BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 21 december 2012

WANNEER U DIENT TE VERANDEREN

Wanneer u zich realiseert dat u dient te veranderen
Gedurende onze leven, gaan we door veel dingen heen die ons leven vormen – of ten minste proberen ze dat. Als wij blind en doof zijn voor hetgeen elke ervaring ons leert, dan kan ons karakter niet gevormd worden. En dat is het probleem dat velen van ons in hun binnenste met zich meedragen. Ons menselijk hart heeft zo een hoge dunk van zichzelf, is zo overtuigd dat het alles beter weet, dat het zich nooit kan vergissen, dat wij vaak het leerpunt in een ervaring missen.

donderdag 20 december 2012

NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON

Bij de begeleiding die door God aan Gideon werd gegeven, heb ik iets opgemerkt dat ik voorheen nooit opmerkte. Ik weet dat het u, die veel STRIJDEN verloren heeft, zal helpen om de OORLOG te winnen als u accepteert en praktiseert wat u hieronder zult leren. 
U ZULT NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON ZIJN!

woensdag 19 december 2012

PARELS VAN HET LEVEN...LITTEKENS

Parels worden gemaakt door middel van een natuurlijk proces en worden gevonden in een schelpdier genaamd oester. In feite is het een simpel verdedigingsmechanisme van dit dier tegen vreemde dingen, zodat het niet zijn integriteit in gevaar brengt. De oesters vormen parels met een aantrekkelijke glans en daarvan worden weer juwelen gemaakt. De bruikbare parels worden door twee soorten oesters gemaakt: zoutwater oesters en zoetwater oesters. Zij behoren niet tot dezelfde familie, maar ze hebben één gemeenschap gemeen: hun binnenste is bekleed met een substantie genaamd parelmoer. Dit materiaal vormt het belangrijkste deel van de parel.

dinsdag 18 december 2012

HET BEGIN VAN ALLES


Het begin van alles en wat Ted Turner zei: In het begin was er het koppel Adam en Eva. Bij het tweede begin, na de zondvloed, waren er Noach en zijn vrouw. Bij het vormen van de natie Israël, waren er Abraham en Sara. Bij de schepping van het Nieuwe Israël, door de geboorte van de Here Jezus, waren er Maria en Jozef. Ziet u het patroon dat door God werd gebruikt om iets te beginnen, om de fundamenten van een groot project te beginnen?

maandag 17 december 2012

DE UITEINDELIJKE BESTEMMING

Het is moeilijk om de dood onder ogen te komen. Vooral wanneer men niet de zekerheid heeft van waar de ziel zal gaan na de dood. Stel u zich voor hoeveel mensen van deze wereld, zonder enige hoop, zijn heengegaan. Er zijn verhalen van mensen die, toen ze op het punt stonden om te sterven, de verschrikking van de hel aanvoelden. Desondanks, vernedert men zich niet voor de Énige die hun kan redden: Jezus.Mensen die zich nooit druk maakten om de uiteindelijke bestemming van hun ziel en, op dat fatale moment, de wanhoop meemaakten van het vallen van een afgrond zonder einde.

vrijdag 14 december 2012

HET ALTAAR VAN BAÄL AFBREKEN


“Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN; daarom gaf de HERE hen over in de macht van Midjan gedurende zeven jaar, waarin Midjan de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midjan richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in, die in het gebergte liggen, de holen en burchten.

woensdag 12 december 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Het woord en het geloof
De Heilige Geschriften bevestigen dat toen Jezus in Kafarnaüm, de stad van Petrus, aankwam, het eerste wonder dat daar verricht werd de bevrijding van een bezeten man was. Hij werd bevrijd door de kracht van het Woord. Allen waren verbaasd en zeiden tegen zichzelf: “Wat voor Woord is dit?”. Zijn bekendheid verspreidde zich overal naartoe en zeker weten kreeg Petrus er ook over te horen. Toen hij wegging van die plaats ging Hij naar het huis van Simon Petrus en genas, met hetzelfde Woord, zijn schoonmoeder. Velen werden in die stad, door de kracht van het Woord, genezen en bevrijd. Toen kwam de beurt van Petrus om de kracht van dat Woord te ervaren. Nadat hij terugkwam van een avond waarbij hij geen vissen had gevangen, zei Jezus tegen hem:

