BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

dinsdag 30 juni 2015

ABRAHAM WAS EEN REFERENTIE (Dl.1)Haast een ieder volgt iemand, die een goed voorbeelds-figuur voorstelt, als een referentie.  Normaal gesproken is het iemand die vaak genoeg dichtbij de persoon is om die beter te leren kennen. En door zijn/haar kwaliteiten beslist de persoon als die de ander persoon als referentie zal volgen. In mijn land “Brazilië” er is een gezegde die luidt: ‘Kind van een vis, is een visje’ – dat betekent dat het kind grotendeels het voorbeeld van de ouders zal volgen. En mijn persoon, als ik het werk van God niet ‘fulltime’ deed, zou ik hetzelfde beroep als die van mijn vader volgen. Ik zou een ‘Apotheker’ zijn.

NEGEN IN ÉÉN

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22).
De eerste drie vruchten van de Heilige Geest bevatten de essentie van God, namelijk:
1- Liefde, welke de liefde van God de Vader representeert.
2- Blijdschap, welke De Zoon Jezus representeert.
3- Vrede, welke de Heilige Geest representeert.
Deze drie vruchten worden automatisch ontvangen, wanneer de Heilige Geest over ons leven komt. Het is het onmiddellijke Teken of de Zegel van God op hen die in Hem geloven.

maandag 29 juni 2015

HET UNIEKE
Iets dat exclusief, superior aan andere dingen, exceptioneel en onvergelijkbaar is… er is niets zoals “HET UNIEKE”.
Heeft u wel eens momenten gehad dat u aan één ding dacht dat u op dat moment gelukkig zou maken? Bij gebrek aan het origineel proberen wij vaak iets soortgelijks te vinden dat hetgeen dat wij het meest willen kan vervangen, maar heel vaak eindigen wij toch met het gevoel van…”Het is niet hetzelfde…”.
Het is een feit. Er bestaat niets zoals HET UNIEKE, het origineel en alles wat wij daarvoor in de plaats willen zetten, zal altijd op een “goedkope kopie” lijken, iets dat erbij in de buurt komt of een vervanging dat nooit in staat zal zijn om 100% hetzelfde effect te bieden.

DE BUITENGEWONE ACTIE BRENGT BUITENGEWONE RESULTATEN!
Zodat u een bovennatuurlijk resultaat zal krijgen, moet de actie die u dient te ondernemen dan ook bovennatuurlijk zijn ; iets dat niet normaal is.
Het is normaal dat u de gebedsketting zal volgen en tijdens en of na de gebedsketting zult u de genezing, bevrijding en voorspoed ontvangen… maar, zodat u datgene kunt ontvangen dat niet normaal is, dient u iets te doen dat u normaal gesproken niet doet. Wij hebben als voorbeeld Jezus:

GESLACHTSREGISTERS IN DE BIJBEL


Genealogie is een onderzoek dat ons in staat stelt om de afkomst van voorouders, afstammelingen, familie verbanden en de oorsprong van de namen en achternamen van een persoon te achterhalen.
Het is in verschillende delen van de Bijbel te vinden, vooral in het Oude Testament. In eerst oogopslag kan een genealogische tekst, oftewel de geslachtsregisters, onnodig en vermoeiend zijn, maar het gehele Heilige Schrift is geïnspireerd door God en nuttig voor onderrichting (2 Timoteüs 3:16). Het grootste doel van de Bijbelse geslachtsregister werd opgesteld om de oorsprong van de Here Jezus als de Messias te bewijzen.

vrijdag 26 juni 2015

WAAR DIENT EEN PROEF VOOR?“Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal” (Genesis 22:1).
Het woord proeven in het Vandale woordenboek geeft de volgende definitie:
“Blijk, bewijs” van iets…

donderdag 25 juni 2015

VERTREK NU


Alles ging goed in het leven van Abraham. Hij genoot van zijn zoon Isaak. Elke dag naar hem kijken, was elke dag zijn droom te leven. Hij was eindelijk vader en had zijn grootste verovering behaald. Tot de dag kwam dat het volgende gebeurde:
“Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.” (Genesis 22:1-2)

woensdag 24 juni 2015

ZONDER WERKEN IS HET DOOD

“Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, 
op zichzelf genomen, dood” (Jakobus 2:17).
Men kan op niemand of niets rekenen dat dood is.
Hetzelfde geldt ook voor het geloof, als het dood is dient het nergens voor.
Als er tussen ons en hetgeen dat wij willen bereiken een geestelijke barrière bestaat, hoe zullen wij die dan overwinnen als het geloof dood is? Daarom zijn er veel mensen die strijden, hard werken en alsnog niets hebben. Ze strijden voor veel, maar hebben weinig.

