BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 21 december 2012

WANNEER U DIENT TE VERANDEREN

Wanneer u zich realiseert dat u dient te veranderen
Gedurende onze leven, gaan we door veel dingen heen die ons leven vormen – of ten minste proberen ze dat. Als wij blind en doof zijn voor hetgeen elke ervaring ons leert, dan kan ons karakter niet gevormd worden. En dat is het probleem dat velen van ons in hun binnenste met zich meedragen. Ons menselijk hart heeft zo een hoge dunk van zichzelf, is zo overtuigd dat het alles beter weet, dat het zich nooit kan vergissen, dat wij vaak het leerpunt in een ervaring missen.

donderdag 20 december 2012

NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON

Bij de begeleiding die door God aan Gideon werd gegeven, heb ik iets opgemerkt dat ik voorheen nooit opmerkte. Ik weet dat het u, die veel STRIJDEN verloren heeft, zal helpen om de OORLOG te winnen als u accepteert en praktiseert wat u hieronder zult leren. 
U ZULT NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON ZIJN!

woensdag 19 december 2012

PARELS VAN HET LEVEN...LITTEKENS

Parels worden gemaakt door middel van een natuurlijk proces en worden gevonden in een schelpdier genaamd oester. In feite is het een simpel verdedigingsmechanisme van dit dier tegen vreemde dingen, zodat het niet zijn integriteit in gevaar brengt. De oesters vormen parels met een aantrekkelijke glans en daarvan worden weer juwelen gemaakt. De bruikbare parels worden door twee soorten oesters gemaakt: zoutwater oesters en zoetwater oesters. Zij behoren niet tot dezelfde familie, maar ze hebben één gemeenschap gemeen: hun binnenste is bekleed met een substantie genaamd parelmoer. Dit materiaal vormt het belangrijkste deel van de parel.

dinsdag 18 december 2012

HET BEGIN VAN ALLES


Het begin van alles en wat Ted Turner zei: In het begin was er het koppel Adam en Eva. Bij het tweede begin, na de zondvloed, waren er Noach en zijn vrouw. Bij het vormen van de natie Israël, waren er Abraham en Sara. Bij de schepping van het Nieuwe Israël, door de geboorte van de Here Jezus, waren er Maria en Jozef. Ziet u het patroon dat door God werd gebruikt om iets te beginnen, om de fundamenten van een groot project te beginnen?

maandag 17 december 2012

DE UITEINDELIJKE BESTEMMING

Het is moeilijk om de dood onder ogen te komen. Vooral wanneer men niet de zekerheid heeft van waar de ziel zal gaan na de dood. Stel u zich voor hoeveel mensen van deze wereld, zonder enige hoop, zijn heengegaan. Er zijn verhalen van mensen die, toen ze op het punt stonden om te sterven, de verschrikking van de hel aanvoelden. Desondanks, vernedert men zich niet voor de Énige die hun kan redden: Jezus.Mensen die zich nooit druk maakten om de uiteindelijke bestemming van hun ziel en, op dat fatale moment, de wanhoop meemaakten van het vallen van een afgrond zonder einde.

vrijdag 14 december 2012

HET ALTAAR VAN BAÄL AFBREKEN


“Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN; daarom gaf de HERE hen over in de macht van Midjan gedurende zeven jaar, waarin Midjan de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midjan richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in, die in het gebergte liggen, de holen en burchten.

woensdag 12 december 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Het woord en het geloof
De Heilige Geschriften bevestigen dat toen Jezus in Kafarnaüm, de stad van Petrus, aankwam, het eerste wonder dat daar verricht werd de bevrijding van een bezeten man was. Hij werd bevrijd door de kracht van het Woord. Allen waren verbaasd en zeiden tegen zichzelf: “Wat voor Woord is dit?”. Zijn bekendheid verspreidde zich overal naartoe en zeker weten kreeg Petrus er ook over te horen. Toen hij wegging van die plaats ging Hij naar het huis van Simon Petrus en genas, met hetzelfde Woord, zijn schoonmoeder. Velen werden in die stad, door de kracht van het Woord, genezen en bevrijd. Toen kwam de beurt van Petrus om de kracht van dat Woord te ervaren. Nadat hij terugkwam van een avond waarbij hij geen vissen had gevangen, zei Jezus tegen hem:

