BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 31 oktober 2017

VLOEK VAN DE VLOEK

De vloek is een geest.
Als een plaag, stopt het niet met handelen zolang het zijn slachtoffers niet helemaal consumeert. Het werd geboren op een plaats waar het nooit werd verwacht.

maandag 30 oktober 2017

GELOVEN OF "GELOVEN"
Net zoals niet alles wat blinkt goud is, gelooft niet iedereen, die meent in Jezus te geloven, werkelijk.
Veel goede mensen hebben geloven verward met “geloven (veronderstellen)”. Daar ligt de reden van zoveel frustraties in het geloof.

zaterdag 28 oktober 2017

HET VERBOND
Om dit onderwerp beter te begrijpen, is het kijken naar een stel Ringen in de handen van de bruidegom die op het Altaar is en op het punt staat om te trouwen. Wat symboliseert dat? Hij staat op het punt om zijn vrijgezelle leven op te offeren om een nieuwe reis van totale verloochening te beginnen, vanwege de liefde die hij voor zijn bruid heeft. Het is niet slechts een liefde van woorden, maar van handelingen die deze wederzijdse liefde voor elkaar bewijst en toont. Een reis van trouwheid in goede en slechte momenten; de twee zullen zich meer dan ooit aan elkaar hechten om de uitdagingen die het leven hun brengt, te overwinnen.

vrijdag 27 oktober 2017

STRIJDEN DIE VERSTERKEN
De wereld let niet op iemand die nooit ergens doorheen is gegaan.
De wereld luistert niet naar iemand die geen strijden heeft gehad en geen strijden heeft overwonnen.
Een soldaat die nooit in een oorlog heeft gestreden, welke verdienste moet aan hem worden toegekend?

Paulus zei:
“… want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam” (Galaten 6:17).

woensdag 25 oktober 2017

HET GELOOF, DE VISIE EN DE MOED VAN DAVID
David was de achtste en jongste zoon van Isaï, maar hij werd veracht door zijn eigen vader. Omdat hij nog jong was, bleef hij zorgen voor de schapen terwijl zijn volwassen broers naar de strijd gingen.
Maar die jongen was zó van GELOOF dat hij een beer en een leeuw had verslagen toen zij probeerden de schappen van de kudde van zijn vader te pakken. David wist dat niets en niemand de God van Israël kon uitdagen – vooral de onbesneden reus Goliath.

dinsdag 24 oktober 2017

NOODZAKELIJKE ONDERWIJZING
En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.
1 Johannes 2:27

HET IS NIET NODIG OM U TE HERINNEREN

“Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.”
1 Thessalonicenzen 4:9

NODIGE VOLHARDING
“Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen.”
Hebreeën 10:36

HET IS NIET NODIG OM TE SPREKEN
“Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.”
Thessalonicenzen 1:8

BEHOEFTE OM OFFERANDE TE GEVEN
“En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.”
2 Korinthiërs 9:7

NODIGE OPBOUW
“Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.”
Efeziërs 4:29

NODIG BEGRIP
“Want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.”
Johannes 20:9

HET IS NIET NODIG OM ZICH BEZORGD TE MAKEN
“De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.”
Psalmen 34:10

NOODZAKELIJK OFFER
“De schare dan antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; hoe kunt Gij dan zeggen, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?”
Johannes 12:34

NOODZAKELIJKE GEBEURTENIS
“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.”
Markus 13:10

NODIGE STANDVASTIGHEID
“Doch hij, die, in zijn gemoed vast overtuigd, niet genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn jongedochter ongerept te laten blijven, zal wèl doen.”
1 Korinthiërs 7:37

DE GROOTSTE NOODZAAK PRIORITEREN
“Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God.”
2 Korinthiërs 9:12

NOODZAKELIJKE DOOD EN OPSTANDING
“En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.”
Markus 8:31

NOODZAAK OM NEDERIG TE ZIJN
“Doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was.”
1 Korinthiërs 12:24

INBEELDING
“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus” (Romeinen 10:17).
Maar hoe is dit in de praktijk? Door de macht van INBEELDING!
“Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft (beeldt in), dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden” (Marcus 11:24).

