BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 28 februari 2017

20e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Wie heeft dorst?
“…stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinken! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38).
Toen de Here zei Indien iemand dorst heeft…”, probeerde Hij niet meer discipelen uit die blije menigte te vissen. Nee! Duizendmaal nee!

maandag 27 februari 2017

19e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Grote Missie
De doop met de Heilige Geest heeft één doel: de discipelen in staat stellen om hier op aarde levende getuigenissen van de Here Jezus Christus te zijn.
Zoals Johannes de Doper door God werd gestuurd om over Jezus te getuigen (zie Johannes 1:7), geldt hetzelfde met betrekking tot degene die verzegeld is met de Heilige Geest.

18e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Ik wil, omdat ik het wil.
Ik wil de doop met de Heilige Geest, maar ik wil ook genieten van “de vreugde van het vlees”: onmogelijk;
Ik wil een nieuw leven, maar ik wil het nachtleven niet opgeven: onmogelijk;

17e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Oprecht berouw
Dat de Eeuwige Allerhoogste God met een ieder van jullie zij, inclusief jullie respectievelijke gezinnen. En dat de dag van vandaag gevuld zal zijn met Zijn aanwezigheid.
Het advies voor degenen die ernaar streven om de Heilige Geest te ontvangen is: OPRECHT BEROUW.

vrijdag 24 februari 2017

16e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Zelfs als ik spreek…
In 1 Korinthiërs 13:1-8, openbaart de Heilige Geest een enorm verschil tussen ZIJN en DOEN; tussen Zijn KARAKTER bezitten en Zijn Gaven REALISEREN.
“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal”

15e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Een Nare Obsessie
Waarom in tongen praten en een slecht karakter hebben?
Satan is zo: hij spreekt alle talen, maar blijft doden, stelen en vernietigen.
Aan de andere kant, sprak de Here Jezus, die gezalfd was met de Heilige Geest, nooit in tongen. Tenminste niet voor de mensen.

woensdag 22 februari 2017

14e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLAannemen of Geloven?
Wat baat het om iets aan te nemen en er niet in te geloven? De meeste mensen hebben geen idee wat het verschil is tussen aannemen en geloven.

Hoevelen werden bedrogen omdat ze de Bijbel aannamen maar er niet in geloofden? Ze namen Jezus aan en geloofden niet in Hem.

dinsdag 21 februari 2017

13e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Jullie zullen Mijn getuigen zijn…
Kijk wat de Here Jezus tegen zijn discipelen zegt: “… maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

ALLE DAGEN GOED
“Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.”
Spreuken 31:12

maandag 20 februari 2017

12e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Waarom de Heilige Geest?
Omdat de Heilige Geest ons het beeld van God teruggeeft;
Omdat de Geest van Jezus ons tot levende getuigenissen van Zijn wederopstanding maakt;
Omdat de Geest van de HEER ons voor God opwekt;

DAGEN OP DE WEG
“Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede.”
Jeremia 32:39

11e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIEL
Genesis van het LEVEN
In het begin heeft God de Vader, de hemelen en de aarde geschapen. Hij schiep de hemelen en aarde alleen door het Woord te gebruiken.

Enige tijd later is het Woord van de Schepper vlees geworden en is Jezus geboren, Zijn Zoon. Vanaf het begin was God de Zoon – het Woord – met God de Vader, door Hem en voor Hem zijn alle dingen gemaakt (Zie Johannes 1: 1-3).

10e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIEL
Luister NU naar de Stem van de Geest
Terwijl de Here Jezus niet Zijn reddende Werk had verricht, kon de Heilige Geest niet naar de wereld komen.
De missie van het doorzetten van het Werk van Zijn Zoon vond alleen plaats na de hemelvaart van Jezus.

vrijdag 17 februari 2017

DAG VAN DE BRUIDEGOM
“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.”
Lucas 17:26-27

9e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De Geest en de zielen
Zoals Jezus naar de wereld kwam om Zijn leven te geven voor de redding van vele zielen, kwam de Heilige Geest ook om Hem te vervangen, en door te gaan met Zijn Werk door Zijn dienaren.
De mensen die verzegeld zijn met de Geest, zijn verplicht bewust van hun verantwoordelijkheden, zoals de Redding van zielen. Ze denken de hele tijd aan de verlorenen omdat de Geest Zelf hun niet met rust laat. Het is onmogelijk om de Geest van God te hebben en niet te denken aan de verloren zielen zoals Hij eraan denkt.

donderdag 16 februari 2017

8e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
De pijn en de droom van God
“Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had” (Genesis 2:2).
De rust van de Schepper na het voltooien van Zijn Werk, werd onmiddellijk onderbroken vanwege de val van de mens. Voordat de mens de vruchten van rebellie begon te oogsten, begon de Here God te lijden. Al het lijden van de mens op aarde is parallel met het leed van God in de hemel dat oneindig veel groter is.

woensdag 15 februari 2017

7e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLUitoefening van Vergeving
Niemand kan de doop met de Heilige Geest ontvangen als de persoon een wrok tegen iemand anders heeft. De vergeving van God hangt van onze vergeving af.
Het is het gebod van Jezus:  “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven” (Matteüs 6:14-15).

dinsdag 14 februari 2017

DAGEN VAN ONDERZOEK
“Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.”
Psalmen 27:4

6e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLHoor wat de Geest tegen de christenen zegt… Deel 2
Accepteren of overgeven?