dinsdag 11 december 2012

DE MACHT OM TE KIEZEN

De macht om te kiezen behoort aan mij, de consequenties daarvan kunnen niet voor anderen zijn. Het is niet eerlijk om slechte beslissingen te nemen en anderen de schuld te geven voor de consequenties. God gaf ons de macht om te kiezen voor het goede of het kwaad, gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn. Niemand is perfect, maar degenen die gehoorzamen gaan achter perfectie aan. Het zijn dit soort mensen dat de Heilige Geest zoekt om Hem te dienen

maandag 10 december 2012

SLECHTE ADEM


De Here Jezus kwam niet voor de hypocrieten, maar voor degenen die verloren in de zonde zijn en in hun binnenste zit er een aanroeping, een verlangen om God te dienen, om zich te reinigen. Het zijn deze mensen die, wanneer ze eenmaal gereinigd zijn, rechtvaardige offerandes zullen brengen. God is geïnteresseerd in de aanbidding van mensen die Hem ware offerandes presenteren die een liefelijke geur hebben.

vrijdag 7 december 2012

EEN SCHREEUW VAN DE HEMEL

“Ik heb u liefgehad, zegt de HERE…” (Maleachi 1:2) NBG’51

De liefde van God is een feit. Men kan echter nooit denken dat die liefde in staat is om de zonde te tolereren. God is Rechtvaardig, Perfect en Puur. Hij vergeeft de ongerechtigheid van degene die berouw toont, Hij is lankmoedig, maar Hij zal nooit de schuldige onschuldig verklaren. Zijn Gerechtigheid, Heiligheid en Puurheid laten niet toe dat Zijn liefde zal trouwen met de menselijke ongerechtigheid, corruptie en onreinheid. Begrijp de volgende profetische teksten:

donderdag 6 december 2012

BREEK DE KRUIK

“Zo bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de
linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen: 
Het zwaard van de HERE en van Gideon!”
Richteren 7:20

woensdag 5 december 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Explosief Geloof
 
Als een gave van de Heilige Geest is het bovennatuurlijk geloof de macht van God in het binnenste van degenen die nederig van geest zijn (zie Matteüs 5:3). Wat het geloof betreft bestaat er geen min of meer. De persoon heeft het of hij heeft het niet. Omdat het een Goddelijke gave is, is het geloof persoonlijk en kan het aan niemand worden uitgeleend.
 
Jezus sprak door middel van gelijkenissen zodat degenen wiens harten gesloten waren, zoals de hoogmoedigen en hypocrieten, de hoofdpriesters en de Farizeeën het niet konden begrijpen (zie Marcus 4:11 en Lucas 8:10). Dit bevestigd dat het bovennatuurlijk geloof niet voor iedereen is (zie Jesaja 53:1).
Voor degenen aan wie het geopenbaard is, is het de macht van God in hun binnenste. Het maakt niet uit of het groot of klein is. Zoals een korrel zand in een oester komt en zich daarbinnen ontwikkelt tot een parel van grote waarde, zo zit het geloof dat van God komt in het binnenste van de nederige persoon, klaar om te exploderen en de onmogelijke dromen mogelijk te maken.
Vanwege zijn onmeetbare waarde, neemt het geloof bezit van alles. Inclusief een nieuw leven. De grootste kwaliteit van het geloof is dat het persoonlijke eigenschappen afgeeft om God, de bron van het geloof, te kunnen behagen. Hoe groot de zondaar ook kan zijn, de macht van het geloof is voldoende om de dingen die niet bestonden te doen ontstaan. Maar er is moed nodig om het uit te oefenen. Zo niet, dan zal het niet baten.
Bisschop Edir Macedo

Elke woensdag dienst van "Nacht van de behoudenis" speciaal om 18.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764


dinsdag 4 december 2012

EEN WARE MAN...

