BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 30 oktober 2014

GERED VAN DE HEL


Beste bisschop Macedo, Mijn naam is Luana, ik ben onlangs 30 jaar geworden en als het niet aan u lag, had dat niet eens plaatsgevonden. Ik kom uit de binnenstad van Bahia. God haalde me uit een nietszeggend leven om hier in de Verenigde Staten te komen wonen. Het enige wat ik in Brazilië deed, met grote inspanning, afstuderen. Ik spreek vloeiend Engels en Spaans, zonder ervoor naar school te zijn gegaan.
Hoe dan ook, de reden voor deze brief is alleen maar om u te bedanken voor het toelaten dat God u als een instrument kon gebruiken om zielen te redden.

GEEN ANDERE GOD

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” (Exodus 20:3)
Zelfs al lijkt deze vers heel duidelijk, toch kunnen wij een verborgen boodschap daarin vinden. Om dit goed te kunnen begrijpen, dienen wij de betekenis van het woord “god” te kennen. Het woord “god” betekent: iemand of iets die aanbeden wordt. Wanneer wij zeggen dat een persoon alleen maar één god dient te hebben – de Heer – dan reageren alle mensen in de kerk op een positieve manier. De kerkgangers belijden dat alleen de Heer, God is.
In de praktijk is dat echter niet altijd waar. Velen hebben andere mensen, wezens of zelfs objecten aanbeden. Bijvoorbeeld, wanneer een persoon zich focust op iemand anders te behagen en daardoor de wil van de Heer negeert, dan wordt die persoon zijn god. Natuurlijk zullen wij van onze familie blijven houden. Maar wij mogen niet vergeten dat degene die eerst komt in onze keuzes en beslissingen onze god wordt! Zij het de Heer of iemand anders. Als de carrière, geld, positie of iets anders eerst komt dan de wil van God in mijn leven, dan wordt dat mijn god.

woensdag 29 oktober 2014

HET WONDER VAN DE VERMENIGVULDIGING


Er bestaan veel mensen die zich afvragen: “Wat moet ik doen? Wat ik ontvang is zo weinig dat ik niet eens mijn lasten kan betalen.”
Dit wordt niet alleen gezegd door mensen die weinig verdienen, maar ook door hen die, in de ogen van velen, goed verdienen. De persoon ontvangt nauwelijks genoeg voor zichzelf, laat staan voor het voldoen aan de behoeften van zijn naasten. Soms werkt het gehele gezin, en met alle salarissen bij elkaar, hebben ze alsnog niets.
Maar dit is niets nieuws, we hebben het hier over een oud probleem. Dus hoe lossen we dit probleem en deze ellende voor eens en altijd op?

dinsdag 28 oktober 2014

GEKOZEN VOOR HET ALTAAR


De dienaren van de Allerhoogste zijn degenen die gekozen werden voor het Altaar, omdat zij daarvoor al op het Altaar leefden. Als wij een leven van offer leiden en onze eigen wil verloochenen, dan tonen wij een karakter dat gelijk is aan het karakter van God. Zo behouden wij dus de originele staat van Dienaren. En dát bepaalt of wij op het Altaar blijven.
Het Altaar is onze ware woonplaats, daarom maakt het niet uit waar en in welke conditie wij ons bevinden. Het huis waar wij in leven, is slechts om onze krachten te vernieuwen en wat momenten te hebben met onze familie. Maar wij wonen op het Altaar, en daarmee kunnen wij niet spelen. God spaarde zelfs de engelen niet, die het voorrecht dat wij vandaag hebben, hebben verworpen en veracht.

vrijdag 24 oktober 2014

HEMELS HUIS

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, 
opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”(Johannes 14:2-3).
Wij weten allemaal dat er zand, aarde, cement, steen en andere materialen nodig zijn om een huis te bouwen. Wanneer wij deze materialen kopen en aan de bouwer leveren, dan begint het werk langzaam vorm te krijgen tot een eenvoudig huis of een groot herenhuis.
Jezus zei: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen… want Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Terwijl ik hier over peins, denk ik dat Hij de Bouwer is van deze hemelse woningen.

