BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 30 april 2014

UNIVERSELE DAG VAN DE VROUW

Het evenement "Universele dag van de Vrouw" was een groot succes. Dit evenement trok honderen mensen aan die gefocussed waren om de waarde van de vrouw te ontdekken. Bekijkt u hieronder de volgende foto's.

 Gebed bij de verzamelplaatst voor de start van de wandelloop.

Opname tijdens de wandelloop 

Opname tijdens de wandelloop.

 Aankomst bij de ingang van de UKGR-Paramaribo.

Tijd van gebed.
 


UKGR-Paramaribo
Adres : Neumanapad # 26
Tel.: +597 88 37 764

MET HET GEHELE HART, NEE!


De verbanning van Adam en Eva uit het paradijs was niet definitief. Maar de terugkeer naar de aanwezigheid van de Here God was nu onderworpen aan handelingen die de oprechte bereidheid van hun verlangens bewezen. Het was de mens die, vanuit zijn eigen vrije wil, uit Gods aanwezigheid stapte. Om nu terug te kunnen keren naar zijn originele staat en te kunnen genieten van de aanwezigheid van de Almachtige moest hij het bewijzen door middel van handelingen. Handelingen die zijn verlangen toonden, niet alleen vanuit zijn gehele hart.

Maar vanuit“…geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht” (Marcus 12:30).

dinsdag 29 april 2014

GELOVEN OF NIET GELOVEN

Zij geloofden in de Profetie en leefden. Hij geloofde niet en stierf…
Het volk van Samaria had zich van God verwijderd en als gevolg hiervan kwam het leger van Aram en omsingelde de stad. De omsingeling was zo wreed en de hongersnood was zo erg dat de inwoners van Samaria tot kannibalisme overgingen.
De poorten van de stad konden niet geopend worden, want als  de Arameeërs binnen zouden komen, zouden zij iedereen doden. Het was de dood door de hongersnood in Samaria of de dood door het zwaard als zij naar buiten zouden gaan om iets te eten te vinden.

maandag 28 april 2014

DE PROFETIE BESCHERMT

De Bijbel zegt: Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid…” (Spreuken 29:18). 
Bandeloosheid wil zeggen: verslaafd, bedorven, corrupt, rot, ontrouw en uiteenvallen. Is dit niet de manier waarop miljoenen mensen leven? Mensen die ooit rijk waren en nu arm zijn; en anderen die altijd in armoede geleefd hebben. Mensen met een ontwrichte familie, slaven van een verslaving, die een slechte gezondheid hebben en een verkeerd leven leiden. Huwelijken die vernietigd werden door middel van overspel. Maar hoe kunnen deze problemen opgelost worden? Er is maar één manier: DE PROFETIE! De Profetie bevrijdt elke mens van deze geest van bandeloosheid, oftewel, corruptie.

vrijdag 25 april 2014

PROFETIE

Wie de Geest van deze Profetie begrijpt, zal ongetwijfeld ook de voordelen van de profetie, die wij op 11 mei zullen uitspreken, in alle UKGR Centra in de gehelewereld, vastgrijpen.

“De hand des HEREN kwam op mij, en de HERE voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot mij: Mensenkind,

donderdag 24 april 2014

HET VERBOND


Om dit onderwerp beter te kunnen begrijpen, hoeven wij alleen maar naar een paar Trouwringen te kijken in de handen van een bruidegom die voor het Altaar staat om te trouwen. Wat symboliseert dat? Hij is bereid om zijn vrijgezelle leven op te offeren om een nieuwe reis van totale opoffering te beginnen vanwege de liefde die hij voor zijn bruid heeft. Het betreft niet alleen maar een liefde van woorden, maar van acties die deze gezamenlijke liefde bewijzen en bevestigen. Het is een reis van trouwheid en goede en slechte momenten; beiden zullen zich als nooit van te voren aan elkaar moeten vastklampen om de uitdagingen die het leven hun zal brengen te kunnen overwinnen.