God schiep de man naar zijn beeld en gelijkenis en vanaf toen werkte de duivel eraan om ervoor te zorgen dat de mens dat niet meer werd. Het eerste grote probleem van de man begon toen hij zich liet leiden door de slechte beslissing van zijn vrouw.

Onze God is niet bekend als de God van Sara, Rebekka en Rachel. Dit is niet seksisme, maar begrijp dat, zelfs in een samenleving waar er sprake is van gelijke rechten, de rollen niet gelijk zijn. De ware man weet dat hij de voorziener en beschermer is van zijn huis. Hij is degene die het laatste woord hoort te hebben, het hoofd hoort te zijn, oftewel, de beslissingen dient te nemen. Maar met het verloop van de dagen zien we dat de man zijn verantwoordelijkheden aan de vrouw overdraagt en in veel gevallen is het zelfs zo dat zij het huis onderhoudt.
Dus het volgende is nodig:
1e – Een Ware Man te zijn
Het komt bijna nooit voor dat we een getrouwde vrouw zien die uren besteed aan computerspelletjes, naar een bar gaat, of welk sport dan ook beoefend en zodoende haar man thuis achter laat met de kinderen. Maar het komt vaak voor dat wij vrouwen horen klagen dat hun echtgenoot meer tijd besteed aan zijn vrienden, voor de TV of de computer, dan dat hij tijd met haar doorbrengt. Het is teleurstellend! Omdat de man met wie zij getrouwd dacht te zijn als een kind handelt. Dus ten eerste dient u zich het volgende af te vragen: Ben ik een ware man? Draag ik de verantwoordelijkheid van een man?
2e – Een Man zijn die de Vrouw verwacht
De vrouw wilt zich veilig en beschermd voelen. Zij wil inspraak hebben bij de beslissingen, maar verwacht dat haar man de beslissingen neemt en dat hij, als dat nodig is, zelfs tegen haar ingaat. De man kan zich niet vluchten voor zijn verantwoordelijkheden als een echtgenoot en een vader. Hij dient liefde en aandacht te tonen, te motiveren en te vermanen. Een vrouw trouwt niet alleen maar zodat zij een seksueel partner heeft, zij wil veel meer. Zij wil een ware man aan haar zijde.

Is het mogelijk dat u tot vandaag nog steeds niet doorhebt dat uw vrouw haar kracht heeft gebruikt door hard te werken, om u te helpen met de lasten, terwijl u elke dag uzelf had moeten beloven dat u uw vrouw uit dat moeilijke leven zou halen om haar een leven te bieden dat zelfs haar ouders niet in staat waren om te doen? Antwoord uzelf: Ben ik de man waarvan mijn vrouw verwacht dat ik zal zijn? Heb ik me wel eens druk gemaakt om het feit dat zij zo ontevreden over mij kan zijn dat zij van mij zou willen scheiden?
3e – Een Man van God zijn
Wat een man transformeert naar een man van God is de gehoorzaamheid. Veel echtgenoten hebben zich vastgeklampt aan het geloof van hun vrouwen, zij schuilen zich. Vandaag de dag heeft God geen “Abraham” kunnen vinden, het is makkelijker om een vrouw van geloof te vinden dan een man van geloof. Waar is de dappere krijger, waar is de man van gebed, geloof en vertrouwen in God. Ik garandeer u dat uw vrouw nooit over u zal klagen omdat u gehoorzaam aan God bent, omdat u hierin toont dat u de ware man bent die zij altijd nodig heeft gehad, omdat u God gehoorzaamt.
Antwoord uzelf: Op welke dag heeft u besloten om voor God te offeren uit gehoorzaamheid? Bent u er echt moe van om uzelf, uw vrouw en God teleur te stellen? Ga dan uit de grot van nalatigheid en offer voor God. Het is tijd dat u de “Gideon” wordt die in uw binnenste zit!
Pastor Walber Barbosa

Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

vrijdag 30 november 2012

WAAR BENT U HET ZAT VAN?