Hoe vaak heeft u Jezus al als Heer en Redder geaccepteerd en er vond geen enkele verandering plaats in uw leven?

maandag 13 februari 2017

DAGEN VAN VOLHEID
“En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.”
Handelingen 2:17

AL DE DAGEN
“Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.”
Jozua 1:5

STERK HART


“Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.”
Psalmen 27:14

HET HART WAAR GOD DICHTBIJ IS
“De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.”
Psalmen 34:19

GEZEGEND HART
“Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.”
Psalmen 119:11

BEWAARD HART
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.”
Spreuken 4:23

HART MET VREDE
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”
Johannes 14:27

DAG NA DAG
“Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.”
Romeinen 14:5

WAAKZAAM HART
“Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan.”
Efeziërs 4:26

ZACHTMOEDIG HART“Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”
Matteüs 11:29

5e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIELHoor wat de Geest tegen de christenen zegt… Deel 1
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. (Efeziërs 6:11-13 Statenvertaling).

4e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Tekenen van de Heilige Geest
De uitstorting van de Heilige Geest laat geen twijfels achter. Ook al zouden alle stemmen van de wereld en die van de hel dat in één koor ontkennen, is niets, absoluut niets, in staat om de Stem van Boven te verwijderen uit het binnenste van de ziel.
De zachte maar sterke Stem van de Here Jezus doet alle andere stemmen zwijgen door de volheid van de vrede in de geest. Een ongekende vrede gevolgd door een vreugde in de ziel.

3e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL
Het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid
De bezorgdheid voor een succesvol financieel of familiair leven is de grootste vijand geweest voor de kandidaten voor de doop met de Heilige Geest. Normaal gesproken komen de mensen tot het Altaar met een puur seculiere bedoeling. Ze prioriteren het Koninkrijk van God niet en al helemaal niet het correct gedragen. Hierdoor is het leven, jaar in jaar uit, hetzelfde oude ellendige verhaal. Ze bezoeken de kerk op zoek naar zegens, maar geven helemaal niets om de Zegener, dit houdt hun ver van God en, zodoende, van het Leven.

vrijdag 10 februari 2017

DAGEN VAN STRIJD
“Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen.”
Hebreeën 10:32

OVERPEINZEND HART
“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.”
Psalmen 19:15

HART EN MOND“Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.”
Matteüs 15:18

HART VAN NEDERIGEN
“De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, Here, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op.”
Psalmen 10:17

HERSTRUCTUREERD HART
“Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste.”
Psalmen 22:15

GEDISCIPLINEERD HART
“Erken dan van harte, dat de HERE, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.”
Deuteronomium 8:5

OGENSCHIJNLIJK HART
“En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal.”
1 Samuël 16:7

HART DAT TROUW IS AAN DE ROEPING
“En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal.”
1 Samuël 2:35

OVERGEGEVEN HART
“Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart”.
Psalmen 26:2

PUUR HART
“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest”.
Psalmen 51:12

VERONTRUST HART
“De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten”.
Matteüs 25:17

REFLECTEREN IN HET HART“Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander”.
Deuteronomium 4:39

2e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLGeloof en Vertrouwen
Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord (Psalmen 40:2 Statenvertaling).
Wacht met geduld op de HEER en vertrouw. Het vertrouwen is een deugd van degenen die volwassen zijn in het geloof. Het geloof is als een vliegtuig dat opstijgt; vertrouwen is zoals een cruise (automatische knop).

1e DAG VAN DE VASTEN VAN DANIEL
God hoort alles!
“Gij vermoeit de Here met uw woorden. En dan zegt gij: Waarmee vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des Heren en aan hen heft Hij welgevallen; waar is anders de God van het recht?” (Maleachi 2:17)
Onze gedachten zijn woorden in de oren van God. Het gebed is eigenlijk een verlengstuk van alles wat we denken. Wanneer we woorden gebruiken, heeft God al onze gedachtes al gehoord.

woensdag 8 februari 2017

VERVULD MET DE GEEST
De uitdrukking: vervuld met de Geest (Efeziërs 5:18) gaat over de vervulling met de gedachtes van God, Zijn Woord.
Aan de andere kant, kunnen de mensen die verzegeld zijn met de Heilige Geest “de geest doven”, dit betekent dat zij zich met het vuil van deze wereld kunnen vullen, wetende dat zij zich leeg aan het maken zijn van de Geest.
Hoe is dit mogelijk?

dinsdag 7 februari 2017

VASTEN VA DANIËL
Uw binnenste heeft dit nodig!
Televisie op het hoogste volume, de computer ingelogd op Facebook, de radio met een selectie van uw favoriete muziek…
Stel u zich een woonkamer voor, met al deze geluiden op de achtergrond en u probeert een gesprek te voeren met uw beste vriend…het is moeilijk om zich te concentreren, niet?

IN GEEST...
“Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin…” (Openbaring 1:10).
Alleen door in Geest te zijn is iemand in staat om de Stem van God te horen en te gehoorzamen.

maandag 6 februari 2017

WAAROM BEN IK NIET UIT GOD GEBOREN?
Niemand heeft meer interesse om kinderen voort te brengen dan de Heilige Geest. Maar dit kan niet gerealiseerd worden zonder de eerlijke wens van de mens.
De Schepper kan Zijn wil niet opleggen aangezien Hij een vrije wil aan Zijn schepping heeft gegeven.
Het probleem is dat de persoon de wens aan de buitenkant laat zien, maar van binnen is hij niet altijd bereid.