BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 22 december 2017

STAPPEN VOOR HET GOEDE
“De onverstandige gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang.”
Spreuken 14:15

DE BEDIENING OP HET ALTAAR
Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap met en toenadering tot God. Maar het is ook de Plaats van offers.
Het is een voorrecht voor degenen die daar leven en hun levens zaaien voor de Geest van God, zodat ze van Diezelfde Geest het eeuwig leven oogsten.

JALOERSE STAPPEN
“Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven.”
Psalmen 56:7

DUISTERE STAPPEN
“Zij omringen ons thans, waar wij ook gaan, hun oogmerk is ons ter aarde te werpen.”
Psalmen 17:11

STAPPEN iN OBSERVATIE
“Och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden.”
Psalmen 119:5

STAPPEN VOLGENS DE WET
“De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet.”
Psalmen 37:31

STAPPEN VAN GELEGENHEID
“Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij; en mijn enkelen hebben niet gewankeld.”
2 Samuël 22:37 Statenvertaling>/small>

woensdag 20 december 2017

BEWAAR UZELF
was aan het peinzen over de lijst van dingen en mensen die de Heer Jezus ons beval aan te houden met betrekking tot het doen of zijn:

HET ALTAAR EERT DEGENEN DIE HEM EREN
De ware, goede en trouwe dienaar, behoudt zijn gedachten gericht op de wil van Zijn Heer. Dit is niet af en toe! Hetzij in de kerk, thuis, op straat, kortom, op elke plaats.
Ik geloof niet dat God sporadische dienaren heeft. Of u bent 24 uur per dag en 365 dagen per jaar Zijn dienaar of u dient Hem niet. Of u bent de Tempel van de Heilige Geest of niet.

maandag 18 december 2017

HOE GEACCEPTEERD TE WORDEN DOOR GOD
“De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk” (Psalmen 145:3).
We kunnen geen relatie met God hebben zonder het verschuldigde respect en de eer te geven aan Zijn Heilige Naam.

woensdag 13 december 2017

HIJ IS SPECIALER DAN IK DACHT...
Goedendag bisschop!
Dit is de tekst die pastor Jan van der Tussen mij stuurde.
Deze pastor, die bekend staat als Pastor John, is de algemene secretaris van de Federale Synode in België. Hij is een man die in de evangelische kringen erg gerespecteerd is. Hij is Nederlands en Belgisch, maar spreekt ook Portugees.

dinsdag 12 december 2017

DE PERMANENTE BEHANDELING VAN DE HEILIGE GEEST
Ik was aan het mediteren over de handeling van de Heilige Geest in het leven van de mannen van het verleden. Bijvoorbeeld, in het Oude Testament hadden de profeten en de aartsvaders de Heilige Geest niet permanent bij hun om ze te begeleiden. Zij waren afhankelijk van een droom, een openbaring of een hoorbare Stem, zoals in het geval van Noach, Abraham, Mozes, Jozua enz.

maandag 11 december 2017

HET ALTAAR
“En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” (Mattheus 16:18-19).

donderdag 7 december 2017

STANDVASTIGE STAPPEN
“Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.”
Psalmen 40:3

BRON VAN HET WATER DES LEVENS
“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.”
Openbaring 21:6

maandag 4 december 2017

KLEDING VAN DE LEUGEN
De situatie van Jakob schetst de situatie van vele christenen wereldwijd. Hij presenteerde aan zijn vader de JACHT (HET OFFER) VAN DE LEUGEN, toen hij zonder enige moeite een geit offerde om eten te kunnen bieden aan Isaak.
“Daarop zeide Isaak tot zijn zoon: Wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon! En hij zeide: Omdat de Here, uw God, mij deed slagen.” (Genesis 27:20)

vrijdag 1 december 2017

DAGEN VAN DUISTERNIS
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”
Matteüs 24:29

OFFERS VAN GERECHTIGHEID
Volgens David betekende de vele soorten offers die aan God werden geofferd, veel meer dan louter religieuze rituelen. Het is juist dat zij geloof en gehoorzaamheid aan de wetten van Mozes tot uitdrukking brachten.

