BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

maandag 31 oktober 2016

HET WARE LEVEN

“Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.”
– Spreuken 8:35

LEER VAN HET INTELLIGENTE GELOOF
“Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.”

Psalmen 90:12

LEVEN IN LICHT“Zij laven zich aan het vette van uw huis, Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.”

Psalmen 36:9

AUTORITEIT
“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd” (Psalmen 8:4-7).

vrijdag 28 oktober 2016

ONDERWIJZING DOOR GEHOORZAAMHEID
“En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en leert en niemand naar de ogen ziet, maar in waarheid de weg Gods leert.”

– Lucas 20:21

HET PAARD TREKKEN
Heeft u weleens meegemaakt dat u iemand hielp en hier geen erkenning voor kreeg? Heeft u al eens gediend met al uw kracht, en het leek alsof u geen enkele beloning kreeg voor uw bediening? Soms is de ondankbaarheid zo groot dat er niet eens een bedankje vanaf kan.
Dit gebeurde precies met Mordekai, de neef van koningin Ester.
Op een bepaalde dag ontdekte hij een plan dat werd beraamd om koning Ahasveros te doden. Hij zorgde er onmiddellijk voor dat de koningin hiervan op de hoogte werd gebracht, zodat zij haar echtgenoot ervan op de hoogte kon brengen. Hierdoor ontsnapte de koning aan de dood en de samenzweerders werden opgehangen. Mordekai deed dit niet met de intentie om geëerd te worden, maar omdat hij rechtvaardig en Godvrezend was.

donderdag 27 oktober 2016

ONDERWIJZING IN DE VERDRUKKING
“Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.”
Psalmen 119:71

woensdag 26 oktober 2016

ONDERWIJZING DOET GOED


Gij zijt goed en goeddoende,leer mij uw inzettingen.”

Psalmen 119:68

DE NIET PRAKTISERENDE
Het komt tegenwoordig heel vaak voor dat we horen dat de mensen hun eigen overtuigingen hebben en dat ze zich daarmee “bezighouden”, maar verklaren dat ze “niet praktiserend” zijn.
De “niet praktiserende” persoon, is, zoals de term al duidelijk maakt, degene die hetgeen hij kent “niet praktiseert” en zodoende geen compromis heeft. Binnen religies is dit tegenwoordig een van de bewegingen met de meeste groei. Ikzelf was een “niet praktiserende katholiek”, omdat deze term in feite al heel normaal was 38 jaar geleden.

dinsdag 25 oktober 2016

ONDERWIJZING VOOR WIE WIL
“En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde.”

Lucas 10:39

maandag 24 oktober 2016

ONDERWIJZING IN HET GELUK
“Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.”
– Psalmen 119:1

DE ZAAK VAN URIA
“Omdat David gedaan had wat recht is in de ogen des Heren, en zolang hij leefde niet was afgeweken van iets, dat Hij hem geboden had, behalve in de zaak van de Hethiet Uria” (1 Koningen 15:5).

ONDERWIJZING VOOR DE AVOND
“Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.”
– Psalmen 16:7

HET BELANGRIJKSTE BLEEF AAN KANT


Alles in het leven heeft een belang.

Het is belangrijk dat u financiële stabiliteit heeft, vooral omdat het belangrijk is om getuigenis te geven over de grootheid van God. Het is belangrijk dat uw gezondheid de speciale zorg heeft, want het is onmogelijk om te doen wat gedaan dient te worden als u fysiek verzwakt bent. Het is belangrijk om een gestructureerde familie te hebben, aangezien de basis voor een goede relatie met de buitenwereld, de relatie met de familie is.

ONDERWIJZING MET ZACHTMOEDIGHEID
“Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.”
– Galaten 6:1

woensdag 19 oktober 2016

WIJZE VROUW
Elke wijze vrouw is van God, gezien het feit dat haar wijsheid van de HEER VAN WIJSHEID komt.
En elke wijze vrouw bouwt haar huis op het Woord van God. Echter, de dwaze breekt haar huis af met haar eigen handen (zie Spreuken 14:1).

maandag 17 oktober 2016

WAT GOD VAN ONS VRAAGT
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God (Micha 6:8).

ONDERWIJZING VOOR RUST
“Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.”
Spreuken 29:17

LEER VAN HET KONINKRIJK VAN GOD
“En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen.”
Marcus 4:11

LEER VOOR DE ZIEL
“Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid,
geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere.”
Psalmen 119:73

LEER VAN WAARHEID
“Leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.”
Psalmen 25:5

donderdag 13 oktober 2016

ONDERWIJZING VAN GERECHTIGHEID
“…wat ik niet inzie, onderricht Gij mij daarin;
indien ik onrecht gedaan heb, ik zal het niet weer doen”.
– Job 34:32

woensdag 12 oktober 2016

LEER VAN DE SCHEPPER
“Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht…”

– 1 Timoteüs 6:3

ONDERWIJZING VOOR DE WIJZE EN DE RECHTVAARDIGE
“Geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen.”

– Spreuken 9:9

maandag 10 oktober 2016

LEER VAN DE VERLOSSER
“Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan”.

– Jesaja 48:17

vrijdag 7 oktober 2016

DE STOEL VAN MOZES
“Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes” (Matteüs 23:1-2).
Mozes was de man die door God werd gekozen om het volk van Israël te bevrijden uit de slavernij in Egypte, die 430 jaar heeft geduurd. De intentie van de Allerhoogste was om van dat volk een grote natie te maken op de aarde, daarom gaf Hij hen Zijn Wetten en Statuten om te gehoorzamen en generatie na generatie te bewaren.

donderdag 6 oktober 2016

ONDERWIJZING VAN DE VADER

“Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. 
Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?”

Hebreeën 12:7 -

woensdag 5 oktober 2016

REDELIJKE MELKAlle baby’s moeten gevoed worden wanneer zij worden geboren, zij worden gevoed door de melk van hun moeder. God, in Zijn wijsheid, deed de melk alle voedingsstoffen bevatten die een kind nodig heeft om sterk en gezond op te groeien. Wie zijn leven aan God overgeeft, sterft voor deze wereld en wordt opnieuw geboren, hier bestaat ook melk voor, met alle nodige voedingsstoffen voor de groei en versterking van het nieuwe schepsel. Apostel Petrus praat hier erg duidelijk over:
En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid (1 Petrus 2:2).

maandag 3 oktober 2016

LEREN EN BEGELEIDEN
Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.


– Psalmen 143:10