BIJBELSE TEKST VAN DE DAG

"Wij helpen u een nieuw begin te maken"
Universele Kerk van Gods Rijk

donderdag 28 april 2016

HIJ WEET HET, MAAR U NIET
God weet alles. Hij kan alles zien, al is het onzichtbaar of zo verborgen als maar kan zijn. In tegenstelling tot ons, die alleen maar ergens vanaf kunnen weten als datgene zich in het fysieke veld bevindt, zoals wijzelf dat ook zijn. Daarom hoeft u uw geloven niet te testen voor God – Hij weet al precies wat voor geloof u heeft. U dient uw geloof te testen voor uzelf – omdat u nooit zal weten hoe het is totdat u het heeft getest.

REBELIE...EEN SIRIEUS ONDERWERP
Wat is rebellie nou eigenlijk? Zou het weigering zijn…zich niet willen onderwerpen…ongehoorzaamheid aan de autoriteiten…oneerbiedigheid jegens iemand… of is rebellie alleen maar een tegenwerking aan de leiderschap?
De gevolgen ervan zijn veel, het is zo erg dat het zelfs één van ernstigste zondes is tot de dag van vandaag. Beste lezer, denk niet te licht over rebellie, omdat het niet meer en niets minder is dan een directe ongehoorzaamheid aan God! Het is de persoon die zich tegenover Hem stelt… rebellie tegen een Woord, Begeleiding, Gebod of Verzoek van God: rebellie houdt in om WEERSTAND TE BIEDEN TEGEN GOD!

dinsdag 26 april 2016

TEGENGESTELDE WEGEN
Niemand kan denken dat het goed met hem gaat wanneer hij zich met de duivel bevindt. Toch zijn er veel mensen die zeggen dat het goed met hun gaat. Zij zeggen dat het goed met hun gaat omdat bepaalde gebieden van hun leven de goede kant opgaan. Feit is dat daarna de ruïne van alles komt.

SYMPTOMEN VAN EEN GELEEND GELOOF
Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen(Johannes 4:13).
De Here Jezus praat hier over het “geleende water”, omdat de put niet aan die vrouw toebehoorde. We weten niet waarom ze precies naar die specifieke put ging (het kon zijn om haar dieren water te geven, voor de plantage enz.), maar de waarheid is dat zij niet de eigenaar van die put was. Daarom zei Hij (Jezus) dat wie van dat water zou drinken, wat het “geleende geloof” representeert, weer dorst zal hebben. Met andere woorden, wie het geleende geloof heeft, zal dorst blijven hebben.

vrijdag 22 april 2016

WAARSCHUWINGEN VOOR NIEUWE BEKEERLINGEN
Dit is een waarschuwing voor de nieuwe bekeerlingen die het geloof en het licht van het Woord van God aan het leren kennen zijn, zodat zij niet dezelfde fouten begaan als de hypocriete Farizeeërs. Als wij de Schriften onderzoeken, zien wij de genadevolle manier waarop de Here Jezus omging met de zondaars.

donderdag 21 april 2016

BENT U BANG OM TE STERVEN?
Sommige zien dit als iets dat compleet normaal is en iedereen overkomt, omdat niemand “voor altijd leeft”… Maar, zelfs zij, wanneer ze geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid, betrappen zichzelf erop dat zij twee keer nadenken over wat hen te wachten staat…
Er zijn twee duidelijke redenen die leiden naar het vrezen van de dood. Laten we de kans en tijd nemen om ze te verhelderen, zodat u niet alleen deze vrees aan de kant zet, maar de dood ook niet meer zult zien als het einde, maar als een begin van de Beloofde Eeuwigheid!

ZINGEND HET LEVEN DOOR.ZOU HET?Al enige jaren hebben wetenschappers bevestigd dat muziek over een grote macht beschikt.
Gebaseerd op deze wetenschap wiegen moeders hun kinderen, terwijl ze zich nog in de baarmoeder bevinden, op het geluid van klassieke muziek; sportscholen stimuleren hun klanten door ritmisch muziek zodat zij meer kunnen sporten; clubs en discotheken dat hoe meer muziek, hoe meer er geconsumeerd wordt; artiesten hebben ingezien dat hoe meer er ingespeeld wordt op de emoties, hoe meer succes dat brengt; en er is geen gebrek aan voorbeelden van hoe muziek gebruikt wordt om mensen aan te trekken en te manipuleren.

DE KINDEREN VAN GEBREK AAN DISCIPLINE
“Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials; zij kenden den HEERE niet” (1 Samuël 2:12).
Alle mensen die pervers, immoreel, wreed, goddeloos, gewelddadig, koppig en opstandig jegens de Wet van God waren, werden door de Israëlieten gezien als kinderen van Belial, wat wil zeggen, kinderen zonder waarde, nutteloos of kinderen van vernietiging. In duidelijkere taal, kinderen van de duivel zelf! Maar waarom kregen de kinderen van de priester Eli, Chofni en Pinechas, die ook het priesterschap uitoefenden, deze definitie? Vanwege hun slechte karakter en gebrek aan discipline.

