BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 31 maart 2016

VEROORDEELD DOOR UW EIGEN WOORDEN
Hoeveel gebeurtenissen hebben wel niet teleurstellingen en schrik teweeggebracht en zijn, in onze ogen, onverklaarbaar geweest?

Ziektes, ongelukken, sterfgevallen, vernietiging, wapengeweld, kortom…
Men verwachtte het beste en het slechtste kwam.
Men verwachtte vrede, maar oorlog kwam.
Men verwachtte het leven en de dood kwam.

maandag 28 maart 2016

VOORDELEN VAN HET INTELLIGENT GELOOFEr zijn er oneindig veel. Maar het voornaamste voordeel heeft te maken met het veroveren en behouden van de Eeuwige Behoudenis van de ziel.
Hoevelen begonnen goed in het geloof, maar raken na verloop van tijd ontmoedigd?

dinsdag 22 maart 2016

MAG IK WEL OF NIET TATOEAGES NEMEN?
Vanwege de hoge stijging van het gebruik van tatoeages door mensen van verschillende leeftijden duiken er altijd vragen op van zekere christenen of het nu wel of niet een zonde is om tatoeages te nemen.
Ogenschijnlijk duikt de verontwaardiging op vanuit het argument dat de persoon “niet een fout wil maken” of zich “binnen de wil van God wil plaatsen”. Normaal gesproken geven de mensen die met dit soort “kan het, of niet?” vragen komen, de indruk dat het Evangelie een handleiding met regels is die precies nageleefd dient te worden. Als zij het Woord onderzoeken en er niets specifieks geschreven staat wat zij willen, halen zij opgelucht adem en doen zij wat hun vlees van hun verlangt.
Maar, wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over tatoeages?

maandag 21 maart 2016

HOOFDKWARTIER VAN ONGERECHTIGHEIDDe hel is het hoofdkwartier van ongerechtigheid. Daar ligt haar kracht, de bron van alle soorten ongerechtigheid, sociale, professionele, sentimentele en familiaire ongerechtigheid enz.
Het is voor de natuurlijke mens simpelweg onmogelijk om, op zichzelf, hoe groot zijn financiële, bestuurlijke of intellectuele potentie ook is, de werken van het leger van de ongerechtigheid, die deze wereld domineert, te vernietigen. Vooral omdat deze aanvallen tegen de mensheid wereldwijd verspreid zijn over alle lagen in de samenleving, zoals geschreven staat:

vrijdag 18 maart 2016

IEDEREEN DOET HET“Iedereen doet het”. Dit is een van de meest gebruikte zinnen in de maatschappij en het eerste antwoord om fouten en zonden mee te rechtvaardigen:
– “Waarom gebruik je drugs, mijn kind?”, vraagt de wanhopige moeder.
– “Omdat iedereen op school dit doet, mama”, antwoordt het kind.

HET GELOOF VAN LOGICA
“En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken”. (Handelingen 7:22)
Voordat hij onderwezen werd in alle wetenschap van de Egyptenaren en machtig werd in woorden en daden, werd Mozes onderwezen door zijn moeder Jokebed, waar hij ongetwijfeld leerde over het geloof van Abraham.

LEER VAN DEZE ACTIES ..WIJ ZIJN ER ALTIJD NAAR OP ZOEK EN HUILEN WANHOPIG WANNEER WIJ HET NIET VERKRIJGEN… HET IS DE GERECHTIGHEID DIE ONS BEWEEGT EN DE ONGERECHTIGHEID DIE ONS WEERHOUDT.
Het was precies midden op de dag dat de visite van Abraham verscheen… De realiteit is dat niemand ervan houdt om onverwachte visite te ontvangen, vooral op dat uur van de dag. Abraham ontving Hen echter zeer goed… zelfs al was hij niet voorbereid, hij bereidde snel, niet zomaar iets, maar een speciale maaltijd voor.

woensdag 16 maart 2016

ACTIE VAN DE INTELLIGENTIE
Het geloof in de Here Jezus is niet afhankelijk van gevoelens. Hoe kan God gevoelens vereisen van een oncontroleerbaar hart als die van ons?
Het geloof dat door hem vereist wordt heeft te maken met gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
“Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis” (Handelingen 16:31).

maandag 14 maart 2016

ALLES HEEFT EEN NAAM!Op deze wereld wordt men alleen maar herkend als men een naam heeft… er bestaat echter een Naam die alle andere namen overtreft en dat wordt getoond door zijn totale Overmacht!
Wat is een naam? Het is een manier om mensen, dingen of dieren te benoemen…maar voor de mens is een “naam” iets heel belangrijks, in feite is het zo belangrijk, dat velen zelfs naar de betekenis of het verleden van hun naam zoeken, om zodoende hun stamboom vast te kunnen stellen.

PARTNERSCHAP MET GOD
DAT UW BEGRIP GEOPEND WORDT WANNEER U DEZE TEKST LEEST!
Omdat de Geest van de HERE God van Abraham, Isaak en Israël, mijn God, dit NU doet!

Weet dat de Geest van Wijsheid Zijn Woord heeft aangeboden voor wie hunkeren naar wijsheid en begrip en, door middel hiervan, zullen WETEN (niet voelen), en dus KIEZEN (zaaien) voor hetgeen rechtvaardig en correct is in de ogen van God, voor de veelbelovende toekomst (oogst).

