BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

vrijdag 29 september 2017

GEKOZEN GEDACHTEN
“De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog.”
Spreuken 12:5 Herziene Statenvertaling

donderdag 28 september 2017

DE VOETEN WAREN HETZELFDE
“Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

IETS NIEUWS
“Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg zin de woestijn maken, rivieren in de wildernis”(Jesaja 43:19).


Wanneer we denken aan de grootheid van de Almachtige God, aan hoe Hij op een geweldige manier alles wat er in de hemel en op Aarde bestaat, de zichtbare en onzichtbare dingen heeft geschapen, wanneer we denken aan de grote diversiteit van Zijn werken, blijven we ons bedenken of er nog meer bestaat dat gecreëerd dient te worden.

woensdag 27 september 2017

SLECHTE GEDACHTEN
“En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten?”

Mattheüs 9:4 Statenvertaling

dinsdag 26 september 2017

GEDACHTEN VAN ANGST
“Toen veranderde zich de glans des konings, en zijn gedachten verschrikten hem; en de banden zijner lendenen werden los, en zijn knieen stieten tegen elkander aan.”
Daniël 5:6 Statenvertaling

maandag 25 september 2017

NAAR VOREN KIJKEN
Het bovennatuurlijke geloof komt van God, het komt van Boven. Maar wat dient er gedaan te worden om dit geloof te hebben? Het Woord van God horen. Zo zal de Heilige Geest u dit geloof geven en uw wezen geestelijk vullen.

vrijdag 22 september 2017

DE HEILIGEN DIE ZIELEN VOORTBRENGT
“En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid” (Johannes 17:19).
Eén van de menselijke gevoelens die u meteen verliest wanneer u de Heilige Geest ontvangt, is egoïsme. Wanneer we gedoopt worden met de persoonlijkheid van God (de Heilige Geest), beginnen we dezelfde karaktereigenschappen als Hem te vertonen, en van alle negatieve dingen die God niet in Zijn natuur heeft, is het egoïsme er één.

donderdag 21 september 2017

DE ROEPING VAN DE UITVERKORENENDe Heilige Geest is de oneindige glorie in het binnenste van de ware kinderen van God, van de mensen die uit het water en de Geest geboren zijn.
Dit was wat apostel Paulus begreep toen hij schreef: “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons” (2 Korinthiërs 4:7).
Maar het is niet altijd zo geweest.

woensdag 20 september 2017

DE GLORIE VAN DE KINDEREN
De kinderen worden geboren uit een gemeenschappelijke relatie van de ouders. Ze zijn natuurlijk en volgen de Wet van de Natuur. Maar de kinderen van God worden niet geboren uit de Wet van de Natuur. Eerst worden ze in samenwerking met de Heilige Geest, uit het geloof in de Here Jezus geboren.

dinsdag 19 september 2017

WARE AANBIDDERS
“Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders” (Johannes 4:23).

DNA VAN DE GEEST VAN GOD
Conflicten vinden tussen broers uit hetzelfde gezin is normaal. Het is niet normaal om broers van hetzelfde geloof te vinden die elkaar bijten. Wanneer dit gebeurt, zijn ze niet van God.
De mensen die uit de Heilige Geest geboren zijn, hebben Zijn karakter. Het Verstand van Christus; een nieuw hart dat klopt volgens het hart van de Vader; een eerlijk gedrag; erewoord; kortom, een groot verschil met het karakter van de mensen die niet uit de Geest van God geboren zijn.

maandag 18 september 2017

DE TOORN VAN GOD
Men hoort nauwelijks iemand praten over de toorn van God. Ik heb er nooit in het bijzonder iets over gehoord.
Het lijkt alsof het onderwerp als een schaduw in de kerken hangt. Het lijkt erop dat de angst om leden te verliezen, de predikanten verplicht om het onderwerp te omzeilen.

vrijdag 15 september 2017

IJDELE GEDACHTEN
De HEERE weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn.
Psalmen 94:11

DRIE JAREN WAREN NIET GENOEG
Hoe meer de tijd voorbij gaat, hoe meer we de gebeurtenissen in de tijd van Jezus vergelijken met de gebeurtenissen van vandaag de dag. We kunnen zien hoe vergelijkbaar ze zijn en hoe onze Here Jezus Zijn discipelen, in die tijd al, waarschuwde met betrekking tot dezelfde situatie die wij vandaag de dag horen. Onvermoeibaar waarschuwt God ons door bisschop Macedo.

