BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 29 februari 2016

DE RECHTVAARDIGHEIDGod is een Wezen die vol is met onbetwistbare vaardigheden en eigenschappen. Maar onder al die vaardigheden en eigenschappen is er één waarvan wij kunnen zeggen dat hij de basis is voor alle anderen: de Rechtvaardigheid! Geen van de andere eigenschappen en vaardigheden kan zonder hem bestaan. En als een Wezen zijnde die zo Heilig en zo Rechtvaardig is, vereist Hij van Zijn schepsels hetzelfde. Hij wil dat wij heilig, puur, trouw, vrezend en gehoorzaam zijn, want het is onmogelijk om een relatie met Hem te hebben zonder deze eigenschappen. Ongeacht hoe groot Zijn liefde en genade ook mag zijn, kan Hij, vanwege Zijn Heiligheid en Rechtvaardigheid, ons onmogelijk zegenen zolang wij niet beslissen om met Hem te wandelen in rechtvaardigheid.

vrijdag 26 februari 2016

DE WEG NAAR RECHTVAARDIGHEID
God heeft ons het recht gegeven van vrije keuze. Hij toont ons de weg die leidt naar het leven en de weg die leidt naar de dood. De weg van het leven is de weg van rechtvaardigheid, de weg van de dood is de weg van onrechtvaardigheid. Wij zijn degenen die beslissen welke weg wij zullen bewandelen!

TAAK VAN DE WARE DIENAAR
“Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren” (Jesaja 42:1-3)

Hier wordt heel duidelijk getoond wie de dienaar van de Heer is!

MEN MAG NOOIT GEËMOTIONEERD AAN HET ROER STAAN
Er bestaat een groot gevaar dat een bedreiging vormt voor uw gezin en dat uw gehele leven kan vernietigen…
Vandaag wil ik over iets heel belangrijks met jullie praten, iets dat waarschijnlijk al in uw leven is gebeurd, zonder dat u het heeft opgemerkt: het gevaar van het toelaten dat de emoties overheersen in uw familie, tussen ouders, kinderen of broers en zussen en als gevolg, uw leven compleet vernietigen!

dinsdag 23 februari 2016

NIETS RECHTVAARDIGT
Wat voor situatie, hoe moeilijk hij ook zij, rechtvaardigt het verliezen van de Behoudenis, of dat zelfs te riskeren?

De duivel zal altijd situaties creëren zodat onze ogen, op dit moment, zich afleiden naar het goud (persoonlijke bezorgdheden, de wil om te kunnen veroveren in het leven enz.).

maandag 22 februari 2016

BENT U NEDERIG?
Velen zouden, als dit gevraagd zou worden, zeker denken dat ze nederig zijn. Weinigen zouden toegeven dat ze hoogmoedig of zelfs arrogant zijn. Maar, is dit echt waar? We hebben onderzocht wat de ware betekenis is van nederig zijn. Velen zien nederigheid vaak voor zachtmoedigheid aan, het hebben van een arm en gebrekkig verleden, bescheidenheid of het accepteren om minder behandeld te worden door anderen, maar nederig zijn betekent niet dat u over zich heen laat lopen. Het betekent veel meer dan mensen denken.

EEN BOODSCHAP AAN DE ONTMOEDIGDEN
Ik vroeg mijn HEER wat voor boodschap ik diende te geven aan degenen die vandaag de dag ontmoedigd zijn.
Dit was het antwoord:

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUSTE GELOOF (deel 5)
Als het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
5. WORDT NIET GEÏNTIMIDEERD DOOR DE UITDAGINGEN VS DAPPER EN MOEDIG ZIJN!

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUSTE GELOOF (deel4)
Als het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT
4. SPAART GEEN OFFERS VS HIJ OFFERT!

