BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 31 januari 2017

EEN PERFECT KONINKRIJK
Er was eens een Koninkrijk waarvan de Koning God Zelf was. Anders dan andere koningen, was Zijn grootste verovering om een relatie met Zijn onderdanen te hebben. Daarom gaf Hij hen tien geboden, zodat de orde en discipline niet alleen de relatie tussen hun en Hem zouden onderhouden, maar ook met alle andere mensen van Zijn geliefde Koninkrijk. Totdat, op een dag, Zijn onderdanen Zijn Heerschappij zat werden.
“Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuël, en hij bad tot de Here” (1 Samuël 8:6).

maandag 30 januari 2017

OFFERANDE : GRONDSTOF VAN DE HEMELSE WOONPLAATS
“Uw hart worde NIET ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”(Johannes 14:1-3).
We hebben de begeleiding van de Heilige Geest ontvangen over de offerande. We hebben geleerd dat het in ons voor- of nadeel pleit tegenover God. We hebben ook geleerd dat de offerande veel verder gaat dan een economische waarde, omdat zij onze totale overgave op het Altaar representeert, wat we doen en wie we zijn. We leren dat de offerande spreekt. Jezus is de offerande van God voor ons allemaal.

HEMELSE SION
 “In Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn woning.”
Psalmen 76:2

vrijdag 27 januari 2017

IN LIEFDE BEWAREN
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Johannes 14:23

IK KEN JULLIE NIET
Ik weet niet in hoeverre velen, die zeggen dat ze christenen zijn, werkelijk discipelen van de HEER zijn. Maar een ding weet ik wel: de kwaliteit van het zaad wordt getoond door zijn vrucht, op dezelfde manier dat de kwaliteit van de offerande wordt getoond door de kwaliteit van het christelijke leven. Goed zaad, goede vruchten. Slecht zaad, slechte vruchten. De offerandegevers worden beoordeeld door de kwaliteit van hun offerandes. Hier is geen enkele twijfel over.
Het mooie is dat de offerande de factor “verdienste” elimineert. Niemand hoeft het te verdienen om gezegend te worden. Een ieder wordt gezegend volgens zijn toewijding aan het Altaar. U ontvangt volgens de manier waarop u zich overgeeft. Er is vrijheid om de offerande te geven zoals u wilt. Echter, u zult ontvangen volgens de mate waarmee u geeft (zie Lucas 6:38). Niemand kan dit ontvluchten.

LEERT VAN MIJ
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Matteüs 11:28-19).
De woorden van de Here Jezus maken heel duidelijk dat de benodigde rust voor degenen die vermoeid en belast zijn meteen geschonken wordt. Maar de rust (Behoudenis) van de ziel, is afhankelijk van wat wij leren van Onze Verlosser.

donderdag 26 januari 2017

TOEVLUCHT“Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.”
Psalmen 91:9

woensdag 25 januari 2017

HEMELSE STAD
“Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen.”
Hebreeën 12:22

BUIGEN MET VREES
“Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.”
Psalmen 5:7

VOOR EEUWIG
“Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.”
Psalmen 23:6 Statenvertaling

TERUGKEREN NAAR BETEL
Toen hij God ontmoette was hij door zijn broer tot de dood veroordeeld. Bedrieger en leugenaar, zwervend door de woestijn, zonder begeleiding, zonder familie, goederen of waardigheid. Een nul. Een levende dode. Maar desondanks zag God zijn geloof en de manifestatie van Zijn kracht in zijn leven was verassend.
Jaren later, nu met de zegen van God, een grote familie, zonen en dochters, rijkdom en met de vergeving van zijn broer, vroeg God iets ongebruikelijk aan Jakob.

maandag 23 januari 2017

DE DROOM VAN GOD
Als u denkt dat de Almachtige geen dromen heeft, dan heeft u het mis.
Als Hij geen dromen zou hebben, zou Hij nooit Zijn Enige Zoon hebben opgeofferd.
En waarom deed Hij dit? Welke droom of wens leidde Hem ertoe om te offeren?

HUIS MET GLORIE
“Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.”
Psalmen 26:8

BLOEIEN“Geplant in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God.”
Psalmen 92:14

DE ZWEETDOEK VAN JEZUS
Waarom liet Jezus de zweetdoek na Zijn opstanding opgevouwen in het graf?
De Bijbel zegt dat die zweetdoek, die geplaatst was op het gezicht van Jezus, niet bij de andere doeken in het graf werd gelegd. De Bijbel besteedt er een hele vers aan om ons uit te leggen dat die zweetdoek netjes werd opgevouwen en aan het hoofd van het stenen graf werd gelegd.

vrijdag 20 januari 2017

VRUCHTEN IN OVERVLOED
“Zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.”
Psalmen 36:8

donderdag 19 januari 2017

HET KAN NIET ANDERS
Een hele arme vrouw belde naar een christelijke programma om om hulp te vragen. Toen een occultist naar het programma luisterde, besloot hij om de spot met haar te drijven.
Hij achterhaalde haar adres, riep zijn volgelingen en beval dat zij boodschappen moesten doen en naar de vrouw brengen, met het volgend bevel: “Wanneer zij vraagt wie het heeft gestuurd, zeg dan tegen haar dat het de duivel was!”