dinsdag 11 december 2012

DE MACHT OM TE KIEZEN

De macht om te kiezen behoort aan mij, de consequenties daarvan kunnen niet voor anderen zijn. Het is niet eerlijk om slechte beslissingen te nemen en anderen de schuld te geven voor de consequenties. God gaf ons de macht om te kiezen voor het goede of het kwaad, gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn. Niemand is perfect, maar degenen die gehoorzamen gaan achter perfectie aan. Het zijn dit soort mensen dat de Heilige Geest zoekt om Hem te dienen

maandag 10 december 2012

SLECHTE ADEM


De Here Jezus kwam niet voor de hypocrieten, maar voor degenen die verloren in de zonde zijn en in hun binnenste zit er een aanroeping, een verlangen om God te dienen, om zich te reinigen. Het zijn deze mensen die, wanneer ze eenmaal gereinigd zijn, rechtvaardige offerandes zullen brengen. God is geïnteresseerd in de aanbidding van mensen die Hem ware offerandes presenteren die een liefelijke geur hebben.

vrijdag 7 december 2012

EEN SCHREEUW VAN DE HEMEL

“Ik heb u liefgehad, zegt de HERE…” (Maleachi 1:2) NBG’51

De liefde van God is een feit. Men kan echter nooit denken dat die liefde in staat is om de zonde te tolereren. God is Rechtvaardig, Perfect en Puur. Hij vergeeft de ongerechtigheid van degene die berouw toont, Hij is lankmoedig, maar Hij zal nooit de schuldige onschuldig verklaren. Zijn Gerechtigheid, Heiligheid en Puurheid laten niet toe dat Zijn liefde zal trouwen met de menselijke ongerechtigheid, corruptie en onreinheid. Begrijp de volgende profetische teksten:

donderdag 6 december 2012

BREEK DE KRUIK

“Zo bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de
linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen: 
Het zwaard van de HERE en van Gideon!”
Richteren 7:20

woensdag 5 december 2012

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

Explosief Geloof
 
Als een gave van de Heilige Geest is het bovennatuurlijk geloof de macht van God in het binnenste van degenen die nederig van geest zijn (zie Matteüs 5:3). Wat het geloof betreft bestaat er geen min of meer. De persoon heeft het of hij heeft het niet. Omdat het een Goddelijke gave is, is het geloof persoonlijk en kan het aan niemand worden uitgeleend.
 
Jezus sprak door middel van gelijkenissen zodat degenen wiens harten gesloten waren, zoals de hoogmoedigen en hypocrieten, de hoofdpriesters en de Farizeeën het niet konden begrijpen (zie Marcus 4:11 en Lucas 8:10). Dit bevestigd dat het bovennatuurlijk geloof niet voor iedereen is (zie Jesaja 53:1).
Voor degenen aan wie het geopenbaard is, is het de macht van God in hun binnenste. Het maakt niet uit of het groot of klein is. Zoals een korrel zand in een oester komt en zich daarbinnen ontwikkelt tot een parel van grote waarde, zo zit het geloof dat van God komt in het binnenste van de nederige persoon, klaar om te exploderen en de onmogelijke dromen mogelijk te maken.
Vanwege zijn onmeetbare waarde, neemt het geloof bezit van alles. Inclusief een nieuw leven. De grootste kwaliteit van het geloof is dat het persoonlijke eigenschappen afgeeft om God, de bron van het geloof, te kunnen behagen. Hoe groot de zondaar ook kan zijn, de macht van het geloof is voldoende om de dingen die niet bestonden te doen ontstaan. Maar er is moed nodig om het uit te oefenen. Zo niet, dan zal het niet baten.
Bisschop Edir Macedo

Elke woensdag dienst van "Nacht van de behoudenis" speciaal om 18.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764


dinsdag 4 december 2012

EEN WARE MAN...