TOT ONZE VREUGDE !
Hallo Cris en Renato,
Ik dank jullie voor jullie werk, vooral vanwege het feit dat jullie beschikbaar zijn via een openbaar radio en TV netwerk en voor de inhoud die jullie bieden, om de intelligentie te gebruiken samen met wetenschappelijke feiten.
Dankzij de uitnodiging die gedaan werd via de LiefdesTherapie om een bijeenkomst persoonlijk bij te wonen heb ik de Almachtige God leren kennen. Ik kan me niemand herinneren die ik ooit op zo’n manier over God hoorde praten. Ik wist dat er “iets” verheven bestond, maar daar concentreerde ik me niet op, noch was ik daarin geïnteresseerd.

vrijdag 19 februari 2016

IS DE BOOT AAN HET ZINKEN? WAT TE DOEN
OM UW BEHOUDENIS TE ONTWIKKELEN ZIJN ER 3 DINGEN DIE NAUW MET ELKAAR VERBONDEN ZIJN EN ZIJ, WANNEER ZE GEREALISEERD WORDEN, MAKEN HET TOTALE VERSCHIL!
Het geloof dat God u geeft, is een stukje van Hem en het is de verantwoordelijkheid van een ieder van ons om dit te ontwikkelen… en hiervoor bestaat er geen betere gelegenheid dan wanneer de situaties nadelig zijn, voorbeelden hiervan zijn veel personen in de Bijbel zoals Abraham, Mozes, Daniël, Johannes de Doper… die God dienden met hun Geloof en gezegend en geëerd werden! Maar, hoe volgen wij de beste voorbeelden? Wat te doen?

HET VERSCHIL TUSSEN HET BIJBELSE GELOOF EN HET RELIGIEUZE GELOOF
Dat de Geest van God in u en uw familie de vrijheid vindt om Zijn glorieuze Werk te doen!
Ik wil graag iets, dat de Geest van God mij heeft geopenbaard, delen met de geïnteresseerden over het oneindige verschil tussen het religieuze en het Bijbelse Geloof. Het meest schadelijke effect van het religieuze geloof is de verdeeldheid die het veroorzaakt tussen de mensen. Wanneer iemand zegt: ik ben evangelisch, creëert dit direct een barrière tussen hem en een katholiek persoon en vice versa. En wat voor geloof is dit dat onderscheidt, verdeelt en barrières creëert onder de mensen? Zijn wij niet allen schepsels van God? Hoe zou Hij een religieus systeem creëren dat in staat is om Zijn schepping te verdelen? Dit is niet logisch, toch?

dinsdag 16 februari 2016

DE OVERTUIGING VAN DE GEEST
Het is niets nieuws dat de meerderheid van de mensen een leven leidt dat los is van de Geboden van God. We weten dat de ongelovigen de Begeleiding van de Almachtige gewoonlijk als onnodig beoordelen, net zoals ze het normaal vinden om alles wat van God is te veroordelen. Maar waarom gebeurt dit? Waarom zien de wereldse mensen de zonde niet als zonde? Omdat zij gerechtigheid met ongerechtigheid verwarren? En waarom geloven zij niet in het Oordeel van God?

maandag 15 februari 2016

EEN KLEINE MATE GELOOF   


Het advies van vandaag dient alleen om de aandacht te leggen op de MACHT van het GELOOF.
Het hoeft niet eens groot te zijn.

Het kan zelfs zo klein zijn als een nietszeggend zaadje, maar helaas bieden niet allen er de nodige aandacht aan.

vrijdag 12 februari 2016

UW KONINKRIJK KOMEN, UW WIL GESCHIEDDE !
Voor degene die de Heilige Geest heeft ontvangen, bestaat er niets beter of nog beter dan het voorrecht te hebben om zielen te mogen winnen. Daarom voert hij het bevel van de Here Jezus uit waar hij ook naartoe wordt gezonden met dezelfde toewijding als bij het begin van zijn roeping. De plaats maakt voor hem niets uit, wat belangrijk is, is om het Evangelie tot de hele schepping te brengen (Marcus 16:15).