In deze hondenwereld, is er niemand die niet ergens zat van is. De vraag is: zat waarvan? Zat van het vechten? Of zat van het lijden? Omdat er een groot verschil zit tussen deze twee mensen. Degene die het zat is om te lijden kan, gedurende een bepaalde periode van zijn leven, overmand door angst worden en zelfs naar de grotten gaan. Maar wanneer hij genoeg heeft van het lijden, dan verlaat hij de grotten, onderneemt hij actie, confronteert en overwint zijn angsten om die situatie van nederlaag en schande terug te draaien. Zoals Gideon die, vanwege zijn actie, de roeping van God ontving om zijn leven en dat van de gehele natie te veranderen.

donderdag 29 november 2012

OF U HET WILT OF NIET....

We onderwerpen onszelf altijd aan iets of iemand, maar de persoon beslist aan wie hij zich zal onderwerpen, dat wil zeggen GEHOORZAMEN!

IK BEN HET ZAT, IK WIL VERANDEREN!

Bij de Eerste keer, zijn manier: Religieus (normaal, traditioneel, zonder moeite…)

dinsdag 27 november 2012

VERNEDERING, OPSTAND EN GELOOF


Het heeft niets te maken met onderhandelen, ruilen of zakendoen. En al helemaal niet met geluk. Het geloof dat kookt, kookt omdat het afhankelijk van de Almachtige is. Gideon was een voorbeeld hiervan. Zijn keuze had niets te maken met het feit dat hij een oorlogsheld was. En al helemaal niet omdat hij beschikte over militaire wapens of speciale talenten. Gideon en zijn driehonderd dappere helden beschikten alleen maar over vernedering, opstand en geloof.

maandag 26 november 2012

RECHTVAARDIGE OFFERANDES


God vereist, zeer zeker, rechtvaardige offers van Zijn dienaren. De profetie:“Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen,Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen”(Maleachi 3:3) NBG ’51,

vrijdag 23 november 2012

WARE AANBIDDER


Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Maar deze geloofsovertuiging vereist bepaalde regels om alles mogelijk te maken. God de Zoon is in de wereld gekomen om zonden te verwijderen en als bemiddelaar om tot God de Vader te komen. Maar alleen voor hen die Hem gehoorzamen.

donderdag 22 november 2012

UKGR IN SUDAN

Opening UKGR in Sudan


Bischop, goede middag!

God zij dank, dat we erin slaagden om de kerk, waar het voorheen onmogelijk was, te openen: Soedan moslimland, waar slechts 5% van de bevolking Engels spreekt, terwijl de overige 95% Arabisch en de lokale dialecten spreken.

woensdag 21 november 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


WELKE GELIJKENIS HEEFT U?
“Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer;ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; (beiden hadden de kans om een TEKEN aan God te geven en om het beeld en gelijkenis van de Schepper te worden) en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht” (Genesis 4:4-5) NBG ’51.

dinsdag 20 november 2012

HET KONINKRIJK VAN DE HEILIGE GEEST

 
Het Koninkrijk van God wordt gekarakteriseerd door rechtvaardigheid. Het koninkrijk van de hel wordt gekarakteriseerd door onrechtvaardigheid. En dat is de reden geweest van de scheiding tussen het schepsel en de Schepper. God-de-Vader koos Abraham om een koninkrijk van rechtvaardigheid voort te brengen. Het zou het verschil zijn van de andere volken op Aarde. Zo werd het koninkrijk van Israël opgericht. Maar dit koninkrijk verbrak ook zijn verbond met de Schepper.

maandag 19 november 2012

ZOETE VOLHARDING

Milton S. Hershey werd op 13 september 1857 geboren op het platteland van Pennsylvania. Zijn vader was een dromer, maar hij had geen doorzettingsvermogen, als een project waar hij aan werkte niet lukte, dan verhuisden ze en begon hij een nieuw project. Het constante verhuizen waren niet goed voor de studies van de jongen die van school afging zonder de voltooiing van het basisonderwijs. Zijn moeder echter had een positieve invloed op hem en leerde haar enige zoon het belang om een trouwe tiendegever te zijn, God te gehoorzamen en te volharden.

vrijdag 16 november 2012

WELKE GELIJKENIS HEEFT U?

