BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 28 maart 2013

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 3


Bijbelsvers van de dag“Jezus nu, vol van de heilige Geest,
keerde terug van de Jordaan en werd door
de Geest geleid in de woestijn  Lucas 4:1

Taak van de dag: Heeft  u iemand gekwetst? Vandaag is het de dag om vergeving te vragen.

Elke dag speciaal gebed van het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

dinsdag 26 maart 2013

OPSTAND X GELATENHEIDOP 80 JARIGE LEEFTIJD WAS *BARZILLAI AL MOE… De koning zei tegen Barzillai: “Trek gij met mij mee, dan zal ik bij mij te Jeruzalem in uw onderhoud voorzien.” Barzillai antwoordde echter: “Hoevele zullen de dagen van mijn levensjaren nog zijn, dat ik met de koning naar Jeruzalem zou trekken?

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 2 
Bijbelvers van de dag: “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt,
Zoon Gods genoemd worden” Lukas 1:35

Taak van de dag: Wat voor fouten heeft u de laatste tijd gemaakt?
Vandaag gaan we ze identificeren, achterlaten en niet meer herhalen.

Elke dag speciaal gebed van het vasten om 06.00uur.
Adres : Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

HET PERFECTE GEBED


Het gedeelte waarin Jezus ons leert om te bidden “…uw Koninkrijk kome…” leert ons dat wij in onze gebeden ook dienen te vragen dat Gods Koninkrijk over ons komt, oftewel, dat Zijn Geest ons vervult.

maandag 25 maart 2013

21 DAGEN VASTEN VOOR HET BELANGRIJKSTE - DAG 1Bijbelvers van de dag:Johannes de doper zei tegen zijn discipelen: “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest” (Marcus 1:8)Taak van de dag: Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Welke van deze vruchten mist u? Neem deze dag om te analyseren en te definiëren wat u dient te veranderen in deze 21 dagen.

Elke dag speciaal gebed van het vasten om 06.00uur.
Adres: Neumanpad # 26
Paramaribo - Centrum
Tel. : +597 88 37 764

zaterdag 23 maart 2013

DE INGENIEUR DIE GOD ZEGENDENa een veelbelovend begin in zijn scholing stopte Robert Gilmor LeTourneau met zijn school toen hij 14 jaar oud was. Hij was het zwarte schaap van de familie. Terwijl zijn broers al jaren dezelfde baan hadden, kon Robert geen baan behouden. Jarenlang baden zijn ouders voor hem, totdat Robert zijn ogen opende en voor zijn behoudenis begon te strijden. Jaren later beschreef hij zijn ervaring met God: “Ik werd niet getroffen door de bliksem. Ik bad simpelweg tot de Heer en vroeg Hem om mij te redden. Toen was ik zeker van Zijn aanwezigheid. Ik hoorde geen enkel woord. Ik kreeg geen boodschap mee van boven. Het enige dat gebeurde was dat alle bitterheid die ik in me had wegging en ik werd vervuld met zo’n opluchting dat ik het niet voor mezelf kon houden.”

donderdag 21 maart 2013

TWEE GENEZINGEN VOOR HOOGMOEDHoogmoed is de bron van alle zondes. Hij komt op de meest onwaarschijnlijke plekken voor. Iemand kan hoogmoedig zijn vanwege het feit dat hij hoogmoedig is en weer anderen zijn hoogmoedig omdat zij niet hoogmoedig zijn. Terwijl de één zich hoogmoedig maakt in feit dat hij een atheïst is, kan een ander weer hoogmoedig zijn in zijn toewijding naar God toe.

woensdag 20 maart 2013

NACHT VAN DE BEHOUDENIS

IK WAS HIEROVER AAN HET DENKEN...