DE BEDIENING OP HET ALTAAR
Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap met en toenadering tot God. Maar het is ook de Plaats van offers.
Het is een voorrecht voor degenen die daar leven en hun levens zaaien voor de Geest van God, zodat ze van Diezelfde Geest het eeuwig leven oogsten.

donderdag 30 november 2017

DAGEN DIE MEN NOOIT HEEFT GEZIEN
“Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.”
Marcus 13:19

woensdag 29 november 2017

HET EINDE WAS GEKOMEN
“Zij belaagden ons bij elke schrede, zodat wij over onze pleinen niet gaan konden; ons einde was nabij, onze dagen waren vervuld, ja, ons einde was gekomen!”

Klaagliederen 4:18

dinsdag 28 november 2017

ANGST VOOR DE VERDRUKKING

“Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?”
Psalmen 49:6 Herziene Statenvertaling

maandag 27 november 2017

UW ZIEL IS EEUWIG
“Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.”
Prediker 3:11

vrijdag 24 november 2017

woensdag 22 november 2017

HET TEKEN VAN GOD
“Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt” (Johannes 6:27).

VROUWEN IN DE VERDRUKKING
“Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!”
Marcus 13:17

dinsdag 21 november 2017

DE MACHT VAN HET GELOOF
Wie beoordelingsvermogen heeft, twijfelt niet aan de Macht van het Geloof. Het werkt onafhankelijk van de omstandigheden.
Het is duidelijk dat wanneer u het geloof probeert te combineren met iets anders dat onrechtvaardig of een zonde is, het Geloof van God niet functioneert.

maandag 20 november 2017

WELKE IS UW KERK?
Het Koninkrijk van God is gemaakt uit orde en discipline. Zoals het lichaam van de Heer wordt de Kerk (Het Koninkrijk van God op Aarde), gevormd door degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn. Ze zitten overvol in verschillende evangelische denominaties.

HET GELOOF EN DE GERECHTIGHEID
Leven in Geloof is leven in gerechtigheid. U kunt geen geloof in de Waarheid hebben en wandelen in de Leugen. U kunt niet in het Woord van God geloven en doen wat de duivel leuk vindt. Tenzij dit geloof religieus, emotioneel en melodramatisch is.

donderdag 16 november 2017

HET STEVIG FUNDAMENT VAN ...
Het stevig fundament van de dingen die men hoopt

Als het gaat om dingen die door de menselijke ogen onzichtbare en onmogelijke zijn, zoals een ziekte die genezen wordt, een geliefde die bevrijdt wordt of welke persoonlijke droom of realisatie die de persoon wilt zien, is het geloof in de Belofte van God de enige uitweg. Er is geen andere optie.

HET GELOOF HUILT NIET
Dit is het! Het ware geloof, het intelligente geloof huilt niet, klaagt niet en wordt niet emotioneel. Het is hard en stevig als staal, maar net zo juist als gerechtigheid. Alleen dit behaagt de Allerhoogste God. De persoon laat zich niet misleiden door de oproepen van een emotioneel hart. Om wonderen gerealiseerd te zien worden, zijn degenen die geloven verplicht om te handelen, acties van moed te ondernemen die in de ogen van de wereld dwaasheid zijn.

ONTSNAPPEN AAN HET EINDE
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matteüs 24:14).

maandag 13 november 2017

EINDE DER TIJDEN, HAAT
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Marcus 13:13 

GA!
Voordat we onze werkplaats verlaten om naar huis te gaan, of andersom, laten we altijd belangrijke begeleiding en orders achter.
Voor Zijn hemelvaart (opneming), beval de Here Jezus:

vrijdag 10 november 2017

UW GELOOF HEEFT U BEHOUDEN...
Er is niets meer of minder.
Wat de verlorene redt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat het leven herstelt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat een vernietigd leven transformeert, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat een persoon rechtvaardig en waardig voor God maakt, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus;
Wat geneest, is het GELOOF in het Woord van de Here Jezus Christus.

woensdag 8 november 2017

HET IS ALLEEN EEN KWESTIE VAN GELOOF...
Tienden, offerandes en offers zijn een kwestie van geloof en rechtvaardigheid. Hier valt niet over te discussiëren of te twijfelen. Het is een kwestie van pure onderwerping aan het Woord van de HEER DER HEERSCHAREN.
“Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was…” (Hebreeën 11:4).

