BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 31 maart 2014

DE TEMPEL EN HET OFFER

“Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis” 
(2 Kronieken 7:1).

De overvloed aan goud in de Tempel van Salomo was niet de reden waarom de aanwezigheid van God werd aangetrokken op diens inauguratie; Noch de grote menigte die op die Dag aanwezig was, trok Zijn aanwezigheid; In plaats daarvan werd de fysieke aanwezigheid van de Allerhoogste, in de vorm van Vuur, alleen maar aangetrokken omdat er brandoffers en slachtoffers aanwezig waren.

DE GROTE VIS


De grote vis die Jona had ingeslikt kon een vissoort zijn zoals de haai op deze foto. Deze haai is niet een roofdier die gelijk is aan de anderen. Vanwege het feit dat hij geen grote tanden heeft, beschikt hij over een grote mond, groter dan een mensenlichaam, en hij voedt zichzelf door kleinere vissen in te slikken. Precies zoals het in de Bijbel beschreven staat. Nogmaals een bewijs over de echtheid van Gods Woord.

woensdag 26 maart 2014

WAARVOOR STIERF JEZUS? (DEEL2)


“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat,
van God is en niet van ons” 
(2 Korintiërs 4:7).

Laat het heel duidelijk zijn dat God in ons, wij die alleen maar aarden vaten zijn, Zijn grootste schat wil plaatsen. Wat maakt een vaas waardevol? Zijn beeld of zijn inhoud? En als hij leeg is? Dan is hij waard volgens hetgeen hij is. Deze vaas representeert uw leven. En als er in deze vaas zich een persoon bevindt die gezond is, gelukkig in de liefde, een verenigde familie heeft, met veroverde en bereikte materiële doelen, heeft deze vaas dan een grote waarde? Ja!

dinsdag 25 maart 2014

WAARVOOR STIERF JEZUS?


Voor welk motief stierf de Here Jezus? Om gerechtigheid te doen geschieden! Het is onrechtvaardig dat de mens, die het beeld van God draagt – hoofd, ogen, handen, mond, neus, oren, voeten en hart – ook niet over Zijn gelijkenis beschikt. God schiep ons naar Zijn beeld en gelijkenis, maar zolang de mens de dood niet overwint, zal dat niet gebeuren. In feite is de dood hetgeen de mens het meest angst aanbrengt, alle mensen zijn er bang voor. Allen die nog de voordelen van de opstanding hebben gekregen.

vrijdag 21 maart 2014

DE HEILIGE GEEST IS ALLES!


Wie over de Geest van God beschikt, beschikt over alles; Er bestaan geen grenzen, alles is mogelijk;
Niet omdat het volgende geschreven staat 


“Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft” 
(Filippenzen 4:13).

woensdag 19 maart 2014

JERUZALEM EN DE UKGR


Jeruzalem
Ook wel bekend als de Heilige Stad, de betekenis van zijn naam is gefundeerd op vrede. Hij is één van de oudste steden ter wereld die nooit verlaten werd. Vaak werd hij in bezit genomen, binnengevallen, verwoest, herbouwd, maar altijd bewoond.

Stad van muren, gesloten poorten, ruïnes, conflicten, onrechtvaardigheden en tranen. Bewoond door gelovigen en ongelovigen, gescheiden door geloofsovertuigingen en idealen. Verstikt van de vijanden. Bewaakt door soldaten en wapens, maar desondanks, is hij de Heilige Stad.

dinsdag 18 maart 2014

OPENBARING


De sterk roeme niet op zijn kracht;
Noch de aantrekkelijke op zijn schoonheid;
Noch de rijke op zijn rijkdom;
Noch de gezonde op zijn gezondheid;
Noch de machtige op zijn macht…
De glorie van de mens bestaat uit het kennen van de HERE God,

vrijdag 14 maart 2014

ONMOGELIJKE DINGEN...