BEELD + GELIJKENIS, dat waren de uitgangspunten van God om de mens te scheppen. Echter, op een gegeven moment nam de mens afstand van God en kwam hij dichter bij het beeld en de gelijkenis van de duivel. Maar God deed een oproep:“Wees gelijk aan de SCHEPPER!”

donderdag 15 november 2012

CIA EN OVERSPEL

De directeur van de CIA treedt af vanwege overspel

Het curriculum van generaal David Petraeus is sterk genoeg om elke Amerikaanse vijand te doen schudden. Hij was iets korter dan een jaar de directeur van de CIA voordat hij, afgelopen vrijdag, zijn ontslag indiende. Generaal Petreaus was van fundamenteel belang voor de oorlog in Irak in 2003 en de daarop volgende jaren.

woensdag 14 november 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

GRATIS REIZEN
Drie eerstejaarsstudenten en drie ouderen reizen met de trein tijdens een vakantie vlak voor de jaarwisseling . Bij het station aangekomen kopen de drie jongeren hun kaartjes en zien hoe de ouderen alleen maar één kaartje kopen. “Hoe kunnen jullie drieën reizen met alleen maar één kaartje?” vroeg één van de jongens. “Kijk en leer”, antwoordde één van de ouderen.

maandag 12 november 2012

WELK GELOOF HEEFT U?

Ik heb altijd gehoord dat het geloof dat het lichaam geneest ook hetzelfde geloof is dat de ziel redt. Dat is niet waar. Jezus genas tien melaatsen waarvan alleen maar één terugkeerde. Hij genas de verlamde bij de badplaats van Betesda en toen Hij hem later tegenkwam in de Tempel zei Hij:

donderdag 8 november 2012

VAN MOSLIMS TOT DE HERE JEZUS

Deze foto toont de doop van Murtala en Fatumata, die voorheen moslims waren. Dit koppel kwam 5 maanden geleden naar het UKGR Centrum in Portugal met veel problemen. Één van deze problemen was de situatie in het huwelijk, ze maakten veel ruzies en stonden op het punt om te scheiden. Ik herinner me toen ik het voor het eerst met de man sprak dat hij zei dat hij gedachtes had om zijn vrouw te vermoorden. In hun huis was er geen vrede, het was een ware hel.

woensdag 7 november 2012

DE MACHT VAN EEN VROUW


Het enige wat mijn moeder altijd deed was over mij klagen, niets dat ik ooit deed was goed genoeg voor; zij leefde om mij bepaalde namen te noemen. Toen ik vorige week met een paar vrienden aan het praten was, begonnen we over onze achtergrond te praten en hoe onmogelijk het ook leek, bij ons beiden was het een vrouw die ons beïnvloedde om later fouten te maken… Vreemd, toch? We zijn moeders, vrienden, geliefde dochters en op hetzelfde moment kunnen we soms de meest vervelende… zijn.

dinsdag 6 november 2012

IK?BANG?VAN WAT?


Waarom zijn sommige mensen “bang” om toe te geven dat ze “bang” zijn? Alleen degenen die nog niet geboren zijn of al zijn gestorven zijn niet “bang”! Kijk wat er in de Bijbel staat:
“Toen werd Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede…” (Genesis 32:7) NBG ’51.

maandag 5 november 2012

ZEGEN OF VLOEK

Natuurlijk zal niemand voor de vloek kiezen. De meerderheid negeert echter het feit dat zowel het een als het ander een prijs heeft. De prijs voor de zegen is gehoorzaamheid aan het Woord van God. De prijs voor de vloek is ongehoorzaamheid aan het Woord van God. Er is niets aan te doen, dit is de discipline die de rechtvaardigheid van God leidt. Of u nu christen bent of niet, gedoopt met de Heilige Geest of niet, trouw in de kerk of niet… Er is geen ontkomen aan deze regel.

