BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 28 juli 2016

DE TWEE BENEN
“Volg Mij” (Johannes 1:44)
Het is moeilijk om je je voor te stellen dat mensen hun huizen, bedrijven, vrienden, familie, angsten, twijfels en persoonlijke plannen achterlieten door het horen van twee woorden, die uit de mond van Jezus kwamen: “Volg Mij”.

dinsdag 26 juli 2016

DE ABSOLUTE WAARHEID
“En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”(Johannes 8:32).
De waarheid kan een positieve of een negatieve impact veroorzaken. Soms is de openbaring van de waarheid vervelend, maar het moet onthuld worden.

maandag 25 juli 2016

DE WIL VAN DE HEILIGE GEEST
“Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij VEEL vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn”(Johannes 15:8).
Wanneer een persoon de Geest van God ontvangt, heeft hij in zijn binnenste dezelfde kracht die de Here Jezus in staat stelde om een heilig leven te leiden in deze wereld, en buitengewone werken te verrichten. De bediening van onze Heer duurde slechts drie jaar, en Hij deed wat Hij deed! Stel u zich eens voor als Hij langere tijd op deze wereld is gebleven! Daarom zei Hij:

vrijdag 22 juli 2016

LIEFDE VOOR HET GELD
Er kan geen geloof bestaan zonder discipline, zonder orde, zonder regels of zonder voorschriften. Net zoals er geen liefde kan bestaan zonder trouw, zonder respect en zonder overgave.
Ik geloof dat het makkelijker is om de liefde te begrijpen wanneer wij het, bijvoorbeeld, associëren met geld. De liefde voor het geld is de wortel van al het kwaad (zie 1 Timoteüs 6:10).

donderdag 21 juli 2016

HET GEHEIM...
   HET GEHEIM VAN PUBLIEKELIJK GEËERD WORDEN


Geestelijkheid is geen show die je voert, op zoek naar applaus.


Het is logisch dat tijdens openbare bijeenkomsten, waarvan het doel het gebed en de toewijding aan God is, het onvermijdelijk is dat onze acties zichtbaar zullen zijn. Dit is niet het probleem, maar wel wanneer onze acties van geloof niets meer worden dan een theateruitvoering om anderen te imponeren. God zoekt geen acteurs. Hij zoekt oprechte mensen.

dinsdag 19 juli 2016

HERSCHEPPING: DE OUDE MENS EN DE NIEUWE MENS
“Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid”
(Efeziërs 4:20-24).

WIE VADER OF MOEDER IS ZAL DIT BEGRIJPEN

 “Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het ALTAAR legde?” (Jakobus 2:21).

Stel dat u onverwachts moet reizen en het is niet mogelijk om uw kind mee te nemen, in wiens handen zou u uw kind toevertrouwen?

maandag 18 juli 2016

DE ZEGEN ZIJN
Het doel van deze Campagne is niet zodat u nog een getuigenis zult hebben.
En daarom hebben we over Abraham gesproken; God maakte van hem de zegen. Er is een groot verschil tussen gezegend worden door God en de zegen zijn, want een zegen ontvangen verandert uw leven niet. Er zijn mensen die werden gezegend en een huis konden kopen, maar geen familie hebben om het huis mee te delen.

vrijdag 15 juli 2016

GEHEIM VAN DE OVERWINNAARS
We kunnen niet leven door onze stemming. Op zo’n manier leven resulteert in een leven met pieken en dalen, in werkelijkheid meer dalen dan pieken.

donderdag 14 juli 2016

DEGENEN DIE OVERWEGEN...

 DEGENEN DIE OVERWEGEN, ZIJN DE ENIGEN DIE OFFERREN!

