BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 30 september 2015

10 ESSENTIËLE ADVIEZENHeb een rein geweten
Denk na voordat u beslist en reageert. Streef ernaar om beslissingen te nemen die niet gebaseerd zijn op uw gevoelens, maar op hetgeen dat onderwezen wordt in Gods Woord.
Behoud onder alle omstandigheden altijd dit oogpunt.

DE PUT IS DIEP, MAAR…Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot het volk van Geloof:
Ook al was het een diepe put, toch ging de Samaritaanse vrouw altijd daar naartoe op zoek naar het hetgeen elk mens nodig heeft om te overleven, namelijk water.
Dat is ook wat er gebeurt in de levens van velen, de mensen doen enorm veel moeite, zij maken allerlei soorten offers om hun dromen en persoonlijke doelen te bereiken.

WATER VAN HET LEVENEnkele maanden geleden hebben wij onze kerk geopend onder de stam van de Maasai’s, gevestigd op Mile 46, Kajiado, Kenia. Onder de vele behoeften van die stam, is één van de grootste behoefte, de behoefte voor water, omdat er geen water in de omgeving gevonden kan worden en de enige lokale put onlangs uitdroogde. De leden van de stam moeste meer dan vijf kilometer (1 uur) lopen op zoek naar water in de rivieren van hun regio, maar ook die zijn compleet uitgedroogd.
Op dezelfde dag echter dat enige put uitdroogde, hebben wij onze put geïnaugureerd. Leden van de UKGR hebben zich door middel van hun offerandes verzameld en een bedrijf gehuurd om de werkzaamheden te verrichten. Met speciale instrumenten werd er een gat van 300 meter diep gemaakt, totdat er een bron van grondwater gevonden werd. Wat allen verwonderd, vooral de aannemers, was dat het water precies werd gevonden bij de grond van de kerk, iets wonderbaarlijks! Deze waterbon zal de stam jarenlang kunnen voorzien.

VASTEN VAN DANIEL DAG 11.Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

DE KINDEREN VAN EFRAÏMBoodschap van de Vasten van Daniël
PEINS OVER dit advies van de Geest van God:
Wanneer wij een vluchtige blik werpen op het leven van de Bijbelse personages die wij het meest bewonderen, dan zien wij kwaliteiten en veroveringen, maar weinigen van hen wijzen ons op hun gebreken, beproevingen, pijnen, persoonlijke strijden en zelfs mislukkingen. Wij stellen ons voor dat een gezegend persoon een gemakkelijk leven heeft, omdat zijn gemeenschap met God hem het complete geluk garandeert in het leven, alle gebeden worden beantwoord en hij is immuun voor problemen. Maar de waarheid is dat het helemaal niet zo is.
Het geloof dient niet om dingen te vergemakkelijken, maar om ons de condities te geven om te strijden met de zekerheid van de overwinning.

WAT PLAATSVOND OP BERG HERMONBoodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot allen:
Petrus is een getuige geweest van verschillende gebeurtenissen die de Macht van God toonden. Bijvoorbeeld:
– De wonderbaarlijke visvangst;
– Op water kunnen lopen;
– De opwekking van de dochter van Jaïrus;
– De vermenigvuldiging van de broden en de vissen;
– De genezing en herstelling van het afgehakte oor;
– Zien hoe zijn schaduw de gekwelden genas en bevrijdde;
En nog veel andere gebeurtenissen die beschreven staan in de Bijbel.

WONDEREN VAN HET WARE GELOOFBoodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot degenen die geloven:
Wie erop aandringt om te VOELEN om te GELOVEN zal ongelovig sterven,
Geloof is zekerheid, een persoonlijke overtuiging. Wie geloof heeft, gehoorzaamt het Woord van God en wacht af.

VASTEN VAN DANIEL DAG 10.
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

VASTEN VAN DANIEL DAG 9.Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

VASTEN VAN DANIEL DAG 8.Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

DORSTIGEN…


Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest tot jullie zegt:
“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet”(Openbaring 21:6).
Er is een Bron van Levend Water dichtbij u, ook al is uw woestijn de ergste van de wereld. U dient echter te graven, graven, graven totdat u dit Water hebt gevonden!

GELEGENHEID VOOR ALLENBoodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot de armen:
“O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan?
Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige” 
(Jesaja 55:1-2).
In het ware geloof, het oprechte geloof, zit het offer.

