BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 22 december 2017

STAPPEN VOOR HET GOEDE
“De onverstandige gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang.”
Spreuken 14:15

DE BEDIENING OP HET ALTAAR
Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap met en toenadering tot God. Maar het is ook de Plaats van offers.
Het is een voorrecht voor degenen die daar leven en hun levens zaaien voor de Geest van God, zodat ze van Diezelfde Geest het eeuwig leven oogsten.

JALOERSE STAPPEN
“Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven.”
Psalmen 56:7

DUISTERE STAPPEN
“Zij omringen ons thans, waar wij ook gaan, hun oogmerk is ons ter aarde te werpen.”
Psalmen 17:11

STAPPEN iN OBSERVATIE
“Och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden.”
Psalmen 119:5

STAPPEN VOLGENS DE WET
“De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet.”
Psalmen 37:31

STAPPEN VAN GELEGENHEID
“Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij; en mijn enkelen hebben niet gewankeld.”
2 Samuël 22:37 Statenvertaling>/small>

woensdag 20 december 2017

BEWAAR UZELF
was aan het peinzen over de lijst van dingen en mensen die de Heer Jezus ons beval aan te houden met betrekking tot het doen of zijn:

HET ALTAAR EERT DEGENEN DIE HEM EREN
De ware, goede en trouwe dienaar, behoudt zijn gedachten gericht op de wil van Zijn Heer. Dit is niet af en toe! Hetzij in de kerk, thuis, op straat, kortom, op elke plaats.
Ik geloof niet dat God sporadische dienaren heeft. Of u bent 24 uur per dag en 365 dagen per jaar Zijn dienaar of u dient Hem niet. Of u bent de Tempel van de Heilige Geest of niet.

maandag 18 december 2017

HOE GEACCEPTEERD TE WORDEN DOOR GOD
“De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk” (Psalmen 145:3).
We kunnen geen relatie met God hebben zonder het verschuldigde respect en de eer te geven aan Zijn Heilige Naam.

woensdag 13 december 2017

HIJ IS SPECIALER DAN IK DACHT...
Goedendag bisschop!
Dit is de tekst die pastor Jan van der Tussen mij stuurde.
Deze pastor, die bekend staat als Pastor John, is de algemene secretaris van de Federale Synode in België. Hij is een man die in de evangelische kringen erg gerespecteerd is. Hij is Nederlands en Belgisch, maar spreekt ook Portugees.

dinsdag 12 december 2017

DE PERMANENTE BEHANDELING VAN DE HEILIGE GEEST
Ik was aan het mediteren over de handeling van de Heilige Geest in het leven van de mannen van het verleden. Bijvoorbeeld, in het Oude Testament hadden de profeten en de aartsvaders de Heilige Geest niet permanent bij hun om ze te begeleiden. Zij waren afhankelijk van een droom, een openbaring of een hoorbare Stem, zoals in het geval van Noach, Abraham, Mozes, Jozua enz.

maandag 11 december 2017

HET ALTAAR
“En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” (Mattheus 16:18-19).

donderdag 7 december 2017

STANDVASTIGE STAPPEN
“Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.”
Psalmen 40:3

BRON VAN HET WATER DES LEVENS
“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.”
Openbaring 21:6

maandag 4 december 2017

KLEDING VAN DE LEUGEN
De situatie van Jakob schetst de situatie van vele christenen wereldwijd. Hij presenteerde aan zijn vader de JACHT (HET OFFER) VAN DE LEUGEN, toen hij zonder enige moeite een geit offerde om eten te kunnen bieden aan Isaak.
“Daarop zeide Isaak tot zijn zoon: Wat hebt gij het spoedig gevonden, mijn zoon! En hij zeide: Omdat de Here, uw God, mij deed slagen.” (Genesis 27:20)

vrijdag 1 december 2017

DAGEN VAN DUISTERNIS
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”
Matteüs 24:29

OFFERS VAN GERECHTIGHEID
Volgens David betekende de vele soorten offers die aan God werden geofferd, veel meer dan louter religieuze rituelen. Het is juist dat zij geloof en gehoorzaamheid aan de wetten van Mozes tot uitdrukking brachten.

DE BEDIENING OP HET ALTAAR
Het Altaar is de Plaats van zegens, gemeenschap met en toenadering tot God. Maar het is ook de Plaats van offers.
Het is een voorrecht voor degenen die daar leven en hun levens zaaien voor de Geest van God, zodat ze van Diezelfde Geest het eeuwig leven oogsten.