NOODZAKELIJKE GROEI
Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze.
Hebreeën 5:12

vrijdag 20 oktober 2017

IS DIT RECHTVAARDIG?


Jezus is de Gerechtigheid van God die Zich heeft gematerialiseerd om naar deze wereld te komen om de onrechtvaardige te redden, rechtvaardigen en bevrijden van de geest van ongerechtigheid.
Hij heeft Zijn missie vervuld.

GELOOF
Wanneer we praten over het GELOOF, kunnen we zijn Bron nooit vergeten: de Heilige Geest. Hij is Degene die ons het intelligente geloof heeft geleend om de moed aan te sporen. Het geloof van de Heilige Geest kan niet gescheiden worden van de moed. Op dezelfde manier dat Hij het geloof geeft, geeft Hij ook moed om het te praktiseren.

OP DE VLEUGELS VAN HET GELOOF VAN EEN AREND

Gedurende de hele geschiedenis van de mensheid zijn er altijd mensen geweest die God vreesden, maar twijfelden aan zijn Gerechtigheid. Waarom worden de slechte mensen rijk terwijl de goede mensen ellendig zijn? Waarom bereiken de oneerlijken succes en de gaan de eerlijken door nood? Zelfs de profeet Jeremia twijfelde:

woensdag 18 oktober 2017

MEZELF REINIGEN?
In de gehele geschiedenis is er altijd iemand geweest die overwonnen werd door zijn hoogmoed, zich achter zijn eigen gerechtigheid verschuilde en de behoefte om zich te reinigen verachtte, omdat hij zichzelf als perfect zag, wetende dat het niet zo was!

vrijdag 13 oktober 2017

GERECHTIGHEID VAN GOD
Het grootste teken van de werken van de hel in het leven van een persoon, is ongerechtigheid. Waar er ongerechtigheid is, is een demoon. Het is het ergste wat een mens kan voelen. De ongerechtigheid is een geest: het doodt degene die onrecht aandoet en neemt het leven van degene die onrecht werd aangedaan.

woensdag 11 oktober 2017

HET IS MAKKELIJK OM DE NEDERIGEN TE EREN
“En voorbijgaande zag Hij een man, die seder zijn geboorte blind was. […]. spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug” (Johannes 9:1, 6:7).

maandag 9 oktober 2017

DE BELONING VOOR ONGERECHTIGHEID
“Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid en voorovergestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen” (Handelingen 1:18).

woensdag 4 oktober 2017

ZWAARDEN OF BAGAGE?
“…het deel van wie bij het pakgoed blijft, zal hetzelfde zijn als wie ten strijde trekt; gelijk op zullen zij delen” (1 Samuel 30:24).
David had de grote uitdaging om alles terug te halen wat door de vijanden in bezit genomen was. Hij rekende op 600 mannen, waarvan 200 fysiek gesproken moe waren. Dezen hadden de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de bagage om zo het gewicht van de 400 te verlichten die de zwaarden vasthielden.

maandag 2 oktober 2017

DE VERVLOEKTE RIJKDOM
Een vervloekte rijkdom of een rijkdom dat frauduleus verkregen is, brengt een vervloekte erfenis voort die resulteert in vervloekte erfgenamen. Wanneer een vloek geërfd wordt, raakt dit het financiële leven, de gezondheid, boven alles het liefdesleven, het huwelijk, de familie, het raakt alles. Er is geen geld, goud, huwelijk, kortom, niets dat de bevrijding van de vloek kan garanderen. Het is een boze geest met autoriteit over degenen die in de zonde leven. U kunt er alleen maar aan ontsnappen wanneer u een verbond met God maakt en Zijn Woord gehoorzaamt.