ER WAS EEN FEEST IN DE HEMEL!Goedendag bisschop!
Ik wil onze blijdschap met u delen, omdat het niet alleen mijn blijdschap is,
maar die van alle medesoldaten hier in Zwitserland.
We hielden een doop in sommige van onze kerken die de laatste tijd nieuwe mensen ontvingen en dit nodig hadden. Ongetwijfeld verheugde God zich hierover.

WAAROM WERKT MIJN GELOOF NIET?


Wij allen hebben vragen.
En één van de vragen die veel mensen hebben is: Waarom werkt mijn geloof niet?

dinsdag 23 juni 2015

GOD IS VADER
“Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord heb voor wie mij smaadt.” ( Spreuken 27:11)
Wanneer iemand vraagt om zijn hart te verheugen, is het omdat zijn hart verdrietig is.

maandag 22 juni 2015

CIPRES, DE BOOM VAN HET GELOOF


In juli 2011 vond er in Spanje een bosbrand plaats aan de rand van de stad Valencia. De brand woedde gedurende 5 dagen en verteerde meer dan twintigduizend hectare groen gebied. Maar verassend genoeg waren 946 cipres bomen die deel uitmaakten van het bos intact gebleven, terwijl de gaspeldoorn, de eikenbomen en andere boomsoorten helemaal verteerd werden door de vlammen.
Die kwestie trok de aandacht van de plantkundigen, aangezien de cipressen blootgesteld waren aan dezelfde condities als de andere bomen: een jaar van weinig neerslag, temperaturen die boven de 30°C waren, lage luchtvochtigheid en windstoten van wel 50 km/u. Na deze gebeurtenis wordt de cipres gebruikt als een manier om vuur te bestrijden. Zij functioneren als een barrière tegen de vlammen, om het vuur tegen te houden en de bossen en wouden te beschermen tegen bosbranden.

woensdag 17 juni 2015

VERDIENSTEN DIE DOOR HET GELOOF…

Verdiensten die door het Geloof komen
“En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; 
maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” 
(Genesis 2:2).

maandag 15 juni 2015

DE PIJN EN DE DROOM VAN GOD


“Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, 
rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had” (Genesis 2:2).
De rust van de Schepper, na het volbrengen van Zijn Werk werd onmiddellijk onderbroken na de val van de mensheid. Nog voordat de man de vrucht van rebellie begon te plukken, begon God al te lijden. Al het menselijk lijden op  Aarde is soortgelijk geweest aan een oneindig veel groter lijden van God in de hemel.

vrijdag 12 juni 2015

LAM EN SCHAAP


Als u het overvloedige leven dat door het geloof komt wilt analyseren, kijk dan naar het zachtmoedige gedrag van schapen tegenover hun lammeren.
Zij zijn niet normale dieren. Hun karakteristiek gedrag toont aan dat de Almachtige hun voor een zeer speciale reden heeft geschapen: Hem vertegenwoordigen in het werk van de Eeuwige Behoudenis.

woensdag 10 juni 2015

DE GEEST EN DE ZIELEN


Zoals Jezus naar de wereld kwam om Zijn leven te geven voor de redding van vele zielen, is de Heilige Geest ook gekomen om Hem te vervangen, om Zijn werk voort te kunnen zetten door middel van Zijn dienaren.
Degenen die verzegeld zijn met de Geest zijn zich, vanzelfsprekend, bewust van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de Behoudenis brengen voor de zielen. Ze denken de hele tijd aan de verlorenen omdat de Geest Zelf hun niet gerust doet voelen. Het is onmogelijk dat iemand de Geest van God heeft en niet aan de verloren zielen denkt zoals Hij aan hun denkt.

dinsdag 9 juni 2015

HET ZAAD


Het is frustrerend om op iets te wachten dat nooit zal gebeuren.
En dat is het gevoel dat de mensen hebben, die verwachten dat God in hun plaats zal handelen.
God maakte het zaad.

