BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 28 september 2012

HOUDT VAN GELD, HAAT WERKEN


 

Veel mensen houden niet van werken. Ze haten het om moeite te doen. Herinnert u zich die kinderen op school die klaagden: “waarom moeten we studeren? Waarom moet ik naar school? Ik ga dit toch nooit gebruiken…” Als u één van die kinderen was, sorry. Beter gezegd, het spijt me niet – u zult nog beter begrijpen waar ik over praat. Er zijn mensen die wegrennen van het werk.

donderdag 27 september 2012

BOVENNATUURLIJKE KINDERENHet vermogen om zich voort te planten heeft de mensheid de vrijheid gegeven om de Aarde te bevolken op een ongedisciplineerde manier en zonder ook maar enige vrees voor God te hebben. Feit is dat niemand ter wereld is gekomen door Gods wil. Zoals er in de Heilige Geschriften geschreven staat, zijn er velen geboren vanwege achteloosheid – uit bloed; anderen werden geboren vanwege seksuele wellust – uit de wil des vlezes; en anderen zijn weer geboren uit de wil van hun ouders – uit de wil eens mans (Johannes 1:13) NBG ’51.

dinsdag 25 september 2012

SPECIALE GENEZINGSDIENST OP LELYDORP

De Universele Kerk Paramaribo blijft groeien en is aan uitbreiding toe. 

DE MEELOPER

Drie achtereenvolgende keren beval de Heer aan Jozua om sterk en moedig te zijn (zie Jouzua 1). God gaat geen samenwerking aan met zwakke en laffe mensen. De verovering van het Beloofde land vereist een sterk karakter en vastberadenheid. En wordt het Koninkrijk van God niet op dezelfde wijze in bezit genomen? Jezus leerde dat het Koninkrijk in bezit wordt genomen door middel van geweld en dat alleen de geweldenaars ernaar grijpen (zie Matteüs 11:12).

maandag 24 september 2012

GELOOF EN RELIGIEGeloof en religie gaan niet samen. Ze gaan niet samen wat het bovennatuurlijke geloof betreft. Zoals de hemelen hoger zijn dan de Aarde, zo geldt dat ook voor het bovennatuurlijke geloof met betrekking tot de religie. Maar als we het over het natuurlijke geloof hebben, dan loopt dat geloof wel hand in hand met de religie. Wanneer de atheïst het geloof negeert, dan negeert hij in feite, op een onbewuste manier, het bovennatuurlijke geloof. In dit geval is het begrijpbaar.
Maar wanneer men het over het natuurlijke geloof heeft, dan beschikt iedereen daarover. Zelfs de meest sceptische persoon. Het is onmogelijk om zonder het natuurlijke geloof te leven, we krijgen het sinds de wieg mee.

vrijdag 21 september 2012

GENEZING IN DE UKGR


De wonderen zijn de wereld niet uit, die ervaren wij in de diensten van de UKGR. Leest u hieronder de getuigenis van mevrouw Pahalwankhan: "Ik had last van mijn knieën, waardoor ik niet goed kon lopen. Ik heb de dokter bezocht en moest foto's maken voor mijn  knieën. Ik kreeg tabletten en moest dagelijks 6(zes) stuks innemen voor de pijnen. Middels een uitnodiging besloot ik naar de Universele Kerk te komen, waarbij ik gebedskettingen volgde. Vandaag de dag ben ik genezen, ik kan weer goed lopen."

In de UKGR bereiden wij ons voor, voor het evenement van "Genoeg", genoeg van problemen, ziektes, schulden enz. U kunt geen leven vol lichamelijke en geestelijke leed en pijn blijven accepteren. Kom a.s. zondag en doe mee aan dit speciaal evenement -de dag van het verschil "NU"- om de kracht van God mede te ervaren.

Zondag om 9.30uur en 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo -Centrum
Telf. : +597 88 377 64              

donderdag 20 september 2012

DE GEEST VAN DE BELOFTE

De kracht van de Geest der belofte kwam op Abraham, Isaak, later op Jakob, op zijn zoon Jozef en over Mozes, Jozua, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en de profeten. Tot nu toe bezaten alleen de kinderen van Israël deze kracht in zichzelf. Maar toen God Zelf in de persoon van Zijn Zoon Jezus kwam is de Geest der belofte ook uitgebreid tot de heidenen en de joden. Sindsdien kwam de Geest der belofte op de apostelen en alle anderen die geloofden en zich aan de Here Jezus Christus hebben overgegeven met al hun kracht, denken en met geheel hun hart.

woensdag 19 september 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


De Geest Der belofte

Op de woensdag wordt middels bijbelstudie benadrukt hoe belangrijk de behoudenis is. Degenen die hiervan bewust zijn, wonen elke woensdag stipt deze speciale dienst om update te blijven hoe zichzelf in de geest te ontwikkelen om behouden te blijven.  
Door goddelijk bevel, ging Mozes naar Jozua om hem de verantwoordelijkheid te geven om de Israëlieten te leiden naar het beloofde land. Echter de dood van Mozes liet Jozua schrikken. De Heer had toen moeten ingrijpen en hem moeten versterken/ capaciteren voor deze missie.


“Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier,
gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal.”
Jozua 1:2
Met andere woorden : “wees klaar nu en neem het in bezit”. Wat heeft dit te maken met de volgelingen van de Here Jezus, het nieuwe Israël, tegenwoordig? De Israëlieten werden bevrijd uit de slavernij in Egypte en brachten met hun mee het idee in Gods belofte om“te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats
van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.”
(exodus 3:8)Gedreven door de kracht van deze belofte gingen zij uit naar de woestijn. Er was geen zekerheid dat zij de naleving ervan garanderen. In feite de belofte dat uit de mond van God komt overtuigd wat in werkelijkheid oftewel realiteit onzichtbaar is. Maar nu, aan de deuren van het beloofde land was Mozes dood.


De leider was dood maar de Geest der belofte niet! De Geest der belofte gaat niet dood of trekt Zijn woord niet terug. Dit is de Geest van het christelijk geloof. De belofte van de Geest getuigt met onze geest, dat Zijn Woord vervuld zal worden. Deze parel van de openbaring is niet te combineren met varkens, de heiligheid van het Woord is ook veel minder niet te combineren met een hond. 

Echter als u door de Geest van God geleid wordt, hoeft u niet te zien of te geloven, net zoals Jozua en Kaleb bezit namen van de belofte. We waren slaven van de ondeugden en complexe, depressieve, angstige, twijfelende, religies en de Hebreeën in Egypte. En als zij vrij waren en geleid waren door de Geest der belofte naar een goed en breed land, een land dat overvloeit van melk en honing, hebben ze ook volgelingen van de Here Jezus - hetzelfde recht.

Als zij, hardnekkig volk, de belofte waarmee de verlosten door het bloed, verzegeld met de geest der belofte het beloofde land in bezit namen, hebben de gelovige dan ook niet hetzelfde recht om hun land dat overvloeit van melk en honing in bezit te nemen? Zou dit groot en goed land, een land dat overvloeit van melk en honing, overvloedig leven niet beloofd zijn door de Here Jezus? Laat ons gaan en het land in bezit nemen omdat we voorzeker zullen overwinnen!laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen
vermeesteren” (
Numeri 13:30)


Elke woensdag speciaal om 18.00uur
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

dinsdag 18 september 2012

DE GEEST VAN DE BELOFTE


Op Goddelijk bevel, droeg Mozes de verantwoordelijkheid aan Jozua over om het volk van Israël naar het Beloofde land te leiden. De dood van Mozes trof Jozua echter erg zwaar. De Heer moest zodoende ingrijpen en hem versterken voor die missie.

vrijdag 14 september 2012

PERSOONLIJKE EIGENDOM 2

Alsof het iets kleins was dat de Here Jezus, de Eeuwige Glorie, Zijn Goddelijke, Onverderfelijke en Geestelijke Lichaam achterliet, de schoot van God-de-Vader verliet en Zich onderwierp aan het vernederende, aardse en verderfelijke menselijke lichaam, werd Hij ook nog eens gearresteerd, berecht, veroordeeld, aan het kruis genageld en gedood door Zijn schepping die Hij zoveel liefhad!

donderdag 13 september 2012

DAT GERECHTIGHEID GESCHIEDDE!


Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.” Maleachi 3:18 Wanneer de Eeuwige belooft dat Hij het onderscheid zal tonen, dan wordt het duidelijk dat hetgeen Hij in het verleden deed in de levens van Zijn dienaren, Hij vandaag de dag ook zal doen in de levens van Zijn huidige dienaren.

woensdag 12 september 2012

DE DAG VAN HET VERSCHIL NU

De UKGR-Paramaribo bereid zich voor de campagne" De Dag van het Verschil NU "
op 23 september a.s.

NACHT VAN DE BEHOUDENISDe dienst "Nacht van de Behoudenis"die elke woensdag speciaal om 18.00uur wordt gehouden in de UKGR - Paramaribo, wakkert meer en meer personen aan om bezorgd te zijn om hun behoudenis. Ze bereiden zich voor het speciaal gebed om hun leven aan God te geven voor het altaar.

dinsdag 11 september 2012

VERNEDERD OMWILLE VAN DE GLORIE

De zieke persoon wordt vernederd vanwege zijn zieke staat;
De failliete persoon wordt vernederd vanwege zijn armoede;
De ouders worden vernederd vanwege het slechte gedrag van hun kinderen;
De kinderen worden vernederd vanwege het slechte gedrag van hun ouders;
Terwijl hoogmoed schaamte voortbrengt, gaat vernedering vooraf aan eer.