LEVEN OP HET ALTAAR


Ik denk dat er een verschil is tussen gebeden, hoewel elk gebed een gebed is, en dat de persoon met God spreekt. Hierdoor zien wij verschillende resultaten. Als er dus verschillen bestaan qua gebed, dan bestaan er ook verschillen qua antwoord. Het kan groot of klein zijn, maar God wordt in beiden verheerlijkt. Hij wordt echter het meest verheerlijkt in buitengewone reacties, omdat ze Zijn Grootheid weerspiegelen, en dit heeft te maken met het GELOOF.
Al is het een klein geloof, toch is het machtiger dan elk probleem, hoe onmogelijk die ook mag zijn. De Here Jezus is de Auteur van dit geloof. Iedereen heeft er beschikking over, maar of iedereen het gebruikt, is een andere vraag op zich. Het is duidelijk dat een buitengewoon antwoord een totale overgave vereist, die de persoon ertoe beweegt om tegen alles en iedereen in te gaan, vanwege de zekerheid die zich in hem bevindt.

KARMOZIJNROOD


Er bestaat een klein insect, een soort kleine rups, die meer op een made of worm lijkt, en van oudsher verantwoordelijk was voor het geven van kleur en waarde aan de duurste stoffen. Het was toentertijd erg moeilijk om kleurstoffen te vinden om stoffen te verven en als het ontdekt werd, werd het evenveel waard als goud.
Meestal werden de sterkste en felle kleuren gebruikt voor de gewaden van de koningen en één in het bijzonder heeft een merkwaardig feit.

dinsdag 21 oktober 2014

INVESTEREN IN GERECHTIGHEID


Investeren in Gerechtigheid is investeren in het Evangelie! Waarom? Het antwoord is simpel, kijk maar:
“Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: 
De rechtvaardige zal uit geloof leven” (Romeinen 1:17).
Wanneer een persoon vrijwillig al zijn kracht op het Altaar plaatst, hetzij door middel van de tienden of ware offers, dan zal de Bovennatuurlijke Gerechtigheid hem begeleiden, ongeacht zijn verleden, want de Rechtvaardige Rechter kijkt altijd naar het heden van een persoon en nooit naar zijn verleden.

maandag 20 oktober 2014

DODE OFFERANDE VS...

Dode offerande vs Levende Offerande
Pas na de geboorte van Enos begon men met het bidden.
En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen” (Genesis 4:26).
Dit betekent dat de offerande de enige taal was die Kaïn en Abel kenden om tot God te naderen. Het offer bestond vóór het gebed. Abel werd geaccepteerd, omdat hij begreep wat God van hem verwachtte. Hij verspilde geen tijd aan dode offers, het moest goed zijn om God te behagen. Kaïn, die vanuit zijn logica van een landbouwer, dacht dat hij het beste had gegeven, begreep niet waarom hij was afgewezen. Hoeveel mensen zijn er vandaag in de kerk die niet begrijpen waarom ze verliezers zijn?

vrijdag 17 oktober 2014

DE GERECHTIGHEID VAN HET GELOOF

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde, en U love met de citer, o God, mijn God!” (Psalmen 43:1-4).
David wilde gerechtigheid tegenover degenen die hem kwaad wilden doen, maar hij uitte geen lozen kreten jegens God zodat Hij hem zou helpen. Nee, niets daarvan. Hij kende de weg. Hij was zich ervan bewust dat, om gerechtigheid te kunnen geschieden, het meer dan gebeden en verzoeken zou vereisen. Het was nodig om een levend en praktisch geloof te gebruiken. Daarom zei hij dat het zijn vreugde was om naar het Altaar te gaan.

donderdag 16 oktober 2014

VAN DRUGS NAAR HET ALTAAR


Goedemorgen bischop,
Ik zou graag met u willen delen wat er in mijn leven is gebeurd. Ik was altijd een zeer verantwoordelijke jongeman, respectvol tegenover mijn familie en vrienden, zonder enige verslaving te hebben gehad. Tot ik naar de universiteit ging in een andere staat waar iedereen drugs gebruikte. Ik bleef 6 maanden standvastig en weerstond de uitnodiging van die” vrienden”.
Tot ik op een dag besloot om marihuana uit te proberen, omdat ik me een beetje afgewezen voelde door mijn” vrienden” in de universiteit. En daar begon de ellende in mijn leven. Ik raakte zoveel betrokken met marihuana dat ik stopte met mijn studie en de universiteit verliet.

woensdag 15 oktober 2014

ZOU DE RECHTER

Zou de Rechter van de gehele aarde geen recht verschaffen?
Abraham vroeg God of Hij de stad alsnog zou vernietigen als er daar 50 rechtvaardigen, of minder, te vinden zouden zijn. God zei dat Hij de stad omwille van hen zou behouden.
“Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de HERE. En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn? Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:22-25).

maandag 13 oktober 2014

HET OFFER

“Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees…” 
(Hebreeën 10:19-20).
Toen ik met een groep Joden sprak over de Tempel, stelde iemand mij de volgende vraag: “Bisschop, in het verleden had alleen de hogepriester toegang tot de meest heilige plaats van de Tempel, het Heilige der Heiligen, en daarvoor moest hij zich gedurende het hele jaar toewijden en zuiveren, anders zou hij sterven als hij door het voorhangsel heen ging. Is er, in het geval van deze Tempel, ook een Heilige der Heiligen aanwezig? Kan een ieder daar naar binnen gaan?”