“En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed,) maar anders, dan moet gij hem omhakken”(Lucas 13:6-9) NBG ’51.

dinsdag 19 maart 2013

HET TEKEN VAN DE DUIVEL


Als de kinderen van God aan de ene kant de zegel hebben die hun identificeert als Zijn eigendom, dan wil de duivel aan de andere kant altijd zijn teken van schaamte achterlaten op de mensheid, zodat zijn kwaadaardigheid gezien kan worden. Degene die zich onderwerpen aan de condities die de duivel hun oplegt zullen herkend worden door het TEKEN van de duivel.

vrijdag 15 maart 2013

LEF


Velen denken dat ze, na de doop met de Heilige Geest, het gebrek aan respect, van degenen die tegen ons geloof ingaan, dienen te respecteren; ze denken dat we ons dienen te beschamen voor de beledigingen. Hierdoor beginnen ze een verlegenheid te ontwikkelen als de “god” van eerbied. Ze worden christelijke lafaards, mensen die verlegen en beschaamd worden. Ze worden zelfs onmachtig wanneer ze geconfronteerd worden met de uitdagingen van het leven.

woensdag 13 maart 2013

NACHT VAN DE BEHOUDENIS


HET PERFECTE GEBED
Één van de aandachtspunten waar de Here Jezus ons op wijst bij het opzeggen van het perfecte gebed is het feit dat wij dienen te erkennen dat God een Vader is die “…in de hemelen zijt…”. Dat wil dus zeggen dat Hij geen gewone Vader is. Zijn plaats is in de hemelen en onze plaats op de aarde. Wij kijken naar Hem op en Hij kijkt op ons neer. Zodoende dienen wij eerbied en respect te tonen voor Zijn Hoogheid.

dinsdag 12 maart 2013

WAANZIN VAN HET GELOOF


Met grote moeite en offer koopt u een nieuwe auto en wanneer u de auto wilt rijden start hij niet. Hoe zal uw reactie zijn? Zult u passief in gebed en vasten gaan om dat probleem op te lossen, of zult in opstand komen en uw rechten claimen?

maandag 11 maart 2013

OPSTAND DAT DOET UITDROGEN


“Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom” (Matteüs 21:18-19) NBG ’51.

DIT GELDT VOOR EEN IEDER VAN ONS


De bevrijding die in een ieder van ons plaatsvond en, boven alles, de wedergeboorte, wat het grootste wonder is, is hetgeen wij voor iedereen wensen. Er is een grote gevoel opstand in ons binnenste die ons er telkens toe drijft om de Heilige Geest te vragen: “Wat moet ik doen om dit mogelijk te maken?”

vrijdag 8 maart 2013

DE BRON VAN HET GOEDE EN HET KWADEWanneer wij de Bijbel met intelligentie lezen en hem overpeinzen, dan komen we tot de conclusie dat er daarin het volgende geschreven staat: het Woord van God, het woord van de duivel en het woord van de mens. Daarom zien wij in veel Bijbelteksten dat er mannen zijn die het leed, armoede en ziekte met God associëren. Alsof het goede en het kwade uit dezelfde bron kwamen.

woensdag 6 maart 2013

HET PERFECTE GEBED DEEL 1


De bovenstaande titel doet vermoeden dat er één gebed bestaat dat helemaal perfect is in de ogen van God, alsof het een formule of spreuk was. Dat is natuurlijk niet zo. Jezus heeft ons echter wel geleerd wat wij wel en niet dienen te doen in een gebed en gedurende deze boodschappen zullen we hierover praten.

maandag 4 maart 2013

STRYD TUSSEN BROEDERS


Israël beschikte over 400.000 krijgslieden; Benjamin rekende op 26.000 krijgslieden + 700 speciale mannen van Gibea, zij konden met een slinger en een steen een haar raken zonder te missen. Zij waren experts in het gooien van stenen. Tijdens de eerste strijd, zelfs met de Goddelijke toestemming, werden de kinderen van Israël verslagen door hun broeders van de stam Benjamin. De weinige kinderen van Benjamin doodden 22.000 mannen van Israël.

vrijdag 1 maart 2013

PRAAT NIET, BEWIJS HET!

Heeft u er al over nagedacht wat “LIEFDE” betekent voor de Schepper?

Drie uitzonderlijk grote dingen:
1e LIEFDE voor God betekent: Totale overgave; een plezier om de Geliefde te behagen boven alle dingen, inclusief uzelf. Deze eerste LIEFDE toont eerbied, zorgzaamheid en dankbaarheid tot het maximum – tot het punt om alle huidige of denkbeeldige bezorgdheden opzij te zetten en zich te richten om Hem te behagen in alle dingen, zij het met gedachtes, woorden, gevoelens, beslissingen, acties, reacties, dromen en prestaties.