woensdag 23 april 2014

EEN BOODSCHAP VOOR WIE IN DE…

Een boodschap voor wie in de woestijn is
Wanneer wij door momenten heen gaan die heel erg op slechte situaties lijken die wij in het verleden al hebben meegemaakt, dan probeert de angst ons naar achteren te doen kijken. Wij hebben, natuurlijk een weerzin dat slechte situaties zich herhalen en dat onze kracht voor niets lijkt te zijn. Wanneer wij door de woestijn heen gaan, wordt alles intensiever. De problemen worden intensiever en wij dienen onze acties van geloof en waakzaamheid ook intensiever te gebruiken, omdat de woorden van nederlaag van alle kanten komen.

dinsdag 22 april 2014

ISRAËL VERWIERP HEM, DE UKGR…

Israël verwierp Hem, de UKGR omarmde Hem
De Almachtige God bevrijdde Israël van de Egyptische slavernij,
Leidde hun naar een land dat vloeide van melk en honing,
Gaf hun de overwinning over al hun vijanden,
Waar zij hun voeten ook plaatsten, dat gebied werd aan hun gegeven;
Hun dagelijks brood bestond uit overwinningen,
De staat van miljoenen slaven werd omgevormd tot een sterke en machtige natie,
Maar, omdat zij de verslagen heidenen wilden nadoen,
Verwierp Israël de HERE der Heerscharen als Leider
En vroeg om een koning te mogen hebben,
Vandaar maakte Israël een begin aan hun mislukkingen…

WE ZULLEN ALTIJD STORMEN HEBBEN

“En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?” (Marcus 4:35-41).
De Here Jezus zei: “Laten wij oversteken naar de overkant.” Er kon niets in die boot gebeuren om hem tegen te houden zijn bestemming te bereiken, omdat het Woord van God daar was. Hetzelfde gebeurt met degene die het Woord van God heeft, niet op zijn lippen, maar in zijn ziel.

woensdag 16 april 2014

WOESTIJNEN

“Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure!  Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen” (Johannes 12:27).
Deze momenten waar Jezus door heen ging waren niet makkelijk, maar Hij onderging ze, omdat Hij wist dat de Vader er een doel voor had.

dinsdag 15 april 2014

GEDACHTES


Gedachtes zijn net als het stuurwiel van een schip. De geringste aanpassing naar rechts of links is al voldoende om hem van zijn koers te doen afwijken.
Wanneer wij ons verstand onderwerpen aan de gedachten van iemand anders, dan passen wij het stuurwiel van de boot van ons leven aan het leven van die persoon aan. Als die persoon de duisternis van deze wereld ingaat, dan zullen wij hem ook naar dezelfde bestemming volgen.

maandag 14 april 2014

4 BEKERS WIJN


Pasen komt naderbij en de meerderheid van de mensen heeft geen flauw idee wat dit feest in feite inhoudt. Zoals altijd wordt een geestelijke viering geassocieerd met een commerciële bedoeling, zoals het verkopen van chocolade eieren dat niets te maken heeft met de ware bedoeling van dit feest. In het Hebreeuws wordt Pasen Pesach genoemd, dat voorbijgaan betekent, zodat het volk zich herinnert aan het feit dat God de huizen van de Kinderen van Israël voorbijging in Egypte en hun zodoende van de dood redde.

“En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, dan zult gij zeggen: 
Het is een Paasoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging,
 toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde…” (Exodus 12:26-27).

HOE IS DE UKGR ONTSTAAN?

   
“Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis” 
(2 Kronieken 7:1).

Wanneer wij peinzen over het feit dat het de slachtoffers en de brandoffers waren die het vuur en de glorie van de Heer deden neerdalen, zoals wij hebben geleerd gedurende deze dagen, dan begrijpen wij waarom het UKGR Centrum het verschil maakt in de gehele wereld: omdat het UKGR Centrum één vuur is, één Geest, één geloof.

HET WOORD VAN GOD


De Bijbel is het Woord van God. Daardoor praat God met ons. Zelfs als er delen daarvan zijn die je niet kunt begrijpen, dien je ze te accepteren, om de kracht van God te kunnen ervaren. Dit betekent natuurlijk niet dat je aan iedereen die over God of Zijn Woord praat aandacht dient te besteden. Maar jij moet wel alles accepteren wat geschreven staat (in de Bijbel).