DE MISDADEN VAN DE ZONEN VAN ELI
“Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials; zij kenden den HEERE niet. Want de wijze dier priesters met het volk was, dat, wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandigen krauwel in zijn hand; En sloeg in de teile, of in den ketel, of in de pan, of in den pot; al wat de krauwel optrok, dat nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israelieten, die te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen, en zeide tot den man, die offerde: Geef dat vlees om te braden voor den priester; want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu die man tot hem zeide: Zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u, gelijk als het uw ziel lusten zal; zo zeide hij tot hem: Nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Alzo was de zonde dezer jongelingen zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want de lieden verachtten het spijsoffer des HEEREN” (1 Samuël 2:12-17)
Hallo dames en heren!
Tijdens het lezen van de Bijbel vandaag, dacht ik over deze verzen na en de Heilige Geest openbaarde mij het risico dat we lopen wanneer wij God en Zijn volk op onze eigen manier willen dienen. Ik zal de punten van deze overpeinzing uitleggen. Lees alstublieft met mij mee.

WAT IS HET PROBLEEM?WAT ONTBREEKT ER?
Het antwoord bestaat en is simpeler dan u denkt…
Probleem: “Waarin schiet ik nog tekort??? Ik begrijp het niet, ik heb ‘alles’ al ‘gedaan’, maar wat ik het liefst wil is nog steeds niet aan het gebeuren!!!”.
Antwoord: U dient het Woord van God te testen!
“Smaakt en ziet, dat de Here goed is” (Psalmen 34:9)

woensdag 10 februari 2016

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUST GELOOF

Als het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT!
3. 'VERWACHT GEEN HULP OF GOEDKEURING VAN IEMAND'  VS
'HET GELOOF IS ALLEEN AFHANKELIJK VAN DE PERSOON ZELF EN NIEMAND ANDERS!'

dinsdag 9 februari 2016

BEGIN OF EINDE VAN DE CARRIÈRE?
Op alle niveaus in de kerk is er altijd iemand die vraagt: “Waarom ontwikkelen sommige mensen zich en anderen niet? Waarom zijn er mensen die al zo lang meedraaien, maar er geestelijk gesproken niet uitspringen, terwijl anderen die zo nieuw zijn en nu al het verschil maken?”
Het antwoord is heel simpel: het leven en het hart op het goud of op het ALTAAR. De twee onderstaande verhalen tonen dit heel goed.
Eerste: de “oude” en koppige gelovige met zijn hart op het goud!

vrijdag 5 februari 2016

DE KRACHT VAN DE INTENTIE
Dat de ZEGENS van vandaag zich uitstrekken tot de rest van uw leven in de Naam van de Almachtige!
De tip van vandaag gaat over het GELUK.

woensdag 3 februari 2016

WAT IS DIT?
Hij staat bekend als de kortste maand van het jaar, maar het is ook de maand waarin wij een balans op beginnen te maken van de periode die zojuist is begonnen en die we willen doen slagen…
Observeer de volgende passage, die de “maand Februari” van het volk van Israel beschrijft, nadat zij bevrijd werden uit het gevangenschap waarin ze 430 jaar leefden in Egypte:

OFFER IS VOOR IEDEREENDe Here Jezus zei: “Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Is dat niet precies wat wij tegen de mensen zeggen die naar de kerk komen, met problemen als ongeneeslijke ziektes, onbetaalbare schulden, een vernietigd gezien, op de bodem van de put, zonder vrienden of iemand om hun te helpen? Wij praten over geloof, we vertellen hun dat zij de situatie niet kunnen accepteren, dat zij een actie van geloof dienen te ondernemen en dienen te rekenen op God. Wij sporen hun aan om gebedskettingen te volgen, God te zoeken en naar het Altaar te gaan, wat de enige manier is om uw problemen op te lossen.

maandag 1 februari 2016

De 10 geboden

DE 8 MYSTERIES VAN HET BEWUSTE GELOOF
Als het echt een mysterie is voor ons, vinden we in de Bijbel de antwoorden die ons helpen om dit enigma, waar het geloof in is veranderd, op te lossen, want velen begrijpen het niet in z’n geheel, maar zijn wel zeker van één ding: HET WERKT!
2. KIJK NIET NAAR ACHTEREN VS KIJK ALTIJD NAAR VOREN!