DE AANWEZIGHEID VAN GOD
Eén van de dingen waar wij bewust van moet zijn is dat, uit alle behoeftes die wij aan de voeten van de Here Jezus brengen, zoals het hebben van een gezegende familie, liefdesleven, financiën enz., dingen die noodzakelijk zijn om goed te leven hier op aarde, is de behoefte die Hij het meest van ons verwacht de noodzaak voor Zijn aanwezigheid in onze leven.
Mozes was zich hier bewust van. Hij bleef aanhoudend de aanwezigheid van God zoeken, hij accepteerde het niet om slechts vooruit te gaan met de engelen van God, hij wilde dat de Almachtige Zelf met hem zou lopen gedurende de moeilijke missie om het volk door de woestijn naar het Beloofde Land te brengen.

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUSTE GELOOF
Als het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
6. HIJ GEEFT NOOIT OP VS HIJ IS VOLHARDEND!

HET SYMPTOOM VAN DE ZONDE
De zonde is een ziekte die de ziel naar de eeuwige dood leidt. Net zoals kanker verspreidt hij zich stilletjes. Zoals veel mensen die kanker hebben normaal hun leven leiden, zonder hulp te zoeken, omdat zij zich er niet best van zijn dat zij deze wortel van dood in zich meedragen, leiden degenen die de zonde praktiseren ook hun leven, zonder vergeving te zoeken, omdat zij niet weten dat zij in hun binnenste de wortel die hen naar de hel zal leiden met zich meedragen.

maandag 7 maart 2016

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUSTE GELOOFAls het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT

DE MACHT VAN DE RECHTVAARDIGHEID“Het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan” (Matteüs 4:16).
Wanneer men het over duisternis heeft, dan heeft men het over onrechtvaardigheid. De mensen leefden in de duisternis en waren vergeten in het donker, de aanwezigheid van de dood was constant in hun levens. Degenen die familieproblemen, financiële problemen, problemen in hun gezondheid of geestelijke problemen hadden, hadden geen mogelijkheid om die op te lossen; het kwaad manifesteerde zich in de lichamen van de mensen en niemand wist wat er gedaan moest worden; zij wisten dat het kwaad werkte, maar wisten zelf niet wat zij moesten doen. Wie een slachtoffer was van een ongerechtigheid moest een keuze maken: of hij zou daaraan moeten blijven lijden of gerechtigheid in eigen handen nemen. De geest van onrechtvaardigheid was aan het winnen.

KEER HEM NOOIT DE RUG TOE“Want onze vaders zijn ontrouw geweest, zij hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van de Here, onze God, en hebben Hem verlaten, hun aangezicht afgewend van de woning des Heren en haar de rug toegekeerd” (2 Kronieken 29:6).
Het volk van God leed aan armoede, schaamte en verdrukking omdat hun vaderen het tegenovergestelde van de Wil van God praktiseerden. Als u het tegenovergestelde van Zijn wil doet, kan God dan Zijn Beloften in uw leven vervullen? Nee!

vrijdag 4 maart 2016

WERVELWIND AAN PROBLEMENDe tip voor vandaag is voor degenen die zich te midden van een wervelwind aan problemen bevinden en niet weten wat zij moeten doen
Als u nog geen persoonlijke ervaring met de Geest van God heeft gehad en u zich terneergeslagen voelt, dan is mijn suggestie aan u dat u profijt neemt van deze limoen, en er limonade mee maakt. Weet dat niemand een ervaring met de Eeuwige zal hebben wanneer alles goed gaat.

donderdag 3 maart 2016

GELOVEN IS GEHOORZAMEN
Hallo vrienden!
Ontvang de zegen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest! In werkelijkheid beval de Here Jezus Zijn discipelen om het Evangelie te prediken aan de ganse schepping.
“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Marcus 16:16).

SLACHTOFFERS VAN ANGSTDat de Schaduw van de Allerhoogste uw leven VANDAAG EN ALTIJD zal begeleiden!
De tip van vandaag is voor de slachtoffers van angst. Angst voor werkloosheid, scheiding, eenzaamheid, ziekte, kortom, angsten en nog meer angsten.
Om deze gevoelens van de hel te weerstaan, biedt de Heilige Bijbel de volgende uitdrukking 366 keer: “VREES NIET”. Oftewel, voor iedere dag van het jaar is er het Goddelijke advies om geen gehoor te geven aan de aardse stem, maar aan de Stem die van Boven komt. Nog iets: de Bijbel toont

DRIE IN ÉÉN“Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie u bent…” Dit is een bekende gezegde die ons leert dat het gezelschap waarmee wij ons associëren al het verschil maakt!
“Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God”(Genesis 6:9).

dinsdag 1 maart 2016

ZOU U UW KIND NAAR DE OORLOG STUREN?Welke ouder heeft er plezier in om zijn kind naar de oorlog gestuurd te zien worden?
Ook al zijn er zelfs sommigen die er trots op zijn om hun het land te zien dienen, maar ik betwijfel dat ze geen angst hebben om ze in een strijd te verliezen.
Hoe sterk en goed gewapend hij ook kan zijn, er bestaat altijd een groot risico dat een soldaat nooit meer terug zal keren.