DE RECHTVAARDIGE

De rechtvaardige vóór de Allerhoogste

Elke tekst draagt de geest van de schrijver met zich mee. In de Psalmen van David vinden we de Geest die hem begeleidde. De Geest van de Almachtige God. Daarom zal elke persoon, ongeacht diens religie, in de Psalmen altijd een woord vinden dat aan zijn behoeften voldoet.
De God van Abraham blijft praten met degenen die oren hebben om Zijn Stem te horen. Maar wat het belangrijkst is in het boek van Psalmen, is niet het troostende gevoel van haar boodschappen, maar het volgen, praktiseren, observeren, kortom, het gehoorzamen van hetgeen daar onderwezen wordt.

dinsdag 7 oktober 2014

DE GROOTHEID VAN ZIJN MAJESTEIT

“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers…” (Psalmen 8:3).
Alleen wanneer iemand geboren wordt uit water en Geest, kan men een idee hebben van wat koning David in de sterrenhemel aanschouwde en waar hij over peinsde.
Hoe vaak kijken wij naar de hemel en zien we niets meer dan de zon, de maan en de sterren?
Hoe vaak stonden wij niet versteld door die grote pracht?

maandag 6 oktober 2014

HET WONDER DER WONDEREN


Sinds mijn bekering houdt het kennen en praktiseren van Gods wil mij constant bezig. Af en toe viel ik in verzoeking en verloochende ik Zijn wil, vanwege mijn eigen wil. Deze oorlog was continu gaande en bijna ondraaglijk. Dit innerlijke conflict lijkt aanwezig te zijn in het leven van allen die uit Gods Geest geboren zijn.
Het voordeel dat degenen die in het koninkrijk van de duisternis leven is dat ze deze conflicten in hun geweten niet hebben. Deze dienaren van de duisternis maken zich in het minste geringste niet druk om wat goed of fout is. Zij volgen hun eigen wetten. Alles kan. Zij leven in afhankelijkheid van de egoïstische eigenschappen van de menselijke aard. De neigingen van het vlees overwinnen altijd. Niemand is van niemand. Rechtvaardigheid, respect en liefde voor anderen zijn goede normen en waarden, zolang zij geen invloed hebben op de ambitieuze persoonlijke wensen die tegen elke prijs behaald moeten worden. Zodoende verandert deze wereld tot een stukje van de hel.

vrijdag 3 oktober 2014

IK ZAL NOOIT MEER DEZELFDE ZIJN

Ik zal nooit meer dezelfde zijn na mijn bezoek aan de Tempel van Salomo
Goedemorgen bisschop, Ik wil graag mijn persoonlijke ervaring over mijn bezoek aan de Tempel van Salomo, op 31 juli, delen. Ik maakte deel uit van een delegatie bezoekers van Botswana. Voordat we vertrokken was ik constant aan het bidden, dat de Heer specifiek met mij zou spreken en mij 100% zekerheid zou geven dat ik mij geen zorgen moest maken of opgeven. Mijn grootste zorg was mijn man, die verslaafd is aan drugs. Hij is verslaafd aan alcohol en marihuana en leven met een verslaafde is een ware uitdaging, omdat de gezinstaken worden genegeerd en het geld wordt verspild aan de drugs.

woensdag 1 oktober 2014

WAT EEN MOEITE

“En dan zegt gij: Zie, wat is het een moeite!” (Maleachi 1:13).
Terwijl ik peinsde over het boek van de profeet Maleachi, kreeg ik meer bewondering voor de boodschap die dit boek ons brengt. Hoewel de Tempel van Salomo in die tijd herbouwd was, begon het merendeel van het volk van Israel en hun priesters offers te presenteren (die overigens een uitdrukking waren van hun eigen leven) met gebreken en toonden geen enkel ontzag voor God.
Het herbouwen van de Tempel bracht iedereen ongetwijfeld veel vreugde. Maar na een verloop van tijd, begreep iedereen dat de Tempel een noodzaak voor meer heiligheid en gehoorzaamheid met zich mee bracht, op een wijze zoals die generatie nooit had meegemaakt. Ik geloof dat God de herbouwing van de Tempel om die reden toeliet, zodat Zijn volk dichter bij Hem kon zijn.