Vaak heb ik mensen geprobeerd te counselen die problemen hiermee hebben. Het feit dat ze iets in de Bijbel lezen dat tegen hun manier van denken ingaat, veroorzaakt een blokkade tussen hun en God. Waarom? Omdat de persoon zich niet wil vernederen en erkennen dat wat God zegt altijd het beste is…

donderdag 10 april 2014

HET OFFER ZOALS U HET NOG NOOIT...

Het offer zoals u het nog nooit hebt begrepen

Het zou goed zijn als allen de ware betekenis van het woord offer kenden, omdat het iets is dat heel verkeerd begrepen wordt vandaag de dag. Hiervoor dienen wij terug te reizen in de tijd en naar het oorspronkelijke idee van het offer, dat van God kwam, te gaan. Offer, in zijn geestelijke betekenis, houdt meer in dan wat papier op het altaar. Het houdt het gehele leven van de persoon in. Maar laten wij eerst een belangrijk feit begrijpen. De definitie van het woord “offer” in het Vandale Woordenboek toont ons een feit dat ons kan helpen om het onbegrip over deze thema aan te duiden. 

dinsdag 8 april 2014

GELOOF, TIENDES EN OFFERANDES


Voordat de eerste zonde werd gepleegd bestonden geloof, tiendes en offerandes niet. Ze waren onnodig, omdat de relatie tussen de Schepper en de mens op de relatie tussen de Schepper en de engelen leek. Met andere woorden, er was geen Toegangsdeur nodig om in de aanwezigheid van de Almachtige te komen.
Adam en Eva hadden geen beperkingen om in de aanwezigheid van de Almachtige te komen. Vanaf het moment dat de zonde ontstond begon de Heer regels in te stellen zodat de mens in Zijn aanwezigheid kon treden. Hoe kan de onreine immers in de aanwezigheid van de Heilige der heiligen komen?

maandag 7 april 2014

DE ZIEL VAN DE VROUW


Elke vrouw verlangt naar een gezin, er zijn echter sommige vrouwen die een onvermoeibare zoektocht leiden naar een partner, alleen maar zodat zij die leegte die zij in hun binnenste voelen kunnen vullen. Toen de Samaritaanse vrouw naar de put ging om water te putten om haar fysieke dorst te lessen, toonde Jezus haar dat het bezitten van het Water des Levens belangrijker was dan een partner te vinden.

Daarom zei de Here Jezus tegen haar:
  “Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven” (Johannes 4:10).

HET WOORD VAN GODDe Bijbel is het Woord van God. Daardoor praat God met ons. Zelfs als er delen daarvan zijn die je niet kunt begrijpen, dien je ze te accepteren, om de kracht van God te kunnen ervaren. Dit betekent natuurlijk niet dat je aan iedereen die over God of Zijn Woord praat aandacht dient te besteden. Maar jij moet wel alles accepteren wat geschreven staat (in de Bijbel).

vrijdag 4 april 2014

JEZUS, DE TEMPEL, DE GRIEKEN EN U


Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden: dezen dan gingen tot Filippus, die van Betsaïda in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden” (Johannes 12:20-23).

Er waren mensen die naar Jeruzalem gingen om alleen maar deel te nemen aan het feest dat jaarlijks gehouden werd (wat voor velen tot niets meer dan een traditie was geworden) en niet met de bedoeling om God te zoeken.

woensdag 2 april 2014

EEUWIG LEVEN


Onder alle bomen in het hof van Eden waren er twee bomen die opmerkelijk waren: De boom van de kennis van goed en kwaad en de Boom des Levens. De ene boom bracht de dood met zich mee voor degene die van zijn vrucht zou eten, de andere boom bracht het eeuwige leven met zich mee. Zoals wij weten, werd de eerste boom in het hof geplaatst zodat de mens God met liefde en vrijheid zou aanbidden, niet omdat hij geen andere keus had. Het was een test, zodat de mens zijn vrije keuze, die de Almachtige hem had geboden, zou gebruiken. 

dinsdag 1 april 2014

HET ALTAAR IS NIET ONRECHTVAARDIGElke keer dat wij een geschenk krijgen, ongeacht of het sentimentele waarde heeft, is het normaal dat wij het analyseren, ook al doen wij dat op een onbewuste manier.
“Wat voor waarde heeft dit geschenk?” “Wat betekenen wij voor degene die het gaf?” Hetzelfde gebeurt wanneer u of iemand het leven op het Altaar overgeeft.