vrijdag 2 november 2012

HET BESEF VAN DE HEL


De rijke man stierf en werd begraven. “En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.” Hier begint het eeuwige leed voor de man die, op Aarde, heerlijk genoot van zijn fortuin. Hij had de wereld aan zijn voeten; bedienden voor alles, zelfs om zijn achterste te vegen. Onmiddellijk nadat de dood aan zijn deur klopte, bevond hij zich in een plaats van kwelling en wanhoop. Iets dat nog nooit werd gezien door menselijke ogen. Onophoudelijke kreten van pijn en de terreur die de zielen, die om hem heen waren, ondergingen maakte de plaats nog erger. Het was de hel. Miljarden zielen, allen heel bewust van waar ze waren. Maar geen één van hun, niet eens één ziel, was in staat om het leed van de andere ziel te verlichten.

donderdag 1 november 2012

UIT DE HEL KOMEN

Wat is de kans om uit de hel te komen? Niemand ging of gaat naar de hel vanwege Gods wil. In tegenstelling, God heeft alles gedaan om te voorkomen dat de mensen daar eindigen. Weinig mensen weten dat de hel de woonplaats is van de onrechtvaardigheid. Alles wat onrechtvaardig is, is zondig en alles wat zondig is, is onrechtvaardig. God is Rechtvaardigheid en kan, zodoende, dus niet de onrechtvaardigheid of diens woonplaats hebben gecreëerd.

woensdag 31 oktober 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


HET VAGEVUUR

De mensen brengen blindelings kinderen voort zonder het geringste idee te hebben van de eindbestemming van hun zielen. De Aarde is de Plaats van de Beslissing geweest tussen het eeuwige leven en de eeuwige dood. Hier beslissen de mensen of ze het pad van gerechtigheid of het pad van onrechtvaardigheid, het pad van heiligheid of het pad van zonde zullen bewandelen. De kansen om tot de Plaats van Rechtvaardigheid te komen zijn heel klein.

maandag 29 oktober 2012

EN DE GOEDE OGEN?


“De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister” (Lucas 11:34) NBG ’51.

donderdag 25 oktober 2012

IK WEET WAT IK MOET DOEN


“Ik weet wat ik moet doen.” Maar u doet het niet. Daar ligt uw probleem. Veel mensen lijden vanwege onwetendheid, omdat ze niet weten wat ze moeten. Maar ik geloof dat er meer mensen zijn die lijden, omdat ze niet doen wat ze wél weten. Voor deze mensen zei de Here Jezus het volgende:
“…bekeer u en doe (weder) uw eerste werken” (Openbaringen 2:5) NBG ’51

woensdag 24 oktober 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


DE VLOEK VAN KAIN

Hoe kunt een hechte relatie met God hebben, als het geweten van de zonde u altijd beschuldigt? En waarom beschuldigt het u? Omdat er geen sprake was van oprechte berouw. Berouw is niet een gevoel van spijt of wroeging. Berouw houdt het verlaten en het haten van de zonde in. Satan heeft juist de zonde gestimuleerd zodat hij later het geweten van de persoon kan kwellen, om zodoende zijn geloof te neutraliseren. Er is niets ergers dan over een slechte geweten te beschikken. Het is alsof de persoon een vloek met zich meedraagt.

dinsdag 23 oktober 2012

DE BOOM VAN HET LEVEN


Bij alles in het leven is het principe van succes afhankelijk van de basis, de fundamenten. Als de fundering goed is gelegd, dan kan het gebouw of het huis zelfs bestand zijn tegen een aardbeving. Dit geldt ook voor het leven van een persoon: zijn geestelijk leven, huwelijk, professionele leven, zijn bedrijf, voor alles…

maandag 22 oktober 2012

vrijdag 19 oktober 2012

DE INVESTEERDER EN DE GOKKERDe investeerder heeft geen angst om te zaaien, omdat hij de zekerheid van de oogst heeft.
Hij beschouwt de risico’s niet, omdat hij in zijn gedachten het volgende gelooft

donderdag 18 oktober 2012

TIENDES EN HUWELIJKENVanuit het oogpunt van het natuurlijke geloof hebben de tiendes niets te maken met het huwelijk. Echter, vanuit het oogpunt van de Bijbel, oftewel, het bovennatuurlijke geloof, hebben die twee met elkaar te maken.
De tiendes zijn het begin van een relatie met God. Ze zijn de eerstelingen, de eerste vruchten of het eerste van alles in het leven dat op het altaar geplaatst wordt als een erkenning van de heerschappij van de Here Jezus in onze levens.  Ze zijn een teken van een verbond, pact of een huwelijk met Hem.