10 ESSENTIËLE ADVIEZENWees gehoorzaam…
…aan God, ook al gaat het tegen uw eigen verlangens en die van anderen in, wees bereid om alles wat goed is te doen, ongeacht wat het kost (wees eerlijk, oprecht, trouw in uw offerandes en tiendes, eer Zijn Woord enz.).

VASTEN VAN DANIEL DAG 7Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

VASTEN VAN DANIEL DAG 6.
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

VASTEN VAN DANIEL DAG 5.
Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

IK WAS EEN BEZETEN GELOVIGE…Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt tot degenen die Hem zoeken:
Het onderstaande commentaar breidt mijn boodschap uit.
Peins erover en ontdek wat de Geest van de Allerhoogste wil dat u weet.
Hartelijk dank! Dat God u op gelijke wijze zal verlichten zoals Hij met mij deed.
Goedemiddag bisschop,

ONAANGENAME AANBIDDINGKalm en heel rustig kwam enige jaren geleden een vrouw ons om hulp vragen. Zij zong in een aanbidding en lofprijzingskoor van een grote en bekende kerk. Zij stonden bekend om hun beroemde liedjes en emotionele diensten van aanbidding en lofprijzing. Die vrouw echter had een lange lijst van moeilijkheden, zowel van het verleden als het heden, en hoewel zij nog jong was, leek zij heel erg neerslachtig. Omdat zij de getuigenissen zag in onze TV programma’s zei ze dat ze wilde leren hoe zij moest strijden en alle blokkades overwinnen die haar leven tegenhielden. Veel van de problemen die zij had, waren gekoppeld aan botsingen tussen verschillende karakters en ruzies om macht in de kerk waarin zij zong.

DAG4 VAN DE VASTEN VAN DANIEL

Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

10 ESSENTIËLE ADVIEZEN
Wees kalm en passief…


…en behandel anderen met beleefdheid en respect.
Wanneer iemand u probeert boos te maken, stop dan en denk na over de gevolgen die uw woorden en acties u in de toekomst zullen brengen.

dinsdag 22 september 2015

ZORG VOOR HET MEEST BELANGRIJKE!“Ik zeg u, aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden, en hem, die niet heeft,
 zal ontnomen worden ook wat hij heeft” (Lucas 19:26).
Er was eens een jongeman die van een koning een taak had gekregen om een boodschap en aantal diamanten te brengen naar een andere koning in een ver land.
Hij ontving ook het beste paard van de koning om hem te vervoeren in zijn reistocht.

WANNEER 1% MEER IS DAN 99%
Een tijd geleden las ik een artikel dat mijn aandacht trok. Het had de titel: “Waarom 1% rijker dient te zijn dan het overige 99%”. Het onderzoek toonde dat de meerderheid van de wereldrijkdom in de handen zit van alleen maar 1% mensen. Degenen die deel uitmaken van dit 1% zijn uitvinders, onderzoekers of mensen die op de een of andere manier ernaar streven om te verbeteren wat zij doen. In het begin waren zij onbekende mensen, maar zij hadden de moed om hun ideeën in praktijk te zetten, zij deelden die met anderen en onderscheidden zichzelf daardoor. Neem als voorbeelden Henry Ford, Steve Jobs enz.
Wanneer wij dit artikel lezen met de ogen van geloof, dan zien wij waarom er mensen zijn die al jaren in de kerk zijn, hun tienden geven, geloftes maken, God aanbidden, maar toch deel uit blijven maken van het overige 99% van deze wereld. Mensen die zich niet onderscheiden en alsnog denken dat hun onrecht wordt gedaan, maar wat zij presenteren, zowel voor God op het Altaar als voor hun cliënten of baas, is het slechtste.

ZEGENS DIE KRUIMELS ZIJN


3e Dag van de Vasten van Daniël. 

Hoor wat de Geest tot de Christenen zegt:
Zij keerden terug van een glorieuze missie van het genezen van zieken,
het bevrijden van degenen die gebonden waren en het gebruiken van de christelijke autoriteit over satan.
Zij waren vervuld met een onbeheersbare vreugde.
Maar de Heer waarschuwde hen onmiddellijk, zeggende:
“…verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen” 
(Lucas 10:20).