woensdag 13 september 2017

GERECHTIGHEID, GENADE EN GELOOF“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten” (Matteüs 23:23).

dinsdag 12 september 2017

DE SCHREEUW VAN HET GELOOF
Het bovennatuurlijke geloof schreeuwt om offer.
Offeren is het Woord van God gehoorzamen;
Offeren is nee tegen het vlees zeggen en ja tegen de Heilige Geest;

maandag 11 september 2017

DE RECHTVAARDIGE VOOR DE ALLERHOOGSTE
Elk geschreven verhaal draagt de geest van de schrijver met zich mee.
In de Psalmen van David vindt elke persoon in een Psalm, onafhankelijk van Zijn religie, altijd een woord dat voorziet in zijn behoeften.

ZOU DE RECHTER VAN DE GEHELE AARDE GEEN GERECHTIGHEID DOEN GESCHIEDEN?
Abraham vroeg aan God of Hij de gehele stad zou vernietigen als daar vijftig rechtvaardige mensen waren of minder. Onafhankelijk van de aantal rechtvaardigen zei God dat Hij die stad zou behouden vanwege de liefde voor hen.

vrijdag 8 september 2017

DE GERECHTIGHEID VAN HET GELOOF
“Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijanden onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!” (Psalmen 43:1-4)

donderdag 7 september 2017

DE HONGER NAAR WAT RECHTVAARDIG IS
De overlevenden van de Andesvliegramp hadden niet de wil en hielden er niet van om menselijk vlees te eten, maar ze hadden honger en wanneer iemand honger heeft, bestaan er geen limieten. De persoon betaalt wat er betaald moet worden en doet wat er gedaan moet worden. Zestien van de 45 passagiers die in het vliegtuig zaten, dat in de jaren 70 in het Andesgebergte was neergestort, hebben het alleen overleefd omdat ze menselijk vlees aten.
De Here Jezus zegt:
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mattheüs 5:6).

dinsdag 5 september 2017

KLACHT IN BITTERHEID
Een rechter kan een zaak van een persoon alleen met gerechtigheid beoordelen als hij tot in het diepste het gehele proces en alle details van de gebeurtenissen kent.

maandag 4 september 2017

DEZELFDE PLAATS, DEZELFDE GEEST, HETZELFDE GELOOF


21e dag van de Vasten van Daniel

Wat bevoordeelde de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag? Ze waren allemaal onder hetzelfde dak en zaten, alsof ze aan het wachten waren om “gediend” te worden.
Iedereen wachtte zonder angst.

ER BESTAAT GEEN GEHUIL ...
20e Dag van de Vasten van Daniël

De Geest van God hebben, betekent Dezelfde Geest hebben als die de Here Jezus had.
Als iemand echt wilt weten of hij wel of niet de Heilige Geest heeft, is het genoeg om in de Spiegel van het Evangelie te kijken, dat wil zeggen in het leven van Jezus en Zijn discipelen.

vrijdag 1 september 2017

IK GA TOT HEM...
19e Dag van de Vasten van Daniël
De manier waarop we op de problemen reageren, toont onze geestelijke conditie en ook wat onze prioriteit is geweest.

GEDACHTEN VAN GOD
“Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.”
Jesaja 55:8

KRACHT, ZELFS OP OUDERE LEEFTIJD


“Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dezen geslachte verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht.”
Psalmen 71:18

KRACHT IN GERECHTIGHEID“Ik zal de machtige daden des Heren Heren verkondigen, uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen.”
Psalmen 71:16

UIT DE VERDRUKKING BRENGEN
“Maar Hij brengt den nooddruftige uit de verdrukking in een hoog vertrek, en maakt de huisgezinnen als kudden.”
Psalmen 107:41 Statenvertaling

KRACHTIG - MACHT“Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.”
Efeziërs 6:10

MACHTIGE HEILSDADEN


“Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.”
Psalmen 20:7

AANROEPING VAN DE ZIEL
“Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.”
Psalmen 138:3