Zoals het onmogelijk is om een omelet te maken zonder eieren te breken, is het ook onmogelijk om:
Het Beloofde Land te bereiken zonder eerst door de woestijn heen te trekken;
Het Nieuwe Kanaän in bezit te nemen zonder eerst door de Rivier de Jordaan heen te trekken;

donderdag 13 maart 2014

EEN LES


Vaak investeren wij onze energie om de omstandigheden om ons heen te doen veranderen, zonder succes. Als dat al met jou gebeurt is, besteed dan aandacht aan wat je hier nu gaat lezen. Waarschijnlijk kan het jou helpen.

Heb je er al eens bij stilgestaan waarom je de situatie niet kunt veranderen? Misschien vindt die onaangename situatie plaats in jouw leven, zodat je jouw eigen houding verandert. Als dat zo is en je kunt de “boodschap” niet aannemen, dat kan je zeker weten dat die problemen zich gaan herhalen, totdat je leert…
Het is geen straf. Het is een les. In feite, leren wij allen van onze dagelijkse strijden.

woensdag 12 maart 2014

GEKOZEN OM EEN ZUIL TE ZIJN


Er zijn twee dingen waar de dienaren van God voor dienen te waken: Ten eerste: de behoudenis van hun eigen ziel; Ten tweede: de behoudenis van hun naaste. Met betrekking tot de behoudenis van zijn eigen ziel, zorgt de dienaar ervoor als zijn oogappeltje. Het is zijn oneindige en eeuwige schat die hij van de Geest van God ontving. Met betrekking tot de behoudenis van zijn naaste, zet hij zich in met lichaam, ziel en geest, omdat hij begrijpt dat het een missie is die hem door de Heilige Geest Zelf werd gegeven.

dinsdag 11 maart 2014

EEN VOORBEELD VAN GELOOF

Een voorbeeld van Geloof: Iemand die aan een dwarslaesie lijdt…

De ongelovige die zoekt, vindt. De christen blijft echter heel vaak stil. Maar Thiago Helton, die aan een dwarslaesie lijdt, laat zich niet tegenhouden door de moeilijkheden om over het geloof, dat hem ondersteunt, te spreken. Op deze foto ziet u hem evangeliseren in Belo Horizonte, Brazilië, bij het plein vóór Febem, een criminele inrichting voor jongeren. Thiago zei het volgende: “Ik ben de glorie van deze machtige God, die mij ondersteunt, aan het delen.”

vrijdag 7 maart 2014

DE HERE JEZUS OF BARABBAS?


“De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!” (Matteüs 27:21-22).

Deze beslissing die het volk in het verleden nam, wordt vandaag de dag, door een ieder van ons, nog steeds genomen bij elke gelegenheid. Mijn beslissingen zullen altijd één partij de vrijheid bieden en een andere partij gevangen houden. De kwestie is om te weten wie wie is. De Here Jezus is de waarheid en de gerechtigheid. Barabbas representeert de diefstal, het bedrog en de leugen.

woensdag 5 maart 2014

EEN BASTAARD OF VERZADIGD?


Het is het verhaal van mijn leven, die van u en miljoenen anderen die op deze wereld leven.
Wanneer wij hetgeen hebben bereikt dat wij zo graag wilden hebben, dan is het nog niet genoeg. Mijn zoektocht kwam echter ten einde toen ik het ultieme GENOEG wilde hebben!

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (2 Korintiërs 12:9).

dinsdag 4 maart 2014

WAAROM LIET GOD GEEN FOTO ACHTER?

Waarom liet God geen foto van Zichzelf achter?

Toen sprak de HERE tot u uit het midden van het vuur; een geluid van woorden hoordet gij, maar een gestalte naamt gij niet waar, er was alleen een stem” 
(Deuteronomium 4:12).

