BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 31 maart 2017

TWEE HEREN
“Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon” (Mattheüs 6:24).

dinsdag 28 maart 2017

GEKLEED, NIET NAAKT
“Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden” (2 Korinthiërs 5:1-3).

maandag 27 maart 2017

VERRASSINGEN NA DE DOOD


Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot (Lucas‬ 16:22-23). 

vrijdag 24 maart 2017

HET BEWUSTZIJN VAN DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST
Het bewustzijn van de doop met de Heilige Geest was de basis van de eerste kerk, het was wat de apostelen bewoog, omdat er voor hen niets belangrijker dan dat was.
Merk op dat de vraag die de apostelen stelden was: “Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?”(Handelingen 19:2 Statenvertaling). Zij wilden niet weten of de persoon al was genezen, voorspoedig was, of het goed ging met de familie of iets anders. Wat zij wilden weten was: HEEFT U DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN?

donderdag 23 maart 2017

VERDRIET VAN HET GOEDE vs ...
Verdriet van het Goede VS Verdriet van het Kwade
Er zijn tenminste twee type verdriet die de mens heeft getroffen: het aardse verdriet en het hemelse verdriet. De aardse wordt veroorzaakt door de problemen van deze wereld, zoals: familie problemen, gezondheid, financiën, sentimenteel, werkloosheid enz. die vele levens met de geestelijke of fysieke dood hebben vernietigd. Soms zelfs geestelijk en fysiek. Het verdriet van de wereld genereert de dood (2 Korinthiërs 7:10), maar het Hemelse verdriet, omdat het van de Heilige Geest is, opereert de berouw die de blijdschap van de behoudenis genereert.

woensdag 22 maart 2017

DAGEN VAN HONGER
“Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here Here, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heren te horen.”
Amos 8:11

dinsdag 21 maart 2017

VERSTAND VAN CHRISTUS
Hoe kan iemand het transformerende effect in het karakter negeren wanneer de persoon het Verstand van Christus bezit?
Het is geen kwestie van wel of niet religieus zijn, noch toebehoren aan een bepaalde kerkgenootschap, maar het gaat over een nieuw verstand, nieuw leven, nieuwe schepping, nieuw mens.

maandag 20 maart 2017

MIJN 20 TWIJFELS
Jezus is het Woord van God de Vader dat naar de wereld werd gestuurd;
Als de Adem van God de Vader, geblazen vanaf de Allerhoogste Troon door de Persoon van God de Heilige Geest.
Jezus werd vlees, heeft Zich gematerialiseerd en Vernederd door dezelfde vorm als de mens, die Hij heeft geschapen, aan te nemen.

vrijdag 17 maart 2017

ZOU GOD ONRECHTVAARDIG ZIJN?
Hoeveel is een ziel waard in de ogen van God? De Bijbel laat zien dat er “blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben” (Lucas 15:7).

woensdag 15 maart 2017

DAG IN HET HUIS VAN GOD
“En de Here zeide tot hem: Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt; Ik heb dit huis dat gij gebouwd hebt, geheiligd door mijn naam daar voor altijd te vestigen, en mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen tijde zijn.”
1 Koningen 9:3

dinsdag 14 maart 2017

ZELFVERMINKING VAN HET LICHAAM EN DE ZIEL
Ik heb 8 jaren lang in mezelf gesneden. Dit verlangen kwam altijd opspelen nadat ik een probleem met mijn familie had meegemaakt, want ik hield er veel woede aan over. Ik deed het ook na het gebruik van drugs en drank.
Een paar dagen geleden zag ik de uitnodiging van de Nachtwake van de Jongerengroep op social media en ging ik vastbesloten om mijn leven te veranderen. Toen ik daar aankwam voelde ik me onverschillig en angstig. Ik had me thuis al gesneden en voordat de nachtwake begon wilde ik me opsluiten in het toilet van de kerk om mezelf te snijden, maar het was al bezig en ik wilde niet dat iemand me zou zien.

DAGEN VAN JEUGD
“Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.”
Prediker 11:9

DAGEN MET WIJSHEID
“Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.”
Prediker 7:10

vrijdag 10 maart 2017

WAT ER VAN MIJN LEVEN OVERBLEEF
Goedendag bisschop!
Ik kwam naar de UKGR met schulden bij de drugshandelaren, vernederd, afhankelijk van de gunst van anderen om te wonen en eten, ik voelde me als menselijk afval, maar ik herinner me mijn eerste gebed nog: “U heeft altijd mijn gehele leven gevraagd en ik heb het nooit aan U gegeven. Vandaag ben ik hier gekomen om aan U te geven wat U me altijd vroeg, alleen wat ervan over is. Maar als U het zelfs zo wilt Heer, neem dan mijn leven, want wat over is geef ik U helemaal.”

donderdag 9 maart 2017

DE WARE SCHAT VAN GOD
Ongeveer twee duizend jaar geleden was er in Judea een vrouw die in de ogen van iedereen niet veel waarde had. Ze was een weduwe zonder financiële middelen, hoogstwaarschijnlijk zonder familie, die afhankelijk was van de vrijgevigheid van anderen om te overleven. Op de maatschappelijk ladder stond zij onderin, samen met de mensen die uitgesloten en verlaten waren.

woensdag 8 maart 2017

LEGE OPENBARINGEN
Wat baat het om bijbelse kennis te hebben zonder de intentie om het te praktiseren? Wat baat het om zoveel dorst te hebben naar bijbelse kennis, als u slordig bent in het praktiseren? Heeft zo’n theoretische kennis zonder dat u het praktiseert waarde? Kunt u de Heer zo behagen?
Wie denkt dat zijn overvloedige bijbelse kennis en theologische informatie genoeg is om gered te worden, is ernstig bedrogen.

dinsdag 7 maart 2017

VAN ALTAAR TOT ALTAAR
Wat kunnen we doen om zelfs te midden van de verdrukkingen van de wereld te blijven staan? Het leven op het Altaar is het antwoord op deze vraag. Het geloof van Mozes, net zoals uw gemeenschap met God, begon toen hij zijn eerste ervaring op de Berg (Altaar) Sinaï had.
“Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb” (Exodus 3:1).

donderdag 2 maart 2017

LAAT U ZICH NIET BEDRIEGEN
Niets in de kerken is zo verwoestend geweest als onwetendheid met betrekking tot de profetieën. Op dezelfde manier dat satan de valsheid van het praten in tongen heeft gebruikt, heeft hij ook geprofiteerd van het gebrek aan geestelijke inzicht met betrekking tot de profetieën. Het ergste is dat veel geschoolde mensen zich ook hebben overgegeven aan de misleidingen van de “profeten” die, trouwens, vrouwen zijn die slecht getrouwd of sentimenteel gesproken gefrustreerd zijn.

woensdag 1 maart 2017

21e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Wonderen van het Ware Geloof

Wie erop aandringt om te moeten VOELEN om te GELOVEN, zal ongelovig sterven. Geloof is zekerheid en een persoonlijke overtuiging. Wie geloof heeft, gehoorzaamt het Woord van God en wacht. De persoon treurt niet, klaagt niet en boven alles, stelt de persoon zichzelf niet bloot aan welke bezorgdheid dan ook met betrekking tot anderen.