DAG 3 VAN DE VASTEN VAN DANIËLZodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

DAG 2 VAN DE VASTEN VAN DANIËLZodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten,

DAG 1 VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Zodat u dichterbij God kunt zijn en om uw geestelijke groei te helpen vorderen tijdens deze vasten, 

HOOR WAT DE GEEST TOT… (DEEL 2)


Hoor wat de Geest tot de christenen zegt…2e dag van de Vasten van Daniël


Accepteren of overgeven?
Hoe vaak heeft u Jezus al geaccepteerd als uw Heer en Verlosser
en vond er geen enkele verandering in uw leven plaats?
Het probleem is dat u Hem hebt geaccepteerd, maar zich niet hebt overgegeven.
Hem accepteren of weigeren maakt geen verschil.
Geen enkel verschil, zolang er geen totale overgave plaatsvind.
Hoe kan iemand Jezus accepteren zonder zijn leven over te geven en bovendien nog een nieuw leven te verwachten?

HOOR WAT DE GEEST TOT… (DEEL 1)


Hoor wat de Geest tot de christenen zegt…1e dag van de Vasten van Daniël


Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven” (Efeziërs 6:11-13) Satenvertaling.
God-de-Vader wist van de noodzaak dat Zijn Zoon bekleed moest worden met Zijn Wapenrusting om Zijn missie te kunnen volbrengen. En Hij bekleedde Hem daarmee in de wateren van de Rivier de Jordaan.

VASTEN VAN DANIEL OP BERG HERMON“En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede 
en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 
En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde 
gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht”
(Matteus 17:1-2).
De Here Jezus riep de discipelen apart naar Berg Hermon, omdat wat er zou gebeuren tussen Hem en die drie was iets heel intiems. Zo dient de overgave van het leven van een persoon op het Altaar ook te zijn. Een afscheiding van alles en iedereen, iets intiems, iets persoonlijk tussen hem en God, zonder de tussenkomst van niets of niemand.

vrijdag 18 september 2015

WAAROM HEB IK DE HEILIGE GEEST…


Waarom heb ik de Heilige Geest nog niet ontvangen?


Dit is de vraag die veel gelovigen zich afvragen.
Voordat wij hem antwoorden, dienen wij de reden te begrijpen waarom God Zijn Geest aan de gelovigen geeft.
Ondanks het feite dat de Heilige Geest ons de gave van tongen geeft en de capaciteit om wonderen te verrichten in de naam van Jezus, is dat niet de hoofdreden waarom de Heilige Geest gegeven wordt.

INNERLIJKE GERECHTIGHEID


“O Heer, verricht gerechtigheid in mijn leven. Verricht gerechtigheid, Heer!”


Wanneer wij zo’n uitspraak doen, dan kunnen wij ons de grootte van die zin niet voorstellen. Wij vergeten dat “leven”, voor God, gelijkstaat aan iets innerlijke en niet iets uiterlijks.
Het eerste wat God interesseert, wanneer wij ons leven aan Hem presenteren is precies het innerlijk van degene die zijn leven aan Hem presenteert en niet zijn uiterlijk (de problemen).

donderdag 17 september 2015

GERECHTIGHEID VOND PLAATS
Ricky Jackson heeft 39 jaar onterecht gevangen gezeten in de gevangenis. Echter, alleen toen er concrete bewijzen werden gebracht, toen de persoon die hem beschuldigde besloot om toch de waarheid te spreken, vond er gerechtigheid en vrijheid plaats. 

Tijdens zijn rechtszitting werd de getuige, een jongeman, toentertijd onder druk gezet door de politie. Hij was pas 13 jaar oud, maar nu, al volwassen, besloot hij om de waarheid te vertellen. Gerechtigheid kon zodoende geschieden.

maandag 14 september 2015

VINGER OP DE WONDEli was al gedurende 40 jaar een profeet en had twee zonen. Hij kende de Wil van God heel goed, maar was ook op de hoogte van de fouten van zijn twee zonen. Zijn zonen verachtten God door aan de offerandes en de offers van het volk te komen, dit was een zware zonde in de Ogen van God.
Daarnaast leefden zij in de hoererij en hierdoor riskeerden zij de Behoudenis van veel mensen, vanwege de zeer slechte getuigenissen die zij gaven. Eli bestrafte hun, maar alleen op een oppervlakkige wijze.

vrijdag 11 september 2015

EMOTIONEEL GELOOFOndanks hun geloof zijn er veel mensen die geen positieve resultaten kunnen bereiken.
Daaruit komt de volgende vraag voor: Ik geloof in God en kom naar de kerk, waarom verandert mijn leven dan niet?
Dat komt vanwege het feit dat velen het geloof mengen met emoties.
Een emotioneel geloof brengt geen resultaten voort.