GEDRAGSGETUIGENIS



Er is een bekende gezegde dat luidt: “Daden spreken luider dan woorden!”
Eén van de punten waar het meest naar wordt gekeken door ongelovige mensen is de gedragsgetuigenis van een christen, vooral die van de helpers, aangezien zij beweren uit God geboren en gedoopt met de Heilige Geest te zijn. De help(st)ers zijn de rechterhand van de pastors in het werk van de kerk, en net zoals de pastor een correct en voorbeeldig leven dient te leiden binnen en buiten de kerk, dienen de helpers ook het parfum van de Here Jezus te verspreiden en te stralen in deze duistere wereld.


“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, 
die in de hemelen is, verheerlijken”
(Matteüs 5:16).

WIE BEPAALT WAT JIJ DOET?


Wij hebben de kracht om te beslissen wat wij doen. Zelfs als wij niet kunnen bepalen wat andere mensen zullen doen, kunnen wij wel bepalen hoe wij gaan reageren. Wat het verschil in ons leven maakt, is niet de manier waarop mensen ons behandelen of wat ze van ons verwachten. Het is WAT WIJ DOEN.

WERP UZELF OP WAT U BEDREIGT


“Wanneer u bedreigd wordt en u bent opstandig, dan kunt u er zeker van zijn dat u al uw problemen zult overwinnen.” Het werkt als een krachtveld wanneer een bedreiging zich voordoet, maar wanneer de persoon die bedreigd wordt opstandig is, dan is het alsof er een strijd is tussen twee gelijken, een meting van krachten.

maandag 3 maart 2014

EEN PERSOON, TWEE REALITEITEN


Wij allen beschikken over twee realiteiten, die van ons en die van God. Onze realiteit is hetgeen wij zien en leven, omgeven door onze familieleden, vrienden en kennissen. Waar de problemen werkelijk zijn, de strijden constant zijn, onmogelijke situatie aan alle kanten en de uitdagingen die ons elke keer beproeven. Het baat iemand niet om te zeggen dat het anders is, het baat niet om zichzelf te proberen bedriegen, het is de realiteit waarin wij leven en daarmee klaar.

STELEN VAN GOD



“Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de HERE der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten” (Maleachi 3:6-10).

GELOOF VAN KWALITEIT PRODUCEERT...

Geloof van kwaliteit produceert leven van kwaliteit


De Heer heeft, door middel van het geloof, een communicatiekanaal tussen Hem en Zijn schepping ingesteld.
Hij heeft wetten vastgesteld die het geloof besturen, zodat niemand het op een verkeerde manier kan gebruiken.

ALS DE BEDRIJVEN DIT ONTDEKTEN...

Als de bedrijven de formule ontdekten…

Bisschop,
Ik ben 39 jaar en ken het UKGR Centrum al 20 jaar. Hoe meer ik het UKGR Centrum leer kennen, hoe meer ik begrijp dat jaren in de Kerk niet automatisch een betere levenskwaliteit of gemeenschap met God inhouden. Dit is fantastisch, omdat het de persoon die Hem vandaag accepteert de mogelijkheid biedt om onmiddellijk een wonder te bereiken.

Met trots zeg ik dat ik al meer dan 10 jaar voor de administratieve afdeling van de UKGR werk. Ik volg dagelijks diens groei, zowel in Portugal als ook in andere landen in Europa en Afrika. En wat heb ik veel geleerd zeg…

ARMAGEDDON



Volgens alle tekenen wordt de zesde beker van Gods toorn al uitgegoten.De eindstrijd tussen het Goede en het kwaad is al op gang. Het laatste gevecht, dat op een dag zal plaatsvinden in Armageddon vindt al plaats op individuele termen. Alles is onder de controle van de Almachtige Heer van de Heerscharen; Hij zal de omsingeling van alle naties tegen Jeruzalem toelaten, zoals hij ook de innerlijke conflicten van de christenen heeft toegelaten; Maar zoals het geschreven staat dat de vijanden van Israël vernietigd zullen worden, zal dat ook gebeuren met de vijanden van de vastbesloten christen. Welk volk bestaat er in het universum dat in staat is om het volk van de Heer van de Heerscharen te confronteren en zonder kleerscheuren weg te komen?