woensdag 17 oktober 2012

DE 5 MACHTEN DIE ALLEN HEBBENMensen hebben van nature vaardigheden die zij dagelijks gebruiken (of niet), zonder erbij stil te staan over hoe die vaardigheden hun leven en toekomst zullen beïnvloeden.

dinsdag 16 oktober 2012

DE MATERIALISATIE

De Materialisatie van het Bovennatuurlijk Geloof

Hoe kan de liefde voor iemand gematerialiseerd worden? De ouders materialiseren de liefde wanneer ze moeite doen om hun kinderen het beste te geven in hun opvoeding; Degenen die een relatie hebben materialiseren de liefde die ze hebben wanneer ze de onderlinge verantwoordelijkheid op zich nemen, door middel van de serieuze verbintenis van het huwelijk; De echtparen materialiseren de liefde die ze hebben wanneer ze dagelijks voor elkaar offeren.

maandag 15 oktober 2012

BANDIET GELOOF EN LIEFDE

Geloof en liefde lijken de meeste gebruikte woorden in de wereld te zijn. Echter, weinig mensen hebben hun leven naar de ware betekenis van die woorden geleid. Het gebrek aan begrip hierover, heeft velen ertoe geleid dat ze lijden en zelfs hun leven ervoor hebben verloren. Wanneer men over het geloof spreekt, dan associeert het menselijke verstand het meteen met een bepaalde religie. Dit is het natuurlijke geloof dat onverschillig en apathisch is voor de christelijke ethiek. Het heeft geen verantwoordelijkheid met discipline of gerechtigheid.

PRAKTISCH GELOOF


“De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen”
(Jesaja 14:24) NBG ’51.

donderdag 11 oktober 2012

DE ONDERPAND VAN DE GEEST


Een bepaald bezit als garantie plaatsen voor een betaling is iets heel normaals geworden in de samenleving. Dit gebeurde al in de tijden van Paulus die, geleid door de Heilige Geest, gebruik maakte van deze gewoonte om de christenen in Efeze te informeren over hun veelbelovende en eeuwige toekomst.

dinsdag 9 oktober 2012

DE JAGER EN DE KOK


Er waren eens twee broers waarvan één een jager was en de ander een kok. Ondanks het feit dat zij tweeling waren, hadden ze niets gemeen met elkaar. Noch qua uiterlijk, noch qua lichaamsbouw. In tegenstelling tot wat er meestal gebeurt. De jager maakte van zichzelf een sterke veroveraar vanwege zijn fysieke structuur. Zijn fysieke eigenschappen deden hem op een beer lijken, klaar om zijn prooi te verslinden. Zijn fysieke gaven, in combinatie met zijn expertise in het jagen, bewogen hem om naar de velden en bossen te gaan.

maandag 8 oktober 2012

PUUR GELOOFEr zijn moment in het leven waarop men niet kan wachten voor de volgende dag. Tijdens de ministerie van Jezus werden de zieken onmiddellijk genezen. De vermenigvuldiging van de broden en vissen gebeurde ook ter plekke. De wederopstanding van Lazarus gebeurde meteen. Als wij Dezelfde Geest van Jezus hebben, waarom zouden we dan moeten wachten voor het antwoord? Natuurlijk zijn er dingen die een bepaalde tijd vereisen.

vrijdag 5 oktober 2012

HET GEHEIM VAN DE OVERWINNING


Als ze niet doden, dan laten ze wel gevolgen achter. Zo zijn de twijfels, die zich manifesteren in de vorm van onzekerheden. Als het favoriete schatje van de duivel, is de twijfel het meest dodelijke wapen van de hel. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De geest is verantwoordelijk voor het intellect, het rationele gedeelte van de mens. De ziel is het centrum van de emoties, gevoelens en sensaties. De twijfel slaagt alleen bij degenen die nog een ziel zijn. Hij is alleen niet in staat om mij te vernietigen omdat ik al een hele lange tijd geest ben.