“DOOR HET GELOOF HEEFT ABRAHAM, TOEN HIJ VERZOCHT WERD, ISAAK TEN OFFER GEBRACHT, EN HIJ, DIE DE BELOFTEN AANVAARD HAD, WILDE ZIJN ENIGE ZOON OFFEREN (…) HIJ HEEFT OVERWOGEN, DAT GOD BIJ MACHTE WAS HEM ZELFS UIT DE DODEN OP DE WEKKEN” ( HEBREEËN 11: 17-18).

woensdag 13 juli 2016

HET HOOFD EN DE HIEL
Net als bij het voorbeeld van Adam en Eva zijn het niet weinigen die liever gehoor geven aan de ideeën van de duivel in plaats van trouw te blijven aan de wil en instructies van God. In die tijd gebruikte hij het lichaam van een slang om indruk te maken en hen te beïnvloeden. Vandaag de dag is het niet heel anders.
Het kwaad gebruikt de familieleden of personen die dichtbij zijn en zelfs boodschappen en video’s op het internet van sommigen die totaal afgeweken zijn van de weg van de Waarheid. Zij hebben altijd als doel: rebellie en ongehoorzaamheid verhuld met “goede intenties”.
We zien dat God deze situatie al verwachtte in wat Hij tegen de slang zei:

dinsdag 12 juli 2016

WANNEER U EEN GEZALFDE BENT
Wanneer u een gezalfde bent, verandert uw conditie, manier van denken, manier van beslissen… Bijvoorbeeld, wie en wat was David voordat hij gezalfd werd?
-Hij was een kind, een herder, die zelfs vergeten werd door zijn vader, moeder en broers, en zie dat hij een grote familie had, zeven van hen. Wie was David?

LIEFDE VOOR HET GELD
Het thema over het onderscheiden en begrijpen van de woorden van Jezus, met betrekking tot de rijkdom, is zo sterk dat Hij het heel duidelijk aan Zijn discipelen moest uitleggen, zodat er geen enkele twijfel over Gods visie over dit onderwerp zou zijn.
“En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan. En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat” (Marcus 10:23-24).

maandag 11 juli 2016

DE PLAATS VAN HET OFFER
Het is ontworpen door de enige echte architect die er ooit heeft bestaan: God zelf!
De huidige Tempel van Salomo is de exacte replica van wat er bevolen werd te bouwen in de tijd van Salomo. Een droom die koning David koesterde, de originele Tempel zou het officiële Huis van God worden, tot dusver werden de Ark van het Verbond en de Heilige Elementen beperkt tot het Tabernakel (een beweegbare tent).

LEVEN MET OVERVLOED
Hoe veroveren we een leven met overvloed zonder in de verleiding van de rijkdom te vallen?
Waarschuwing voor de rijkdom

DE AFGEKEURDEN
Waarom verborg God de slechte voorbeelden niet die geregistreerd staan in de Bijbel? In veel gevallen, beschamen degenen die niet slagen voor de BEPROEVING, Zijn Naam.

EEN BUITENGEWONE VASTBERADENHEID

ANTÓNIO CARLOS: “ELKE DAG TIJDENS DE VASTEN VAN DANIËL ZAG IK VERANDERINGEN IN MIJN BINNENSTE, IK HAD MIJZELF NOG NOOIT ZO TOEGEWIJD EN AL MIJN KRACHT IN DIT DOEL GEZET ZOALS IK NU GEDAAN HAD. IK ZIE DAT DE GEESTELIJKE WAARDE KOSTBAAR EN ONEINDIG IS. IK BEN VASTBESLOTEN DAT IK DE HEILIGE GEEST IN ZIJN VOLHEID ZAL ONTVANGEN!”

maandag 4 juli 2016

HET PARADIJS OP AARDE
In het Hof van Eden wilden Adam en Eva niet offeren (de stem van God gehoorzamen), zodoende verloren zij het paradijs.
“zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens”(Genesis 3:17).

CAMPAGNE VAN DE TEMPEL VAN SALOMO
Wanneer God degene is die belangrijk is!
Lijkt het te wreed? Zou de liefde van Abraham voor Isaak zwak? Nee! Alleen degenen die het Bovennatuurlijke Geloof en het Offer willen rationaliseren, zullen niet in staat zijn om een antwoord te vinden hiervoor…

WAT WILDE ABRAHAM HET MEEST?
Het is zeer waarschijnlijk dat het antwoord dat direct in uw hoofd opkwam, het volgende was: “Een kind natuurlijk!”. Maar in feite was hetgeen Abraham wilde, veel groter dan dit, zoals zijn handelingen aantoonden. De wens die in zijn binnenste brandde was niet om simpelweg een zegen te ontvangen, het kind, maar wel om de zegen zelf te zijn, om een natie voor de glorie van God te genereren.