BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

woensdag 26 april 2017

DISCIPLINE
De Heilige Geest wordt ons gegeven om ons te disciplineren!
God is discipline.
God is gedisciplineerd!

dinsdag 25 april 2017

BEWAAR HET GELOOF
Ik heb veel aan Job gedacht als voorbeeld van het gezond/genezen geloof. De duivel wilde eigenlijk het geloof van Job aanraken, het verwonden en daarom nam hij alles van hem weg: geld, kinderen, gezondheid en gebruikte nog de vrouw en “vrienden”, en wat voor vrienden!
Kortom, de duivel heeft alles geprobeerd om het geloof van Job aan te raken, omdat hij wist dat als hij het kon aanraken, hij de ziel van Job zou hebben, maar zie wat Job zei:

vrijdag 21 april 2017

ADEM VAN GOD
De adem van het leven, de adem van de Geest of het geblaas van God toont de Goddelijke handeling die van het beeld van Adam een levende ziel maakte. Het gebeurde in de Hof van Eden, het begin van de mensheid. En dezelfde Geest brengt vandaag de dag de nieuwe geboorte, de geboorte uit het water en de Geest voort. Het verschil is dat vandaag de dag het Adamische beeld, de doden door de zonden en misdaden zijn. Wanneer dezen de Stem van God (Heilige Bijbel) horen en gehoorzamen, ontvangen ze de adem (Geloof) van de Geest en gaan ze terug naar de vorm van de levendmakende geesten (zie 1 Korinthiërs 15:45), volgens het beeld van de Here Jezus Christus.

woensdag 19 april 2017

5 SIGNALEN VAN EEN ZIEK GELOOF
Kortgeleden kwam ik te weten over een persoon die stelde Godvrezend te zijn, maar wrok koesterde; een ander stelde veel geloof in God te hebben, maar heeft een relatie met iemand die niet hetzelfde geloof heeft, en nog een ander die stelt van God te zijn, maar een hitsige verkering heeft met haar vriend. Het ergste is dat dit steeds vaker voorkomt. Veel dingen die wij eerst niet accepteerden vanwege ons geloof worden tegenwoordig getolereerd en zelfs gesteund door velen die zeggen van het geloof te zijn. Tegenwoordig ziet u zelfs degenen die een verantwoordelijkheid hebben om voorbeelden te zijn, slecht praten over hun leiders alsof ze zijn vergeten Wie hun als leiders heeft aangesteld en Wie zij dienen!

dinsdag 18 april 2017

PUINHOOPSinds het begin van de burgeroorlog in Syrië zijn ongeveer 400.000 mensen omgekomen. Daarnaast wordt geschat dat er meer dan 4,5 miljoen zijn gevlucht en ongeveer 70% van de bevolking die in het land is gebleven, leeft onder de armoedegrens. De vernietiging in Syrië bereikt steden als Aleppo, Qusayr, Homs en de hoofdstad Damascus.

woensdag 12 april 2017

DE INTELLIGENTIE VAN HET GELOOF
“Gij adderengebroedsel! Hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? Want uit den overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat” (Mattheüs 12:34-35).

dinsdag 11 april 2017

OPSTAND VAN DEGENEN DIE BEHOUDEN ZIJN


”En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?” (Openbaring 6: 9-10)

maandag 10 april 2017

VAN TOILET VAN HET KWADE NAAR DE TEMPEL VAN DE GEEST
Op mijn 12e accepteerde ik Jezus in de kerk ‘Nieuw Leven’ in Rio de Janeiro, maakte ik deel uit van de groep en had ik mezelf gevonden.
Op mijn 13e trouwde mijn broer die mij naar de kerk bracht en kon ik niet meer gaan, omdat mijn ouders constant aan het verhuizen waren en ik niet onafhankelijk was.

woensdag 5 april 2017

ZOEKEN OM TE BEKEREN“En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.”
2 Kronieken 7:14

DE HEILIGE GEEST, DE DIENAREN EN DE EERSTELINGEN
– Abraham betaalde de tiende aan Melchizedek voordat de Wet van de tienden en offerandes bestond (Genesis 14:20).

– DE HERE God zeide: “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel” (Maleachi 3:8-9). 

dinsdag 4 april 2017

DE VERLORENE ZOEKEN
“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.”
Lucas 19:10

maandag 3 april 2017

KENMERKEN VAN EEN SCHAAP
Jezus vergelijkt ons met schapen. We zien dit altijd, maar we zijn nooit gestopt om de kenmerken van een schaap te bestuderen. Ik wil praten over iets simpels maar essentieel voor ons leven met God.