PAS OP MET HET OPENEN…

Pas op met het openen van uw raam!
Een vrouw die voor de serie Game of Thrones werkte werd onlangs gedood door een leeuw in Zuid Afrika. Het nieuws verspreidde zich als wildvuur in een bos vorige week maandag. Een jonge Amerikaanse jongedame, die pas 22 jaar oud was, werd uit haar auto gesleurd door een leeuw in het leeuwenpark van Johannesburg.
Ik ben daar zelf al diverse keren geweest en je kan simpelweg niet om de vele waarschuwingen die daar staan heen: “Open het raam van uw auto niet”, “verlaat de auto niet, onder geen enkel beding”. Bij elke ingang zijn de waarschuwingen hetzelfde.

maandag 8 juni 2015

EEN LEVENSPLAN VOOR U

God heeft een levensplan voor een ieder van ons met een zeer goede kwaliteit voor de zes onmisbare gebieden in het leven van een persoon: GEESTELIJK - GEZONDHEID - PROFFESIONEEL - FINANCIEEL - LIEFDESLEVEN - FAMILIE

vrijdag 5 juni 2015

GEVAARLIJKE VERMENGING


Er zijn bepaalde mengsels die heel erg gevaarlijk voor ons zijn. Wanneer wij bepaald soort voedsel combineren met medicijnen of wanneer wij bepaalde chemische producten met elkaar mengen kunnen de gevolgen desastreus zijn. Een ieder van deze elementen doen op zichzelf genomen geen enkel kwaad, integendeel zelfs, voedsel, medicijnen en chemische producten helpen ons op diverse wijzen, maar het gevaar zit hem in de vermenging met elkaar.
Dit geldt voor het geloof en de gevoelens. Op zichzelf genomen is geen een van hun gevaarlijk. Immers wat voor kwaads is er in iets te geloven dat wij niet kunnen zien of blijdschap te voelen? Maar het probleem is wanneer men deze twee elementen met elkaar vermengt. Wanneer zij in het binnenste van een persoon vermengd worden, is het resultaat hiervan de ergst mogelijke gevolgen.

donderdag 4 juni 2015

WONDEREN VANDAAG (Dins 2 Juni)

                         


GOD LIJDT, WIST U DAT?


Toen ik deze woorden hoorde, moest ik bijna huilen. Hoe zou ik niet zo’n reactie kunnen hebben? In feite wist ik dit niet noch kon ik het me voorstellen, maar op dat moment toen ik dat hoorde voelde ik me zo egoïstisch. Alleen al denkend aan de gedachte dat mijn ouders om mijnentwil huilen, word ik verdrietig. Stel u zich God eens voor, onze Vader.
Stel u zich God voor die lijdt vanwege degene die het Woord hoort, de Waarheid kent, maar desondanks geen kind van Hem is. Er zijn mensen die jaren in de kerk zijn, maar alsnog niet gedoopt zijn met de Heilige Geest. Wat hebben zij nog meer nodig om alles over te geven? Zouden de onmogelijke zegens niet genoeg zijn geweest om zich compleet over te geven?

EEN GEWELDIGE VERGELIJKING VAN…

Een geweldige vergelijking van leven na de dood
Een Hongaarse schrijver legde het bestaan van de Onzichtbare God uit door middel van een geweldige vergelijking: Twee baby’s zaten in de buik van hun moeder. De een vroeg aan de ander: “Geloof jij in het leven na de geboorte?”

dinsdag 2 juni 2015

IK HEB DE VERBORGEN SCHAT…

Ik heb de verborgen schat gevonden
Gedurende een lange tijd heb ik geprobeerd om de blijdschap in verschillende plaatsen, mensen, activiteiten en religie (toentertijd was ik nog katholiek) te vinden, maar desondanks bleef ik leeg en triest.
Vele avonden en nachten vroeg ik God: “Waarom ben ik niet gelukkig?”
In mijn binnenste schreeuwde ik uit: “Mijn God op een dag zal ik gelukkig worden!”

maandag 1 juni 2015

BENT U TEVREDEN?

Het is niet nodig om vragen te stellen om een antwoord te horen, in feite, is het genoeg om te letten op de dagelijkse en constante uitstortingen die de mensen om u heen uiten:
“Ik word zo moe van mijn leven…”
“Als ik het kon, zou ik voor eens en altijd verdwijnen…”
“Mijn huwelijk is een dagelijkse sleur geworden…”
“Het gaat niet goed met mijn gezondheid…”
“Ik moet elke dag de centen bij elkaar schrapen…”
“Ik behoor aan een kerk, maar niets verandert in mijn leven…”
“Mijn dromen zijn niet uitgekomen…”

GODS DROOM


Zoals een vader die geen plezier heeft in de nederlaag van zijn kinderen,
heeft God ook geen behagen in de dood en veroordeling van de mensheid.
Ik heb vaak met ouders gesproken, die slecht behandeld werden door hun kinderen.
Desondanks blijven zij van hun kinderen houden en proberen hun te helpen.
Waarom? Omdat er sprake is van een relatie tussen vader, moeder en kinderen.