VRUCHTEN IN HET HUIS
Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.
 Psalmen 52:9

woensdag 18 januari 2017

GASTVRIJE PLEK
“Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt: uw altaren, o Here der heerscharen, mijn Koning en mijn God.”
Psalmen 84:3

GOD vs MAMMON
Afgoderij kent meerdere vormen en ze vallen allemaal God aan. Afgoderij bestaat niet alleen uit het vereren van plaatjes, klei, metaal of welk type materiaal dan ook, gepraktiseerd door verschillende religies.
Er zijn degenen die de kinderen vereren, geliefden, personen in het algemeen en soms zelfs zichzelf. Er bestaan mensen die hun eigen beroep, hun sociale positie en ook hun vrijetijdsactiviteiten allemaal boven God in hun leven zetten.

VOOR EEUWIG THUIS
Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig.
Psalmen 84:5

dinsdag 17 januari 2017

VERGETEN KRIJGER
“Geef mij daarom dit bergland, waarvan de Here te dien dage gesproken heeft…” (Jozua 14:12)
Toen de kinderen van Israël Egypte verlieten, deden zij dat gebaseerd op het Woord van God, dat had vastgesteld dat het Beloofde Land aan hen gegeven zou worden. Elke Stam van Israël had recht op een deel van deze erfenis volgens de trouwheid, prestaties en het belang van elk van hen. Dus Mozes verdeelde het land en deed alles volgens de Belofte van God.

IK VERLIET HET ATHËISME
Bisschop Edir Macedo,
Ik ben u zeer dankbaar dat u mij een Geloof heeft gepresenteerd waar ik nog nooit over had gehoord, het intelligente geloof. Door middel van dit geloof heb ik het atheïsme verlaten. Ja, ik was een atheïst en niemand die mij ervan kon overtuigen dat ik verkeerd was.

DE HEL IS SLECHTS EEN OGENBLIK“En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld “in een ogenblik” tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn” (Lucas 4:5-7).

maandag 16 januari 2017

NAAR HET HUIS GAAN
Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.
Psalmen 122:1

vrijdag 13 januari 2017

WAT GESCHREVEN STAAT, STAAT GESCHREVEN!


En wat staat er geschreven?


Alles wat de HEER tegen de mensheid heeft gezegd staat geschreven. God vertelt geen onzin, noch verspilt Hij tijd aan nutteloze en lege woorden. Wanneer Hij Zijn mond opent, hebben Zijn woorden de juiste begeleiding en keren deze nooit leeg terug, zoals Hij zelf belooft:

maandag 9 januari 2017

AFVALLIGHEID
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen (1 Timoteüs 4:1).
We hebben veel mensen van het geloof zien afvallen. In elke hoek komen we mensen tegen die, op z’n minst, een christelijke kerk hebben betreden en er een, twee of drie keer zijn geweest, het Woord van God hebben gehoord en zich ervan afkeerden. We leven werkelijk in de laatste dagen, maar waarom gebeurt dit?

OMWILLE VAN DE LIEFDE
Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.
Psalmen 122:9

WETTEN IN HET VERSTAND
Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Jeremia 31:33

donderdag 5 januari 2017

EEUWIGE VEROORDELING“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16).
Wat is deze veroordeling? Degenen die hier op aarde al eens veroordeeld zijn weten maar al te goed hoeveel pijn en wanhoop dit woord met zich meedraagt.

MACHT IN HUIS
Te dien dage zal Ik voor het huis Israëls een hoorn doen uitspruiten, en aan u zal Ik vrijmoedigheid geven om te midden van hen te spreken. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben.
Ezechiël 29:21

woensdag 4 januari 2017

EERVOL GEZELSCHAP
“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”
Johannes 14:3

dinsdag 3 januari 2017

2017 GAAT DOORBREKEN
Het jaar 2016 is voorbij, en veel mensen blijven met het gevoel achter dat het ze niet lukte om hun voornemens te realiseren. Anderen beginnen 2017 met een verzwaard hart, denkende aan de situaties die hun verdrietig maken. Echter, onafhankelijk van hoe het jaar eindigde en het ander begon, bepaalt het Woord van God nadrukkelijk:

ACTIES VAN GERECHTIGHEID
“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”
Openbaring 19:7-8

maandag 2 januari 2017

DE VLOEK VAN DEPRESSIE

Depressie is niet dodelijk noch een straf. Depressie is de staat van wanhoop van de ziel.
Helaas ziet de depressieve persoon de depressie niet als een probleem van de ziel. En hoe acuter de vorm van de depressie ontwikkelt, hoe luider de noodkreet van de ziel tijdens zijn zoektocht naar hulp.

ALLE TRANEN AFWISSEN
“Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Openbaring 7:16-17