God schiep de man naar zijn beeld en gelijkenis en vanaf toen werkte de duivel eraan om ervoor te zorgen dat de mens dat niet meer werd. Het eerste grote probleem van de man begon toen hij zich liet leiden door de slechte beslissing van zijn vrouw.

Onze God is niet bekend als de God van Sara, Rebekka en Rachel. Dit is niet seksisme, maar begrijp dat, zelfs in een samenleving waar er sprake is van gelijke rechten, de rollen niet gelijk zijn. De ware man weet dat hij de voorziener en beschermer is van zijn huis. Hij is degene die het laatste woord hoort te hebben, het hoofd hoort te zijn, oftewel, de beslissingen dient te nemen. Maar met het verloop van de dagen zien we dat de man zijn verantwoordelijkheden aan de vrouw overdraagt en in veel gevallen is het zelfs zo dat zij het huis onderhoudt.
Dus het volgende is nodig:
1e – Een Ware Man te zijn
Het komt bijna nooit voor dat we een getrouwde vrouw zien die uren besteed aan computerspelletjes, naar een bar gaat, of welk sport dan ook beoefend en zodoende haar man thuis achter laat met de kinderen. Maar het komt vaak voor dat wij vrouwen horen klagen dat hun echtgenoot meer tijd besteed aan zijn vrienden, voor de TV of de computer, dan dat hij tijd met haar doorbrengt. Het is teleurstellend! Omdat de man met wie zij getrouwd dacht te zijn als een kind handelt. Dus ten eerste dient u zich het volgende af te vragen: Ben ik een ware man? Draag ik de verantwoordelijkheid van een man?
2e – Een Man zijn die de Vrouw verwacht
De vrouw wilt zich veilig en beschermd voelen. Zij wil inspraak hebben bij de beslissingen, maar verwacht dat haar man de beslissingen neemt en dat hij, als dat nodig is, zelfs tegen haar ingaat. De man kan zich niet vluchten voor zijn verantwoordelijkheden als een echtgenoot en een vader. Hij dient liefde en aandacht te tonen, te motiveren en te vermanen. Een vrouw trouwt niet alleen maar zodat zij een seksueel partner heeft, zij wil veel meer. Zij wil een ware man aan haar zijde.

Is het mogelijk dat u tot vandaag nog steeds niet doorhebt dat uw vrouw haar kracht heeft gebruikt door hard te werken, om u te helpen met de lasten, terwijl u elke dag uzelf had moeten beloven dat u uw vrouw uit dat moeilijke leven zou halen om haar een leven te bieden dat zelfs haar ouders niet in staat waren om te doen? Antwoord uzelf: Ben ik de man waarvan mijn vrouw verwacht dat ik zal zijn? Heb ik me wel eens druk gemaakt om het feit dat zij zo ontevreden over mij kan zijn dat zij van mij zou willen scheiden?
3e – Een Man van God zijn
Wat een man transformeert naar een man van God is de gehoorzaamheid. Veel echtgenoten hebben zich vastgeklampt aan het geloof van hun vrouwen, zij schuilen zich. Vandaag de dag heeft God geen “Abraham” kunnen vinden, het is makkelijker om een vrouw van geloof te vinden dan een man van geloof. Waar is de dappere krijger, waar is de man van gebed, geloof en vertrouwen in God. Ik garandeer u dat uw vrouw nooit over u zal klagen omdat u gehoorzaam aan God bent, omdat u hierin toont dat u de ware man bent die zij altijd nodig heeft gehad, omdat u God gehoorzaamt.
Antwoord uzelf: Op welke dag heeft u besloten om voor God te offeren uit gehoorzaamheid? Bent u er echt moe van om uzelf, uw vrouw en God teleur te stellen? Ga dan uit de grot van nalatigheid en offer voor God. Het is tijd dat u de “Gideon” wordt die in uw binnenste zit!
Pastor Walber Barbosa

Elke zondag om 9.30uur & 12.00uur (ook om 18.00uur).
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764