EEN GLIMLACH OP DE LIPPEN EN VERGIF IN HET HART
Elke zonde is een zonde.
Groot, middelmatig of klein, dat maakt niet uit, het is onderworpen aan de eeuwige verdoemenis.
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23).

ONDERSCHEID VAN HET EINDE
“Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?”
Daniël 12:8

dinsdag 7 november 2017

WAARDEN VAN HET GELOOF
Vanwege hun vleselijke en materialistische aard hebben de religieuzen Tienden en Offeranden als materiële waarden ingesteld, zodoende dwongen zij boosaardigheid af onder de christenen.
Maar de realiteit is compleet anders.

GELOUTERD TOT HET EIND
“Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.”
Daniël 11:35

maandag 6 november 2017

MEER VOOR HET ALTAAR, MINDER VOOR MIJ
Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen (Lucas 21:1-4).

vrijdag 3 november 2017

BARMHARTIGHEID HEEFT GEEN EINDE
“Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben.”
Klaagliederen 3:22

WAT IS LEVEN DOOR HET GELOOF?
De mensen die aan de wereld behoren zullen nooit de betekenis van leven door het geloof begrijpen.
Behalve wanneer de god van de wereld, die zijn verstand heeft verblind, wordt uitgeworpen.
De taal van het geloof is dwaasheid voor de wereld, omdat het de taal van God is.

NOODZAAK OM TE VERKONDIGEN
“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.”
Markus 13:10

donderdag 2 november 2017

DWAASHEID VAN HET GELOOF
“Want het woord des kruises – geloof dat geassocieerd wordt aan het offer – is wel
voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid” (1 Korinthiërs 1:18). 
Wie, in deze verloren wereld, is in staat om het leven te offeren aan Iemand die onzichtbaar is? Of voor een nieuw leven dat volgt na het offeren van het oude leven?

dinsdag 31 oktober 2017

VLOEK VAN DE VLOEK

De vloek is een geest.
Als een plaag, stopt het niet met handelen zolang het zijn slachtoffers niet helemaal consumeert. Het werd geboren op een plaats waar het nooit werd verwacht.

maandag 30 oktober 2017

GELOVEN OF "GELOVEN"
Net zoals niet alles wat blinkt goud is, gelooft niet iedereen, die meent in Jezus te geloven, werkelijk.
Veel goede mensen hebben geloven verward met “geloven (veronderstellen)”. Daar ligt de reden van zoveel frustraties in het geloof.

zaterdag 28 oktober 2017

HET VERBOND
Om dit onderwerp beter te begrijpen, is het kijken naar een stel Ringen in de handen van de bruidegom die op het Altaar is en op het punt staat om te trouwen. Wat symboliseert dat? Hij staat op het punt om zijn vrijgezelle leven op te offeren om een nieuwe reis van totale verloochening te beginnen, vanwege de liefde die hij voor zijn bruid heeft. Het is niet slechts een liefde van woorden, maar van handelingen die deze wederzijdse liefde voor elkaar bewijst en toont. Een reis van trouwheid in goede en slechte momenten; de twee zullen zich meer dan ooit aan elkaar hechten om de uitdagingen die het leven hun brengt, te overwinnen.

vrijdag 27 oktober 2017

STRIJDEN DIE VERSTERKEN
De wereld let niet op iemand die nooit ergens doorheen is gegaan.
De wereld luistert niet naar iemand die geen strijden heeft gehad en geen strijden heeft overwonnen.
Een soldaat die nooit in een oorlog heeft gestreden, welke verdienste moet aan hem worden toegekend?

Paulus zei:
“… want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam” (Galaten 6:17).

woensdag 25 oktober 2017

HET GELOOF, DE VISIE EN DE MOED VAN DAVID
David was de achtste en jongste zoon van Isaï, maar hij werd veracht door zijn eigen vader. Omdat hij nog jong was, bleef hij zorgen voor de schapen terwijl zijn volwassen broers naar de strijd gingen.
Maar die jongen was zó van GELOOF dat hij een beer en een leeuw had verslagen toen zij probeerden de schappen van de kudde van zijn vader te pakken. David wist dat niets en niemand de God van Israël kon uitdagen – vooral de onbesneden reus Goliath.