DINGEN DIE JE AAN GOD VRAAGT EN HIJ BEANTWOORDT OP EEN ANDER MANIER
Je vraagt om geduld en verwacht dat Hij je geduldiger zal maken. In werkelijkheid plaatst Hij je in situaties waar je geduldig in dient te zijn.
Je zegt dat je gehoorzamer wil zijn en verwacht dat Hij jouw hart verandert en ervoor zorgt dat je wil gehoorzamen. In werkelijkheid geeft Hij je gelegenheden om gehoorzaam te zijn.

vrijdag 15 april 2016

WARE REDENEN OM TE HUILEN
Ik zou huilen als ik zou inzien hoe ver ik liep van de Waarheid en van mijn Heer.
Ik zou huilen als ik me als een vreemde in deze wereld zou voelen.
Ik zou huilen vanwege de afwezigheid van de Heilige Geest.
Ik zou huilen vanwege de minachting die ik zou ontvangen omdat ik anders ben in een maatschappij met omgekeerde normen en waarden.

donderdag 14 april 2016

DE WONDERBAARLIJKE VISVANGST
Toen Hij opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen.
En Simon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here.

woensdag 13 april 2016

UITING VAN GELOOF
Dat de EEUWIGE ALLERHOOGSTE GOD, de behoeften van een ieder vandaag tegemoetkomt!
Het is echter belangrijk om te begrijpen dat Hij Zijn gunsten in ons leven manifesteert volgens de uiting van ons geloof. Wanneer er sprake van geloof is, oftewel, wanneer we een actie ondernemen jegens Hem, ongeacht hoe klein die is, ook al is het door middel van een simpel gebed, dan plaatsen wij ons direct voor Hem.

ER IS GEEN VEILIGERE BRUG

HET IS HET VERBONDSTUK TUSSEN DE PERSOON EN GOD EN DE ENIGE WEG OM IN CONTACT TE KOMEN MET HET ONZICHTBARE…

GOD IS GEEST! Het is iets neutraals… en de enige manier dat het materiële (wij), kan communiceren met het onzichtbare (God) is door het GELOOF!

dinsdag 12 april 2016

HET VELD VAN KAINAbel en Kaïn waren kinderen van dezelfde ouders. We kunnen zeggen dat zij beiden dezelfde gelegenheden hadden. Deze vers legt het verschil tussen beiden goed uit:

“Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen” (Genesis 4:7).

vrijdag 8 april 2016

VIER VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERGRONDEN


“Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot Hem kwamen, sprak Hij door een gelijkenis: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op. En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore” (Lucas 8:4-8).

maandag 4 april 2016

NIEMAND ANDERS KAN DIT DOEN!
MEN ZEGT “WIE WACHT BEREIKT ALTIJD…” MAAR BETEKENT DIT DAT WE DIT BIJ ALLES IN HET LEVEN KUNNEN TOEPASSEN?
We wachten en wachten… en wachten nog meer, want het minuut dat we wilde opgeven kon een grote verschil maken. Maar is het nou werkelijk zo dat voor alles in het leven een goede “wachtsessie” werkt?

DE OPENBARING VAN HET GELOOF
DAT DE GEEST VAN DE ALMACHTIGE GOD OP DEZE DAG ZIJN ZOON JEZUS VERHEERLIJKT DOOR MIDDEL VAN EEN IEDER VAN JULLIE EN JULLIE RESPECTIEVELIJKE FAMILIELEDEN!
Is het mogelijk dat er rechtvaardigheid kan geschieden wanneer het gemengd wordt met gevoelens? Zodat er een rechtvaardig oordeel kan plaatsvinden is het nodig dat er concrete bewijzen bestaan tegen de beklaagde. De ooggetuigen dienen te BEWIJZEN dat zij de crimineel hebben gezien. Het rechtvaardige oordeel heeft geen gevoelens. Daarin is het blind.

HET GELOOF DAT HET JOODSE VOLK BEWOOG
Allereerst, bedankt!
Ik weet dat ik van heel ver kom, maar ik begrijp nog steeds niet alles wat vandaag voor mij werd gedaan. Ik ontving geweldige aandacht en kon over dit gebouw, dat mij sprakeloos maakte, leren en het ervaren.

vrijdag 1 april 2016

TWEE SOORTEN GELOOF, TWEE SOORTEN RESULTATENTwee mensen, twee soorten geloof en zodoende twee verschillende resultaten.
“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot” (Matteüs 7:24-27).