimensies niet opgenoemd werden in de Heilige Geschriften. Dit vat was gelegen tussen het Koperen Offeraltaar en het Tabernakel. Het diende niet voor offers, maar zodat de priesters hun handen en voeten konden wassen.
“Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende vrouwen, 
die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst”(Exodus 38:8).

woensdag 29 juli 2015

WARE LIEFDEDe meerderheid van de mensen hebben een verstoord beeld van wat liefde is. Normaal gesproken wordt het verward met passie, gevoelens en sensaties die niets meer dan fysiek zijn. Daarom horen wij uitspraken zoals “de liefde raakte op” en zien wij hoe mensen op absurde wijze handelen in de naam van een “liefde” die zij willen bereiken. Huwelijken worden vluchtig en velen hebben bitter geleden. De liefde van deze wereld heeft een vervaldatum, maar dit is niet de oorspronkelijke liefde die door God geschapen werd.
De ware liefde vindt plaats wanneer u waarde hecht aan wat de andere persoon nodig heeft en niet aan wat u nodig hebt, oftewel, wanneer u zich focust op wat u voor de andere persoon dient te doen en niet op wat de andere persoon voor u dient te doen. De liefde die God heeft gecreëerd is de liefde die zich focust op het geven, zonder zich druk te maken om te ontvangen. Omdat, zoals het geschreven staat, de liefde niet zijn eigen interesses zoekt (1 Korintiërs 13:5), maar juist die van de ander. De liefde is geen gevoel, zoals de meerderheid blindelings gelooft, maar het is een actie. Een nobele actie die helemaal vrij is van egoïsme. En door het praktiseren van deze actie komt er een puur en intelligent gevoel voort voor een ander.

HET GROOTSTE VERSCHILVeel mensen dromen van een leven zonder problemen.
Het is waar dat de meeste mensen die tot God komen, dat doen, omdat zij bepaalde problemen willen oplossen.
Dat gebeurde ook met mijn familie.

maandag 27 juli 2015

ZIJN OF DOEN?“En de een gaf hij vijf talenten, een ander twee… Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij… En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten bovendien, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. Die met de twee talenten trad ook toe en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; zie, ik heb er twee talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem: Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer” (Matteüs 25:15-23).

NIETS BELANGRIJKERIn de ogen van de mensen is de wereld waarin wij leven compleet verdeeld.
Er zijn zeven continenten met meer dan 7 miljard mensen die verdeeld zijn over verschillende rassen (meer dan 5 duizend etnische groeperingen), sociale lagen (volgens het Braziliaans Instituut van Geografie en Statistieken zijn zij verdeeld in A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E), geboorteplaatsen (meer dan 200 landen met 7 duizend verschillende talen), onder andere.

donderdag 23 juli 2015

DE MACHT VAN HET WOORDDe Bijbel leert ons dat zowel dood als leven zich op onze tong bevinden, oftewel, in onze woorden. Als ons woord de macht heeft om te zegenen of te vervloeken, stel u zich dan het Woord van de Almachtige God voor? Hetzelfde Woord dat het universum schiep.
– Het Woord schept nieuwe en wonderbaarlijke dingen uit het niets: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare” (Hebreeën 11:3).

woensdag 22 juli 2015

TERUGKEREN NAAR HET VERLEDENOp een dag gebeurde er iets waardoor onze leider heel geïrriteerd raakte door mijn man Júlio. Ik weet niet meer precies wat het was, maar ik weet nog dat het een probleem was waar ik deel van uitmaakte.
Wij woonden toentertijd samen met mijn ouders en de leider van de UKGR van dat land in een huis. Ik merkte op dat, op bepaalde momenten, de leider geen woord tot ons sprak. Hij was zeer geïrriteerd.
Dat deed mij ongemakkelijk voelen, omdat ik toen niet wist wat er aan de hand was of welke fout wij gemaakt hadden dat hem ons dusdanig deed negeren.

dinsdag 21 juli 2015

MIJN STIMULATIE IS…


“En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: 
Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb” (Johannes 4:39).
Zo zijn veel mensen nog steeds, zodat zij hun Geloof kunnen manifesteren en werkelijk in God kunnen geloven, moeten zij eerst de getuigenissen van anderen zien en horen. In tegenstelling tot de grote helden van het Geloof die alleen maar één woord nodig hadden om gestimuleerd te worden om afhankelijk van God te worden.

maandag 20 juli 2015

BOODSCHAP AAN DE ZWAKKEDe druk van het dagelijks leven, de problemen van het leven, het gevoel van machteloosheid, dat u alles verkeerd doet of dat niets maar lukt zorgen ervoor dat uw krachten worden weggezogen. U weet niet meer naar wie u zich moet keren. Het lijkt alsof u de hele tijd klappen in uw gezicht krijgt. Het is net alsof niemand zich om u bekommert en dat uw problemen erger zijn dan die van anderen. Niemand weet iets. Niemand ziet iets. Niemand kan het wat schelen.

DE KRACHT IN UIedereen heeft de kracht om keuzes te maken.
Het is mogelijk dat u zich in een situatie bevindt die door de fout van iemand anders veroorzaakt werd.
Wij kunnen echter niet bepalen, wat andere mensen doen.

donderdag 16 juli 2015

GEDULD?


“Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen”(Hebreeën 6:13-15).
Hoewel God aan Abraham had gezworen dat Hij hem zou zegenen en tot een groot volk zou maken, vond dat niet meteen plaats.

woensdag 15 juli 2015

WAT IS BELANGRIJKER?Strevend om de kwaadaardigheid van de religieuze hypocrieten te verwijderen, vroeg de Here Jezus:
“Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:19)

dinsdag 14 juli 2015

JUISTE BESLISSING

Eén van de moeilijkste problemen die een mens heeft, is om in staat te zijn de juiste beslissing te nemen. Wanneer u geconfronteerd wordt met een situatie die u alleen maar ziet verslechteren, komt onmiddellijk de aloude vraag in u op: “Wat moet ik doen?”. Waarschijnlijk stelt u deze vraag aan iedereen om u heen, om enige hulp te ontvangen. Maar het antwoord is veel eenvoudiger dan u zou denken.
Naar adviezen luisteren en, als ze echt goed zijn, die in praktijk zetten, is een effectieve manier om de kans op het maken van fouten te verminderen. Maar het probleem is om deze adviezen te onderscheiden. Nu wordt u opnieuw geconfronteerd met een andere beslissing: dit advies volgen of niet?

ER IS TIJD VOOR ALLES

Voor alles op aarde is er een tijd.
De wijze Salomo heeft het al lang geleden gezegd:

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.” (Pr 3:1)

zaterdag 11 juli 2015

ABRAHAM & ISAAC


Een oude man vertrok met zijn zoon, op een dag uit Berseba
Zij waren in gedachten en stil, onderweg naar Moria
Zij gingen alleen op hun weg, niemand kende het mysterie
Maar zij wisten dat die oude man, een vriend van God was
En de dag kwam tot een eind, ze stopten en rustten wat uit
En op de volgende dag, vervolgden zij hun reis
De oude Abraham vreesde niet, want hij wist dat God zeer groot was
Hij zocht deze ontmoeting met God, hij bewees zijn geloof

vrijdag 10 juli 2015

GEEN SUCCESDe reden waarom het leven van veel mensen niet ontwikkelt, zoals ze het verwachtten, is vaak niet direct gebonden met het feit dat zij iets slecht doen.
Normaal gesproken, als het verwachte succes niet bereikt wordt, vraagt de persoon zich af: wat voor fout heb ik gemaakt? Heb ik iets gedaan dat niet mocht? Wordt ik nu bestraft voor iets dat ik deed?
Vaak heeft de persoon niets slecht gedaan, maar ook niet iets goed…

woensdag 8 juli 2015

DE MELK VAN DE KOEVelen hebben zich al voor God gepresenteerd met “de melk van de koe”, mensen zoals:
– Kaïn, die groenten en fruit presenteerde;
– De kinderen van Israël, in de woestijn, die het manna behielden (daarna kwamen er maden in);
– Gideon, met het geitebokje;
– De kinderen van Israël, die gebeden en water presenteerden ten opzichte van de Filistijnen;
– Araúna, die bereid was om alles gratis aan te bieden aan David, om de plaag te doen stoppen;
– De rijke mensen, met de restjes van het goud in de offerkist;
– Ananias en Saffira, die de helft presenteerden van wat God hun vroeg, en zo zijn er nog vele anderen.

dinsdag 7 juli 2015

WAT WILDE ABRAHAM HET MEEST?Het is zeer waarschijnlijk dat het antwoord automatisch in u opkwam is: “Een kind natuurlijk!”. Maar in feite ging de wil van Abraham veel verder dan dat, zoals zijn acties dat ook aantoonden. Het verlangen dat in hem brandde was niet om simpelweg te ontvangen – de zegen, de zoon –, maar om te geven, zelf de zegen te zijn, een natie voortbrengen voor de glorie van God.
Wat Abraham het meest wilde was niet een kind. Als alles wat hij wilde, een kind was, dan zou hij hem niet offeren op het Altaar – hij had hem immers al! Wat Abraham het meest wilde was om God te behagen.

WAT VOOR SOORT GELOOF HEEFT U?


Toen Abraham onderweg was naar Berg Moria vroeg zijn zoon Isaak hem 
“Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?” (Gn 22:7).
Abraham antwoordde hem met geloof 
“God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon” (Gn 22:8).
Maar daarna lezen wij het volgende “Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten” (Gn 22:9-10).

maandag 6 juli 2015

HOOP VS. HOOP

“En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, 
 volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn” (Romeinen 4:18).
Merk op dat het woord “hoop” tweemaal gebruikt wordt in het begin van deze vers.
Hoe kan hoop tegen een andere hoop zijn?
Die situatie zou zeker nergens op slaan en daarom concluderen wij dat apostel Paulus het woord hoop hier met twee verschillende definities gebruikt.
Er zijn in feite twee soorten mensen op deze wereld en beiden voeden zich met een van deze twee soorten hoop.

vrijdag 3 juli 2015

DE WIJZE MAN EN DE KOEEr was eens, in een ver land, een wijze Chinese man die een discipel had. Op een dag, tijdens een van hun omzwervingen, zagen zij in de verte een klein armoedig huisje. Toen ze het naderden zagen zij, dat ondanks de armoedige staat van de plaats, het huisje bewoond was.
In die afgelegen plaats, waar er geen gewassen of bomen stonden, leefde een man, zijn vrouw, hun drie kinderen en een magere en vermoeide koe.
Aangezien zij honger en dorst hadden, vroegen de wijze man en zijn discipel of zij daar een paar uurtjes mochten rusten. Ze werden hartelijk welkom geheten. Terwijl zij aten, vroeg de wijze man op een gegeven moment:

donderdag 2 juli 2015

WAT WAS DE GETUIGENIS VAN ABRAHAM
Er zijn altijd mensen die, na het horen van de Stem van God, vragen: “Waarom moet ik dit of dat offeren? Waarom moet ik iets of iemand opgeven waar ik zo lang voor heb gevochten om te veroveren?”
Vanwege deze vragen leidt de persoon zijn gehele leven door God te onthouden van hetgeen Hij vraagt, en zodoende scheidt die persoon zich van de verwezenlijking van Gods droom voor zijn leven.

God of Abraham Song movie