maandag 10 september 2012

PERSOONLIJKE EIGENDOM 1

“Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient” (Maleachi 3:17-18) NBG ’51

vrijdag 7 september 2012

IN HEM BLIJFT ALLES BESTAAN


Wanneer een persoon in Jezus gelooft, zonder valse schijn, dan dompelt hij zich met hoofd, ziel en geest, in het praktiseren van het Woord. Eenmaal ondergedompeld in dit soort geloof, zullen alle dingen in uw leven standhouden. Uw huwelijk, studies, bedrijven, ondernemingen, familie, vrede, het leven, en boven alles, uw behoudenis. In Jezus blijft ALLES bestaan. Kolossenzen 1:17; Alles houdt stand ; Alles prevaleert.

donderdag 6 september 2012

WAT EEN VERSCHIL

Wat is het verschil tussen een christen zonder de Heilige Geest en een ongelovige?
Er is geen verschil. Omdat,

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Elke woensdag vindt de dienst voor "Nacht van Behoudenis" plaats in de UKGR-Paramaribo.
De pastor kondigt het Woord van God aan die vooral benadrukt hoe belangrijk het is om nu bezorgd te zijn om uw behoudenis, waarbij de bijbehorende gebruikelijke bijbelstudie wordt gegeven. 

“Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik 
 bereiden zal.  En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart,  die hem dient.
Dan zult gij tot inkeer komen  en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige
 en de goddeloze; tussen wie God dient en wie Hem niet dient.”
(Maleachi 3:17-18)

dinsdag 4 september 2012

WIE WILT GOD ZIEN?


Op een dag was er op zee, te midden van de bemanning van een boot, een matroos die vaak het doelwit was van beledigingen en pesterijen van zijn collega’s, vanwege het feit dat hij gelovig was en pas was bekeerd.

Vasten van Daniel - Dag 21


"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u ; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd of versaagd."
(Johannes 14 : 27)


Elke zondag om 9.30uur en 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Telf. : +597 88 37 764


Vasten van Daniel - Dag 20
"Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u." 
( Johannes 14 : 18) 
"....want Ik leef en gij zult leven."
(Johannes 14 : 19)


Elke dag om 6.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Telf. : +597 88 37 764

Vasten van Daniel - Dag 19


"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn"
(Johannes 14 : 15-16)


Elke dag om 6.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Telf. : +597 88 37 764

maandag 3 september 2012

Vasten van Daniel - Dag 18

Er is geen mopperen. Het hebben van de Geest van God betekent om dezelfde Geest te hebben die de Here Jezus had. Als iemand zelfs wilt weten over de Heilige Geest, kijk in de spiegel van het Evan-gelie. Dat wil zeggen naar het leven van Jezus en Zijn discipelen kijken. Vindt u in het Nieuwe Testament, vooral na de uitstorting van de heilige Geest, een dienaar die aan het klagen, janken, jammeren of mopperen was voor zijn situatie, voor zijn persoonlijke problemen, voor zijn liefdesleven of zelfs voor zijn familie? Ik betwijfel het!

Vasten van Daniel - Dag 17

“Dan zult gij inzien, dat Ik u deze aanzegging gezonden heb, opdat mijn verbond
met Levi besta, zegt de Here der heerscharen. Mijn verbond met hem was:
leven en vrede; Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij Mij zou vrezen
en voor mijn naam beven.”
Maleachi 2:4-5

Vasten van Daniel - Dag 16

TIENDEN EN TIENDEGEVERS

Vasten van Daniel - Dag 15

“... Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de
vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij
zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.”
Genesis 3:3

Vasten van Daniel - Dag 14

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des
HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle
toekomst te geven...dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij
vraagt met uw ganse hart, Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het
woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen
uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het
woord des HEREN, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in
ballingschap heb doen wegvoeren".
(Jeremia 29:11, 13-14)

Vasten van Daniel - Dag 13

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: ".
1 Petrus 2:9
 
De kandidaat die gedoopt wilt worden met de heilige geest moet begrijpen dat God een teken van zijn of  haar liefde wilt zien voor hem. En deze teken is de offerande, niet de fysieke offerande, maar wel de geestelijke, omdat de fysieke offerande het reflex is van wat in uw binnenste is.


Elke dag om 6.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Telf. : +597 88 37 764

Vasten van Daniel - Dag 12


“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de
hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige
Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw
gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering
te brengen” (Hebreeën 6:4-6)

Vasten van Daniel - Dag 11

1e – Aan Hem denken alleen tijdens het zoeken;

Vasten van Daniel - Dag 10


"In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nu woest en ledig, duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren." 
(Genisis 1: 1-2)

De Heilige Geest zweeft over iedereen, maar om dat te laten gebeuren moet de kandidaat "de tiende en het offerande zijn".


Elke dag om 6.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Telf. : +597 88 37 764