woensdag 9 september 2015

AAN DE OVERZIJDE VAN DE JORDAANGod stelt ongetwijfeld alles tot onze beschikking met betrekking tot hetgeen wij nodig hebben om een leven op te bouwen dat compleet is in alle aspecten: geestelijk, fysiek en materieel. Het offerende en intelligente geloof is de sleutel die alle deuren opent en ons de toegang biedt tot de gereedschappen die ons helpen om een leven met kwaliteit op te bouwen.
Dat wil echter niet zeggen dat het makkelijk zal zijn, want alles wat God belooft “moet veroverd worden”. En het is nog moeilijker vanwege het feit dat wij door een woestijn heentrekken.

dinsdag 8 september 2015

EMOTIONEEL GELOOF: EEN WAPEN…


Emotioneel geloof: een wapen zonder munitie


Wij weten dat het geloof het grootste wapen is dat een christen bezit tegen de duivel en de problemen die zich voordoen in de wereld, veel mensen worden echter bedrogen door het emotionele geloof.
Wat is het nut van het hebben van een wapen van hoog kaliber dat gigantisch vernietigende krachten heeft, als het geen munitie heeft? Wanneer wij het in de oorlog nodig hebben tegen onze vijanden, zullen wij verrast en verslagen worden.

vrijdag 4 september 2015

DE GLORIE VAN DE MENSNiemand gaat naar de dokter als hij niet ziek is;
Niemand zoekt het licht als het niet donker is;
Hoe helder het licht ook schijnt, het kan het probleem van de blinde niet oplossen.
Hoe harder het geluid ook kan zijn, het zal de dove niets baten…
Niemand kan gered worden als hij zich niet verloren beschouwt.
Niemand kent de HERE GOD per toeval.
Er moet een reden bestaan voor het schepsel om Hem te zoeken en te vinden.

woensdag 2 september 2015

MISSIE VAN DE DIENAREN“Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt:
 Zie, wij wisten dit niet – zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, 
het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?”(Spreuken 24:11-12)
Wij weten dat God geen bevelen geeft aan degenen die Hem niet dienen. Hij forceert de staf niet. Dit bevel is dus enkel voor degenen die Hem dienen en het is heel direct: “Bevrijd, red.” Drie dingen hier trekken mijn aandacht, samen met de vrees en de zorg die we moeten schenken aan onze roeping om onze missie exact te volbrengen, want zoals u in deze passage zult zien is dit van invloed op het onderhoud van de Behoudenis van de ziel van de dienaar. Daar gaan we!

dinsdag 1 september 2015

DE WARE VRIJHEID


Vrijheid is een verstoord en zeer geïdealiseerd concept in de gedachte van de mens. De meerderheid van de mensen eindigen, in hun zoektocht naar vrijheid, als gevangenen van iets of iemand, simpelweg omdat zij niet weten wat vrij zijn écht inhoudt. Zij zijn zich er niet van bewust dat ware vrijheid niet betekent dat men alles kan doen wat men wil, maar juist leven ZONDER hetgeen u NIET voor uw leven wilt.
De mens die denkt dat vrij zijn inhoudt om te drinken zoveel hij wil, eindigt als een gevangene van de verslaving.
Het kind dat denkt dat vrij zijn inhoudt om ongehoorzaam te zijn aan zijn ouders, eindigt als een gevangene van zijn slechte keuzes.

ZIT EERST OM DE BEREKENINGEN…


Zit eerst om de berekeningen te maken


Er is maar één manier waarop wij hetgeen kunnen bereiken dat buiten ons bereik is: wanneer wij met God verbonden zijn. Er is ook maar één manier waarop wij met God verbonden kunnen zijn: wanneer wij het bewuste Geloof in Hem en Zijn Woord manifesteren. Ten opzichte van dit Geloof wordt het onmogelijke, mogelijk. Andere soorten geloof, religies en rituelen kunnen niet verrichten wat het verricht, gezien het feit dat zij niet gepaard gaan met offers die men dichterbij de Allerhoogste brengt.
Daarom is het essentieel, als men het onmogelijke wilt zien gebeuren, om dit Geloof uit te oefenen, door de eigen gedachten te verloochenen, om zodoende in staat te zijn om de Gedachten van God te absorberen. Het is het minimale offer voor de maximale verovering.